Dato for udgivelse
14 Oct 2003 11:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16. juni 2003
SKM-nummer
SKM2003.446.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
LSR 2-1-1834-0249
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Dobbelt husførelse, fradrag, forhold
Resumé

Fradrag for dobbelt husførelse nægtet i et tilfælde, hvor klagerens familie bosatte sig i en anden by på grund af  ægtefællens jobskifte, medens klageren bibeholdt sit faste arbejde i den oprindelige bopælskommune, idet det ikke havde været muligt at få ny ansættelse i nærheden af den by, hvor familien havde bosat sig.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a

A’s klage vedrører fradrag for dobbelt husførelse.

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2000 – Ligningsmæssigt fradrag

Skatteankenævnet har ikke godkendt fradrag på 3.700 kr. for dobbelt husførelse.

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.

Sagens oplysninger

Klagerens ægtefælle tiltrådte den 1. januar 2000 en fast stilling i X, mens ægteparret boede i Y. Den 1. juli 2000 flyttede parret og deres hjemmeboende barn til X. Klageren bibeholdt dog sin stilling hos B også efter flytningen, mens hun søgte arbejde i X-området.

Det var meningen, at klageren hurtigst muligt efter flytningen skulle finde en stilling i X eller omegn. Hun har søgt over 150 stillinger og fået afslag på dem alle, og hun har til dato stadig job hos B A/S.

Fra sommeren 2000 og indtil januar 2001 boede klageren hos venner og bekendte få dage ad gangen. Da det ikke lykkedes hende at få arbejde, og da det er svært at få en lejelejlighed i København og omegn, købte klageren en ejerlejlighed den 2. januar 2001.

Klageren opholder sig i X i alle weekender og ferier.

Skatteankenævnets afgørelse

Afgørelsen af, om den dobbelte husførelse er midlertidig og dermed giver adgang til fradrag, skal bedømmes i relation til det arbejde, som husførelsen knytter sig til. Er arbejdet permanent, antages den dobbelte husførelse at skyldes private og ikke erhvervsmæssige årsager.

Et ansættelsesforhold kan kun betragtes som midlertidig, når midlertidigheden er aftalt eller står klart allerede ved ansættelsesforholdets tiltrædelse. Klageren ansættelsesforhold er ikke midlertidigt, og at klageren har underrettet arbejdsgiveren om, at hun søger arbejde i X-området ændrer ikke herved.

Der er henvist til Landsskatterettens kendelse af 16. februar 2000 og Vestre Landsret dom af 21. december 1995 trykt i Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2000.415 og 1996.84, samt ligningslovens § 9, stk. 1 og statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har fremsat påstand om, at fradraget for dobbelt husførelse godkendes som selvangivet.

Der er tale om erhvervsmæssige forhold og om en midlertidig stilling.

Klageren har gjort alt for at få job i X og omegn men uden held. Det er derfor urimeligt at påstå, at der for hendes vedkommende ikke er tale om erhvervsmæssige forhold, idet det alene er det, sagen vedrører.

Andre der er flyttet til X og har opsagt deres tidligere jobs er blevet arbejdsløse og derefter kommet i aktivering. For stadig at have et arbejdsforhold har klageren derfor været nødt til at opretholde jobbet hos B A/S, hvorefter der selvsagt er tale om erhvervsmæssige forhold.

Med hensyn til midlertidigheden skal det fremhæves, at sagen skal bedømmes ud fra klagerens situation på det aktuelle tidspunkt, da hun traf valget mellem arbejdsløshed og midlertidig opretholdelse af arbejdet hos B A/S. Hun har søgt talrige stillinger uden held, hvilket må være nok til at der skattemæssigt er tale om en midlertidig stilling.

Klagen angår ikke et stort beløb, men klageren finder det urimeligt at få den påstand i hovedet, at det hele skyldes private hensyn. Hun vil gerne vide hvad de private hensyn skulle være, hvilket ikke er oplyst, ligesom det i sidste ende er X kommune der tjener på at hun opretholder et arbejde med ca. 360.000 kr. som årsindtægt.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Lønmodtagere kan fradrage udgifter i forbindelse med udførelsen af det indtægtsgivende arbejde i det omfang, de samlede fradragsberettigede udgifter overstiger et reguleret grundbeløb på 3.000 kr. For indkomståret 2000 udgør grundbeløbet 4.300 kr. Dette følger af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, jf. ligningslovens § 9, stk. 1.

Fradrag for dobbelt husførelse kan efter Ligningsrådets vejledende anvisninger indrømmes for merudgifter til kost og logi med en standardtakst uden dokumentation for merudgiftens størrelse. Der kan henvises til ligningsvejledningen 2000, afsnit A.F.1.3. Det er ifølge anvisningen en betingelse for at opnå fradrag, at der er tale om midlertidig opretholdelse af dobbelt husførelse på grund af erhverv.

Klagerens arbejde hos B A/S kan ikke karakteriseres som midlertidigt, idet der er tale om en fast tidsubegrænset uopsagt stilling. Dette forhold ændres ikke af, at klagerens oprindeligt havde tænkt, at den fortsatte ansættelse udelukkende skulle vare ved, til hun fandt et arbejde i X eller omegn.

Da arbejdet således må betegnes som permanent, antages den dobbelte husførelse at skyldes private, og ikke erhvervsmæssige forhold, og der kan derfor ikke gives fradrag for dobbelt husførelse.