Dato for udgivelse
23 okt 2007 08:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 sep 2007 10:17
SKM-nummer
SKM2007.749.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
FS 10-5599/2007
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg
Emneord
Udlæg, ejendomsret, biler, udlægsforretning
Resumé

Prøvelse af to udlæg foretaget af SKAT i to tysk indregistrerede biler.

Rekvisitus (en dansker) gjorde forud for hovedforhandlingen gældende, at bilerne ejedes af hans ukrainske hustru og vedlagde som dokumentation to servicekontrakter, hvoraf fremgik, at hustruen havde indgået aftale med et tysk selskab, G3 GmbH. Heraf fremgik, at G3 GmbH var "Halter". Det vil sige, at G3 i forhold til tredjemand, og især de tyske færdselsmyndigheder er ansvarlige for køretøjets lovmæssige drift", mens hustruen var "Den civilretlige ejer".

Under hovedforhandlingen gjorde rekvisitus gældende, at bilerne ejedes af G3. Registreringsattester var ikke fremlagt. Rekvirenten fremlagde en købskontrakt, hvoraf fremgik, at den ene bil var købt af rekvisitus, og en servicekontrakt vedrørende den anden bil mellem rekvisiti selskab v/rekvisitus og G3 (ældre end kontrakterne mellem hustruen og G3, men af samme indhold).

Rekvirenten fremlagde endvidere betalingspåkrav fra G4, der viste, at bilerne var brugt i Danmark.

Fogedretten stadfæstede udlæggene og fandt det dermed ikke bevist, at bilerne tilhørte hverken G3 eller hustruen.

Reference(r)

Retsplejeloven § 507, stk. 1
Retsplejeloven § 478, stk. 2

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2007-4 G.5.1

Parter

SKAT
(Kammeradvokaten v/advokatfuldmægtig Heidi Bøgelund Hansen)

mod

A
(advokat Lars Ulrich)

Afsagt af dommerfuldmægtig

Sophia Dankelev

Denne sag vedrører fogedrettens prøvelse af de af SKAT den 16. og 20. marts 2007 foretagne udlæg i to tysk indregistrerede biler.

Parternes påstande

SKAT har nedlagt påstand om, at udlægsforretningerne stadfæstes.

A har nedlagt påstand om, at udlægsforretningerne ophæves.

Sagens oplysninger

A har pr. 7. juni 2007 en skatterestance på 1.266.404,15 kr. vedrørende perioden 1989-2007.

A har flere gange forgæves været indkaldt til fogedforretning, sidst ved brev af 6. februar 2007.

Vedrørende udlæg den 16. marts 2007

SKAT har den 16. marts 2007 foretaget udlæg i en tysk indregistreret Mercedes Benz med registreringsnummeret ...1. Udlægget blev foretaget på Selskabet G1 ApS' adresse .... FT er direktør af dette selskab.

Af servicekontrakt af 9. juni 2004 mellem G3 GmbH og kunden, H1 ApS, fremgår følgende:

"...

1. Genstand

Kunden, H1 ApS, ..., tlf.nr. ... ejer følgende køretøj

Mercedes Benz, registreringsnummer ...1.

Bilen indregistreres i Tyskland med G3 som Halter. Det vil sige, at G3 i forhold til trejdemand, og især de tyske færdselsmyndigheder er ansvarlige for køretøjets lovmæssige drift, forsikring og skader, som opstår i forbindelse med anvendelsen af køretøjet. G3 vil ligeledes over for de tyske myndigheder være ansvarlige for betalingen af afgifter, bøder mv.

Bilen forbliver i kundens ejendom. Kreditorer af G3 kan ikke gøre udlæg i bilen. Udbetaling af forsikringserstatninger ved totalskade kan kun foretages til hhv. kunden eller i tilfælde af, at bilen er finansieret, til finansieringsselskabet.

Den nærværende aftale regulerer det interne forhold mellem kunden, som den civilretslige ejer af bilen og G3 som Halter.

...

Kunden skal bære alle omkostninger, som måtte blive pålagt G3 i forbindelse med sin stilling som Halter.

..."

Servicekontrakten er udfærdiget på dansk.

G4 A/S har fremsendt to fakturaer af henholdsvis 19. og 31. januar 2007 vedrørende reparation af bilen. Fakturaerne angiver henholdsvis FT og A som rekvirent og G2 ApS som kunde. G2 ApS' adresse er ifølge udskrift af 19. juni 2007 fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ...

G3 GmbH har fremsendt faktura af 13. marts 2006. Fakturaen er sendt til H2 ApS v/A, ....

Servicekontrakt af 17. juni 2004 udstedt af G3 GmbH har samme ordlyd som servicekontrakten af 9. juni 2004, dog således at BA, ..., Ukraine, er angivet som kunde og ejer af bilen, og således at FTs telefonnummer er påført kontrakten.

Denne kontrakt er ligeledes udfærdiget på dansk.

Vedrørende udlæg den 20. marts 2007

SKAT har den 20. marts 2007 foretaget udlæg i endnu en tysk indregistreret Mercedes med registreringsnummeret ...2 og stelnummer .... Udlægget blev foretaget på As adresse, ... uden forudgående varsel.

Ifølge købekontrakt af 26. april 2006 har A købt bilen.

Servicekontrakt af 17. maj 2006 udstedt af G3 GmbH angiver BA som kunde. Kontrakten, der har samme ordlyd som de to ovennævnte servicekontrakter, er ligeledes påført FTs telefonnummer og er ligeledes udfærdiget på dansk.

Ingen af registreringsattesterne er fremlagt.

Forklaringer

NL har blandt andet forklaret, at hun arbejder som pantefoged. Hun foretog den 20. marts 2007 udlæg i skyldners bil, en tysk indregistreret Mercedes Benz med registreringsnummeret ...2. A havde forinden hverken reageret på indkaldelsen eller på annoncen i dagbladet. Da hun antraf ham på adressen ..., fastholdt han først, at han har bopæl på ..., men indrømmede efterfølgende, at han bor på ..., hvor bilen befandt sig. Udlægget blev foretaget på denne adresse. Han og hans kone var til stede. Ingen af dem havde indsigelser mod udlægget. I bilen blev fundet en købekontrakt dateret 26. april 2006, hvoraf fremgår, at A ejer bilen.

Hun var ikke til stede under udlægsforretningen den 16. marts 2007.

A har blandt andet forklaret, at han ikke ejer de to biler, hvori der er foretaget udlæg. Han forlod G1 ApS i bilen med registreringsnummeret ...2 den 16. marts 2007, hvor der blev foretaget udlæg i den anden bil. Hans kone, BA, er kunde ifølge servicekontrakterne på begge biler, og G3 GmbH ejer dem. G3 GmbH sørger for betalingen af vægtafgiften og andre afgifter og sender efterfølgende regningerne til kunden, som overtager forpligtelserne. Hans kone overtog disse forpligtelser, kort tid efter han overtog bilerne. Brugerrettighederne vedrørende begge biler er således overdraget til BA før den 16. marts 2007. Hun har ikke betalt for overdragelsen af rettighederne, ligesom hun ikke har betalt en købesum for bilerne.

Med hensyn til købekontrakten af 26. april 2006 er det korrekt, at han oprindeligt købte bilen med registreringsnummeret ...2. Han har således betalt en købesum for den. Han har efterfølgende overdraget den til G3 GmbH, men har ingen dokumentation herfor, idet der ikke er indgået en skriftlig overdragelsesaftale. Det tyske selskab er dog rette ejer af bilen.

Men hensyn til bilen med registreringsnummeret ...1 er servicekontrakten mellem G3 GmbH og BA indgået på et andet tidspunkt end den dato, den 17. juni 2004, der fremgår af kontrakten, idet han ikke kendte BA på dette tidspunkt. Datoen er således forkert angivet i kontrakten. FT, som blandt andet er dirktør for G2 A/S, har haft brugsretten til bilen i Danmark. Hans telefonnummer er angivet på kontrakterne af 17. maj 2006 og 17. juni 2004 mellem BA og G3 GmbH, idet han står for kontakten til G4 A/S. G4 A/S fremsendte således betalingspåmindelse af 14. maj 2007 til G2 ApS, som er registreret hos G4 A/S. Det er blandt andet derfor, bilen med registreringsnummeret ...1 befandt sig på G1 ApS' adresse den 16. marts 2007.

Han har angivet adressen ... til G3 GmbH og har betalt faktura af 13. marts 2006, som er sendt til adressen. Han har dog ikke oplyst, at hans navn skal påføres fakturaen.

G3 GmbH vil gøre krav på bilerne, såfremt der foretoges udlæg i dem.

BA og han blev gift den 6. september 2006 i Ukraine. BA fik opholds- og arbejdstilladelse i Danmark i maj 2007. Hun har aldrig været registreret ejer af bilerne og har ikke erhvervet dansk kørekort. Hun har ikke opholdt sig i Danmark før efter maj 2007. Hun taler og forstår ikke dansk.

Parternes synspunkter

SKAT har i det væsentligste procederet i overensstemmelse med processkrift af 29. juni 2007, hvoraf følgende fremgår:

"Til støtte for påstanden gøres det gældende, at rekvirentens udlæg af henholdsvis 16. og 20. marts 2007 i bilerne med registreringsnumrene ...1 og ...2 er lovlige og gyldige.

Det gøres hertil gældende, at de tysk indregistrerede køretøjer tilhører rekvisiti formuesfære og dermed kan gøres til genstand for udlæg for rekvisiti personlige skatterestance, jf. retsplejelovens § 507, stk. 1.

Bilerne har begge været anvendt af rekvisitus, og den på tidspunktet for udlægsforretningens gennemførelse tilgængelige dokumentation vedrørende ejerforholdet understøtter myndighedernes antagelse om, at bilerne tilhører rekvisitus.

Udlægsforretningerne er hjemlet i retsplejelovens § 478, stk. 2, jf. udpantningsbekendtgørelsen § 1, stk. 1, nr. 1. Rekvirenten oplyste rekvisitus om udlægsforretningen, kravets grundlag, størrelse og sidste rettidige betalingsdag, jf. bilag 2, jf. retsplejelovens § 493, stk. 3, hvorfor udlæggene blev foretaget lovligt.

Det gøres gældende, at bilerne, der ikke er indregistreret i Danmark og for hvilke der derfor ikke er svaret registreringsafgift, har været anvendt i Danmark i forbindelse med rekvisiti og FTs aktiviteter fra de ovenfor nævnte selskaber. Den fremlagte dokumentation fra G4 og det forhold, at rekvisitus er blevet observeret af rekvirenten i besiddelse af bilerne, underbygger rekvirentens påstand herom.

Det gøres gældende, at de efterfølgende fremlagte servicekontrakter har karakter af proforma, og at de alene er indhentet med det formål at unddrage aktiverne fra rekvisiti kreditorer.

Rekvisitus har ikke ved fremlæggelse af officielle registreringsattester godtgjort, at BA er den formelle ejer af bilerne. Selv hvis dette lægges til grund, gøres det gældende, at der ikke efter de foreliggende oplysninger er realitet i ejerforholdet, og at rekvisitus derfor må antages at være den reelle ejer af bilerne.

Jeg henviser til Vestre Landsrets afgørelse optrykt i UfR 1994.497, hvor der blev foretaget udlæg for skyldners gæld i ægtefællens bil, da det ikke fandtes dokumenteret, at ægtefællen havde haft midler til at erhverve bilen, og skyldneren derfor ansås som den reelle ejer af bilen.

Sammenfattende er der ikke grundlag for at tilsidesætte de gennemførte udlæg."

A har til støtte for sin påstand anført, at han som dansker med bopæl i Danmark ikke officielt kan eje tysk indregistrerede biler. Bilerne ejes således officielt af det tyske firma G3 GmbH. Dette fremgår af de fremlagte servicekontrakter, hvoraf ligeledes fremgår, at brugeren af bilerne ikke ejer dem. Servicekontrakterne svarer til leasingkontrakter, hvor kunden har rettigheder i forhold til selskabet. Det tyske selskab står som Halter af bilerne og BA som bruger. BA er således forpligtet i henhold til kontrakten. Da A ikke ejer bilerne, kan der ikke foretages udlæg i dem vedrørende hans personlige skatterestancer. Udlæggene er foretaget i trejdemand, G3 GmbH's, ejendom, hvorfor de er foretaget i strid med almindelige udlægsregler. Der foreligger ikke særlige omstændigheder, der taler for, at hovedreglen om, at det formelle ejerskab er afgørende skal fraviges. Eventuelle udlæg bør endvidere foretages i Tyskland. Da udlæggende er foretaget i strid med almindelige udlægsregler, bør de herefter ophæves.

Fogedrettens begrundelse og resultat

A har gjort gældende, at bilerne, hvori SKAT den 16. og 20. marts 2007 har foretaget udlæg, tilhører det tyske selskab G3 GmbH.

Efter en samlet vurdering af det fremkomne finder fogedretten det ikke godtgjort, at bilerne ejes af dette selskab.

Fogedretten har ved vurderingen lagt vægt på As forklaring, hvorefter han har betalt en købesum for begge biler, indholdet af købekontrakten af 26. april 2006, der angiver ham som køber af bilen med registreringsnummer ...2, de fremlagte servicekontrakter vedrørende begge biler udstedt af G3 GmbH, hvorefter bilerne forbliver i kundens ejendom, og hvorefter kreditorer af det tyske selskab derfor ikke kan gøre udlæg i dem, samt at der ikke foreligger dokumentation for en eventuel overdragelse af bilerne til det tyske selskab.

Fogedretten bemærker hertil, at bilerne har befundet sig i Danmark og har været benyttet af A og FT i forbindelse med deres erhvervsvirksomhed, ligesom fogedretten bemærker, at det tyske selskab ikke har protesteret mod eller reageret på de foretagne udlæg.

Det bemærkes i øvrigt, at fogedretten efter en samlet vurdering af det fremkomne endvidere ikke finder det sandsynliggjort, at bilerne tilhører As kone, BA.

Fogedretten har ved denne vurdering blandt andet bemærket, at servicekontrakterne af henholdsvis 17. juni 2004 og 17. maj 2006 mellem G3 GmbH og BA er indgået på et tidspunkt, hvor BA endnu ikke var flyttet til Danmark, at kontrakterne er udfærdiget på dansk, at bilerne har været benyttet i forbindelse med As erhvervsvirksomhed i Danmark, at FTs telefonnummer er angiver på kontrakterne, og at BA efter As forklaring ikke har betalt en købesum for bilerne.

Herefter og da der i øvrigt ikke er grundlag for at antage, at de to udlæg er foretaget uretmæssigt,

b e s t e m m e s

De af SKAT den 16. og 20. marts 2007 foretagne udlæg i As to tysk indregistrerede biler med registreringsnumrene ...2 og ...1 stadfæstes.

Inden 14 dage skal A til SKAT betale 5.000 kr. i sagsomkostninger med tillæg af moms, i alt 6.250 kr.