Dato for udgivelse
26 Aug 2003 09:35
SKM-nummer
SKM2003.355.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/03-412-00636
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Helårsbolig, hovedaktionær, erhvervsmæssig benyttelse
Resumé

En advokat ønskede svar på, om han ville blive beskattet af privat rådighed over en ejerlejlighed, som påtænktes anskaffet af hans advokatanpartsselskab, som var interessent i et advokatfirma, der havde kontorer flere steder i landet. Lejligheden skulle udelukkende anvendes erhvervsmæssigt til overnatning i forbindelse med firmarelaterede aktiviteter, enten af ham selv eller partnerkolleger og ansatte advokater.Ligningsrådet fandt, at lejligheden ikke ville være omfattet af ligningslovens § 16, stk. 9, henholdsvis § 16 A, stk. 10, under forudsætning af, at lejligheden ikke blev benyttet til private formål. Det var endvidere en forudsætning, at der blev betalt fuld markedsleje, såfremt lejligheden blev stillet til rådighed for partnerkolleger og ansatte advokater.

Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 9
Ligningsloven § 16 A, stk. 10

Henvisning
Ligningsvejledningen 2003-1 A.B.1.9.5
Henvisning
Den juridiske vejledning afsnit C.B.3.5.3.2

Spørgsmål

Vil forespørgeren under de givne omstændigheder blive beskattet af privat rådighed over advokatanpartsselskabets lejlighed?

Svar

Nej. Se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Forespørgeren er partner og - via Advokatanpartsselskabet A, hvor han er ansat direktør - interessent i advokatfirmaet B.

Advokatfirmaet driver virksomhed fra kontorer i København og X-by i Jylland. Forespørgeren har bopælsadresse i nærheden af X-by.

Det påtænkes at lade advokatanpartsselskabet erhverve en lejlighed uden bopælspligt i København eller på Frederiksberg.

Lejligheden tænkes anvendt udelukkende erhvervsmæssigt til overnatning for forespørgeren i forbindelse med firmarelaterede aktiviteter. Sådanne aktiviteter vil være retsmøder og domsforhandlinger, møder med klienter, afholdelse af eller deltagelse i faglige kurser, firmainterne møder og deltagelse i sociale arrangementer i firmasammenhæng.

Herudover påtænkes det at stille lejligheden til rådighed for partnerkolleger og muligvis for ansatte advokater til overnatning i forbindelse med tilsvarende firmarelaterede aktiviteter.

En sekretær på kontoret vil føre optegnelse over, hvem der benytter lejligheden, og i hvilke sammenhænge det sker.

Forespørgeren frasiger sig ret til benyttelse af lejligheden til private formål.

Forespørgeren har oplyst, at hensigten med spørgsmålet er at afklare, om der efter skattemyndighedernes opfattelse gælder en formodningsregel for, at lejligheden også benyttes privat således, at lejligheden anses for stillet til rådighed for ham.

Forespørgeren anser det ikke for muligt at afkræfte en sådan formodning for privat benyttelse, idet brugen af en lejlighed ikke kan registreres på samme verificerbare måde som brugen af en bil, hvor en formodning for privat benyttelse er mulig at afkræfte ved fremlæggelse af kørselsregnskab.

Den skatteansættende myndigheds udtalelse

Skatteforvaltningen i X-by har ikke fremsat bemærkninger til sagsfremstillingen og har tilsluttet sig indstillingen.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Forespørgeren vil som hovedanpartshaver og ansat direktør i det selskab, der påtænkes at erhverve en lejlighed, tilhøre den personkreds, der er omfattet af ligningslovens § 16, stk. 9. Denne bestemmelse omhandler beskatning af boliger, der stilles til rådighed som led i et ansættelsesforhold, hvis den ansatte er direktør eller en anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform. Stilles boligen til rådighed i form af udbytte, beskattes værdien opgjort efter § 16, stk. 9, som personlig indkomst, jf. § 16 A, stk. 10.

Beskatning af fri helårsbolig i henhold til ligningslovens § 16, stk. 9, henholdsvis § 16 A, stk. 10, forudsætter en faktisk benyttelse af privat karakter, idet der ikke i disse bestemmelser er hjemmel til at beskatte selve rådigheden. Dette følger af de almindelige bemærkninger til lov nr. 459 af 31. maj 2000.

Såfremt direktøren eller medarbejderen i forvejen råder over en helårsbolig, vil det efter Styrelsens opfattelse være i strid med de nævnte lovbestemmelser at beskatte direktøren eller medarbejderen af fri helårsbolig alene ud fra en formodning om, at vedkommende i kraft af sin bestemmende indflydelse har rådighed over boligen.

Under de oplyste omstændigheder vil lejligheden ikke være omfattet af ligningslovens § 16, stk. 9, henholdsvis § 16 A, stk. 10, som følge af forespørgerens egen benyttelse af lejligheden, idet det forudsættes, at han ikke benytter den til private formål. For så vidt angår partnerkolleger og ansatte advokater, vil forespørgeren ikke blive beskattet af disse personers benyttelse af lejligheden. Det er dog en forudsætning, at der betales fuld markedsleje for disse personers anvendelse af lejligheden.

Ligningsrådet tiltrådte indstillingen.