Dato for udgivelse
18 Sep 2003 10:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
1. september 2003
SKM-nummer
SKM2003.389.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 389/2002
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Periodisering, interessent, overskudsandel, retserhvervelse
Resumé

Skatteyderen, der var statsaut. revisor, var deltager i et interessentskab. Revisorinteressentskabet fordelte overskuddet, således at en del blev fordelt på grundlag af faste objektive kriterier såsom anvendt tid, forrentning af indskudskapital og ligedeling, mens en anden del blev fordelt efter mere skønsmæssige kriterier. Fordelingen af den mere skønsmæssige overskudsandel blev vedtaget på revisorselskabets indehavergeneralforsamling, der blev afholdt i april i året efter, at revisionsfirmaet havde medtaget salærerne i sit årsregnskab.

Modsat Østre Landsret fandt Højesteret, at revisoren skulle beskattes også af den overskudsandel, som blev fastsat efter mere skønsmæssige kriterier i det år, interessentskabet erhvervede endelig ret til indtægterne, der dannede grundlag for overskud.

Højesteret udtalte, at pligten til at betale skat af et selskabs overskud påhviler interessenter direkte, og at interessenterne derfor som udgangspunkt er skattepligtige af deres andele i interessentskabets overskud i det år, interessentskabet erhverver en ret til de indtægter, der danner grundlag for overskud. Det forhold, at en del af overskuddet blev fordelt på grundlag af mere skønsmæssige kriterier, kunne ikke medføre, at interessenternes skattepligt af denne del af overskuddet udskydes.

Reference(r)
     
Henvisning

Ligningsvejledningen 2003 - 1 E.A.3.1.1

Parter

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke)

mod

A
(advokat Søren Lehmann Nielsen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Wendler Pedersen, Per Sørensen, Lene Pagter Kristensen, Poul Søgaard og Niels Grubbe.

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 6. afdeling den 28. juni 2002.

Appellanten, Skatteministeriet, har påstået frifindelse.

Indstævnte, A, har påstået stadfæstelse.

Højesterets bemærkninger

Pligten til at betale skat af et interessentskabs overskud påhviler interessenterne direkte, og interessenterne er derfor som udgangspunkt skattepligtige af deres andele i interessentskabets overskud i det år, interessentskabet erhverver endelig ret til de indtægter, der er grundlag for overskuddet. Beskatningen hos interessenterne udskydes ikke, selv om overskuddet som led i en sædvanlig regnskabsprocedure - først bliver opgjort, fordelt og udbetalt til interessenterne efter udgangen af indkomståret.

Overskudsfordelingen i interessentskabet X var tilrettelagt således, at en del blev fordelt på grundlag af faste objektive kriterier og en anden del som "individuelle vederlag" på grundlag af skønsprægede kriterier efter en konkret udmøntning, der blev besluttet af interessenterne hvert år efter udgangen af indkomståret. Det forhold, at en del af overskuddet på denne måde blev fordelt ved beslutning efter udgangen af indkomståret, kan ikke medføre, at interessenternes skattepligt af denne del af overskuddet udskydes.

Herefter tager Højesteret Skatteministeriets påstand om frifindelse til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet frifindes.

I sagsomkostninger for landsretten og Højesteret skal A inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse betale 100.000 kr. til Skatteministeriet.