Dato for udgivelse
02 Oct 2007 15:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Jun 2007 14:47
SKM-nummer
SKM2007.691.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-149226
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning + Salg
Emneord
Afståelse, beskatning
Resumé

Skatterådet bekræfter, at ejerlejlighed kan afstås uden beskatning, idet lejligheden har tjent som bolig for ejeren og dennes husstand.

Hjemmel

06-021632.SR

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 8
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3 E.J.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3 E.J.2
Spørgsmål

Kan spørger sælge ejerlejlighed i kommune K skattefrit i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er uddannet pilot og har siden 1996 været ansat i selskabet S.

Spørger udrejste fra Danmark i 1995/96 og bosatte sig i Frankrig, hvor spørger havde erhvervet en lejlighed og etableret bopæl. Spørgers skattepligt til Danmark ophørte ved udrejsen samtidig med, at spørgeren blev fuldt skattepligtig til Frankrig.

I 2002 undersøgte spørger muligheden for at købe en feriebolig i Danmark, som dels kunne anvendes ved afholdelse af ferier her i landet, og dels kunne anvendes som "weekend-bolig". Den 16. december 2002 underskrev spørger et betinget skøde vedrørende køb af ejerlejlighed i kommune K. Overtagelsesdagen var ifølge skødets § 3 sat til januar 2003. Endeligt skøde blev tinglyst i januar 2003.

Det var en nyopført lejlighed, der ikke tidligere havde været anvendt til helårsbeboelse. Lejligheden var ikke underlagt reglerne om bopælspligt. Lokalplan nr. L indeholdt på daværende tidspunkt heller intet krav om, at nyopførte lejligheder skulle anvendes til helårsbolig. Et sådant krav blev efterfølgende vedtaget i 2005 i forbindelse med vedtagelse af tillæg nr. T til lokalplanen. Det nye krav hindrede ikke, at spørger kunne anvende lejligheden som feriebolig.

Fra overtagelsen i 2003 og indtil august 2006 blev ejerlejligheden i kommune K anvendt af spørger til fritidsformål, det vil sige i forbindelse med typisk to årlige ferieophold af to ugers varighed, og når spørger var på weekendophold.

I august 2006 opsagde spørger sit lejemål i Frankrig, flyttede tilbage til Danmark og tilmeldte folkeregisteradresse på ejerlejligheden. Ved folkeregistertilmelding på adressen fik lejligheden status som helårsbolig med bopælspligt.

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens (EBL) § 1.

Efter EBL § 8, stk. 1, skal fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder dog ikke medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit (parcelhusreglen).

Efter EBL § 8, stk. 2, gælder disse regler også for sommerhusejendomme og lign., som ejeren eller dennes husstand har benyttet til privat formål i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit.

I den konkrete sag er det SKATs opfattelse, at lejligheden er erhvervet og anvendt som sommerbolig frem til august 2006. Da spørger i august 2006 tilmelder folkeregisteradresse på lejligheden, får lejligheden status som helårsbolig med bopælspligt. Herefter kan lejligheden ikke længere anses som sommerbolig efter EBL § 8, stk. 2, idet den fra dette tidspunkt tjener som bolig for spørger eller dennes husstand, jf. EBL § 8, stk. 1.

Når en ejendom tjener som bolig for spørger eller denne husstand, kan afståelse af ejendom herefter ske med hjemmel i EBL § 8, stk. 1, såfremt betingelserne herfor anses at være opfyldt.

Det er et krav, at ejendommen tjener eller har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand. Det beror på en konkret vurdering, hvorvidt det er sandsynliggjort, at beboelse har fundet sted.

Ved en vurdering af om en ejendom har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand undersøger SKAT den faktiske beboelse af ejendommen. Det følger af praksis, at faktisk beboelse af en ejendom kan sandsynliggøres eksempelvis ved folkeregistertilmelding, avisabonnement, el-, gas- og varmeforbrug mv. Det skal sandsynliggøres, at ejerens ophold på ejendommen har haft karakter af reel permanent ophold og ikke kun midlertidigt ophold. Det er ejeren, der må løfte bevisbyrden for, at ejeren eller dennes husstand reelt har haft bopæl på ejendommen.

Det er således samlet vurdering af ejerens faktiske beboelse, der er afgørende for, hvorvidt en ejendom kan anses at have tjent som bolig for ejeren eller dennes husstand. Der lægges ikke særskilt vægt på længden af den periode en ejendom har tjent som bolig for ejeren eller dennes husstand.

Da det fremgår af de foreliggende oplysninger, at spørger i august 2006 tilmeldte folkeregisteradresse på lejligheden og tog bopæl på adressen, finder SKAT, at ejerlejligheden er omfattet af EBL § 8, stk. 1, og derfor kan afstås skattefrit.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet om ejerlejligheden kan sælges skattefrit i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, besvares med et ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende for skattemyndighederne i 5 år fra afgørelsens dato.