Dato for udgivelse
20 Nov 2003 15:32
SKM-nummer
SKM2003.513.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/02-403-00134
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Dødsbo, aktier, næring, udlodning, succession, livsarvinger
Resumé

Ligningsrådet har afgivet bindende forhåndsbesked om, at en aktiebeholdning kunne udloddes fra et dødsbo med succession til afdødes livsarvinger.

Reference(r)

Dødsboskatteloven § 29, stk. 3, som affattet ved § 2 i lov nr. 1285 af 20. december 2000

Henvisning

Ligningsvejledningen 2003-2 B.B.3.4.6.3

Ligningsrådet har taget stilling til en bindende forhåndsbesked vedrørende udlodning af aktier med succession fra et dødsbo.

Spørgsmål

Kan aktier nom. X kr. i selskabet Y A/S i boet efter afdøde A udloddes til livsarvingerne B og C med succession, således at gevinst ved udlodningen ikke beskattes i boet?

Svar

Ja, under de i sagsfremstillingen og begrundelsen angivne forudsætninger.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A afgik ved døden i 2002. Afdøde efterlader sig de 2 livsarvinger, B og C.

Blandt boets aktiver indgår aktier nom. X kr. i selskabet Y A/S. Afdøde har gennem mange år ejet samtlige aktier i selskabet. Selskabet er ikke børsnoteret.

Selskabets aktiviteter har i væsentligt omfang bestået i køb og salg af værdipapirer som aktier, obligationer og pantebreve, ligesom der i et vist omfang har været foretaget udlån. Salget af værdipapirer har været foretaget efter varierende besiddelsesperioder.

Den daglige drift i selskabet har i praksis været udført af nu afdøde A, der var vekselerer.

Selskabet har fra tidernes morgen haft næringsbrev som vekselerer, og i konsekvens heraf har selskabet været anset for næringsdrivende ved køb og salg af værdipapirer samt finansieringsvirksomhed.

Som en konsekvens heraf er aktiegevinster og tab medregnet til den skattepligtige indkomst uanset ejerperiode. Det fulde aktieudbytte er ligeledes medregnet ved indkomstopgørelsen.

Det ønskes oplyst, om udlodning af aktier nom. X kr. i selskabet i boet efter afdøde A kan ske til livsarvingerne, B og C med succession, således at gevinst ved udlodningen ikke beskattes i boet.

Den skatteansættende myndigheds udtalelse

Den skatteansættende myndighed har på baggrund af de foreliggende oplysninger udtalt, at det er vurderingen, at selskabet løbende har foretaget køb af værdipapirer med henblik på at opnå fortjeneste ved videresalg. Myndigheden har desuden lagt vægt på, at den daglige drift i selskabet har været udført af en vekselerer. På baggrund heraf er det myndighedens opfattelse, at selskabet må anses for næringsdrivende med køb og salg af værdipapirer og, at selskabet opfylder næringskravet i dødsboskattelovens § 29, stk. 3.

Det er endvidere den skatteansættende myndigheds opfattelse, at de omhandlede aktier ville have været omfattet af § 4 i aktieavancebeskatningsloven, hvis afdøde havde afstået aktierne.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Efter § 29, stk. 3, i dødsboskatteloven, som affattet ved § 2 i lov nr. 1285 af 20. december 2000, er anført, at gevinst ved udlodning af aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 2, 2 d, 2 e eller 4 medregnes ved opgørelsen af bobeskatningsindkomsten. Som en undtagelse hertil er anført, at dette ikke gælder, hvis selskabet m.v. udøver næring ved køb og salg af værdipapirer eller finansieringsvirksomhed, og dødsboet vælger at udlodde aktierne med succession. Det er dog en forudsætning, at udlodningen til den enkelte modtager udgør mindst 1 pct. af aktiekapitalen i det pågældende selskab.

På baggrund af udtalelsen fra den skatteansættende myndighed, er det styrelsens opfattelse, at selskabet Y A/S må anses for næringsdrivende med køb og salg af værdipapirer, og at selskabet derfor opfylder næringskravet i dødsboskattelovens § 29, stk. 3.

Herudover er det styrelsens opfattelse, at de i sagen omhandlede aktier i selskabet Y A/S opfylder betingelsen om, at der er tale om udlodning af aktier, der er omfattet af § 4 i aktieavancebeskatningsloven.

Det er herefter styrelsens indstilling, at de pågældende aktier vil kunne udloddes med skattemæssig succession til de 2 livsarvinger under forudsætning dels af, at udlodningen til hver af modtagerne udgør mindst 1 pct. af aktiekapitalen i det pågældende selskab, jf. dødsboskattelovens § 29, stk. 3, sammenholdt med lovens § 36, og dels af, at der konstateres en gevinst hos dødsboet ved udlodning af de enkelte aktier, eller dele heraf.

Det er forudsat, at dødsboet er et selvstændigt skattesubjekt.

Ligningsrådet

tiltrådte indstillingen.