Dato for udgivelse
21 sep 2007 10:40
SKM-nummer
SKM2007.646.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-8-1878-0001
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Inddrivelse + Moms og lønsumsafgift + Skat
Overemner-emner
Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger
Emneord
Registrering, sikkerhedsstillelse, A-skat, moms
Resumé
Et vilkår om sikkerhedsstillelse som betingelse for et selskabs momsregistrering og registrering for A-skat blev tilsidesat. Et medlem af direktionen i  selskabet havde inden for de sidste 5 år været medlem af direktionen i et søsterselskab over for hvilket, der var rejst et betydeligt momskrav. Søsterselskabet var ikke erklæret konkurs og da der heller ikke kunne konstateres insolvens, var betingelserne for at kræve sikkerhedsstillelse ikke opfyldt.
Reference(r)

Opkrævningsloven § 11, stk. 2 og 3
Konkursloven § 17 og § 18

Henvisning
Momsvejledningen 2007-3 P.5.2

Klagen skyldes, at skattecentret har betinget momsregistrering og registrering for A-skat og AM-bidrag af selskabet A af sikkerhedsstillelse.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten ændrer skattecentrets afgørelse, hvorefter selskabet kan registreres for moms og indeholdelse af A-skat og AM-bidrag uden krav om sikkerhedsstillelse.

Sagens oplysninger

A og B er begge datterselskaber til C A/S.

Den 20. juli 2006 traf Skattecentret afgørelse om afkrævning af moms på 220.808.090 kr. hos B. Denne afgørelse har B påklaget til Landsskatteretten, der endnu ikke har truffet afgørelse i sagen.

I forbindelse med klagen til Landsskatteretten har B den 4. august 2006 anmodet Skattecentret om henstand med betaling af den efteropkrævede moms på 220.808.090 kr. Skattecentret har ved afgørelse af 12. oktober 2006 betinget den ansøgte henstand af sikkerhedsstillelse på 25.000.000 kr. Denne afgørelse har B's advokat påklaget til Landsskatteretten med påstand om, at sikkerhedens størrelse nedsættes til 8.000.000 kr.

A har den 15. december 2006 anmodet om at blive registreret for moms og indeholdelse af A-skat og AM-bidrag.

I forbindelse med behandling af denne anmodning konstaterede Skattecentret, at et medlem af A's direktion også er medlem af direktionen i B.

Ved afgørelse af 4. januar 2007 betingede Skattecentret registrering af A for moms og indeholdelse af A-skat og AM-bidrag af sikkerhedsstillelse på 350.000 kr.

I brev af 9. januar 2007 har B's repræsentant bedt Skattecentret om at revurdere kravet om sikkerhedsstillelse i forbindelse med registrering af B for moms og indeholdelse af A-skat og AM-bidrag.

Skattecentret meddelte i brev af 13. februar 2007 A, at kravet om sikkerhedsstillelse på 350.000 kr. i forbindelse med registrering fastholdes.

Af dette brev fremgår endvidere, at B's egenkapital ifølge en ikke-revideret balance med statustidspunkt den 18. oktober 2006 udgjorde 14.229.416 kr.

Skattecentrets afgørelse af 4. januar 2007

Skattecentret har betinget registrering af A for moms og indeholdelse af A-skat og AM-bidrag af sikkerhedsstillelse på 350.000 kr., jf. opkrævningsloven § 11, stk. 2.

Et medlem af direktionen i A er også medlem af direktionen i B, hvor SKAT har et ikke fuldt sikret tilgodehavende på mere end 50.000 kr.

B's egenkapital findes ikke at være tilstrækkelig til at honorere kravet om efterbetaling af moms på 220.808.090 kr. eller kravet om sikkerhedsstillelse på 25.000.000 kr. i forbindelse med B's anmodning om henstand med efterbetalingen af moms på grund af klage til Landsskatteretten.

Skattecentret har derfor anset B for at være insolvent i konkurslovens forstand. Af konkurslovens § 17, stk. 2, fremgår det, at en skyldner er insolvent, hvis han ikke kan opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder, medmindre betalingsudygtigheden må antages blot at være forbigående.

Af Inddrivelsesvejledningen, afsnit D.1.4.2.6.2, vedrørende opkrævningslovens § 11, stk. 2, fremgår det, at den virksomhed, som skal have været ejet af en person eller et selskab mv., skal være gået konkurs eller på anden måde konstateret insolvent (fx ved gældssanering, frivillig akkord eller forgæves udlægsforretning), hvorved told- og skatteforvaltningen har et ikke fuldt sikret tilgodehavende, eller staten er blevet påført et samlet tab på mere end 50.000 kr. vedrørende skatter og afgifter, der opkræves efter opkrævningsloven.

Opremsningen omkring insolvensens indtræden er ikke udtømmende, og insolvens kan således konstateres på anden måde end gennem en forgæves udlægsforretning. B's anmodning om henstand bevirkede i øvrigt, at SKAT ikke forsøgte at gennemføre udlægsforretning, hvorved muligheden for ved forgæves udlægsforretning at konstatere B's insolvens blev udelukket.

B har endvidere selv erkendt at være ude af stand til at stille den krævede sikkerhed på 25.000.000 kr. og dermed tillige at betale det væsentligt større opkrævede beløb på 220.808.090 kr., hvorfor B også findes at være insolvent i den forstand, hvori begrebet optræder i opkrævningslovens § 11, stk. 2.

Selskabets påstand og argumenter

A's repræsentant har fremsat påstand om, at A registreres for moms og indeholdelse af A-skat og AM-bidrag uden krav om sikkerhedsstillelse.

Det følger af opkrævningslovens § 11, stk. 2, at to betingelser skal være opfyldt for at told- og skattemyndigheden kan stille krav om sikkerhedsstillelse i forbindelse med registrering af en virksomhed.

For det første skal en fysisk eller juridisk person inden for de seneste 5 år have været ejer af eller medlem af bestyrelsen eller direktionen i en anden virksomhed. For det andet skal denne anden virksomhed være gået konkurs eller konstateret insolvent, hvorved told- og skattemyndighederne har et ikke fuldt ud sikret tilgodehavende, eller staten er blevet påført et samlet tab på mere end 50.000 kr.

A og B har samme moderselskab og derfor sammenfaldende personkreds, hvorfor den første betingelse i opkrævningslovens § 11, stk. 2, er opfyldt.

B er hverken erklæret konkurs eller konstateret insolvent. Det krav om efterbetaling af moms på 220.808.090 kr., som Skattecentret har rejst mod B, er påklaget til Landsskatteretten, hvor sagen i øjeblikket verserer. B bestrider således, at der overhovedet er et krav. På denne baggrund kan den anden betingelse i opkrævningslovens § 11, stk. 2, ikke anses for at være opfyldt.

Udover at de to betingelser i opkrævningslovens § 11, stk. 2, skal være opfyldt, så følger det af opkrævningslovens § 11, stk. 3, at der kun skal stilles krav om sikkerhedsstillelse, hvis det efter et konkret skøn vurderes, at virksomhedens drift indebærer en nærliggende risiko for tab for staten.

Formålet med bestemmelsen i opkrævningslovens § 11, stk. 3, er at begrænse krav om sikkerhedsstillelse til konkursryttere eller virksomheder, der gentagne gange må lukke på grund af dårlig økonomistyring. En enkelt konkurs inden for en 5 års periode bør således normalt ikke medføre krav om sikkerhedsstillelse.

En afgørelse, der beror på et administrativt skøn, skal begrundes, og i denne begrundelse skal de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen indgå.

A og B's moderselskab er et økonomisk velfunderet selskab, hvilket ligeledes er kendetegnende for datterselskaberne i koncernen, herunder A. Koncernen har drevet virksomhed i mere end 40 år, uden at det har givet anledning til tab for SKAT i relation til skatter og afgifter.

Der er således intet, der tyder på, at driften af A vil indebære en nærliggende risiko for tab for staten. Betingelsen i opkrævningslovens § 11, stk. 3, er derfor ikke opfyldt, hvorfor SKAT ikke har hjemmel til at kræve sikkerhedsstillelse i forbindelse med registrering af B.

Da det endnu ikke er afgjort, om B kan gøres ansvarlig for de eventuelle ansvarspådragende forhold, som A's leverandører måtte have udøvet overfor SKAT, er det retssikkerhedsmæssigt uacceptabelt, at SKAT, uden at foretage det i § 11, stk. 3 nævnte skøn, anvender et eventuelt krav mod B som argument for at kræve sikkerhedsstillelse i forbindelse med registrering af A, der er et økonomisk velfunderet selskab.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af opkrævningslovens § 11, stk. 2, fremgår følgende:

"Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en virksomhed, der anmeldes til registrering mv. efter skatte- og afgiftslove, hvor opkrævningen reguleres efter denne lov, at stille sikkerhed, såfremt en fysisk eller juridisk person, som er eller inden for de seneste 5 år har været ejer af en anden virksomhed eller medlem af bestyrelsen eller direktionen i en anden virksomhed, der er gået konkurs eller er blevet konstateret insolvent, hvorved told- og skatteforvaltningen har et ikke fuldt sikret tilgodehavende, eller staten er blevet påført et samlet tab på mere end 50.000 kr. vedrørende skatter og afgifter m.v., der opkræves efter denne lov,

1) er ejer af virksomheden,

2) reelt driver virksomheden,

3) er et medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion."

Endvidere fremgår følgende af opkrævningslovens § 11, stk. 3:

"Der skal dog kun stilles sikkerhed efter stk. 1 eller 2, når det efter et konkret skøn vurderes, at virksomhedens drift indebærer en nærliggende risiko for tab for staten. Når en virksomhed pålægges at stille sikkerhed efter stk. 2, kan virksomheden ikke registreres, før dette pålæg er opfyldt."

Det lægges til grund, at et medlem af direktionen i A tillige er medlem af eller inden for de seneste fem år har været medlem af direktionen i B. B er ikke gået konkurs.

Ifølge konkurslovens § 17, stk. 2, er en skyldner insolvent, såfremt han ikke opfylder sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder, medmindre betalingsudygtigheden må antages blot at være forbigående. Endvidere fremgår det af konkurslovens § 18, at insolvens i almindelighed antages at foreligge, hvis skyldneren erkender at være insolvent, eller han har standset sine betalinger, eller der ved udlæg inden for de sidste tre måneder før konkursbegæringens modtagelse ikke har kunnet opnås dækning hos ham.

Det må antages, at insolvens i opkrævningslovens forstand svarer til, hvad der forstås ved insolvens i konkurslovens.

Efter det foreliggende har B indtil videre kunnet opfylde sine forpligtelser efterhånden som de forfaldt. Vedrørende det af SKAT rejste momskrav mod B, er der ansøgt om og bevilget henstand alene med vilkår om sikkerhedsstillelse. Der er ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at B ikke kan stille denne sikkerhed, og B må derfor indtil videre antages at kunne opfylde sine forpligtelser efterhånden, som de forfalder.

B har ikke anerkendt at være insolvent. B's påstand i klagen til Landsskatteretten vedrørende Skattecentrets afgørelse af 12. oktober 2006 om sikkerhedsstillelse på 25.000.000 kr. som vilkår for henstand, kan således ikke tages som udtryk for, at B har erkendt at være insolvent.

B har heller ikke standset sine betalinger, og der har efter det foreliggende ikke forgæves været foretaget udlæg hos selskabet. Det kan derfor ikke anses for konstateret, at B er insolvent.

Betingelserne i opkrævningslovens § 11, stk. 2, for at kræve sikkerhedsstillelse i forbindelse med registrering af A for moms og indeholdelse af A-skat og AM-bidrag er herefter ikke opfyldt.

Allerede derfor ændres den påklagede afgørelse således, at A kan registreres for moms og indeholdelse af A-skat og AM-bidrag uden krav om sikkerhedsstillelse.