åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.B.4.2.4  Opgørelse af over/underskud.

x 

Virksomhedens overskud eller underskud skal opgøres efter reglerne for opgørelse af skattepligtig indkomst før fradrag for henlæggelse til konjukturudligning efter virksomhedsskattelovens § 22b, jf. lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 1, 2. pkt.

Reguleringer

Til dette overskud eller underskud tillægges renteudgifter og kurstab på fordringer og gæld. Herefter fratrækkes de rente- og udbytteindtægter samt kursgevinster på fordringer og gæld, som indgår i opgørelsen af virksomhedens over- eller underskud, jf. § 4, stk. 1, 3. pkt.

Landsskatteretten har i SKM2011.301.LSR truffet afgørelse om, at renteindtægter- og udgifter fra factoringaktiviteter skulle indregnes i virksomhedens overskud eller underskud.Virksomhedsordningen

Virksomheder omfattet af virksomhedsordningen opgør virksomhedens skattepligtige indkomst efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. virksomhedsskatteloven § 6, stk. 1. Bortset fra bestemmelsen om renteperiodisering i virksomhedsskattelovens § 6, stk. 2, findes der ingen særlige regler om indkomstopgørelsen i virksomhedsskatteloven.

Klinikfællesskaber

Klinikfællesskaber, der er etableret som et I/S, kan opgøre overskuddet efter principperne om skattepligtig indkomst, selv om et interessentskab ikke efter de skattemæssige regler er at anse som en juridisk enhed, se afsnit B.1.1.1.

Goodwill

Spørgsmålet om hvorvidt goodwill skal medregnes i afgiftsgrundlaget efter lovens § 4, kan eksempelvis opstå når en virksomhed afhændes og der er fortjeneste eller tab ved salg af goodwill.

Goodwill har i tidens løb været både skattepligtigt og skattefrit. I forbindelse med den nye afskrivningslov, lov nr. 433 af 26. juni 1998, blev bestemmelserne om goodwill i ligningsloven ophævet. Alle bestemmelser om goodwill findes herefter i afskrivningslovens § 40, stk. 1 og stk. 6.

Goodwill skal medregnes i afgiftsgrundlaget ved beregningen af lønsumsafgiften i det omfang, goodwillen skal medregnes til den skattepligtige indkomst.

Told- og Skattestyrelsen har i TSS-cirkulære 2003-18 taget stilling til, hvorvidt goodwill skal medregnes i afgiftsgrundlaget efter lovens § 4, når en virksomhed afhændes og der er fortjeneste eller tab ved salg af goodwill. Styrelsen har ved afgørelse af 21. januar 2003 ændret ovennævnte praksis, og finder herefter, at det alene er overskud eller underskud fra driften af virksomheden, der skal indgå i afgiftsgrundlaget. Overskud eller underskud opstået i forbindelse med afståelse af virksomhed, herunder goodwill, skal således ikke indgå i afgiftsgrundlaget.

I SKM2003.398.TSS har Told- og Skattestyrelsen præciseret retningslinierne for forståelsen af TSS-cirkulære 2003-18. Af cirkulæret fremgår det, at det alene er overskud eller underskud fra driften af virksomheden, der skal indgå i afgiftsgrundlaget, jf. lønsumsafgiftslovens § 4, og at overskud eller underskud opstået i forbindelse med afståelse af virksomhed ikke skal indgå i afgiftsgrundlaget, jf. lønsumsafgiftslovens § 4.

Vurderingen af, om der er tale om et egentligt salg af virksomhed eller salg af aktiver m.m. foretages på grundlag af skattelovgivningens regler herom. Reglerne er beskrevet i Ligningsvejledningen, Erhvervsdrivende, afsnit E.I.

Hvis en virksomhed sælges i løbet af indkomståret skal der dels opgøres et over/underskud fra driften af virksomheden i henhold til skattelovgivningens regler herom og dels skal der opgøres en avance eller et tab i forbindelse med salget i henhold til afskrivningsloven og de respektive avancebeskatningslove, herunder en opgørelse for goodwill, jf. afskrivningslovens § 40.

Det opgjorte over/underskud fra driften af virksomheden skal indgå i afgiftsgrundlaget, jf. lønsumsafgiftslovens § 4.

Den opgjorte avance eller tab i forbindelse med salget skal ikke indgå i afgiftsgrundlaget, jf. lønsumsafgiftslovens § 4. Det er uden betydning for medtagelsen i afgiftsgrundlaget om der tidligere har været foretaget afskrivninger eller ej på de aktiver m.m., der nu realiseres.

Medarbejdende ægtefælle

Grundlaget for henlæggelse til konjunkturudligning opgøres før overførsel af en del af overskuddet til beskatning hos en medarbejdende ægtefælle, jf. TfS 1994, 541.

Dette betyder, at overskuddet til medarbejdende ægtefælle ikke kan fratrækkes i beregningsgrundlaget for lønsumsafgiften.

Udenlandsk omsætning

Til virksomhedens overskud eller underskud opgjort som anført medregnes ikke overskud eller underskud, som hidrører fra virksomhed i udlandet, jf. § 4, stk. 1, sidste pkt.

Landsskatteretten har i SKM2010.414.LSR truffet afgørelse om, at en kursusvirksomheds indtægter fra kurser afholdt i udlandet ikke kan anses for at hidrøre fra virksomhed i udlandet. Efter en naturlig sproglig forståelse må "virksomhed i udlandet" forstås som virksomhed, der udøves fra et fast driftssted i udlandet.Lønsumsafgift og administrations- godtgørelse

Acontobetalingerne og den endelige årsregulering af lønsumsafgiften skal ikke anses som en driftsudgift ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst til brug for beregningen af lønsumsafgiften, idet det er en forudsætning for beregningen af afgiften, at afgiften holdes uden for selve beregningsgrundlaget, jf. TfS 1995, 443. Se også SKM2003.51.LSR, hvor en alment praktiserende læge ikke var berettiget til at fratrække selve lønsumsafgiften ved opgørelsen af beregningsgrundlaget for lønsumsafgift, uagtet at det ikke fremgår direkte af lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 1.

Administrationsgodtgørelse (lov nr. 893 af 21. december 1991, som er ophævet med virkning fra og med indkomståret 2001) skal heller ikke indgå i beregningen, idet godtgørelsen først beregnes efter opgørelse af lønsumsafgiften, og derved i sagens natur ikke er endelig kendt ved beregningen, jf. TfS 1995, 443.

Indgår lønsumsafgiften og administrationsgodtgørelsen i det opgjorte overskud/underskud, skal der således reguleres herfor, forinden lønsumsafgiften beregnes.

Sygedagpenge m.v.

Landsskatteretten har i SKM2003.416.ØLR afsagt dom om, at der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag af sygedagpenge til en selvstændig erhvervsdrivende i virksomhedsskatteordningen. Styrelsen har i TSS-cirkulære 2004-23 redegjort for konsekvenserne af dommen. Det fremgår bl.a. af cirkulæret, at selvstændigt erhvervsdrivende som har modtaget sygedagpenge, barselsdagpenge, forældre og uddannelsesorlovsydelser, iværksætterydelse og etableringsydelse i forbindelse med indehaverens egen sygdom m.v. ikke skal medregne disse ydelser til virksomhedens overskud/underskud.

Styrelsen har i SKM2005.18.TSS angivet en række fortolkningsbidrag til TSS-cirkulære nr. 2004-23. Det fremgår bl.a., at renter af tilbagebetaling af lønsumsafgift er skattepligtige og at renterne skal henføres til det indkomstår, hvor der træffes afgørelse om tilbagebetaling af lønsumsafgift.

Modregning af negative afgiftsbeløbTold- og Skattestyrelsen har i SKM2005.168.TSS præciseret reglerne for modregning af negative afgiftsbeløb i efterfølgende indkomstår. Det har ifølge praksis været tillladt, at et negativt afgiftsbeløb, som følge af at virksomhedens underskud opgjort efter reglerne i lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 1 er større end lønsummen, kan overføres til næste årsangivelse. Det fremgår af præciseringen, at et negativt afgiftsbeløb kun kan benyttes til modregning i et positivt beregnet lønsumsafgiftsbeløb i det efterfølgende indkomstår. I det omfang det negative afgiftsbeløb ikke fuldt ud kan modregnes i det efterfølgende indkomstårs beregnede positive afgiftsbeløb, vil det resterende negative afgiftsbeløb derfor ikke kunne benyttes til modregning i senere indkomstårs positive afgiftstilsvar.

Ved lov nr. 517 af 7. juni 2006 er det blevet lovfæstet, at et negativt afgiftsbeløb kan overføres, og det fremgår nu udtrykkeligt af bestemmelsen i lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 6, at virksomheder, der opgør deres afgiftsgrundlag efter reglerne i § 4, stk. 1, kan benytte negative afgiftsbeløb til modregning i et positivt beregnet afgiftsbeløb i efterfølgende indkomstår. Overførselsmuligheden er herefter ikke længere begrænset til det næste indkomstår.

Det præciseres endvidere i SKM2005.168.TSS, at såfremt en lønsumsafgiftspligtig metode 4 virksomhed, i henhold til skattelovgivningens regler i et indkomstår har et negativt skattemæssigt resultat fra driften af virksomheden, vil dette underskud ikke i efterfølgende indkomstår kunne modregnes i opgørelsen af det over/underskud af selvstændig erhvervsvirksomhed i indkomståret, som der i henhold til lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 1, skal betales lønsumsafgift af. Opgørelsen af afgiftsgrundlaget sker derfor før modregning af eventuelle skattemæssige underskud fra tidligere indkomstår, hvilket skyldes, at det af lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 1, 1. pkt. fremgår, at det er lønsummen med tillæg af overskud eller med fradrag af underskud af selvstændig erhvervsvirksomhed i indkomståret... der udgør afgiftsgrundlaget.

 

x