Dato for udgivelse
14 nov 2007 15:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 maj 2007 14:55
SKM-nummer
SKM2007.804.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-168733
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ekspropriationssituation, afståelse, frivillig aftale, udviklingsselskab
Resumé

Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse efter § 11, 2. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven var opfyldt ved frivillig aftale om overdragelse af en ejendom til et udviklingsselskab, som kommunen var medejer af.

Hjemmel
07-065176
Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 11, 2. pkt.
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 E.J.2.8
Spørgsmål

Vil fortjeneste ved afståelse af et jordareal, matr. nr  x, med et areal på X m2 til T A/S være skattefri i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt.?

Svar

Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ejer ejendommen matr.nr. x, beliggende ... Ejendommen er et bebygget landbrug med et samlet grundareal på ... m2.

Spørger påtænker at sælge et jordareal på X m2, der skal overføres til købers, T A/S's ejendom, matr. nr. a.

Det overførte areal skal anvendes til golfbane i P-projektet.

Køberen, T A/S, er etableret af den tidligere P Kommune og D den ... marts 2005. Selskabet fik til formål at medvirke til gennemførelsen af helhedsplanen for P. Helhedsplanen omhandler tilvejebringelse af byggemodne grunde til opførelse af erhvervs- og boligbyggeri over de kommende 20 år samt tilvejebringelse af arealer til områdets forsyning med fritids- og idrætsfaciliteter, herunder eventuelt en golfbane.  

Den tidligere P Kommune deltager således finansielt og ledelsesmæssigt i selskabet. Kommunen ejer halvdelen af selskabet, og har en ud af tre pladser i bestyrelsen. Kommunen tegnede sin del af selskabets aktiekapital med et jordstykke som apportindskud, mens D tegnede aktier ved kontantindskud.

Der er fastsat aktionæroverenskomst og vedtægter for selskabet, der sætter begrænsninger for selskabets aktiviteter. Aktionæroverenskomsten, der går forud for vedtægter og aktieselskabslovgivning, indeholder bl.a. regler for overgang af aktier og for aktiernes overdragelighed.

Det tidligere Statsamt, der havde det kommunale tilsyn med P Kommune, udtalte på baggrund af en vurdering af selskabets vedtægter og aktionæroverenskomst sammenholdt med gældende lovgivning og kommunalfuldmagten, at kommunens deltagelse i udviklingsselskabet ikke var i strid med gældende ret, herunder de kommunale tilsynsmyndigheders praksis. 

Det omhandlede jordareal, som spørger overvejer at sælge, er beliggende i en del af det område, som indgår i P-projektet. For det område, som arealet er beliggende i, gælder lokalplan nr. Z

Lokalplan nr. Z, der blev vedtaget den 25. april 2006 og trådte i kraft den 10. maj 2006, omfatter et område, der skal anvendes til fritidsformål, herunder til golfbane.

Det fremgår af en udskrift af beslutningsprotokollen for det daværende Økonomiudvalg i P Kommune for mødet den 19. juni 2006, at Økonomiudvalget på baggrund af en orientering om status for jordkøbsdispositionerne i selskabet, særligt de landbrugsarealer, der er nødvendige for gennemførelse af golfbaneprojektet, tilkendegav, at der kunne arbejdes videre med en proces, der kan føre til ekspropriation. Det omhandlede areal fra spørgers ejendom er omtalt i forbindelse hermed.

På Byrådets møde den 27. juni 2006, "T A/S - orientering om jordkøb", orienterede Borgmesteren ifølge en udskrift af beslutningsprotokollen om Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 19. juni 2006. Byrådet tog orienteringen til efterretning.

I fortsættelse af ovenstående møde vedtog Økonomiudvalget på sit møde den 18. september 2006 at indstille til Byrådet, at i tilfælde af, at der ikke kan indgås købsaftaler i mindelighed bl.a. med spørger - er Byrådet indstillet på at gennemføre ekspropriationer i henhold til planloven.  

Ifølge udskrift af beslutningsprotokollen fra Byrådets møde den 28. september 2006 vedtog Byrådet på baggrund af indstillingen fra Økonomiudvalgets møde den 18. september 2006, at Byrådet i tilfælde af, at købsaftaler ikke kan indgås i mindelighed - er indstillet på at gennemføre ekspropriation i henhold til planloven. 

Repræsentanten har oplyst, at T A/S over for spørger har tilkendegivet, at jordarealet vil blive eksproprieret af kommunen, hvis spørger ikke indgår frivillig aftale med selskabet om overdragelse af det pågældende areal.

Repræsentanten har endvidere oplyst, at spørger den 26. september 2006 har indgået mundtlig aftale om overdragelse af arealet til T A/S.

Der foreligger nu udkast til skøde, der endnu ikke er underskrevet af parterne. Købesummen er fastsat til z kr.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning

Det er repræsentantens opfattelse, at den avance, der opnås ved salget vil være skattefri i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt., jf. 1. pkt.

SKATs indstilling og begrundelse

Ejendomsavancebeskatningslovens § 11

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Dette gælder dog ikke fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation. Denne fortjeneste er skattefri efter § 11, 1. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven (EBL). Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2. pkt., også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.

Det er ved en højesteretsdom fastslået, at det efter sammenhængen med EBL § 11, 1. pkt., må være en betingelse for anvendelse af EBL § 11, 2. pkt., at det på aftaletidspunktet må påregnes, at dispositionen vil blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke bliver indgået, jf. Ligningsvejledningen 2007-2, afsnit E.J.2.8.

Betingelserne for, at fortjeneste ved indgåelse af en frivillig aftale om afståelse af en fast ejendom (et jordareal) er omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen, er at følgende formelle krav er opfyldt på aftaletidspunktet:

- at der på aftaletidspunktet er formel hjemmel i lovgivningen til at foretage ekspropriation af ejendommen til det pågældende formål.

- at det på aftaletidspunktet må kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale, dvs. at den eksproprierende myndighed skal udvise vilje til at ekspropriere. Der skal foreligge ekspropriationsrealitet.          

I det følgende vil det blive vurderet, om de angivne betingelser kan anses for opfyldt, idet det som nævnt er oplyst, at aftalen endnu ikke er indgået.

Ad ekspropriationshjemmel på aftaletidspunktet

Det er oplyst, at hjemlen til at ekspropriere ejendommen findes i planlovens § 47, stk. 1.

Det fremgår af denne bestemmelse, at kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for at sikre gennemførelsen af en byudvikling i overensstemmelse med kommuneplanen eller for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 

Jordarealet er omfattet af lokalplan nr. Z, der blev vedtaget af Byrådet den 25. april 2006. Lokalplanen trådte i kraft ved offentliggørelsen den 10. maj 2006.

Ifølge lokalplanen skal der etableres en golfbane, der skal integreres i hele P-området for at sikre en opblødning af grænserne mellem arbejde, bolig og fritidsliv.

På aftaletidspunktet vil der således være hjemmel til at ekspropriere spørgers jordareal.

Det er SKATs opfattelse, at der principielt intet er i vejen for, at kommunen overlader det til T A/S at realisere ekspropriationsformålet. SKAT skal herved henvise til formålet med oprettelsen af selskabet mv., jf. ovenfor.

Ad ekspropriationsvilje - og realitet

Det fremgår af beskrivelsen ovenfor, at Byrådet på mødet den 27. juni 2006 blev orienteret om Økonomiudvalgets tilkendegivelse den 19. juni 2006 i anledning af en orientering om status for T A/S's jordkøbsdispositioner specielt i forbindelse med de landbrugsarealer, der ikke var erhvervet, men som var nødvendige for at gennemføre golfbaneprojektet. Det drejede sig bl.a. om spørgers ejendom. Økonomiudvalgets tilkendegivelse om, at der kunne arbejdes videre på opstart af en proces, der kunne føre til ekspropriation, blev taget til efterretning af Byrådet. 

Det er SKATs vurdering, at Byrådet med sin tilslutning på mødet den 27. juni 2006 til Økonomiudvalgets indstilling om at arbejde videre med en proces, der kunne føre til ekspropriation, har udvist vilje til i givet falde at ekspropriere spørgers ejendom.  

Betingelsen om, at Byrådet på tidspunktet for indgåelse af aftalen har udvist ekspropriationsvilje, er således opfyldt.

SKAT indstiller, at spørgsmålet besvares med et ja, idet betingelserne om såvel hjemmel til at ekspropriere som ekspropriationsvilje er opfyldt på aftaletidspunktet, idet det bemærkes, at der endnu ikke er indgået skriftlig aftale om overdragelsen.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet er enig i indstillingen og begrundelsen.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende for skattemyndighederne i 5 år fra afgørelsens dato.