Dato for udgivelse
23 sep 2003 12:17
SKM-nummer
SKM2003.398.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/00-313-00031
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Lønsumsafgift, afgiftsgrundlaget, fortjeneste og tab ved afståelse, goodwill
Resumé

Told- og Skattestyrelsen præciserer retningslinierne for forståelsen af TSS-cirkulære 2003-18 af 9. juli 2003 om den lønsumsafgiftsmæssige behandling af overskud eller underskud opstået i forbindelse med afståelse af virksomhed, herunder goodwill.

Reference(r)
Lønsumsafgiftsloven § 4, stk. 1
Henvisning
Lønsumsafgiftsvejledningen 2003-1 C.3.1

Indledning

På given foranledning vil Told- og Skattestyrelsen hermed præcisere retningslinierne for forståelsen af TSS-cirkulære 2003-18 af 9. juli 2003 om den lønsumsafgiftsmæssige behandling af overskud eller underskud opstået i forbindelse med afståelse af virksomhed, herunder goodwill.

TSS-cirkulære 2003-18

Af cirkulæret fremgår det, at:

  • det alene er overskud eller underskud fra driften af virksomheden, der skal indgå i afgiftsgrundlaget, jf. lønsumsafgiftslovens § 4, og
  • overskud eller underskud opstået i forbindelse med afståelse af virksomhed, herunder goodwill, ikke skal indgå i afgiftsgrundlaget, jf. lønsumsafgiftslovens § 4.

Salg af virksomhed

Vurderingen af, om der er tale om et egentligt salg af virksomhed eller salg af aktiver m.m. foretages på grundlag af skattelovgivningens regler herom. Reglerne er beskrevet i Ligningsvejledningen, Erhvervsdrivende, afsnit E.I.

Hvis en virksomhed sælges i løbet af indkomståret skal der dels opgøres et over/underskud fra driften af virksomheden i henhold til skattelovgivningens regler herom og dels skal der opgøres en avance eller et tab i forbindelse med salget i henhold til afskrivningsloven og de respektive avancebeskatningslove, herunder en opgørelse for goodwill, jf. afskrivningslovens § 40.

Det opgjorte over/underskud fra driften af virksomheden skal indgå i afgiftsgrundlaget, jf. lønsumsafgiftslovens § 4.

Den opgjorte avance eller tab i forbindelse med salget skal ikke indgå i afgiftsgrundlaget, jf. lønsumsafgiftslovens § 4. Det er uden betydning for medtagelsen i afgiftsgrundlaget om der tidligere har været foretaget afskrivninger eller ej på de aktiver m.m., der nu realiseres.

Genoptagelse af opgørelsen af lønsumsafgift

Virksomheder, der tidligere har betalt lønsumsafgift af fortjeneste opstået i forbindelse med afståelse af virksomhed, kan anmode om genoptagelse af opgørelsen af lønsumsafgift, jf. cirkulærets pkt. 7.

Det er en forudsætning for gennemførelse af tilbagebetalingen, at virksomheden kan dokumentere, at den fortjeneste, som tilbagebetalingen vedrører, tidligere er indgået i afgiftsgrundlaget.

I de tilfælde, hvor fortjenesten, der er indgået i afgiftsgrundlaget, er udtryk for en "samlet fortjeneste" sammensat af fortjeneste på nogle områder og tab på andre områder, er det ikke muligt alene at opnå regulering på de områder, der gav fortjeneste, dvs. de tabsgivende områder skal også indgå i reguleringen. Der kan således maksimalt ske tilbagebetaling af afgift af det nettobeløb, der tidligere er afgiftsbelagt.

Fortjeneste eller tab fra områder, der ikke tidligere er indgået i afgiftsgrundlaget, skal ikke indgå i reguleringen. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvor virksomheden alene har ladet fortjeneste af goodwill indgå i afgiftsgrundlaget, mens der er bortset fra fortjeneste eller tab på andre områder.