Dato for udgivelse
09 Oct 2007 10:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 Oct 2007 08:55
SKM-nummer
SKM2007.709.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 530/2006
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Om kommunikation og information samt kampagner
Emneord
Sagkyndig, bistand, revisionsselskab, eneanpartshaver, ansat, personlig, skattesag, eget, arbejde, revisorassistent
Resumé

Revisor, ansat i revisionsselskab, var afskåret fra omkostningsgodtgørelse i en skattesag, hvor arbejdet med hans skattesag var udført af ham selv og en revisorassistent. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at arbejdet var udført gennem selskabet, som han havde betalt for opgaven. Arbejdet, der var udført af revisorassistenten, måtte anses for et accessorium til det arbejde, der var udført af revisoren selv. (Stadfæstelse af SKM2006.624.ØLR)

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 54, stk. 1, nr. 1

Bekendtgørelse nr. 958 af 10. oktober 2005 § 2, stk. 4

Bekendtgørelse nr. 958 af 10. oktober 2005 § 1

Betænkningen om omkostningsdækningsordningen nr. 1382/2000

 

Henvisning

Processuelle regler 2007-3 K.3.1 

Parter

A
(advokat Christian Bachmann)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

Afsagt af højesteretsdommerne

Torben Melchior, Peter Blok, Asbjørn Jensen, Jon Stokholm og Henrik Waaben.

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 5. afdeling den 27. september 2006.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen. Det bemærkes herved, at det arbejde, der er udført af revisorassistent LB, må anses for et accessorium til det arbejde, der er udført af A selv.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale 25.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.