Optagelse af interessenter i en hidtidig enkeltmandsvirksomhed eller i et allerede bestående interessentskab anses for de hidtidige indehaveres vedkommende som et salg af en ideel anpart af hele virksomheden, og for de indtrædendes vedkommende som køb af den overtagne anpart i virksomhedens formue.

Udtræden af et interessentskab betragtes for den udtrædendes vedkommende som et salg af virksomhed, jf. LSRM 1985, 63, medens det for de tilbageblivende deltageres vedkommende betragtes som køb af den udtrædendes andel af virksomheden.

Sker en interessents udtræden ved, at denne sælger sin ideelle andel af virksomheden direkte til en udenforstående, påvirker dette ikke de øvrige interessenters skattemæssige stilling, dvs. de tilbageværende interessenters anskaffelsessummer m.v. forbliver uændrede.

Se således TfS 2000, 195 LSR, hvor læge A i 1989 erhvervede en ideel andel af læge B's lægepraksis, hvorved der etableredes et interessentskab. I 1993 afhændede læge B sin ideelle andel af interessentskabet direkte til læge C. I 1994 blev interessentskabet opløst ved, at A og C udtog hver sin andel af patientmassen (goodwill). I forbindelse med avanceopgørelsen for goodwill var læge A af den opfattelse, at hans anskaffelsessum for goodwill skulle påvirkes af B's salg til C i 1993. A var således af den opfattelse, at han i forbindelse med afståelsen i 1993 måtte anses for først at have erhvervet halvdelen af halvdelen af virksomhedens goodwill fra B og herefter afstået halvdelen af halvdelen af virksomhedens goodwill til C. Landsskatteretten fandt, at A's anskaffelsessum for goodwill ikke skulle påvirkes af B's afståelse i 1993 og anførte til støtte herfor, at salget af B's andel skete direkte til C, og at der ikke ved B's udtræden skete forskydninger eller ændringer i interessentskabets samlede formue eller A's ejerandel heraf.

Advokater/ revisorerDer er udarbejdet en rapport (december 2003) om den skattemæssige bedømmelse af goodwill ved sammenlægning, opsplitning, ind- og udtræden af personejede advokat- og revisionsvirksomheder. Rapporten er tilgængelig på SKATs hjemmeside (www.SKAT.dk). Se om goodwill ved en kompagnons indtræden i en advokatvirksomhed SKM2006.692.LSR. Afgørelsen er nærmere omtalt i afsnit E.I.4.1.3.2.

Forskydninger og ændringer i de ideelle anparterHvis der under interessentskabets drift sker ændringer af de ideelle anparter, betragtes sådanne ændringer som køb og salg af en til ændringen svarende del af samtlige interessentskabets formuegoder. 

UdlodningerUdlodning af interessentskabets aktiver til interessenterne sidestilles med salg, jf. UfR 1983, 318 H.

Opløsning af interessentskabVed opløsning af et interessentskab behandles den fordeling af virksomhedens aktiver, herunder goodwill, der skal finde sted, som et salg/køb af en ideel andel af virksomheden, se SKM2003.590.LR.

Omdannelse af et kommanditselskab til et interessentskab, hvor deltagernes ejerforhold ikke ændres, kan derimod finde sted uden andre skattemæssige konsekvenser, end at fradrag for eventuelt driftsunderskud efter omdannelsen til interessentskab, ikke længere vil være afhængig af deltagernes tidligere begrænsede hæftelse. Omdannelsen vil således ikke skattemæssigt blive betragtet som et salg med deraf følgende beskatning, jf. SKM2002.112.LR.

Omdannelse fra I/S til K/S Om omdannelse af interessentskab til kommanditselskab, se afsnit C.C.3.3.2

Opgørelse af fortjeneste eller tabFortjeneste eller tab ved ind- og udtræden af interessentskaber opgøres og beskattes efter de sædvanlige regler, som gælder ved afståelse af en erhvervsvirksomhed, jf. afsnit E.I.1.1 og afsnit E.I.2.

Om opgørelse af den korrekte overdragelsessum og kontantværdiansættelsesgrundlaget i forbindelse med en søns optagelse som interessent i faderens virksomhed, Se SKM2001.13.HR, som er nærmere omtalt i afsnit E.I.2.2 og i afsnit E.I.2.3

1. DriftsmidlerDen, der optager en kompagnon i sin hidtidige enkeltmandsvirksomhed, skal opgøre fortjeneste eller tab på den afståede part af driftsmidlerne, og beløbet tages i betragtning ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. For den anpart han beholder, fortsættes afskrivningerne på den forholdsmæssigt reducerede saldoværdi. Den nyindtrådte kan afskrive på det af ham ydede vederlag for overtagelse af en anpart af virksomhedens driftsmidler. Det vil således ofte forekomme, at interessenter har forskellige afskrivningsgrundlag.

Ved udtræden af interessentskaber forholdes på samme måde, idet den udtrædende skal opgøre sin fortjeneste eller sit tab som forskellen mellem den betaling, de tilbageblivende betaler for at overtage hans andel af driftsmidlerne, og den for hans anpart opgjorte saldoværdi.

2. GoodwillFor sælgeren, hvad enten det er en indehaver af en enkeltmandsvirksomhed, der optager en kompagnon eller en interessent, der udtræder af et interessentskab, beskattes fortjeneste eller tab ved afståelse af hans andel i den til virksomheden knyttede goodwill som i andre afståelsessituationer.

Har sælgeren både eget oparbejdet goodwill og tilkøbt goodwill, er det nødvendigt at afgøre, hvilken del af virksomhedens goodwill, der anses for afstået ved opgørelsen af anskaffelsessummen og dermed fortjeneste eller tab.

Omfatter overdragelsen en delvis virksomhedsafståelse med både eget oparbejdet og tilkøbt goodwill, skal den solgte goodwill anses for at hidrøre fra såvel virksomhedens tilkøbte som fra den eget oparbejdede goodwill.

Ved optagelse af børn eller andre nært pårørende som interessenter vil der ofte ikke være fastsat nogen betaling for overtagelse af en del af den til virksomheden hørende goodwill. Hvis det er åbenbart, at der til virksomheden er knyttet en goodwill, kan det statueres, at der foreligger en gaveoverdragelse.

Se under udtræden omtalen af TfS 2000, 195 LSR, der vedrørte avanceopgørelsen for goodwill i forbindelse med et interessentskabs opløsning.

3. VarelagerEventuel avance på andelen i varelageret beskattes i henhold til de almindelige regler hos den sælgende interessent, medens den købende interessent tager købesummen i betragtning ved opgørelsen af sin skattepligtige almindelige indkomst.

4. Fast ejendomFor sælgeren skal der ske beskatning af en eventuel avance efter reglerne i PSL § 4, stk. 1, nr 15,  jf. EBL, eventuelt efter SL § 5 a, for så vidt angår den afståede del af ejendommen. Der henvises herom til afsnit E.J.

LL § 12 BOm berigtigelse af salgssummen i form af løbende ydelser mv. henvises til afsnit E.I.2.4.