Dato for udgivelse
24 okt 2007 11:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 okt 2007 09:57
SKM-nummer
SKM2007.757.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-162068
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Menighedsrådsmedlem, hjemmearbejdsplads, netværk, computer, arbejdsgiver
Resumé

Skatterådet bekræfter, at menighedsrådsmedlem X, er omfattet af den persongruppe, der kan anvende ligningsloven § 16, stk. 12 og stk. 13. Samtidig bekræfter Skatterådet, at Menighedsrådets IT-skrivebord kan betragtes som "adgang til arbejdsstedets netværk" jf. ligningsloven § 16, stk. 13. Det er Skatterådets opfattelse, at datakommunikationen er etableret på en sådan måde, at X har en reel hjemmearbejdsplads. Der bl.a. tale om et lukket netværk, hvor der skal anvendes brugernavn samt kode, og X har adgang til mere end en almindelig internetbruger.

Hjemmel
07-026033
Reference(r)
Ligningsloven § 16, stk. 12 og 13
Henvisning

Ligningsvejledningen 2007-4 A.B.1.9.1.

Henvisning

Ligningsvejledningen 2007-4 A.B.1.9.13

Spørgsmål
  1. Er menighedsrådsmedlem X, der er valgt i henhold til lov om valg til menighedsråd omfattet af den persongruppe, der kan anvende ligningsloven § 16, stk. 12 og stk. 13.
  2. Kan Menighedsrådets IT-skrivebord betragtes som "adgang til arbejdsstedets netværk" jf. ligningsloven § 16, stk. 13?

Svar

  1. Ja.
  2. Ja.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgeren er valgt menighedsrådsmedlem i henhold til lov om valg af menighedsråd jf. lovbekendtgørelse nr. 10 af 3. januar 2007, med de ændringer, der følger af lov nr. 531 af 6. juni 2007.

Menighedsråd er offentlige myndigheder. Landsforeningen af Menighedsråd er en interesseorganisation for Danmarks menighedsråd. Landsforeningen har siden januar 2003 i samarbejde med Kirkeministeriet udviklet og drevet Menighedsrådets IT-skrivebord (www.it-skrivebord.dk), der er en komplet suite af værktøjer designet til Danmarks menighedsråd. Menighedsråd har i kraft af deres medlemskab af Landsforeningen af Menighedsråd adgang til dette lukkede netværk. Netværket kræver adgangskode for den enkelte bruger. Brugerne er dels menighedsrådsmedlemmer og dels ansatte.

Menighedsrådets IT-skrivebord er en central platform, der opfylder det enkelte menighedsråds behov for sikker digital kommunikation med borgere og offentlige myndigheder - en forpligtelse for at leve op til regeringens målsætning for eDag2. Menighedsrådet har som myndighed egen e-postadresse. Menighedsrådets medlemmer kan modtage og afsende e-post, og journalisere korrespondance direkte i menighedsrådets fælles arkiv, hvor også dokumenter af enhver art kan opbevares. Herudover er der tilknyttet kalender, adressekartotek, dokumenthåndteringsværktøjer og arkivmapper.

Menighedsrådets IT-skrivebord er også en nyhedsportal, der muliggør at menighedsrådet kan modtage digital information, udsendt af eksempelvis myndigheder såsom Kirkeministeriet, stift o.a. Hermed kan det enkelte menighedsrådsmedlem frit og på eget initiativ være orienteret om faktorer, der har betydning for dennes embedsudførelse.

Slutteligt er Menighedsrådets IT-skrivebord et bibliotek og en vidensbank med regelsamling, vejledninger og blanketter til brug for menighedsrådenes administrative forpligtelser. Det enkelte menighedsrådsmedlem kan her finde informationer og blanketter, der er nødvendige i udførelsen af menighedsrådets arbejde.

Menighedsrådets IT-skrivebord afvikles som webapplikation. Adgang til denne opnås med det enkelte menighedsrådsmedlems personlige brugernavn og kodeord - på sigt ved brug af medlemmets personlige digitale signatur.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

I forbindelse med den fortsatte udvikling af digital forvaltning, herunder eDag1 og 2 samt kravene om digital forvaltning for offentlige myndigheder, er kravet til arbejdet for menighedsrådsmedlemmer steget.

Som følge heraf er det vigtigt for X at få klarhed over eventuelle skattemæssige konsekvenser, såfremt der stilles teknologiske arbejdsredskaber til rådighed for ham.

Det er spørgers opfattelse, at der skal svares ja til de stillede spørgsmål.

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Ligningsloven § 16 finder kun anvendelse på økonomiske fordele, der ydes som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. Bestemmelsen finder ikke kun anvendelse på almindelige lønmodtagerforhold, f.eks. funktionærer eller tjenestemænd, men også på mere individuelle personlige arbejdsaftaler som f.eks. arbejdsaftaler med konsulenter, revisorer, bestyrelsesmedlemmer m.v. Bestemmelsen omfatter også personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder Folketinget og kommunalbestyrelser. Om Folketingets præsidiemedlemmer se bl.a. skatteministerens udtalelse i TfS 1996, 25. jf. Ligningsvejledningen 2007-3, Alm. Del afsnit A.B.1.9.1.

Det er SKATs opfattelse, at menighedsrådsmedlem, X vil være omfattet af ligningsloven § 16, stk. 12 og stk. 13 på linie med personer, der er valgt til bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn og andre kollektive organer herunder Folketinget og kommunalbestyrelser.

Det indstilles, at Skatterådet svarer ja til spørgsmål 1.

Ad spørgsmål 2

Det følger af ligningsvejledningen 2007-3, Alm. Del afsnit A.B.1.9.13, at værdien af helt eller delvis vederlagsfri privat benyttelse af en computer med tilbehør, der er stillet til rådighed til brug for arbejdet ikke skal beskattes jf. ligningsloven § 16, stk. 12. 

Betingelserne for skattefrihed er i henhold til ligningsloven § 16, stk. 12 følgende:

  1. pc'en med tilbehør skal være stillet til rådighed til brug ved arbejdet. Der skal således være en erhvervsmæssig begrundelse for at give medarbejderne et tilbud om en pc til brug i hjemmet
  2. medarbejdernes private benyttelse af pc'erne skal være helt eller delvist vederlagsfri
  3. medarbejderen skal have stillet pc'en til rådighed. Betingelsen indebærer, at der i ordningen skal indgå elementer af arbejdsgiverfinansiering og/eller arbejdsgiverrisiko.

Selv en beskeden erhvervsmæssig anvendelse er tilstrækkelig til, at pc'en er omfattet af skattefrihedsbestemmelsen i ligningsloven § 16, stk. 12. Software, scanner, modem, DVD-drev, CD-brænder mv. betragtes som tilbehør til pc'en.

Hvis betingelserne i ligningsloven § 16, stk. 12 ikke er opfyldt, beskattes den private anvendelse af pc'en som B-indkomst. Værdien skal ved indkomstopgørelsen ansættes til markedslejen i låneperioden.

Efter ligningsloven § 16, stk. 13, er der skattefrihed for arbejdsgiverbetalt privat datakommunikation i forbindelse med en hjemmearbejdsplads. Det er en forudsætning for skattefriheden, at medarbejderen via datakommunikationsforbindelsen kan få adgang til arbejdsgiverens interne netværk. Det betyder på den ene side, at det ikke er nok, at medarbejderen har adgang til arbejdsgiverens hjemmeside, hvor almindelige internetbrugere også har adgang. På den anden side er det heller ikke et krav, at medarbejderen har adgang til alle arbejdsgiverens interne systemer. Datakommunikationen skal være etableret på en sådan måde, at medarbejderen kan siges at have en reel hjemmearbejdsplads. 

X har via IT-skrivebordet adgang til at modtage og afsende e-post, journalisere korrespondance direkte i menighedsrådets fælles arkiv, hvor også dokumenter kan opbevares. Herudover er der tilknyttet kalender, adressekartotek, dokumenthåndteringsværktøjer og arkivmapper. Menighedsrådets IT-skrivebord er også en nyhedsportal, der muliggør, at X kan modtage digital information, udsendt af eksempelvis myndigheder såsom Kirkeministeriet, stift o.a. Menighedsrådets IT-skrivebord er også et bibliotek og en vidensbank med regelsamling, vejledninger og blanketter til brug for X's administrative forpligtelser. I biblioteket kan X finde informationer og blanketter. Adgangen til IT-skrivebordet opnås ved personligt brugernavn og kodeord.

Det er SKATs opfattelse, at datakommunikationen er etableret på en sådan måde, at X har en reel hjemmearbejdsplads. SKAT har lagt vægt på, at han har adgang til ovennævnte nyhedsportal, samt bibliotek og vidensbank. Der er tale om et lukket netværk, hvor der skal anvendes brugernavn samt kode og X har således adgang til mere end en almindelig internetbruger. 

Det indstilles, at Skatterådet svarer ja til spørgsmål 2.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år fra afgørelsens dato.