Parter

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

mod

H1 Denmark A/S under konkurs v/ kurator advokat Ulrik Holsted-Sandgren

Under denne sag, der er anlagt den 14. juli 2003, har sagsøgte, Skatteministeriet, nedlagt endelig påstand om, at det overfor sagsøgte, H1 Denmark A/S, under konkurs anmeldte krav anerkendes som et massekrav jf. konkurslovens § 93, nr. 3 for så vidt angår 1.251.192,13 kr. med tillæg af rente fra den 18. april 2003 subsidiært rente fra sagens anlæg

Sagsøgte H1 Denmark A/S har påstået frifindelse.

Sagens omstændigheder

H1 Denmark A/S, drev før konkursen virksomhed indenfor den grafiske branche. Den 28. februar 2003 indgav virksomheden konkursbegæring ved byretten, der den 7. marts 2003 afsagde konkursdekret. Forinden, den 14. februar 2003, indberettede H1 Denmark A/S elektronisk moms for januar måned. Efter angivelsen var der et positivt momstilsvar på 422.813 kr. Den 28. februar 2003 indberettede virksomheden et beløb på, i alt 826.466 kr. bestående af 650.555 kr. i indeholdte A-skatter og 175.911 kr. i indeholdt arbejdsmarkedsbidrag. Beløbene blev siden reduceret til henholdsvis 348.982 kr. og 97. 283 kr., idet H1 Denmark A/S' pengeinstitut blot betalte en del af den løn, som medarbejderne havde til gode. En del af virksomhedens aktiviteter bestod af eksport. Den 4. marts 2003 blev der indberettet negativ moms på 1.389.739 kr. vedrørende eksporten i februar 2003. Indberetningen blev registreret den 5. mats 2003. Den 10. marts 2003 blev beløbet vedrørende eksportmomsen frigivet, således at det kunne udbetales. H1 Denmark A/S' bankforbindelse, F1 Bank, modtog den 12. marts 2003 momsbeløbet. Ved skrivelse af 14. marts 2003 blev kurator advokat Ulrik Holsted-Sandgren underrettet om, at banken havde modtaget beløbet. Den 19. marts 2003 anmodede kurator om, at få beløbet overført til sit kontor. Beløbet er registreret på kurators klientkonto den 21. marts 2003. Den 18. marts 2003 sendte sagsøgeren ved ToldSkat følgende skrivelse til kurator:

"...

H1 Denmark A/S, Deres j. nr. 2-90200-6/2003

ToldSkat har ved gennemgang af sit bogholderi konstateret, at ToldSkat har udbetalt 1.389.739 kr. til H1 Denmark A/S ved en fejl. Beløbet er overført til reg.nr. ... konto ....

ToldSkat modtog den 4/3 2003 en negativ angivelse for perioden 1/2 2003 -28/2 2003 på 1.389.739 kr. vedrørende eksportdelen. Ved udbetaling af beløbet blev dette fejlagtigt ikke modregnet i selskabets skyld til ToldSkat. Den forfaldne gæld udgjorde på udbetalingstidspunktet i alt 1.249.279 kr. Beløbet kan specificeres således:

422.813 kr.

som vedrører moms for perioden 1/1 03 - 31/1 03 med forfald den 25/2 03.

826.466 kr.

som vedrører A-skat for februar med forfald den 28/2 03.

Da der er tale om en åbenbar fejl fra ToldSkats side, bedes De indbetale 1.249.279 kr. til ToldSkat.

ToldSkat har konstateret, at der er afsagt dekret den 7/3 2003 over H1 Denmark A/S efter egen begæring modtaget i Skifteretten den 28/2 03. De vil derfor senere modtage en anmeldelse af ToldSkats krav.

Med venlig hilsen

..."

Kurator modtog skrivelsen den 20. marts 2003. Da kurator ikke efterfølgende har ville godkende sagsøgers krav som et massekrav, indgik parterne en procesaftale, hvorefter retten skulle afgøre kravets stilling i boet forinden fordringsprøvelsen.

Sagsøgeren har opgjort sit krav således

Moms

januar 2003

422.813,00 kr.

Moms

februar 2003

377.877,00 kr.

A-skat løn

februar 2003

348.982,00 kr.

AM/SP-bidrag

februar 2003

97.283,00 kr.

Renter

 

     4.228,13 kr.

I alt

 

1.251.192,13 kr.

Forklaringer

NT forklarede blandt andet, at hun arbejder i ToldSkat. Hun sidder i afdelingen, hvor de behandler alle insolvente boer. Hun fik sagen med H1 Denmark A/S efter, at der var afsagt konkursdekret. I afdelingen fik de kendskab til konkursens gennem offentliggørelsen i Statstidende. Det eneste hun kendte til H1 Denmark A/S i forvejen var, da selskabet overtog aktiviteterne fra et konkursbo i 2001. Der havde ikke tidligere været problemer med H1 Denmark A/S udover, at momsen for november 2002, der var forfalden den 25. december 2002, ikke blev betalt førend i januar 2003. Det sker dog med jævne mellemrum, at virksomheder i forbindelse med helligdage ikke får afregnet til tiden. Herudover havde H1 været i restance vedrørende et mindre gebyr på 65 kr., der dog var blevet betalt. Disse forhold var således ikke noget, der bevirkede, at de holdt ekstra øje med H1. H1 Denmark A/S var hos ToldSkat registreret med to SE-numre. Det ene SE-nummer vedrørte afregning af eksportmoms, mens det andet vedrørte afregning af almindelig moms, A-skatter, arbejdsmarkedsbidrag og andet. I forbindelse med udbetalinger bliver det stikprøvevis kontrolleret, om den pågældende virksomhed er i restance. Hvis der ikke er sket betaling af skyldige A-skatter mv. til forfaldstiden, bliver virksomheden registreret på "Hovedkontoen", hvor den står i ca. 1 måned, hvorefter den overføres til restancekontoen. Grunden til at virksomhederne først overføres til hovedkontoen er, at de betalinger, der sker via homebanking og giro, ikke kan registreres med det samme. Når det ligger fast, at det skyldes virksomhedens forhold, at der ikke er sket betaling, overføres den til restancekontoen. Herefter iværksættes inddrivelsen. Der bliver altid udført en restancekontrol, hvis der f.eks. er en formodning for, at en virksomhed har en dårlig likviditet. Et andet forhold kunne være, at virksomhedens indberetninger afviger markant fra de øvrige perioders indberetningen. I det konkrete tilfælde modtog de sagsøgtes elektroniske indberetning vedrørende eksportmoms den 4. marts 2003, den 5. marts 2003 blev indberetningen registreret. I den forbindelse blev det undersøgt, hvorvidt sagsøgtes tal afveg fra tidligere perioder. Da det ikke var tilfældet, blev beløbet den 10. marts 2003 frigivet fra ToldSkats betalingskontor, og herefter den 11. marts 2003 fra centralt hold anvist til betaling. Hvis der var blevet foretaget en restancekontrol, var det sket hos ToldSkats betalingskontor.

Anbringender

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at kravet i sin helhed var forfaldent på fristdagen med undtagelse af momsen for februar 2003, der dog var optjent. Sagsøgtes krav på tilsvar af den negative eksportmoms var påløbet ved konkursdekretets afsigelse, men endnu ikke forfaldent, da det ikke var godkendt til udbetaling. Det må lægges til grund, at kravet på moms og sagsøgtes krav på eksportmoms er konnekse fordringer, hvorfor disse er modregnet ex tunc ved fremsendelsen af sagsøgers modregningserklæring. Samtlige krav har endvidere kunne modregnes efter konkurslovens § 42, stk. 1 og 2. Da sagsøgeren havde adgang til modregning ved konkursens indtræden, bør sagsøgeren, henset til omstændighederne omkring konkursen, herunder at sagsøgeren ikke havde kendskab til sagsøgtes økonomiske problemer, førend dekretet blev offentliggjort, og derved ikke har kunne værne sig mod konkursen, stilles som om, der var sket modregning. Da der kunne være sket modregning, skal beløbet betales tilbage som et massekrav efter konkurslovens § 93, nr. 3, da det er pådraget boet under dets behandling. Det bør således tillægges vægt, at sagsøgte ikke var i god tro ved modtagelsen af beløbet vedrørende eksportmomsen, idet sagsøgte på dette tidspunkt var insolvent og dermed vidste, at der ville være sket modregning, såfremt sagsøgeren havde haft samme oplysninger. Sagsøgte har således ikke har haft en berettiget forventning om at kunne oppebære beløbet.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand gjort gældende, at der ikke er sket modregning fra sagsøgerens side, og at sagsøgeren ikke skal stilles som om, at der var sket modregning. Sagsøgeren har efter konkurslovens § 42 haft en ret til modregne, som man ikke har benyttet sig af. Der er tidligst den 18. marts 2003 afgivet modregningserklæring ved sagsøgerens skrivelse af samme dato, modtaget hos sagsøgte den 20. marts 2003. Modregningserklæringen er således først kommet til sagsøgtes kendskab efter, at hovedfordringen var indgået i bomassen, og derved ophørt med at eksistere. Det, førend konkursen, for januar 2003 oparbejdede momstilsvar var forfaldent til betaling den 25. februar 2003. Efter de af sagsøgeren udarbejdede retningslinjer, skal der forinden udbetaling af negativ moms ske en kontrol, således at der kan ske modregning for statens krav. Hvis retningslinjerne var blevet fulgt, ville der være sket modregning i sagsøgtes krav på eksportmoms. Undladelsen heraf bør ikke komme sagsøgte til skade. Endvidere bør der lægges vægt på, at sagsøgte først opstod som selvstændig juridisk enhed ved konkursdekretet afsagt den 7. marts 2003, og derfor ikke kan have været i ond tro i forbindelse med udbetalingen. Endvidere blev det gjort gældende, at sagsøgte har haft et krav på tilbagebetaling af den skyldige eksportmoms, hvorfor beløbet ikke er betalt med urette. Sagsøgeren kan således ikke kræve beløbet tilbage efter grundsætningen om condictio indebiti. Endeligt blev det gjort gæIdende, at fordringerne ikke er konnekse, og derved udlignet da de stod overfor hinanden, da de ikke udspringer af samme forhold.

Retten begrundelse og resultat

Efter almindelige obligationsretlige regler samt reglerne i konkurslovens § 42 gælder det, at der kan ske modregning, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, såfremt der afgives en modregningserklæring. Fordringerne ophører med at bestå efter, at modregningserklæringen er afgivet, medmindre fordringerne er konnekse, idet modregningen mellem sådanne fordringer sker med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, de stod overfor hinanden. Efter de faktiske oplysninger kan det lægges til grund, at sagsøgte ved konkursens indtræden havde et krav vedrørende negativ eksportmoms på 1.389.739,00 kr. for februar 2003. Sagsøgeren havde forfaldne krav på moms for januar 2003, samt indeholdte A-skatter og arbejdsmarkedsbidrag for februar 2003, samt et endnu ikke forfaldent krav på moms for februar 2003. Den skyldige eksportmoms blev den 12. marts 2003 overført fra sagsøgerens bankforbindelse, Jyske Bank, til sagsøgtes bank, F1 Bank. Sagsøgeren gjorde ved skrivelse af 18. marts 2003, modtaget hos kurator den 20. marts 2003, denne opmærksom på, at den skyldige eksportmoms var udbetalt ved en fejl, og at der selvfølgelig skulle være sket modregning. Udfra de foreliggende oplysninger ses sagsøgerens krav på moms og sagsøgtes krav på eksportmoms ikke at være konnekse. Henset hertil og da sagsøgerens modregningserklæringen, som sagsøgte fik kundskab til den 20. marts 2003, ikke er fremsendt rettidigt, idet kravet på den negative eksportmoms allerede blev betalt den 12. marts 2003, finder retten ikke, at hverken betingelserne for modregning efter de obligationsretlige regler eller konkurslovens regler er opfyldt.

Det er under sagen ubestridt, at sagsøgte har haft krav på det negative momstilsvar vedrørende dennes eksport. Da sagsøgeren ved betalingen af den negative eksportmoms blot har opfyldt sagsøgtes krav på denne fordring, finder reglerne om condictio indebiti efter rettens opfattelse ikke anvendelse, idet disse forudsætter, at der er sket betaling af en fordring, der ikke eksisterede.

Uden ovennævnte finder retten ikke, at sagsøgerens krav af sagsøgte skal anerkendes som et massekrav efter konkurslovens § 93, nr. 3.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, H1 Denmark A/S under konkurs, frifindes.

Inden 14 dage betaler sagsøgeren sagens omkostninger til sagsøgte med et beløb på 50.000 kr.