Dato for udgivelse
09 jul 2003 10:03
SKM-nummer
SKM2003.324.DEP
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
Skadm.2003-731-0029
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Sagsudlægning, skattestyrelsesloven, kompetence
Resumé
Skatteministeren har ved brev af 8. juli 2003 midlertidigt udlagt kompetence til diverse myndigheder. Kompetencerne er blevet tildelt skatteministeren ved 2 lovændringer, lov nr. 332 af 9. maj 2003 og lov nr. 410 af 2. juni 2003. Udlægningen af de pågældende kompetencer vil ved førstkommende revision blive indført i sagsudlægningsbekendtgørelsen.
Reference(r)
Skattestyrelsesloven
Lov nr. 332 af 9. maj 2003 (Bindende ligningssvar fra kommunerne)
Lov nr. 410 af 2. juni 2003 (Ændring af fristreglerne på skatte- og afgiftsområdet mv.)
Henvisning
Processuelle regler G.9

Skatteministeren er ved lov nr. 332 af 9. maj 2003 og ved lov nr. 410 af 2. juni 2003 blevet tillagt kompetence på en række nye områder.

Skatteministeren har ved brev af 8. juli 2003 til direktøren for Told- og Skattestyrelsen midlertidigt bemyndiget en række myndigheder til at træffe afgørelse på disse områder, indtil den endelige kompetence bliver udlagt med sagsudlægningsbekendtgørelsen.

For lov nr. 332 af 9. maj 2003, fastsættes kompetencen til at træffe afgørelse således:

Den myndighed, der træffer afgørelse, jf. bekendtgørelse nr. 507 af 7. juni 2000 om fastsættelse af skattemyndighed efter afskrivningsloven og ejendomsavanceloven, bemyndiges til at afgive bindende ligningssvar efter skattestyrelseslovens § 20 H, stk. 2.

For lov nr. 410 af 2. juni 2003, fastsættes kompetencerne til at træffe afgørelse således:

Den regionale told- og skattemyndighed bemyndiges til at træffe afgørelse i 1. instans efter følgende bestemmelser:

1) Skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 8. Dog udlægges kompetencen til ToldSkat Selskabsrevisionen, hvis ToldSkat Selskabsrevisionen eller Ligningsrådet er skatteansættende myndighed. ToldSkat Selskabsrevisionens afgørelse i 1. instans kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

2) Skattestyrelseslovens § 35 C, stk. 1, nr. 4.

Den myndighed, der træffer afgørelse om genoptagelse efter skattestyrelseslovens §§ 35, stk. 1, nr. 1-8, henholdsvis 35 C, stk. 1, nr. 1-4, bemyndiges til at træffe afgørelse i 1. instans efter følgende bestemmelser:

1) Skattestyrelseslovens § 35, stk. 2.

2) Skattestyrelseslovens § 35 C, stk. 2.

Afgørelsen i 1. instans efter skattestyrelseslovens §§ 35, stk. 2, og 35 C, stk. 2, kan påklages på samme måde, som afgørelsen i genoptagelsesspørgsmålet, jf. skattestyrelseslovens §§ 35, stk. 1, nr. 1-8, henholdsvis 35 C, stk. 1, nr. 1-4.

Den skatteansættende myndighed bemyndiges til at træffe afgørelse i 1. instans efter skattestyrelseslovens § 37 D, stk. 1 og 2.

Told- og Skattestyrelsen bemyndiges til at afgøre klager over:

1) Afgørelser truffet af den regionale told- og skattemyndighed efter skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 8.

2) Afgørelser truffet af den regionale told- og skattemyndighed efter skattestyrelseslovens § 35 C, stk. 1, nr. 4.

Ligningsrådet bemyndiges til at afgøre klager over afgørelser truffet af den skatteansættende myndighed efter skattestyrelseslovens § 37 D, stk. 1 og 2.