Dato for udgivelse
11 jul 2003 14:41
SKM-nummer
SKM2003.329.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-300-00356
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Kantinemoms, forenklede metode, tilbagebetaling, afgørelse, genoptagelse
Resumé

ToldSkat vil genoptage de sager, hvor der er truffet afgørelse om, at krav om tilbagebetaling af kantinemoms fra virksomheder, der har opgjort kantinemomsen efter den såkaldt forenklede metode, ikke er omfattet af kantinemomscirkulæret og styrelsens meddelelse i TfS 2000, 76 om suspension af forældelsesfristen.

Reference(r)

Momsloven § 27, stk. 1

Henvisning

Momsvejledningen 2002 G.1.1.3

I forbindelse med, at virksomheder har anmeldt krav om tilbagebetaling af kantinemoms i henhold til TSS-cirkulære nr. 2001-07 af 7. marts 2001 (kantinemomscirkulæret), har ToldSkat truffet en række afgørelser om, at virksomheder der har opgjort kantinemomsen efter den såkaldt forenklede metode, ikke er omfattet af kantinemomscirkulæret og styrelsens meddelelse i TfS 2000, 76 om suspension af forældelsesfristen.

Kravene er i stedet behandlet som en angivelse i henhold til opkrævningslovens § 12, dvs. der er gjort forældelsesindsigelse gældende efter 1908-lovens 5-årige forældelsesfrist, og tilbagebetalingsbeløbet er forrentet efter pkt. 8 i cirkulære nr. 157 af 14. oktober 1987 om forrentning af visse tilbagebetalingsbeløb.

Den forenklede metode

Virksomheder, der har anvendt den såkaldt forenklede metode ved opgørelse af kantinemomsen, har

 • enten
alene beregnet og angivet salgsmoms af de momspligtige lønandele, dvs. virksomheden har undladt at angive moms af salget i kantinen og undladt at tage fradrag for moms af indkøb i forbindelse med kantinedriften
 • eller
 • - i tilfælde, hvor virksomheden har indkøbt maden færdigtilberedt hos en underleverandør, hvis pris også omfatter lønudgifter med tillæg af moms - helt undladt at angive salgsmoms og undladt at tage fradrag for moms af indkøb i forbindelse med kantinedriften.

  Virksomhederne har således ikke medtaget medarbejderkantinen i sine momsangivelser og har hverken fratrukket moms af indkøb af råvarer, omkostningsvarer m.v. i forbindelse med salg og administration samt eventuelle tjenesteydelser m.v. i forbindelse med tilberedning, salg og administration i kantinen, eller angivet moms af salget i kantinen, idet nettomomstilsvaret ville være 0 kr.

  Retssag anlagt mod Skatteministeriet

  Spørgsmålet om hvorvidt virksomheder, der har anvendt den forenklede metode til opgørelse af kantinemomsen, er omfattet af kantinemomscirkulæret, har været behandlet i en retssag anlagt mod Skatteministeriet.

  Sagen var anlagt af en virksomhed, der havde indkøbt maden hos en underleverandør med tillæg af moms. Virksomheden havde ikke afregnet moms af salget i kantinen, og virksomheden havde ikke taget det momsfradrag den var berettiget til.

  Told- og Skattestyrelsen havde som klageinstans truffet afgørelse om, at virksomhedens krav ikke var omfattet af kantinemomscirkulæret, og at tilbagebetalingsbeløbet skulle forrentes efter pkt. 8 i cirkulære nr. 157 af 14. oktober 1987 om forrentning af visse tilbagebetalingsbeløb. Der var i sagen ikke gjort forældelsesindsigelse gældende.

  Sagen er forligt således, at Skatteministeriet anerkender, at tilbagebetalingsbeløbet skal forrentes efter pkt. 7 i cirkulære nr. 157 af 14. oktober 1987 om forrentning af visse tilbagebetalingsbeløb.

  Konsekvenserne af den forligte retssag

  Forliget fører til at virksomheder, der har anvendt den forenklede metode til opgørelse af kantinemomsen, er omfattet af kantinemomscirkulæret og styrelsens meddelelse i TfS 2000, 76 om suspension af forældelsesfristen.

  Dette gælder uanset hvilken af de under pkt. "Den forenklede metode" omtalte forenklede metoder virksomheden har anvendt.

  Genoptagelse

  ToldSkat vil genoptage de sager, hvor der er truffet afgørelse om, at krav om tilbagebetaling af kantinemoms efter den forenklede metode ikke er omfattet af kantinemomscirkulæret og styrelsens meddelelse i TfS 2000, 76 om suspension af forældelse, og hvor sagen derfor er behandlet som en angivelse i henhold til opkrævningslovens § 12.

  Afgørelse truffet af den regionale told- og skattemyndighed i 1. instans - ikke påklaget

  Den regionale told- og skattemyndighed skal udsøge og af sig selv genoptage sagen med henblik på tilbagebetaling af manglende moms og rente.

  Afgørelse truffet af Told- og Skattestyrelsen i 2. instans

  Under henvisning til skattestyrelseslovens § 35 C, stk. 3, kan et forhold i en opgørelse af et afgiftstilsvar, hvis den afgiftspligtige ikke udtaler sig mod ændringen, ændres af de grunde der er nævnt i skattestyrelseslovens § 35 C, stk. 1, af en regional told- og skattemyndighed, selvom Told- og Skattestyrelsen tidligere har truffet afgørelse om forholdet.

  Den regionale told- og skattemyndighed skal således også udsøge og af sig selv genoptage disse sager med henblik på tilbagebetaling af manglende moms og rente.