Dato for udgivelse
13 Nov 2003 14:38
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10. september 2003
SKM-nummer
SKM2003.496.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
LSR 2-6-1665-0130
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Momsfritagelse, minigolfbane
Resumé

En forening, der drev en minigolfbane, kunne ikke opnå momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, om almenvelgørende foreninger, idet foreningens salg af ydelser i form af minigolfbilletter ansås for salg fra et fast salgssted.

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 22

Henvisning
Momsvejledningen 2003-2 D.11.22

Klagen skyldes, at regionen ikke har imødekommet en ansøgning fra A om momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, for driften af en minigolfbane.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten stadfæster regionens afgørelse.

Sagens oplysninger

A (herefter benævnt foreningen) er en lokal forening tilsluttet B. Foreningen ejer og driver en minigolfbane. Overskuddet af minigolfbanen overføres til C’s Hjælpefond (herefter benævnt hjælpefonden).

Hjælpefondens love har følgende ordlyd:

“A

Tilsluttet B

Love for C’s Hjælpefond.

Prg. 1.           Navn: C’s Hjælpefond.

Prg. 2.           Hjemsted: Fondens hjemsted er samfaldende med den til enhver tid siddende præsident for A. Fondens værneting er F, og A’s præsidium repræsenterer fonden ved køb og salg af fast ejendom, herunder pantsætning samt i øvrigt overfor trediemand. Alle forkyndelser kan retsgyldigt foretages på præsidentens bopæl.

Prg. 3.           Fondens formål: Fondens formål er ved gaver og tilskud at yde støtte til kristelig og filantropiske opgaver, samt at yde tilskud til klubdelegater i overensstemmelse med A’s ordinære vedtægter.

Prg. 4.           Fondens forventede midler vil af A søges fremskaffet ved at foranstalte indtægtsgivende aktiviteter og arrangementer. Fondens midler må aldrig indgå i A’s eget regnskab, men skal holdes adskilt herfra i enhver henseende.

Prg. 5.           Alle midler, der tilgår fonden, skal udelukkende anvendes til de i pro. 3 anførte formål. Der kan således aldrig af disse ydes provision, tantiéme eller godtgørelse af nogen art, hverken til A’s medlemmer eller præsidium, hvis arbejde i fondens tjeneste er ulønnet under alle forhold.

Prg. 6.           Anbringelse. fordeling og uddeling af fondens midler foretages af det samlede præsidium.

Prg. 7.           På A’s generalforsamling skal præsidiet redegøre for fondens virke i den forløbne periode og fremlægge det reviderede regnskab til godkendelse eller anden beslutning. Hvert medlem er berettiget til at få udleveret et eksemplar af fondens regnskab.

Prg. 8.           Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne eller af beslutning om fondens opløsning kræves, at der på en i den anledning særligt indvarslet generalforsamling af 3/4 af A’s medlemmer skriftligt stemmes herfor. Er denne generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indvarsles inden 1 måned en ny generalforsamling med samme dagsorden, og på denne kan gyldig beslutning om vedtægtsændring eller opløsning tages af 3/4 af de mødte medlemmer.

Prg. 9.           Fondens midler, der er tilstede ved denne opløsning, skal ubeskåret tilfalde det kristne ungdomsarbejde i kommunen efter nærmere bestemmelse af generalforsamlingen.

Ovenstående love og vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 25/3 1975.”

Minigolfbanen har i 2002 været åbent i perioden 24. marts til 27. oktober. Banen er drevet delvist ved selvbetjening. Spillerne skal udfylde en kuvert med antal spillere og lægge den korrekte betaling i kuverten. Herefter skal afrives en spillebon til notering af point, og kuverten med pengene lægges i en postkasse. I højsæsonen svarende til skolerne sommerferie har foreningens medlemmer på skift aftenvagt på banen fra ca. kl. 17.00 til 22.00. Der skal foretages en daglig kontrol. Denne foretages af et foreningsmedlem. Foreningens medlemmer har i gennemsnit ca. 2 vagter i løbet af en sæson. Der er tale om frivilligt arbejde uden betaling, og der er således ikke knyttet lønudgifter til minigolfbanens drift.

Foreningens repræsentant har oplyst, at hele overskuddet af minigolfbanen overføres til hjælpefonden, hvor det ubeskåret anvendes til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. Overskuddet udgjorde i kalenderåret 2001 ca. 68.000 kr. efter en omsætning på ca. 84.000 kr. eksklusiv moms.

Foreningen har ansøgt om momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, for drift af golfbanen.

Regionens afgørelse

Ansøgningen om momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, for drift af golfbanen er ikke imødekommet.

Driften af minigolfbanen er anset for løbende erhvervsmæssig virksomhed med offentlig adgang drevet i forretningsmæssig øjemed, hvorfor betingelserne i § 13, stk. 1, nr. 22, ikke er anset for opfyldt.

Endvidere er dele af overskuddet anset for anvendt til formål, som regionen ikke betragter som velgørende eller almennyttigt. Der er således udloddet midler til en rejse for et sangkor og til en jubilæumsfest.

Regionen har endvidere over for Landsskatteretten udtalt, at momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, ikke kan komme på tale. En af betingelserne efter denne bestemmelse er, at arrangementet skal være af kortere varighed, hvilket en periode på 7 måneder ikke er. Endvidere har regionen udtalt, at det er en betingelse, at overskuddet anvendes til foreningens eget formål, og at denne betingelse ikke er opfyldt, da overskuddet overføres til en hjælpefond.

Klagerens påstand og argumenter

Repræsentanten har fremsat principal påstand om, at der skal meddeles fritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, for drift af minigolfbanen.

Betingelserne for momsfritagelse, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, må anses for opfyldte, idet

  • momsfritagelsen ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning
  • overskuddet fuldt ud anvendes til velgørende eller almennyttige formål
  • brugen af overskuddet kan dokumenteres og
  • foreningen ikke har erhvervsmæssigt salg af varer og ydelser

Minigolfbanen kan ikke sidestilles med en løbende erhvervsmæssig virksomhed. Banen drives således ved medlemmernes frivillige indsats, og hele overskuddet uddeles til velgørende eller almennyttige formål.

Regionens opfattelse af, at dele af overskuddet ikke har været anvendt til almenvelgørende eller almennyttigt formål kan ikke tiltrædes, og i øvrigt skal der ved behandlingen af ansøgningen om momsfritagelse lægges vægt på, hvordan overskuddet forventes anvendt i fremtiden. Forventningen er, at overskuddet anvendes fuldt ud til velgørende eller almennyttige formål. Foreningen vil på anmodning af told- og skattemyndigheden dokumentere overskuddets anvendelse. Skulle det mod forventning vise sig, at overskuddet af minigolfbanen anvendes til formål, som ikke betragtes som velgørende eller almennyttige, vil der blive afregnet moms af minigolfbanens drift.

Repræsentanten har til regionens udtalelse til Landsskatteretten bemærket, at hvis det er en hindring for momsfritagelse, at overførsel sker til en hjælpefond, vil uddelingerne af overskuddet til almennyttige formål fremover kunne ske direkte fra foreningen.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af momslovens § 13, stk. 1, nr. 22 (indsat ved lov nr. 291 af 15. maj 2002), at følgende er fritaget for moms:

”Varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter, under forudsætning af, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Det er en betingelse, at overskuddet fuldt ud anvendes til foreningens eget formål, samt at overskuddets anvendelse på anmodning af de statslige told- og skattemyndigheder kan dokumenteres. Levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af fritagelsen.”

Af bemærkninger til lovforslaget (L  137) til momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, er bl.a. angivet:

”For så vidt angår konkurrencefordrejningselementet skal indledningsvis bemærkes, at velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger kun anses for at have salg af varer og ydelser i mindre omfang (…)

Salg fra et fast salgssted som en kiosk, et cafeteria, en sportsshop eller lignende vil ikke være omfattet af den foreslåede fritagelse, idet der i så fald er tale om almindelig erhvervsmæssig og dermed momspligtig virksomhed. Sker salget fra et sted, der kan pakkes sammen og bæres væk ved arrangementets ophør, er der som udgangspunkt ikke tale om et fast salgssted. Afgørelsen af, hvorvidt der er tale om et fast salgssted skal træffes ud fra en konkret vurdering.

Til eksempel kan nævnes (…)

Salg fra et fast forretningssted vil være momspligtigt uanset om overskuddet anvendes fuldt ud til et velgørende eller almennyttigt formål.(…)”

Landsskatteretten finder, at foreningens minigolfbane må karakteriseres som et fast salgs/forretningssted, og at foreningens salg af ydelser i form af minigolfbilletter må anses for salg fra et fast salgssted. Henset til det angivne i bemærkninger til lovbestemmelsen for så vidt angår konkurrencefordrejningselementet, findes foreningen allerede af den grund ikke at kunne opnå momsfritagelse for driften af minigolfbanen efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 22.

Landsskatteretten stadfæster derfor regionens afgørelse.