Dato for udgivelse
23 okt 2003 08:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13. maj 2003
SKM-nummer
SKM2003.463.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
S-118/2003
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Spilleautomatdrift, tilladelse, synsgodkendelse, opkobling, kontrolcomputer - medvirken
Resumé

Selskabet T var tiltalt for i perioden 1. januar 2002 - 4. januar 2002 at have overtrådt spilleautomatlovens § 40, jf § 6, stk. 1, § 17, stk. 1, og endvidere § 26, jf. § 3, stk. 1 i den tilhørende bekendtgørelse ved på to forskellige restauranter at have drevet virksomhed med gevinstgivende spilleautomater uden at have opnået tilladelse hertil fra Spillemyndigheden, uden at de pågældende spilleautomater var synet og godkendt af et akkrediteret institut, og uden at spilleautomaterne var opkoblet til det centrale overvågningssystem hos Spillemyndigheden. Der var tale om opstilling af henholdsvis 3 automater og 1 automat på spillestederne. (Det bemærkes, at spilleautomatloven trådte i kraft den 1. januar 2001, men Spillemyndigheden betragtede 2001 som et overgangsår, hvor der fortrinsvis blev givet vejledning med henblik på, at branchen kunne indrette sig på de nye regler.) T erkendte overtrædelse af § 17, stk. 1, idet de pågældende automater ikke var synsgodkendt. For så vidt angår de øvrige overtrædelser gjorde T gældende, at der skriftligt var givet meddelelse til de to restauratører om, at der ikke efter den 31. december 2001 måtte spilles på de opstillede automater. Retten lagde til grund, at T havde forsøgt at iagttage reglerne ved at give restauratørerne besked om, at automaterne skulle slukkes med udgangen af december 2001. Imidlertid fandt retten, at T ved at overlade ansvaret for, at automaterne ikke blev brugt efter udgangen af december 2001 til personer udenfor selskabet løb en risiko for, at reglerne ikke blev overholdt, og at denne risiko burde være åbenbar for T. På den baggrund blev T fundet skyldig i groft uagtsom overtrædelse af spilleautomatloven og idømt en bøde på 13.000 kr. - Det tilføjes, at de to restauratører for de samme forhold blev idømt og vedtog bøder på henholdsvis 6.000 kr. og 3.000 kr. for medvirken til overtrædelse af spilleautomatloven.

Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juli 2002 (spilleautomatloven) § 40, jf. § 6, stk. 1 og § 17, stk. 1
Bekendtgørelse nr. 1084 af 8. december 2000 om gevinstgivende spilleautomater § 26, jf. § 3, stk. 1.

Rødovre Byrets dom
af 13. maj 2003
S 118/2003

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Casper Andressen - beskikket)

Anklageskrift er modtaget den 30. januar 2003:

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

spilleautomatlovens nr. 462 af 31. maj 2000 § 40, stk. 1, jf. § 6, stk. 1, jf. § 5, stk. 1 og § 17, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 1084 af 8. december 2000 om gevinstgivende spilleautomater § 26, stk. 1, jfr. § 3 og § 16

ved fra den 1. januar 2002 og til den 4. januar 2002 i Cafeen at have

- opstillet og drevet virksomhed med gevinstgivende spilleautomater uden at have tilladelse hertil,

- at have undladt at få foretaget godkendelse af de gevinstgivende spilleautomater af et af de godkendte akkrediterede institutter og

- at have undladt at opkoble de gevinstgivende spilleautomater til Spillemyndighedens centrale overvågningssystem,

2.

spilleautomatlovens nr. 462 af 31. maj 2000 § 40, stk. 1, jf. § 6, stk. 1, jf. § 5, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 1084 af 8. december 2000 om gevinstgivende spilleautomater § 26, stk. 1, jf. § 3 ved efter den 30. december 2001 på Pizzeria,

- at have opstillet og drevet virksomhed med gevinstgivende spilleautomater uden at have tilladelse hertil og

- at have undladt at opkoble de gevinstgivende spilleautomater til Spillemyndighedens centrale overvågningssystem.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af selskabets direktør A.A. og vidneforklaring af V.1 og V.2.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Der har været fremlagt breve af 5.12.2001 og 7.12.2001 fra tiltalte samt erklæring fra Teknologisk Institut om bestilling af tid til test vedrørende godkendelse af automater.

Rettens bemærkninger

Tiltalte har overfor retten for så vidt angår forhold 1 erkendt sig skyldig i at have opstillet spilleautomater, uden at disse var godkendt af et af spillemyndigheden akkrediteret institut, jf. spilleautomatlovens § 40, stk. 1, jf. § 17, stk. 1. Tilståelsen på dette punkt støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet for så vidt angår dette punkt.

Ud fra de afgivne forklaringer i sagen samt sagens oplysninger i øvrigt, lægges det til grund, at tiltalte har haft kendskab til reglerne om spilleautomater og har forsøgt at iagttage disse ved at give indehaverne af de pågældende to restaurationer besked om, at automaterne skulle slukkes med udgangen af december 2001. Efter udgangen af december 2001 og reglernes ikrafttræden har tiltalte foranlediget automaterne afhentet. Tidspunktet for automaternes afhentning var begrundet i, at tiltalte ønskede at have indtjening ved automaterne længst muligt.

Retten finder, at tiltalte ved at overlade ansvaret for, at automaterne ikke blev brugt efter udgangen af december 2001 til personer udenfor selskabet løb en risiko for, at reglerne om spilleautomater ikke blev overholdt, og at det burde være åbenbart for tiltalte, at man løb en sådan risiko.

Herefter, og tillige under hensyn til at tiltalte er erhvervsdrivende indenfor spilleautomatbranchen,findes tiltalte ved grov uagtsomhed at have tilsidesat spilleautomatlovens § 40, stk. 1, jf. § 6, stk. 1, jf. § 5, stk. 1, og bekendtgørelsen om gevinstgivende spilleautomater § 26, stk. 1, jf. § 3.

Tiltalte er dermed skyldig efter anklageskriftet.

Straffen fastsættes til en bøde på 13.000 kr. Ved fastsættelsen af bøden er der henset til antallet af automater samt karakteren af forholdene i øvrigt. Den samlede bøde er beregnet som summen af 9.000 kr. vedrørende forhold 1 og 4.000 kr. vedrørende forhold 2.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal betale en bøde på 13.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, dog betaler statskassen 2.000 kr. med tillæg af moms af den beskikkede forsvarers salær.