Dato for udgivelse
17 Oct 2007 09:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Aug 2007 15:14
SKM-nummer
SKM2007.727.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1665-0243
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagner
Emneord
Momsfritagelse, ridebehandling, bindende svar
Resumé
Det var ikke muligt på grundlag af de stillede spørgsmål og fremlagte oplysninger at vurdere, om betingelserne for momsfritagelse var opfyldt for et ridecenter, der leverede fysioterapi i form af ridebehandlinger. Anmodningen om bindende svar blev afvist.
Reference(r)
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 1
Skatteforvaltningsloven § 24, stk. 1 og 2
Henvisning
Processuelle regler på SKATs område 2007-4 C.1.1
Henvisning
Processuelle regler på SKATs område 2007-4 C.1.2.5.1
Henvisning
Processuelle regler på SKATs område 2007-4 C.1.2.5.2
Henvisning
Momsvejledning 2007-4 D.11.1.3
Henvisning
Momsvejledning 2007-4 D.11.1.4

A har klaget over et bindende svar vedrørende momsfritagelse for ridebehandling, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, om anden egentlig sundhedspleje.

Ridecentret har stillet følgende spørgsmål:

Er ridebehandling momspligtig?

Skattecentret har besvaret spørgsmålet med 'ja'.

Landsskatterettens afgørelse

Det stillede spørgsmål afvises.

Sagens oplysninger

A modtager betaling fra amtet for lægeordineret ridebehandling af handicappede personer. Ved ridebehandlingen deltager en fysioterapeut, som er betalt af amtet, og indehaveren af ridecentret, B.

SKAT har bedt virksomheden om supplerende oplysninger:

Spørgsmål 1: De ydelser, der leveres i forbindelse med ridebehandlingen, bedes oplistet og eventuelt kort beskrevet (f.eks. brug af hest, brug af ridehal m.v.).

Svar: De ydelser, der leveres, er brug af ridehal, brug af heste og udstyr til gennemførelse af ridefysioterapi.

Spørgsmål 2:  Hvem er sælger af ydelsen til amtet (rideklubben eller enkeltmandsvirksomheden A)?

Svar: Det er A, der er sælger af ydelser, men samtidig er der via ridefysioterapeut salg af dennes ydelser, som ikke indgår i A's omsætning.

Spørgsmål 3: Er sælger momsregistret og i bekræftende fald for hvilke aktiviteter?

Svar: A er momsregistret med hensyn til samtlige aktiviteter, herunder ridefysioterapi. Dog er aktiviteter forbundet med rideklubben ikke momsbelagte.

Spørgsmål 4: Hvilke uddannelsesmæssige forudsætninger har du for at undervise i handicapridning (f.eks. fysioterapeut, kiropraktor eller lign.)?

Svar: Indehaver B er uddannet handicaprideinstruktør, således at ridefysioterapien sker i samarbejde med uddannelse ridefysioterapeuter.

Skattecentrets afgørelse

Skattecentret har besvaret spørgsmålet med 'ja'.

På baggrund af sagens oplysninger, og da ridecentret leverer ydelser i forbindelse med rideterapien bestående af brug af ridehal og brug af heste og udstyr, er spørgeren momspligtig af det modtagne honorar for ridebehandlingen, jf. momslovens § 1.

Der er henvist til Momsvejledningen 2006-4, afsnit D.11.1.4, om anden egentlig sundhedspleje, hvoraf det blandt andet fremgår, at en given behandling uden videre er momsfri, hvis behandlingen foretages af en autoriseret medicinalperson i henhold til dennes autorisation, eller hvis behandlingen berettiger til refusion efter den offentlige sygesikringsordning. Hvis ingen af disse betingelser er opfyldt, kan der tages hensyn til, om Sundhedsstyrelsen anser behandlingen for at høre under det sundhedsmæssige område, f.eks. ved at behandlingen sker efter henvisning fra læge eller hospital.

Der er desuden henvist til Momsnævns afgørelse 625, december 1979, hvoraf det blandt andet fremgår, at en fysioterapeuts arbejdsydelser ved rideterapi er momsfrie, medens rideskolen skal svare moms af honoraret for at stille heste og anlæg til rådighed i forbindelse med rideterapi.

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at det stillede spørgsmål besvares med et 'nej'.

Der kan ske momsfritagelse efter reglerne om anden egentlig sundhedspleje, hvis behandlingen er berettiget til refusion ydet af den offentlige sygesikring, eller hvis behandlingen anses for at høre under det sundhedsmæssige område, f.eks. ved at behandlingen sker efter henvisning fra læge eller hospital. Dette fremgår af Momsvejledningen 2006-4, afsnit D.11.1.4.

Ridebehandlingen er berettiget til refusion efter den offentlige sygesikring, idet den offentlige sygesikring yder refusion til behandlingen. Behandlingen sker altid efter henvisning fra en læge.

Specialuddannede fysioterapeuters arbejdsydelser i forbindelse med handicapundervisning er fritaget for moms efter reglerne om hospitalsbehandling, medens rideskolen skal svare moms af de vederlag, som skolen opnår ved at stille heste og anlæg til rådighed for undervisningen. Dette fremgår af afgørelse 625, truffet af det daværende Momsnævn i december 1979.

På grund af den udvikling, der har fundet sted siden 1979 inden for alternative behandlingsformer, og idet Momsnævnsafgørelsen beror på rideundervisning og ikke fysioterapiridebehandling, kan afgørelsen ikke lægges til grund ved besvarelsen af det stillede spørgsmål.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Der skal betales moms af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Dette fremgår af momslovens § 4, stk. 1. Hospitalsbehandling og lægevirksomhed, herunder kiropraktik, fysioterapi og anden egentlig sundhedspleje er fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.

En anmodning om bindende svar skal indeholde alle de oplysninger af betydning for svaret, som står til rådighed for spørgeren. Skønner SKAT, at spørgsmålet ikke er tilstrækkeligt oplyst, kan spørgeren anmodes om yderligere oplysninger eller dokumentation. Efterkommes anmodningen ikke inden for en rimelig frist, kan spørgsmålet afvises eller svaret begrænses til de forhold, der skønnes tilstrækkeligt oplyst. Dette fremgår af skatteforvaltningslovens § 24, stk. 1.

SKAT kan i særlige tilfælde afvise at give et bindende svar, hvis spørgsmålet er af en sådan karakter, at det ikke kan besvares med den fornødne sikkerhed, eller hvis andre hensyn taler afgørende imod en besvarelse. Dette fremgår af skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2.

En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilken afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. Dette fremgår af forvaltningslovens § 24, stk. 1 og 2.

I henhold til Momsvejledningen 2006-4, afsnit D.11.1.4, kan en given behandling fritages for moms som anden egentlig sundhedspleje, hvis behandlingen foretages af en autoriseret medicinalperson i henhold til den pågældendes autorisation, hvis behandlingen berettiger til refusion efter den offentlige sygesikringsordning, eller hvis behandlingen af Sundhedsstyrelsen anses for at høre under det sundhedsmæssige område, f.eks. ved at behandlingen sker efter henvisning fra læge eller hospital.

Efter Momsnævnets afgørelse 625, 1979, er specialuddannede fysioterapeuters arbejdsydelser i forbindelse med handicaprideundervisning undtaget fra momspligten efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, om hospitalsbehandling m.v., medens rideskoler skal svare moms af de vederlag, som skolen opnår ved at stille heste og anlæg til rådighed.

Det er Landsskatterettens vurdering, at det på baggrund af det stillede spørgsmål og det påklagede bindende svar ikke er muligt med den tilstrækkelige sikkerhed at fastslå sagens faktiske forhold og skattecentrets begrundelse for det afgivne svar, hvorfor sagen afvises.

Af spørgsmålet fremgår det således, at der ydes tilskud fra sygesikringen til den omhandlede ridebehandling, og at ridebehandlingen sker efter lægehenvisning, hvorfor betingelserne for momsfritagelse som udgangspunkt skulle være til stede, jf. Momsvejledningen, afsnit D.11.1.4.

Det fremgår imidlertid ikke af spørgsmålet, i hvilket omfang og efter hvilke kriterier ridebehandlingen refunderes af den offentlige sygesikring, herunder hvorledes refusionen måtte være fordelt mellem ridecentret og fysioterapeuten. Det fremgår heller ikke, hvilke ydelser der er omfattet af lægehenvisningen til ridebehandling, herunder om henvisningen sker til ridecentret eller til fysioterapeut. Derved er det efter rettens opfattelse ikke muligt på grundlag af det stillede spørgsmål at vurdere, om betingelserne for momsfritagelse er opfyldt.

Skattecentrets begrundelse for at anse ridebehandlingen for momspligtig består i en generel henvisning til sagens faktiske oplysninger og i en henvisning til den omstændighed, at ridecentret leverer ydelser i form af ridehal, heste og udstyr i forbindelse med behandlingen. Derved fremgår det ikke af afgørelsen, hvilke af sagens oplysninger der er tillagt væsentlig betydning, herunder om ridecentrets eventuelle opkrævning af særskilt betaling for at stille ridehal m.v. til rådighed har været udslagsgivende for at anse ridebehandlingen for momspligtig.

Det stillede spørgsmål afvises derfor.