Dato for udgivelse
14 Nov 2003 10:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30. september 2003
SKM-nummer
SKM2003.498.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
LSR 2-4-1929-0015
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Løn, lempelse, sømænd
Resumé

Et skib, der anvendtes til tur- og chartersejlads, ansås for omfattet af definitionen på et dansk skib, jf. § 2 i lov om særlige fradrag til sømænd m.v., og de ansatte om bord på skibet var således berettiget til lempelse efter ligningslovens § 33 C.

Reference(r)

Ligningslovens § 33 C

A A/S's klage til Landsskatteretten skyldes, at den løn der udbetales for arbejde om bord på en motorgalease er anset for skattepligtig som almindelig indkomst med den virkning, at der ikke kan gives lempelse efter ligningslovens § 33 C (DIS-indkomst).

Landsskatterettens afgørelse

Told- og Skatteregionen har afgjort, at den løn der udbetales for arbejde om bord på motorgaleasen skal beskattes som almindelig indkomst med den virkning, at der ikke kan gives lempelse efter ligningslovens § 33 C (DIS-indkomst).

Landsskatteretten finder, at betingelserne for lempelse efter ligningslovens § 33 C, stk. 1, for opfyldt.

Sagens oplysninger

Selskabets skib  er pr. 23. april 1999 anmeldt til registrering i Dansk Internationalt Skibsregister og ommålt til 105 BT. Skibets hjemsted er X, hvorfra der sejles tur- og chartersejlads. Der kan købes mad og drikke om bord.

Sejladserne varierer fra nogle få timer til flere uger. Det maximale antal af gæster / passagerer udgør i henhold til selskabets sejltilladelse 12/32/40/61 afhængig af opgavens art. Der udføres ikke rutesejlads. Skibets fartsområde er uden dispensationer linien Y til linien Z. I 2000 har der været i alt 7 ansatte.

Told- og Skatteregionens afgørelse

Den løn der er udbetalt til de ansatte for arbejde om bord på motorgaleasen, skal beskattes som almindelig indkomst.

Galeasen er ikke anset for omfattet af definitionen "dansk skib" i § 2, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 362 af 1. juli 1988 om særlige fradrag til sømænd m.v. som betinget i lovbekendtgørelse nr. 775 af 16. august 2000 om påligning af indkomst til staten (ligningslovens) § 33 C. Som konsekvens heraf, er de ansatte ikke berettigede til at få lempelse efter ligningslovens § 33 C. Endvidere er de ansatte ikke berettigede til fradrag efter § 3 i lov om særlige fradag for sømænd m.v.

Som begrundelse har regionen bl.a. anført, at der ved afgørelsen af hvorvidt et skib i medfør af lov om særlige fradrag til sømænd § 2, nr. 1, er umiddelbart omfattet af loven, stilles der udover betingelse om tonnagestørrelsen og hjemsted i Danmark, dels betingelse om erhvervsmæssig udnyttelse, dels krav om skibets funktion - hvor der kræves at skibet udelukkende anvendes til befordring af personer, gods eller som bjærgningsfartøj.

Betingelserne om tonnagestørrelse, hjemsted i Danmark og erhvervsmæssig udnyttelse er opfyldt, men anvendelsen af galeasen til tur- og chartersejlads er ikke anset for at være en udelukkende anvendelse til befordring af personer eller gods eller som bjærgningsskib. For at sidstnævnte funktion kan være opfyldt, skal skibets funktion være egentlige transportopgaver, således at hovedformålet er selve transporten, hvor der dækkes et egentligt transportbehov. Tur- og chartersejllads kan ikke anses at dække et egentlig transportbehov.

Fra praksis er der henvist til Landsskatterettens kendelse af 9. maj 2001, offentliggjort i SKM2001.243.LSR og en indstilling fra det tidligere sømandsskattenævn i 1977, i et notat fra det 150. nævnsmøde den 5. oktober 1977.

Klagerens påstand og argumenter

Repræsentanten har fremsat påstand om, at A er omfattet af definitionen af et "dansk skib", jf. sømandsfradragslovens § 2, med den virkning, at der for de ansatte kan gives lempelse efter ligningslovens § 33 C.

Galeasen benyttes udelukkende til erhvervsmæssige sejladser. Sejladserne er chartersejlture med betalende gæster, hvor en person, et firma, en forening eller det offentlige tager skibet på charter i en kortere eller længere tid, som normalt er fra få timer til 2-3 uger. Der sejles de opgaver som rederen og befragteren er blevet enige om. Der udføres i mindre grad og for skibets samlede økonomi et ubetydeligt antal lystfisketure. En stor del af omsætningen er relateret til ture, der ikke ender i udgangspunktet. Der udføres ingen rutesejlads. Skibet benyttes ikke til socialpædagogiske formål.

Skibet udlejes kun med besætning og fører. Besætningen består i lavsæson af 2 personer og i højsæson på 6-8 måneder af 5 personer inkl. kaptajnen. Besætningen er ansat på for skibsfarten normale vilkår. Sejlsæsonen er med skibet i drift 9½ - 10 måneder om året, resten af året udføres reparationer og klargøring, og der afvikles frihed og ferie. Der er ikke siden 1987 tilført offentlige eller andre støttemidler. Der er heller ikke til skibets finansiering modtaget nogen former for tilskud eller støtte.

Skibet var fra 2. maj 1988 ejet af B personligt indtil 31. december 1999 og er derefter ejet af A A/S, der er et selskab 100 % ejet af B.

Skibet er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), og er af skibsbevaringsfonden erklæret bevaringsværdig.

Til støtte for at skibet er omfattet af definitionen på et dansk skib, har repræsentanten bl.a. anført, at galeasen som tur- og chartersejlads foretager befordring af personer, ikke som rutesejlads, men som transport af personer fra punkt til punkt. Transporten kan variere fra gang til gang, eller der kan være tale om en rundtur, hvor turen starter et sted og skibet vender tilbage til udgangspunktet.

Der er ikke støtte i loven for synspunktet om, at befordring kun omfatter de situationer, hvor der sker en egentlig transport. Ifølge Nudansk Ordbog betyder "befordring" ganske enkelt transport, hvortil der ikke er knyttet nogen betingelse om, at der skal foregå en egentlig transport. Der er således ikke belæg for en fortolkningsmæssig indskrænkning af begrebet ud fra den almindelige sproglige forståelse af ordet. Lovforslag, cirkulære og bekendtgørelse giver heller ikke nogen nærmere afgrænsning af begrebet "befordring", ligesom Landsskatterettens kendelse af 9. maj 2001, offentliggjort i SKM2001.243 og en indstilling fra det tidligere sømandsskattenævn i 1977, i et notat fra det 150. nævnsmøde den 5. oktober 1977, ikke bidrager til forståelsen af begrebet "befordring".

Da der ikke er hjemmel til en indskrænkende fortolkning af ordet "befordring", må galeasen være omfattet af begreber "dansk skib" som nævnt i sømandsfradragsloven.

DIS-ordningen blev indført for at sikre, at dette register skulle kunne yde samme konkurrencemæssige vilkår som andre internationale skibsregistre for effektivt at kunne modvirke udflagning af danske skibe. Der er nu 3-5 erhvervsdrivende danske veteranskibe over 100 bt. i størrelse, og formentlig er galeasen ene om udelukkende at have indtægter fra den erhvervsmæssige sejlads uden sociale klienter, offentlig støtte eller tilskud fra ejerne.

Til sammenligning er den hollandske flåde overvældende stor og nærmere sig nu ca. 500 enheder. De sejler primært på deres hjemmemarked, men hvert år fra april til oktober befinder ca. 40 skibe sig i de danske farvande med charterkunder. Hollænderen er i stand til at sejle billigere og hele tiden udvide flåden. Hvis den påklagede afgørelse fastholdes, tilsidesættes intentionen med oprettelsen af DIS-ordningen, og det bliver vanskeligt at konkurrere med de hollandske skibe.

Told- og Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Galeasen anses ikke for et "dansk skib" efter lov om særlig fradrag for sømænd mv. og sømændene om bord kan derfor ikke anvende lempelsesbestemmelsen i Ligningslovens § 33 C, stk. 1. Galeasen anses ikke for udelukkende anvendt til befordring af personer, idet skibet også anvendes til lystfiskerture, udstillings- og fotoopgaver og tilbydes til lejerskoletogter.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det følger af ligningslovens § 33 C, stk. 1, at hvis en person, der er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, har erhvervet lønindkomst ved tjeneste om bord på et dansk skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, nedsættes den samlede indkomstskat med det beløb, der forholdsmæssigt falder på denne indkomst. Om et skib er et dansk skib, afgøres efter reglerne i lov om særlige fradrag til sømænd m.v.

De ansatte ombord på skibet har været skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens § 1.

Ved "dansk skib" forstås ifølge § 2 i lov om særlige fradrag til sømænd m.v. et skib, som er registreret med hjemsted her i landet med en bruttoregistertonnage på 100 tons / en bruttotonnage på 100 tons eller derover, og som udelukkende anvendes til erhvervsmæssig befordring af personer eller gods eller som bjærgningsfartøj.

Galeasen er registreret med hjemsted her i landet med en bruttoregistertonnage på 100 tons / en bruttotonnage på 100 tons eller derover.

Det fremgår af sagens oplysninger, at skibet anvendes til tur- og chartersejlads. Efter en almindelig sproglig forståelse af "befordring" finder retten, at denne anvendelse er i overensstemmelse med betingelsen om, at skibet udelukkende anvendes til erhvervsmæssig befordring af personer. Skibet A anses herefter for omfattet af definitionen på et dansk skib, jf. § 2 i lov om særlige fradrag til sømænd m.v. Betingelserne i ligningslovens § 33 C, stk. 1, anses herefter for opfyldt.