Dato for udgivelse
01 nov 2007 17:04
SKM-nummer
SKM2007.787.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-165010
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Eftergivelse og gældssanering
Emneord
Anmeldelse af krav, gældssanering, 10.000 kr. anmeldelse af renter, gældssaneringens indledning, uerholdelige krav, afgangsførte krav, vurdering, indsigelse, forslag til gældssanering
Resumé

Retningslinjerne for anmeldelse af krav i gældssanering ændres således, at der kun skal ske anmeldelse i en gældsanering, hvis det samlede krav incl. renter, som SKAT har til inddrivelse, er på 10.000 kr. eller derover.

SKAT kan undlade at foretage en vurdering af et forslag til gældssanering, når SKATs krav udgør 20 % eller mindre af den samlede gæld, og der i øvrigt ikke foreligger særlige forhold.

De ændrede retningslinjer træder i kraft pr. 1. november 2007.
Reference(r)

Konkursloven § 200
Konkursloven § 210
Konkursloven § 208
Konkursloven § 219

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2007-4 H.6.4.1.1

1. Indledning

SKAT, Hovedcentret, ændrer med virkning pr. 1. november 2007 retningslinjerne for

  • Anmeldelse af krav i gældssanering.
  • Behandling og fremsættelse af indsigelser mod gældssaneringsforslag.

2. Anmeldelse af krav

2.1. Gældende praksis

Det fremgår af Inddrivelsesvejlednings afsnit H.6.4.1.1, at når SKAT, på grundlag af bekendtgørelsen i Statstidende eller skifterettens tilsendelse af genpart heraf, er blevet bekendt med, at der er indledt gældssaneringssag for en skyldner registreret ved myndigheden, skal SKAT anmelde sine krav over for skifteretten, jf. konkurslovens § 208, stk. 1.

SKAT anmelder alle krav som er til opkrævning eller inddrivelse hos SKAT og som vil være omfattet af en kendelse om gældssanering, jf. SKM2006.340.SKAT.

De krav, der skal anmeldes, opgøres med morarenter mv., indtil gældssaneringssagens indledning, jf. konkurslovens § 200, stk. 1, idet renter for perioden herefter bortfalder. Dette gælder også, selv om skifteretten bestemmer, at kendelsen kun skal omfatte fordringer, der er stiftet inden et af skifteretten fastsat tidspunkt, jf. konkurslovens § 199, stk. 1.

Krav, der er afgangsført som uerholdelige, anmeldes tillige med renter.

Renter af krav sikret ved udlæg skal dog anmeldes fuldt ud, idet renter af pantsikrede krav mv. ikke bortfalder.

2.2. Fremtidige retningslinjer for anmeldelse af krav

SKAT anmelder krav i en gældssanering når

  • den samlede restance incl. renter på. tidspunktet for gældssaneringens indledning er på 10.000 kr. eller derover.

Ved den samlede restance incl. renter forstås

  • Alle de krav som er til opkrævning eller inddrivelse hos SKAT og som vil være omfattet af en kendelse om gældssanering.
    • Der skal således tages udgangspunkt i den samlede restance, der er til opkrævning og inddrivelse i SKAT. Inddrivelsescentret og skattecentret skal derfor koordinerer opgørelsen af restancen i de tilfælde, hvor der måtte være krav til inddrivelse i såvel skattecenter som Inddrivelsescentret.
    • Anmeldelse af krav, der er under opkrævning i en kommune eller en anden opkrævningsmyndighed, skal anmeldes i gældssaneringen af opkrævningsmyndigheden. Sådanne krav indgår derfor ikke i opgørelsen af hvorvidt krav mod skyldneren er over eller under 10.000 kr.
  • Alle rentebærende krav, skal være opgjort med morarenter mv., indtil gældssaneringssagens indledning. Dette indebærer tillige, at alle rentebærende krav, der er afgangsført som uerholdelig, skal være opgjort med morarenter mv., indtil gældssaneringssagens indledning.

SKAT kan således undlade at anmelde krav i en gældssanering, når det samlede krav incl. renter pr. tidspunktet for gældssanerings indledning er på under 10.000 kr.

Anmeldelsen af krav, skal herefter foretages som det er beskrevet i Inddrivelsesvejledningens afsnit H.6.4.1.1.

3. Indsigelse mod gældssaneringsforslag

3.1. Gældende praksis

Det fremgår af Inddrivelsesvejledningens afsnit H.6.4.1.1, at når SKAT har modtaget gældssaneringsforslaget samt oplysningerne i henhold til konkurslovens § 210, må dette materiale gennemgås med henblik på en vurdering af, om forslaget er rimeligt, og om skyldner i øvrigt opfylder betingelserne for gældssanering.

Forslaget kan gennemgås således, at det først undersøges, om skyldner opfylder den økonomiske betingelse for at opnå gældssanering. Såfremt den økonomiske betingelse ikke er opfyldt, vil SKAT på grundlag heraf kunne møde op i skifteretten og protestere mod gældssaneringen, idet den økonomiske betingelse i alle tilfælde skal være opfyldt, for at skyldner kan få gældssanering.

Såfremt der kan være tvivl om, hvorvidt den økonomiske betingelse er opfyldt, vil det dog være hensigtsmæssigt inden fremmødet i skifteretten at undersøge, om den subjektive betingelse for at opnå gældssanering er opfyldt. SKAT kan på den måde protestere mod gældssaneringen ud fra det standpunkt, at den økonomiske betingelse ikke er opfyldt, men såfremt skifteretten afviser SKATs standpunkt, vil det kunne gøres gældende, at den subjektive betingelse eventuelt heller ikke er opfyldt.

Såfremt SKAT ved gennemgang af forslaget konstaterer, at den økonomiske betingelse er opfyldt, må det undersøges, hvorvidt den subjektive betingelse er opfyldt.

Hvis det konstateres, at den subjektive betingelse ikke er opfyldt, idet de i konkurslovens § 197, stk. 2, anførte omstændigheder giver grundlag for den opfattelse, at gældssaneringskendelse ikke bør afsiges, kan SKAT på dette grundlag møde op i skifteretten og protestere mod gældssaneringen. Det skal dog bemærkes, at konkurslovens § 197, stk. 2, ikke er udtømmende, jf. stk. 4, således at SKAT under gennemgangen af forslaget også må være opmærksom på, om der foreligger andre omstændigheder end de anførte, som kan tale mod gældssanering. Endelig skal SKAT påse, at vilkårene i skyldners forslag er rimelige set i forhold til hans økonomiske situation.

Det beror på SKATs vurdering i den konkrete sag, om der er grundlag for at møde op til skifteretsmødet til behandling af gældssaneringsforslaget. SKAT bør dog altid møde op i skifteretten, når man mener, at skyldners forslag ikke i sin helhed kan tages til følge.  

3.2. Fremtidige retningslinjer

SKAT kan undlade at foretage en vurdering af forslaget til gældssanering når SKATs krav udgør 20 % eller mindre af den samlede gæld og der i øvrigt ikke foreligger særlige forhold.

De særlige forhold, der bevirker, at SKAT skal foretage en vurdering af forslaget og eventuelt gøre indsigelser mod forslaget om gældssanering kan f.eks. være, at restancen til SKAT er systematisk opbygget, at restancen til SKAT er ny, og at der fortsat påløber restancer, at der er uafklarede skattemæssige forhold, at restancen er opstået som følge af strafbare forhold, eller at restancen beløbsmæssigt er stor, selvom den udgør under 20 % af den samlede gæld i gældssaneringen. Der er ikke tale om en udtømmende beskrivelse af de særlige forhold, der kan begrunde, at et forslag til gældssanering nærmere skal vurderes og at SKAT skal fremsætte indsigelser mod forslaget.

De i Inddrivelsesvejledningen afsnit H.6.4.1.1 beskrevne undersøgelser skal foretages vedrørende de forslag til gældssanering, som i henhold til de fremtidige retningslinjer, skal nærmere vurderes.

4. Ikrafttrædelsestidspunkt

De ændrede retningslinjer træder i kraft for gældssaneringsforslag, der indledes efter den 1. november 2007.