Dato for udgivelse
15 okt 2007 14:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 sep 2007 14:39
SKM-nummer
SKM2007.720.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
9. afdeling, B-1550-06
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kontrolbestemmelser + Fradrag og afskrivninger + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Fradrag, driftsomkostninger, selskab, hovedaktionær, forældre, skærpet bevisbyrde, interesseforbundne, parter
Resumé

Selskabet havde nægtet at fremlægge dokumentation for, at en række konkrete udgifter var fradragsberettigede med henvisning til, at udgifter fremgik af det revisorpåtegnede årsregnskab. Ligningsmyndighederne og Landsskatteretten afviste på den baggrund, at selskabet kunne fradrage omkostningerne, da det ikke var godtgjort, at udgifterne var fradragsberettigede. Efter at selskabet havde indbragt afgørelsen for domstolene, fremlagde selskabet dokumentation for en del af udgifterne. Af dokumentationen fremgik, at størstedelen af udgifterne vedrørte aktiver ejet af selskabets hovedaktionær og omkostninger der kunne henføres til hovedaktionærens forældre. Landsretten fandt, at bevisbyrden for at udgifterne kunne fradrages som driftsomkostninger som udgangspunkt påhvilede selskabet. Bevisbyrden var skærpet, da udgifterne knyttede sig til dispositioner mellem interesseforbundne parter. Landsretten fandt det ikke godtgjort, at udgifterne vedrørte selskabets drift, og der kunne derfor ikke indrømmes fradrag.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3 E.A.2.1.3

Parter

H1 ApS

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Per Lunde Nielsen ved advokatfuldmægtig Morten Wahl Liljenbøl)

Afsagt af landsdommerne

Chr. Bache, Hanne Kildal og Per S. Graversen (kst.)

Denne sag, der er anlagt den 10. juli 2006, angår spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren. H1 ApS, (herefter selskabet), har ret til fradrag for nogle udgifter vedrørende el, telefon m.v., rejse og annoncer ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst for indkomståret 2003.

Påstande

Selskabet har under hovedforhandlingen nedlagt endelig påstand om, at selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2003 skal nedsættes med yderligere 23.747,44 kr.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om frifindelse mod, at Skatteministeriet anerkender, at selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2003 nedsættes med 9.143 kr.

De poster, som selskabet har påberåbt under hovedforhandlingen omfatter følgende:

 

incl. moms

excl. moms

El

 

191,34

 
 

229,34

 
 

531,03

 
 

    98,99

 
 

1.050,70

840,56

 

Telefon m.v.

 

886,22

 
 

1.554,46

 
 

1.092,00

 
 

3.532,68

2.826,14

 

Rejse

 

20.850,00

16.680,00

 

Annoncer

 

 4.898,25

3.918,60

I alt

30.331,63

24.265,30

Hertil kommer telefonudgifter med 9.143 kr. excl. moms, der er anerkendt ved Skatteministeriet påstand.

Landsretten har efter hovedforhandlingen gjort selskabet bekendt med de anførte beløb, uden at selskabet har justeret påstanden i overensstemmelse hermed.

Sagsfremstilling

Selskabet havde for indkomståret 2003 selvangivet sin skattepligtige indkomst til 27.080 kr.

Selskabsbeskatningen ansatte den 28. april 2005 den skattepligtige indkomst til 75.636 kr., da fradrag på 48.556 kr. blev nægtet på grund af manglende dokumentation i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Dette beløb er i specifikationen til selskabets årsrapport for 2003 opgjort således (excl. moms):

"...

Andre driftsudgifter

...

Eludgifter

2.277

Telefon og telefax

18.680

Revision

7.000

Rejseudgifter

16.680

Annoncer

  3.919

 

48.556

..."

Landsskatteretten afsagde den 11. april 2006 kendelse om at nedsætte forhøjelsen på 48.556 kr. med 7.000 kr.

Det hedder i landsskatterettens kendelse bl.a.

"...

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Ifølge statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger, fradrages. Der skal således foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Dette kræver dels, at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privatudgift, som er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Det er en forudsætning for at kunne fratrække en udgift i regnskabet, at udgiften er dokumenteret ved et grundbilag, og at bilaget indeholder oplysninger, som gør det muligt for myndighederne at kontrollere transaktionen, jf. bogføringsloven (lov nr. 1006 af 23. december 1998).

Grundbilag skal på begæring indsendes til skatteforvaltningen. Det fremgår af skattekontrollovens § 6, stk. 1. Vægring heraf medfører at skattekontrollovens § 5, stk. 3, finder anvendelse, og indkomsten kan ansættes skønsmæssigt.

Selskabet har ikke indsendt dokumentation for de ønskede fradrag. Det er derfor med rette, at skatteforvaltningen ikke har godkendt fradrag som selvangivet.

Selskabet har til Landsskatteretten indsendt dokumentation for betaling af revisor for udarbejdelse af årsrapport for indkomståret 2003. Der indrømmes på den baggrund fradrag for udgift til revisor med 7.000 kr. som selvangivet. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen hermed

...".

Skatteministeriet har efter landsskatterettens kendelse anerkendt et fradrag på 9.143 kr. under posten telefonudgifter som følge af dokumentation fremsendt før hovedforhandlingen, og selskabet har i øvrigt frafaldet enkelte fradrag.

De påberåbte udgiftsposter fremgår af selskabets bogholderi. Selskabet har for landsretten fremlagt nogle bilag i fotokopi til støtte for, at udgifterne kan fradrages i den skattepligtige indkomst.

Vedrørende el-udgifter er der fremlagt 3 fakturaer og en rykker med girokort vedrørende 2003. Fakturaerne m.v. er adresseret til selskabet på adressen ...1, og installationsadressen er angivet til H1 ApS, ...2, kl. Det fremgår, at fakturaerne vedrører et blandt flere installationsnumre i selskabets navn på denne installationsadresse. Beløbene vedrører ifølge fakturaerne acontobeløb, restancegebyrer, PBS-rabat samt renter, og rykkeren vedrører en elregning med oprindelig sidste rettidige betalingsdag den 7. januar 2003. Fakturaer m.v. angår i det hele perioder indtil 31. juli 2003 .

Vedrørende telefonudgifter er der fremlagt 2 udskrifter fra Betalingsservice, hvoraf, fremgår, at beløbene på 886,22 kr. og 1.544,46 kr. vedrører et telefonnummer på hver af adresserne ...2, 1. th. og ...1, 1. Fakturadatoerne er angivet til den 4. september 2002, og beløbene vedrører perioder i 2002. Vedrørende en post på 1.092 kr. inkl. moms (internet, en kvartalsudgift i 2003) er der ikke fremlagt bilag. Det er oplyst, at tilsvarende eller næsten tilsvarende beløb for 3 forskellige kvartaler 2003, for hvilke der er fremlagt bilag, indgår i det beløb, der er anerkendt af Skatteministeriet.

Vedrørende rejseudgifter er der den 28. februar 2003 udstedt en faktura til selskabet fra G1 Rejser. Fakturaen vedrører en returrejse for 2 personer med fly fra København Kastrup til Penang med stop i Singapore. Fakturaen dækker endvidere en overnatning for 2 personer i 2 nætter på et hotel i Penang i dobbeltværelse "seaview" den 11.-13. april. Den 1. maj 2003 er der af G1 Rejser udstedt en tillægsfaktura til BB navnlig som følge af, at "sæson" ændres fra april til oktober.

Vedrørende annonceudgifter er der fremlagt 3 fakturaer til selskabet fra ... og .... Det fremgår af fakturateksterne, at det drejer sig om "unik nyopført" villalejlighed og byhus.

Det fremgår af en udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af 23. maj 2007, at selskabet pr. 14. august 2003 skiftede adresse til ...2, og at BB udtrådte af direktionen den 15. juli 2003. Det fremgår videre, at selskabet ingen bestyrelse havde i 2003. Selskabets formål er beskrevet således:

"...

Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed med rådgivning og forestå administration af virksomheder og fast ejendom. Selskabet kan erhverve fast ejendom til eget brug eller med henblik på udlejning.

..."

Forklaringer

A har forklaret, at han siden 1996 har boet i Singapore, hvor han er direktør for to selskaber, der beskæftiger sig med shipping. Han ejer anparterne i H1 ApS. Han købte ...2 i 2001, forud for, at selskabet blev stiftet. Selskabet har haft råderet over et kælderlokale i ...2 hvor selskabets server er placeret, ligesom der er placeret en fax. Der foreligger ingen lejeaftale, og der betales ikke nogen leje. Han har personligt udlagt beløb til betaling af udgifter for selskabet, hvilket er sket med dankort. Det er grunden til, at der ikke i alle tilfælde har foreligget dokumentation for de enkelte betalinger i selskabet. Han forestår selv bogføringen.

I september 2003 afgav selskabet tilbud på nogle ejendomme, som kommunen havde udbudt. Den højstbydende skulle stille sikkerhed på 10 % af budsummen. Det var af afgørende betydning, at købesummen i det hele kunne finansieres, da man ellers risikerede at miste sikkerhedsstillelsen. Han havde ikke selv tid til at komme til Europa på dette tidspunkt, hvorfor han bad BB og CC, der er hans forældre, om at ændre deres planlagte ferie til Malaysia til en forretningsrejse, således at han med dem kunne drøfte forholdene omkring købet. CC skulle indskyde 1 mio. kr. i projektet. Da rejsen blev bestilt, var det meningen, at det var en ferierejse. Ferierejsen blev imidlertid udskudt på grund af "SARS". Rejseudgifterne vedrører således forsøg på køb af ejendommene. Han er i besiddelse af en faktura, der er udstedt til BB den 25. februar 2003. Han kan ikke give nogen forklaring på, at der den 28. februar 2003 er udstedt en tilsvarende faktura til selskabet. På tidspunktet for rejsen havde han fået kendskab til, at selskabet var blevet højstbydende, hvorfor det var afgørende, at forholdene omkring finansieringen kunne komme på plads. Oplysningen stammede fra en medarbejder i kommunen. Kommunen så dog bort fra selskabets tilbud, fordi selskabet ikke ønskede at overtage de eksisterende lån. Sagen er endnu ikke afsluttet, idet selskabet er af den opfattelse, at buddet burde være antaget. Det var ikke helt afklaret, hvem der skulle stå for købet af ejendommene - det kunne være ham personligt, eller et andet selskab, men det ville under alle omstændigheder være H1 ApS, der skulle forestå administrationen af ejendommene.

Annonceudgifterne vedrører udlejning af et baghus på ...2 der er indrettet som luksusbolig. Han har bedt selskabet forestå udlejningen, fordi det var billigere end at lade en ejendomsmægler forestå udlejningen. Selskabet skulle have 10.000 kr. for arbejdet, såfremt ejendommen blev udlejet. Det var en "no cure no pay" aftale. Det lykkedes ikke selskabet at få huset udlejet. I 2003 forestod selskabet administration af ...2 ligesom selskabet beskæftigede sig med forsøg på køb af ejendomme. Alle 3 annoncer vedrører det samme byhus. Han kan ikke sige, om selskabet også i 2003 har udført aktiviteter, der ikke vedrører ham personligt. Senere har selskabet udført kursusvirksomhed. BB er forretningsfører i selskabet og udfører en stor del af arbejdet i selskabet. Der foreligger ikke nogen formaliseret aftale med BB. I 2003 udbetalte selskabet ikke løn til BB, hvilket dog skete de efterfølgende år.

Procedure

Selskabet har til støtte for sin påstand overordnet gjort gældende, at udgifterne har karakter af almindelige driftsudgifter, og at der er fradragsret for dem i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, da de er behørigt dokumenteret. el-udgifterne vedrører selskabets server opstillet i kælderen i ...2 og der er tale om udgifter, der knytter sig til indkomståret 2003. Telefonudgifterne knytter sig til indkomståret 2002, men er ikke fratrukket i dette indkomstår, hvorfor selskabet kan fradrage disse udgifter i indkomståret 2003. Rejseudgiften har et klart forretningsmæssigt formål, da den er afholdt for, at finansieringen vedrørende ejendommene kunne drøftes med BB og CC, og det var meningen, at selskabet skulle administrere ejendommene. Annonceudgifterne vedrører selskabets bestræbelser på at forsøge at udleje baghuset på ...2.

Skatteministeriet har til støtte for sin påstand overordnet gjort gældende, at selskabet ikke har godtgjort, at fradragsbetingelserne i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, er opfyldt, da det påhviler selskabet at dokumentere, at udgifterne er afholdt, og at udgifterne har den fornødne umiddelbare og direkte forbindelse med erhvervelsen af indkomsten. El-udgifterne relaterer sig til adressen ...2, kl. og vedrører perioden før 31. juli 2003, og det fremgår af udskriften fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at selskabet først fik adresse på ...2 den 14. august 2003. Det er heller ikke dokumenteret, at selskabet har lejet kælderen i ...2 før den 31. juli 2003. Telefonudgifterne vedrører indkomståret 2002, og det er ikke dokumenteret, at beløbene ikke allerede er fradraget i dette indkomstår. Endvidere vedrører opkrævningen på 886,22 kr. adressen ...2 som ikke var selskabets adresse i 2002, og det er ikke dokumenteret, at selskabet rådede over et kælderlokale på adressen. Udgiften til internet er ikke dokumenteret. Det fremgår af udskriften fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at selskabet ingen bestyrelse havde i 2003, og selskabet har ikke fremlagt dokumentation for, hvem der foretog rejsen den 9. oktober 2003, hvorfor der ikke kan indrømmes fradrag for denne udgift. Selskabet har ikke ejet fast ejendom i indkomståret 2003, og det er ikke godtgjort, at annonceudgifterne - til annoncering af en ejendom ejet af hovedanpartshaveren - kan henføres til selskabets virksomhed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Bevisbyrden for, at udgifterne kan fradrages som driftsomkostninger i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, påhviler som udgangspunkt selskabet, og i situationer, hvor udgifterne knytter sig til dispositioner mellem interesseforbundne parter, er denne bevisbyrde skærpet.

El-udgifterne vedrører en periode, før selskabet skiftede adresse til ...2 og det er ikke godtgjort, at selskabet har haft rådighed over et kælderlokale på adressen før dette tidspunkt, hvorfor der ikke kan indrømmes fradrag herfor.

Telefonudgifterne vedrører indkomståret 2002, og det er ikke dokumenteret, at udgifterne ikke allerede er fradraget i dette indkomstår, ligesom udgiften til internet i et yderligere kvartal i 2003 ikke er dokumenteret.

Efter det oplyste vedrører rejseudgiften en rejse foretaget af hovedanpartshaverens forældre, og det er efter bevisførelsen ikke godtgjort, at udgiften har en sådan sammenhæng med selskabets virksomhed, at der kan opnås fradrag herfor.

Landsretten lægger til grund, at udgifterne til annoncering vedrører selskabets bestræbelser på at få hovedanpartshaverens hus udlejet, og det er ikke godtgjort, at selskabet på sådanne forretningsmæssige vilkår har påtaget sig at udføre denne opgave, at der kan opnås fradrag for udgifterne.

Landsretten tager derfor Skatteministeriets påstand til følge.

H1 ApS skal betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med i alt 14.275 kr. Beløbet omfatter 12.000 kr. til udgifter til advokatbistand inklusive moms og 2.275 kr. til ekstrakt og materialesamling inklusive moms. Landsretten har lagt vægt på sagens værdi, omfang og udfald samt på, at en række oplysninger uden rimelig grund først er fremkommet sent.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet skal anerkende, at den skattepligtige indkomst for H1 ApS' for indkomståret 2003 nedsættes med 9.143 kr. yderligere i forhold til landsskatterettens kendelse af 11. april 2006.

H1 ApS skal inden 14 dage betale sagens omkostninger til Skatteministeriet med 14.275 kr.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.