Dato for udgivelse
05 Oct 2007 16:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Jun 2007 10:17
SKM-nummer
SKM2007.703.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-149229
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Salg + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Afståelse, udlejning af lejlighed, beskatning
Resumé

Skatterådet bekræfter, at der først kan tages stilling til, hvorvidt en lejlighed er omfattet af parcelhusreglen, når lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit.

Hjemmel
06-089109.SR
Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3 E.J.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3 E.J.2
Spørgsmål
  1. Såfremt spørger ønsker at sælge sin lejlighed kan denne så afstås skattefrit, hvis spørger har beboet denne i 1 år inden den sættes til salg?
  2. Har det betydning for den skattefri afståelse, at spørger har anvendt den regnskabsmæssige metode ved udlejning, herunder at spørger har fratrukket udgifter til møbleringen, hvilket har været et krav for at virksomheden ville leje lejligheden?
  3. Har det betydning for den skattefri afståelse, at lejligheden har været lejet ud til en virksomhed, som har anvendt denne til beboelse for en ansat?

Svar

  1. Se SKATs indstilling og begrundelse
  2. Se SKATs indstilling og begrundelse
  3. Se SKATs indstilling og begrundelse
Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ejer en lejlighed i kommune K. Lejligheden blev erhvervet ultimo september 2005. Det er en nyopført lejlighed på 81 m2, hvor der ikke er bopælspligt på lejligheden.

Ejerlejligheden stod færdig den 1. juni 2006, men af personlige og økonomiske årsager flyttede spørger ikke ind i lejligheden. Spørger blev i stedet for boende i en lejet lejlighed i kommune K. Spørger har således ikke beboet ejerlejligheden endnu.

Ejerlejligheden blev udlejet til en virksomhed på en tidsbegrænset lejekontrakt. Virksomheden lejede lejligheden til en ansat, der var udstationeret.

Spørger ønsker at udleje ejerlejligheden i en periode på 3-3 ½ år for herefter at flytte ind i lejligheden. Spørger planlægger at blive boende i lejligheden som minimum 1 år, men gerne i en længere periode.

Ved udlejning af ejerlejligheden, agter spørger at anvende den regnskabsmæssige metode. Spørger vil fratrække samtlige udgifter, herunder også udgifter til møblering.

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens (EBL) § 1.

Efter EBL § 8, stk. 1, skal fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder dog ikke medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit (parcelhusreglen).

For så vidt angår en- og tofamilieshuse, sommerhuse og anpartslejligheder stilles der betingelser til arealets størrelse. Det er en betingelse for skattefrihed, jf. EBL § 8, stk. 1, nr. 1, at ejendommens samlede grundareal er mindre end 1.400 m2, eller at der som nævnt i stk. 1, nr. 2, ifølge offentlig myndigheds bestemmelse ikke fra ejendommen kan udstykkes grund til selvstændig bebyggelse. Denne betingelse gælder ikke for lejligheder.

Det er et krav, at ejendommen tjener eller har tjent som bolig for ejeren eller dennes husstand. Det beror på en konkret vurdering, hvorvidt det er sandsynliggjort, at beboelse har fundet sted.

Ved en vurdering af om en ejendom har tjent som bolig for ejeren eller dennes husstand undersøger SKAT den faktiske beboelse af ejendommen. Det følger af praksis, at faktisk beboelse af en ejendom kan sandsynliggøres (dokumenteres) eksempelvis ved folkeregistertilmelding, avisabonnement, el-, gas- og varmeforbrug mv. Det ses endvidere på, om ejeren har anden bolig til rådighed. Det skal sandsynliggøres, at ejerens beboelse af ejendommen har haft karakter af reel permanent bolig og ikke kun midlertidigt bolig. Det er ejeren, der må løfte bevisbyrden for, at ejeren eller dennes husstand reelt har haft bopæl på ejendommen.

Det er således samlet vurdering af ejerens faktiske beboelse, der er afgørende for, hvorvidt en ejendom kan anses at have tjent som bolig for ejeren eller dennes husstand. Der lægges ikke særskilt vægt på længden af den periode en ejendom har tjent som bolig for ejeren eller dennes husstand.

I den konkrete sag har spørger endnu ikke beboet lejligheden, hvorfor lejligheden ikke er omfattet af parcelhusreglen i EBL § 8, stk. 1. Først når lejligheden har tjent som bolig for spørger eller dennes husstand, kan lejligheden blive omfattet af parcelhusreglen i EBL § 8, stk. 1, og først da kan det vurderes, hvorvidt betingelserne i bestemmelsen er opfyldt og lejligheden kan afstås skattefrit.

Endvidere er det ikke afgørende for en skattefri afståelse efter EBL § 8, stk. 1, hvilken regnskabsmæssig metode der er anvendt ved udlejning, herunder om der er fratrukket udgifter til møblering samt om lejligheden har været lejet ud til en virksomhed, der har anvendt lejligheden til beboelse for en ansat. Det afgørende for en skattefri afståelse er, at lejligheden har været anvendt til beboelse og har tjent som bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, ejendommen har været ejet, således at en eventuel afståelse er omfattet af parcelhusreglen i EBL § 8, stk. 1.

Der er i nærværende bindende svar ikke taget stilling til, hvilke udgifter der eventuelt er fradragsberettigede ved indkomstopgørelsen, når lejligheden udlejes.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år fra afgørelsens dato.