Dato for udgivelse
03 Jul 2003 11:13
SKM-nummer
SKM2003.307.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/03-4029-00163
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Partnerselskaber, skattemæssig transparens, pensionsbidrag, bortseelsesret
Resumé

Forespørger ønskede bindende forhåndsbesked af Ligningsrådet på to spørgsmål om, hvorvidt han vil have bortseelsesret i sin skattepligtige indkomst for indbetalinger til en pensionsordning for ham selv, hvis indbetalingerne administreredes af hans partnerselskab (kommanditistaktieselskab).

Bortseelsesretten efter pensionsbeskatningslovens § 19, stk. 1, gælder ved opgørelsen af en arbejdstagers skattepligtige indkomst for beløb, der af den pågældendes arbejdsgiver indbetales til en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1. Partnerselskaber er skattemæssigt transparente selskaber. Forespørgeren var således i skattemæssig henseende selvstændigt erhvervsdrivende, og ikke ansat i virksomheden. Der er i skattemæssig henseende identitet mellem virksomheden og forespørgeren, og der er således ikke tale om et arbejdsgiver-arbejdstager forhold. Ligningsrådet svarede derfor nej til begge spørgsmål, idet Ligningsrådet dog bemærkede, at partnerselskabets eventuelle indbetalinger på en pensionsordning ejet af forespørger og omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 vil blive betragtet som udbetaling af en overskudsandel til forespørger som denne på den anden side vil have fradragsret for efter pensionsbeskatningslovens § 18 med de heri indeholdte regler om en eventuel fordeling af fradragsretten over 10 år.

Reference(r)

Pensionsbeskatningsloven § 18
Pensionsbeskatningsloven § 19
Pensionsbeskatningsloven § 23

Henvisning
Ligningsvejledningen 2002 A.C.1.1
Henvisning

Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag 2003-1 afsnit B.1.10.1

Forespørger ønskede Ligningsrådets bindende forhåndsbesked på spørgsmålene, om forespørger ville have bortseelsesret i sin skattepligtige indkomst for indbetalinger foretaget af A P/S til en af selskabet administreret pensionsordning, hvor indbetalingen er omfattet af en generel pensionsordning for de i selskabet fastansatte funktionærer, og om forespørger ville have bortseelsesret i sin skattepligtige indkomst for indbetalinger foretaget af A P/S til en af selskabet administreret pensionsordning i det omfang der foretages indbetalinger udover det aftalte procentvise bidrag.

Ligningsrådet besvarede begge spørgsmål benægtende.

Repræsentanten oplyste, at forespørger er ansat som direktør i A P/S, hvori forespørger ejer den fulde aktiekapital på kr. 500.000. Komplementaren i selskabet er et ApS uden ejerandel, "Forespørger Komplementaranpartsselskab", hvori forespørger ejer alle anparter. Forespørger er ansat på sædvanlig direktørkontrakt. I henhold til kontrakten aflønnes forespørger med et fast månedligt arbejdsvederlag på kr. 50.000 samt tantieme bestemt af hans arbejdsindsats. Drøftelser om regulering af årslønnen sker med bestyrelsesformanden og skal godkendes af bestyrelsen.

A P/S har en generel pensionsordning for funktionærer, hvoraf forespørger i sin egenskab af direktør kan blive omfattet. Forespørger agter at indgå i denne ordning såfremt han har bortseelsesret for bidrag, og vil eventuelt lade den årlige tantieme indbetale på pensionsordningen som ekstraordinære bidrag.

Af Told- og Skattestyrelsens indstilling fremgik, at et partnerselskab ikke betragtes som et selvstændigt skattesubjekt, men er skattemæssigt transparent, hvilket betyder, at kommanditaktionærer og komplementarer beskattes personligt af deres andel af selskabets resultat. Forespørger beskattes således personligt af den andel af virksomhedens samlede overskud, der tilfalder ham. Dette gælder uanset en del af overskudsandelen udbetales løbende ifølge direktørkontrakten.

Vedrørende besvarelse af første spørgsmål, bemærkede Told- og Skattestyrelsen, at ifølge pensionsbeskatningslovens § 19, stk. 1, er der ved opgørelsen af en arbejdstagers skattepligtige indkomst bortseelsesret for beløb, der af den pågældendes arbejdsgiver indbetales til en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1. Ved opgørelsen af arbejdsgiverens skattepligtige indkomst sidestilles, ifølge pensionsbeskatningslovens § 23, beløb, der af arbejdsgiveren indbetales på en ordning omfattet af lovens kapitel 1 for en arbejdstager, der er ansat hos den pågældende, med beløb, der er udbetalt til arbejdstageren selv. Der er således fradragsret i det omfang udbetalingerne i øvrigt omfattes af det almindelige driftsomkostningsbegreb i statsskattelovens § 6, litra a.

I det omfang A P/S indbetaler beløb på pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 for ansatte i virksomheden, har virksomheden fradragsret i overensstemmelse med de almindelige regler herom.

Imidlertid er forespørgeren i skattemæssig henseende selvstændigt erhvervsdrivende, og ikke ansat i virksomheden. Der er i skattemæssig henseende er identitet mellem virksomheden og forespørgeren, og der er således ikke tale om et arbejdsgiver-arbejdstager forhold, hvorfor pensionsbeskatningslovens §§ 19 og 23 ikke finder anvendelse. Besvarelsen af spørgsmålet bliver derfor Nej.

Det bemærkes i den forbindelse, at A P/S’s eventuelle indbetalinger på en pensionsordning ejet af forespørgeren og omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 vil blive betragtet som udbetaling af en overskudsandel til forespørgeren som denne på den anden side vil have fradragsret for efter pensionsbeskatningslovens § 18 med de heri indeholdte regler om en eventuel fordeling af fradragsretten over 10 år.

Vedrørende det andet spørgsmål bemærkede Told- og Skattestyrelsen, at som det fremgik af besvarelsen af første spørgsmål gælder bortseelsesretten alene for arbejdstagere. Forespørgeren kan således ikke have bortseelsesret for indbetalinger på sin pensionsordning. Spørgsmålet må dermed besvares Nej.

Ligningsrådet tiltrådte indstillingen.