Dato for udgivelse
21 Nov 2007 12:42
SKM-nummer
SKM2007.812.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-135566
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Arbejdsgiverens særlige pligter + Indkomstarter + Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligt
Emneord
Arbejdsmarkedsbidrag, lempelse, LL § 33 A, forskerordning, arbejdsudleje
Resumé
Arbejdsmarkedsbidraget er med virkning fra indkomståret 2008 en skat, der på linje med indkomstskatten kan lempes efter LL § 33 og 33 A samt en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Udenlandske forskere og nøglemedarbejdere og arbejdsudlejede personer skal fortsat udover henholdsvis 25 procent og 30 procent indkomstskat betale AM-bidrag efter lov om arbejdsmarkedsbidrag
Reference(r)

Arbejdsmarkedsbidragsloven § 7
Ligningsloven § 33 
Ligningsloven § 33 A 
Kildeskatteloven § 2, stk. 4
Kildeskatteloven § 48 B 
Kildeskatteloven § 48 E
Kildeskattebekendtgørelsen § 17, nr. 28

Henvisning
Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag 2007-4 C.1.10, 2 og 3 
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 D.A.2.3 
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 D.B.5
Redaktionelle noter
Teksten er efterfølgende ændret

Indledning

 

Med lov nr. 1235 af 24/10 2007 (lavere skat på arbejde) er AM-bidraget med virkning fra indkomståret 2008 blevet en skat på linje med andre indkomstskatter. Det har givet anledning til en del tvivl.

 

Lempelse og AM-bidrag

 

AM-bidraget er blevet en indkomstskat, der i modsætning til tidligere kan lempes efter interne nationale regler og efter indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster med andre stater.

Det har den konsekvens, at det maksimale nedslag, som Danmark skal give ved lempelse for dobbeltbeskatning, nu vil blive større - nemlig med et beløb svarende til AM-bidraget.

 

Creditlempelse

 

I en sådan situation skal Danmark nedsætte sin skat med den skat, der er betalt i udlandet, dog højst den danske skat, der falder på den udenlandske indkomst. Hvis den udenlandske skat er mindre end den danske, skal den udenlandske skat herefter fordeles på og dermed reducere de enkelte danske skattearter herunder AM-bidraget. Er den udenlandske skat imidlertid højere end den danske, vil det maksimale danske nedslag fremover være de hidtidige danske skatter plus hele AM-bidraget. Lempelsen kan ske efter ligningslovens § 33 eller creditbestemmelsen i en indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst.

 

Exemption-lempelse

 

Skal Danmark nedsætte sin skat efter den såkaldte exemption-metode giver Danmark nedslag i den danske skat med hele den danske skat herunder AM-bidraget, som falder på den udenlandske indkomst. Dette får betydning, hvor lempelsen sker efter LL § 33 A eller hvor den udenlandske indkomst efter en indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst "kun" kan beskattes i arbejdslandet, idet der i nævnte tilfælde anvendes exemption-lempelse efter lempelsesbestemmelsen i overenskomsten.

 

Arbejdet foregår i udlandet for en udenlandsk arbejdsgiver

 

Foregår lønmodtagerens arbejde i udlandet for en udenlandsk arbejdsgiver, men er arbejdstageren omfattet af dansk social sikringslovgivning, jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag § 7, stk. 3 eller 4 er arbejdstageren bidragspligtig og indkomsten er B-indkomst. SKAT opgør i denne situation bidragsgrundlaget og beregner AM-bidraget, jf. lovens § 11, stk. 4. SKAT fastsætter efter lov om arbejdsmarkedsbidrag § 12, stk. 1 og arbejdsmarkedsbidragsbekendtgørelsens § 7, stk. 1, et grundlag for foreløbig arbejdsmarkedsbidrag af B-indkomst (indkomsten fra den udenlandske arbejdsgiver).

 

Står det allerede på tidspunktet for forskudsregistreringen klart, at lønindkomsten kan lempes efter exemption-metoden, således at B-skatten og AM-bidraget af den udenlandske lønindkomst helt eller delvist bortfalder, kan SKAT allerede ved fastsættelsen af foreløbigt AM-bidrag af lønindkomsten reducere de foreløbige AM-bidrag med lempelsen.

SKAT vil efterfølgende i årsopgørelsen fastsætte bidragsgrundlag og opgøre et AM-bidrag af den udenlandske lønindkomst samt beregne lempelsen efter enten LL § 33 A eller en indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst. Hvis der på trods af lempelsen er opkrævet foreløbige AM-bidrag med for store beløb, vil de blive udbetalt som overskydende AM-bidrag.

 

Arbejdet foregår i udlandet for en dansk arbejdsgiver

 

Foregår lønmodtagerens arbejde i udlandet for en dansk arbejdsgiver, opkræver den danske arbejdsgiver AM-bidrag af lønnen, jf. lov om en arbejdsmarkedsfond § 11, stk. 1. Hvor lempelsen efter ovenstående skal ske efter exemption-metoden i LL § 33 A eller en indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst, er der ikke hjemmel til - således som det er tilfældet for A-skattens vedkommende - at tillade trækfritagelse for AM-bidraget. De for meget opkrævede AM-bidrag vil derfor efterfølgende blive tilbagebetalt som overskydende AM-bidrag, idet den danske skat, der falder på den udenlandske indkomst vil bortfalde ved lempelsesberegningen efter exemption-metoden. Sker lempelsen efter LL § 33 A, stk. 3 nedsættes AM-bidraget dog kun med halvdelen af det beløb, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst.

 

Udenlandske forskere og nøglemedarbejdere

 

Udenlandske forskere og nøglemedarbejdere betaler indkomstskat efter kildeskattelovens § 48 E (25 % -beskatning). Samme personkreds betaler derudover arbejdsmarkedsbidrag efter arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 1, litra a og § 8, stk. 1, litra a. Der er ikke med vedtagelsen af lov nr. 1235 af 24. oktober 2007 sket nogen ændringer heri.

 

Arbejdsudlejede personer

 

Arbejdsudlejede personer er indkomstskattepligtige efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3. Samme personer betaler derudover AM-bidrag, jf. arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 1, litra a og § 8, stk. 1, litra a. Der er ikke med lov nr. 1235 af 24. oktober 2007 sket nogen ændring heri.

Det skal bemærkes, at bidragsgrundlaget for arbejdsudlejede personer ved lov nr. 345 af 18. april 2007 er blevet præciseret i arbejdsmarkedsfondslovens § 8, stk. 1 litra k, samt at det med lov nr. 1235 af 24. oktober 2007, med virkning fra indkomståret 2008, yderligere er præciseret i arbejdsmarkedsbidragslovens § 11, at hvervgiver skal beregne og opkræve arbejdsmarkedsbidraget for arbejdsudlejede personer.