Dato for udgivelse
13 nov 2003 14:38
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23. september 2003
SKM-nummer
SKM2003.497.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
LSR 2-6-1666-0323
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Moms, monteringsarbejde, Sverige
Resumé

Et selskab var ikke berettiget til fradrag for moms vedrørende monteringsarbejde udført i Sverige.

Reference(r)

Momsloven § 17, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, nu § 18, stk. 1, nr. 3, og stk. 2

Henvisning
Momsvejledningen  2003-2 E.3.4.3
Henvisning
Momsvejledningen 2003-2 E.3.4.4
Henvisning
Momsvejledningen 2003-2 J.1.1.

Selskabet A’s klage skyldes, at selskabet ikke er anset for berettiget til fradrag for moms vedrørende monteringsarbejde udført i Sverige, jf. momslovens § 17, stk. 1, nr. 3.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten stadfæster regionens afgørelse.

Sagens oplysninger

Selskabet er momsregistreret vedrørende engroshandel med stål og stålkonstruktioner, samt ingeniørvirksomhed indenfor samme.

I 2001 indgik selskabet en aftale med B A/S om levering af platforme til C, Sverige samt montering/installering af samme. Montering/installation af platformene blev udført af en underleverandør, D ApS. Underleverandøren har faktureret ydelserne til selskabet med tillæg af dansk moms. Den hermed af selskabet betalte moms er angivet som indgående moms i dets momsangivelser.

Selskabet har oplyst, at dets underleverandør er gået konkurs. Selskabet har anmeldt sit krav i boet, men kan ikke forvente nogen udbetaling.

ToldSkats afgørelse

Regionen har ikke anset selskabet for berettiget til fradrag for den af underleverandøren tilfakturerede moms på i alt 139.140 kr. Det er som begrundelse anført, at det af underleverandøren udførte arbejde er omfattet af bestemmelsen i momslovens § 17, stk. 1, nr. 3, om arbejde på løsøregenstande, hvorefter leveringsstedet ikke er her i landet, når ydelsen faktisk præsteres i udlandet. Ifølge momslovens § 37, stk. 1, har en virksomhed fradragsret for indgående afgift vedrørende virksomhedens indkøb af varer og ydelser, der efter loven retmæssigt er pålagt moms. Da underleverandøren ikke fakturerer sine ydelser til en momsregistreret aftager i Sverige, jf. lovens § 17, stk. 2, er virksomheden registreringspligtig i Sverige, og har således uretmæssigt udfaktureret ydelserne til selskabet med tillæg af dansk moms. Virksomheder der modtager fakturaer med moms, som rettelig burde være eksklusiv moms, kan ikke foretage fradrag herfor, jf. Told- og Skattestyrelsens afgørelser offentliggjort i TfS 1998.772 og TfS 1998.798.

Regionen har til Landsskatteretten afgivet udtalelse, hvori det er anført, at i tilfælde, hvor leveringsstedet efter § 17, stk. 1, er her i landet, gives der efter § 17, stk. 2, 1. pkt., mulighed for at flytte leveringsstedet til et andet land, såfremt aftageren af ydelsen er registreret i et andet EU-land, og varen forsendes eller transporteres til udlandet. Bestemmelserne i § 17, stk. 2, 1. pkt., vedrører alene tilfælde, hvor leveringsstedet efter § 17, stk. 1, er Danmark, og vil derfor hverken direkte eller modsætningsvis kunne bringes i anvendelse for det i denne sag omhandlede monteringsarbejde. I tilfælde, hvor leveringsstedet efter § 17, stk. 1, er et andet EU-land, kan leveringsstedet flyttes til Danmark, såfremt aftageren af ydelsen er registreret her, og varen forsendes eller transporteres ud af det pågældende EU-land, jf. § 17, stk. 2, 2. pkt. Disse regler kan ej heller anvendes, da varerne ikke efterfølgende bliver udført af Sverige. Leveringsstedet for de omhandlede monteringsydelser forbliver derfor Sverige efter reglerne i § 17, stk. 1.

Klagerens påstand og argumenter

Repræsentanten har fremsat påstand om, at selskabet er berettiget til fradrag for den fra underleverandøren tilfakturerede moms.

Den tilfakturerede moms, som af selskabet er betalt, er fradragsberettiget i henhold til momslovens § 37, stk. 1. Den af regionen foretagne fortolkning af momslovens § 17 er ikke korrekt. Det følger af momslovens § 15, at leveringsstedet for ydelser er her i landet, når ydelsen leveres af en afgiftspligtig person, der her har etableret enten stedet for sin økonomiske virksomhed eller et fast forretningssted, hvorfra ydelsen leveres, eller i mangel heraf bopæl eller sædvanlig opholdssted her, jf. dog stk. 2 og §§ 16 – 21. Momslovens § 17 omhandler herefter leveringsstedet for arbejde udført på løsøregenstande. Det fremgår heraf, at leveringsstedet for arbejde udført på løsøregenstande er her i landet, når ydelsen faktisk præsteres her, og ikke her i landet, når ydelsen faktisk præsteres i udlandet. § 17, stk. 1, nr. 3, anfører dog en henvisning til stk. 2, hvoraf følger, at leveringsstedet for arbejde udført på løsøregenstande ikke er her i landet, når aftageren af ydelsen er momsregistreret i et andet EU-land, og varerne forsendes eller transporteres til udlandet. Som det fremgår af § 17, stk. 2, er leveringsstedet for arbejde udført på løsøregenstande ikke har i landet, når aftageren af ydelsen er momsregistreret i et andet EU-land. Der kan sluttes modsætningsvis fra bestemmelsen, jf. Momsloven med Kommentarer af 1996, side 276, 2. sidste afsnit. Dette indebærer, at hvis aftageren af ydelsen ikke er momsregistreret i et andet land, men derimod momsregistreret i Danmark, er leveringsstedet netop Danmark. Det følger således af § 17, stk. 2, at leveringsstedet for den omhandlede ydelse er her i landet. ”Aftageren”, som anført i § 17, stk. 2, er i denne forbindelse selskabet. Aftale om levering af ydelserne er indgået mellem selskabet og underleverandøren. Underleverandøren leverer ydelserne, hvorefter aftageren er selskabet, ligesom fakturaerne er udstedt til aftageren. Den af regionen påberåbte afgørelse refereret i TfS 1998.798 vedrørte momslovens § 16, og kan derfor ikke finde analog anvendelse i denne sag.

Den af regionen anlagte fortolkning, vil i nærværende sag føre til et urimeligt resultat. Selskabet havde ingen anledning til at antage, at man ikke skulle betale den på fakturaerne pålagt danske moms. Endvidere resulterer underleverandørens konkurs i, at selskabet reelt kommer til at betale momsen uden mulighed for fradrag herfor.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

I henhold til momslovens § 37, stk. 1, kan momsregistrerede virksomheder ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift fradrage afgiften efter denne lov for dens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet. Endvidere fremgår af momslovens § 4, stk. 1, at der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet.

Følgende fremgår af momslovens § 17:

”Leveringsstedet for følgende ydelser er her i landet, når ydelsen faktisk præsteres her, og ikke her i landet, når ydelsen faktisk præsteres i udlandet:

(…)

3) Arbejde udført på løsøregenstande, jf. dog stk. 2.

stk. 2. Leveringsstedet for sagkyndig vurdering af løsøregenstande samt arbejde udført på løsøregenstande er ikke her i landet, når aftageren af ydelsen er registreret for merværdiafgift i et andet EU-land og varerne forsendes eller transporteres til udlandet. Leveringsstedet er dog her i landet, når ydelsen præsteres i et andet EU-land og varen forsendes eller transporteres ud af det pågældende EU-land, når aftageren af ydelsen er registreret her.”

Bestemmelsen implementerer artikel 9, stk. 2, litra c, og artikel 28b, punkt F, i 6. momsdirektiv. I henhold til artikel 9, stk. 2, litra c, fastlægges leveringsstedet for tjenesteydelser i forbindelse med arbejde udført på løsøregenstande til det sted, hvor disse tjenesteydelser faktisk udføres. Følgende fremgår af artikel 28b, punkt F:

Uanset artikel 9, stk. 2, litra c), anses leveringsstedet for tjenesteydelser vedrørende sagkyndig vurdering af eller arbejde udført på løsøregenstande, som udføres for aftagere, der er momsregistrerede i en anden medlemsstat end den, ydelsen rent faktisk udføres i, for at ligge i den medlemsstat, som har tildelt aftageren det momsregistreringsnummer, hvorunder ydelsen blev udført.

Denne undtagelse finder ikke anvendelse, når goderne ikke sendes eller transporteres uden for den medlemsstat, ydelserne rent faktisk blev udført i.”

De fra underleverandøren til selskabet fakturerede ydelser vedrører montering af nogle af selskabet leverede platforme i Sverige. Da ydelsen ikke er præsteret her i landet, er leveringsstedet i medfør af momslovens § 17, stk. 1, nr. 3, derfor ikke her i landet. Det bemærkes, at bestemmelsen i momslovens § 17, stk. 2, ikke kan finde anvendelse i det omhandlede tilfælde, hvor leveringsstedet i henhold til lovens § 17, stk. 1, ikke er her i landet. Den af underleverandøren til selskabet udstedte faktura er således med urette pålagt dansk moms, jf. momslovens § 4, stk. 1.

EF-domstolen har i sagen C-342/87 – Genius Holding – udtalt, at udøvelsen af den fradragsret, der er fastsat i 6. momsdirektiv, ikke omfatter den afgift, der udelukkende skyldes, fordi den er anført på fakturaen. Selskabet er derfor med rette ikke anset for berettiget til fradrag for købsmoms i medfør af momslovens § 37 vedrørende den omhandlede monteringsydelse.