Dato for udgivelse
17 Oct 2007 09:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Sep 2007 15:34
SKM-nummer
SKM2007.725.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1666-0564
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsgrundlag
Emneord
Anmodning om tilbagefakturering, forsikringsselskab, levering af ydelser
Resumé
I forbindelse med salg af varer solgte det klagende selskab en serviceaftale, hvorved selskabet forpligtede sig til at reparere varerne indtil 4 år efter købet. Til imødekommelse af udgifterne herved havde selskabet tegnet en forsikring. Det tab, forsikringen dækkede, ansås for at være reparationsprisen uden moms.
Reference(r)

Momsloven § 4, stk. 1

Momsloven § 27, stk. 1

Momsloven § 37, stk. 1

Henvisning
Momsvejledning 2007-4 D.2
Henvisning
Momsvejledning 2007-4 G.1.1
Henvisning
Momsvejledning 2007-4 J.5.1.2

Klagen skyldes, at A A/S' (herefter benævnt selskabet) anmodning om tilbagebetaling ikke er imødekommet, da fakturering til forsikringsselskab er anset for levering af ydelser efter momslovens § 4.

Landsskatterettens afgørelse

Regionens afgørelse ændres.

Sagens oplysninger

Selskabet driver virksomhed med salg af EDB-udstyr samt salg og implementering af IT-løsninger samt teknisk service.

I forbindelse med salg af EDB-hardware har selskabet tilbudt deres kunder at tegne en forsikrings- og serviceaftale på den købte vare, hvorved selskabet har forpligtet sig til at reparere en række opregnede skadestyper i en periode op til 4 år. Kunden betaler 980 kr. plus moms for denne aftale.

Selskabet har for at afdække de risici, som selskabet har påtaget sig i forbindelse med serviceaftalen, tegnet en skadesforsikring hos B, som dækker dets udgifter til reparationerne bortset fra en selvrisiko på 250,00 kr. pr. skade inden for en given erstatningsramme. Reparationsydelserne leveres af en underleverandør, der fakturerer selskabet for den givne ydelse. Ydelsen er momspligtig, og selskabet har fratrukket købs-momsen.

Selskabet udarbejder herefter en skadesopgørelse på de foretagne indkøb hos underleverandøren. Selskabet har medtaget købsmomsen i refusionsgrundlaget over for forsikringsselskabet. Den i forbindelse med skadesanmeldelsen opkrævede moms er indbetalt til ToldSkat.

Klagerens repræsentant har oplyst, at der på foranledning af B i 2003 blev indledt en nærmere gennemgang af de i perioden udførte reparationsarbejder. Denne gennemgang resulterede i konstatering af, at der ikke var en ensartet momsmæssig behandling af fakturaer sendt fra selskabet til B.

Som følge heraf indsendte selskabet den 1. oktober 2004 negative efterangivelser på i alt 3.456.336 kr. vedrørende forsikringserstatninger. Beløbet dækker perioden 1. december 1999 til 30. marts 2000 ved C og perioden 30. april 2002 til 30. maj 2004 ved B.

Toldskats afgørelse

Selskabet er ikke berettiget til genoptagelse af momsangivelse for perioderne 1. december 1999 til 31. december 1999, 1. februar 2000 til 29. februar 2000 og 1. marts 2000 til 31. marts 2000 i henhold til skattestyrelseslovens § 35 B.

Efterangivelserne for 2002, 2003 og 2004 afvises, da selskabet har leveret en momspligtig ydelse til forsikringsselskabet jf. momslovens §§ 1 og 4. Hvis forsikringsselskabet havde købt samme ydelse ved en tredjemand, så ville ydelsen have været pålagt moms.

Der henvises til Told- og Skattestyrelsens afgørelse gengivet i TfS1992.46 samt momsvejledningen, afsnit G.1.1, hvoraf fremgår, at der skal svares moms af erstatningsbeløb, der modtages af forsikringsselskaber ved levering af erstatningsvarer eller reparationsydelser til virksomhedens kunder.

Under sagens behandling ved Landsskatteretten har regionen udtalt, at man anser anmodningerne om tilbagebetaling for perioden 1. december 1999 til 31. marts 2000 for omfattet af overgangsbestemmelsen i § 6, stk. 4 i lov nr. 410 af 2. juni 2003. Regionens afgørelse indstilles derfor ændret således, at der for den nævnte periode ikke meddeles afslag grundet forældelse af kravet, men at der meddeles afslag på krav om tilbagebetaling for perioden med samme begrundelse, som der er meddelt afslag på den resterende del af kravet.

Klagerens påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at regionens afgørelse ikke er i overensstemmelse med gældende praksis for forsikringsydelser jf. momsvejledningen, afsnit J.5.1.2.

Til støtte herfor er anført, at de af selskabet afholdte omkostninger beror på kontraktretlige aftaleforhold mellem køberne af pc-udstyr og selskabet. Køberne indgår en flerårig forsikrings- og serviceaftale med selskabet. Ifølge aftalen forpligter selskabet sig til at reparere en række opregnede skadestyper på det leverede udstyr. For denne service betaler køberen en merpris af 980, - kr. plus moms.

Selskabet køber reparationsydelserne af en underleverandør, som fakturerer selskabet for en given bistand. Købet er momspligtigt, og selskabet har fradrag for købsmomsen. Denne del af transaktionen er ikke omtvistet.

Selskabet har sikret sig mod omkostningerne ifølge forsikrings- og serviceaftalerne hos B. Selskabet fakturerede fejlagtigt forsikringsselskabet reparationsydelserne inklusiv moms med fradrag for selvrisiko mv. Forsikringsselskabet nægtede at godtgøre momsen under henvisning til, at det siden 1980 har været fast praksis ikke at fakturere forsikringsselskaber momsbeløb, som det forsikrede selskab kan fradrage i købsmomsen.

Videre er det anført, at regionen ved henvisningen til Told- og Skattestyrelsens afgørelse gengivet i TfS1992.46 overser, at afgørelsen angår beregning af moms, hvor kunden betaler for ydelsen. I det foreliggende tilfælde betaler kunden ingenting, da de er sikret ved en garanti.

Endvidere er det anført, at regionen begrunder afgørelsen med, at beløbene fra forsikringsselskabet er omfattet af momslovens §§ 1 og 4. Forsikringsselskabet modtager ikke nogen leverance efter momslovens § 4, idet forsikringsselskabet alene erstatter en omkostning i henhold til en indgået forsikringsaftale. En sådan erstatning er ikke momspligtig.

SKAT Hovedcentrets udtalelse

SKAT Hovedcentret har indstillet, at regionens afgørelse stadfæstes.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Ifølge momslovens § 4, stk. 1 betales der afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

I det foreliggende tilfælde har kunden mod vederlag, i forbindelse med købet, indgået en forsikrings- og serviceaftale med selskabet, og vederlaget er momsbelagt. Som modstykke hertil er selskabet forpligtet til at levere visse reparationsydelser. Selskabet har til imødekommelse af udgifter som følge af eventualforpligtelsen tegnet en forsikring.

Retten bemærker, at selskabet har fradrag for momsen af reparationsomkostningerne, hvorfor det tab, som forsikringen skal dække, er prisen for reparationen uden moms. Det findes uden betydning, at der ikke i det foreliggende tilfælde er udstedt kreditnotaer.

Regionens afgørelse ændres i overensstemmelse hermed.