Rønne Skifterets kendelse
af 10. oktober 2002
Sag SKS A 364/2000

Parter

A1

mod

Boet efter B

Afsagt af retsassesor

Henrik Engell Rhod (kst.)

Ingen var mødt eller tilsagt.

Der fremlagdes:

- skrivelse af 24. september 2002 med bilag, modtaget 26. september 2002 fra arving A1, der anmoder om, at boet genoptages med henblik på omberegning af boafgiften, idet den boets faste ejendom er blevet afhændet for 200.000,- kr. mindre end den værdiansættelse, som er blevet lagt til grund ved boafgiftsberegningen.

Det fremgår af sagen, at afdøde hensad i uskiftet bo efter sin i 1992 afdøde ægtefælle med fællesbørnene A1 og A2 Boet blev den 7. juli 2000 udleveret til fællesbørnene til privat skifte. Arvingerne indleverede åbningsstatus den 31. august 2002. I åbningsstatus værdiansatte arvingerne boets faste ejendom til 850.000,- kr. i overensstemmelse med den seneste offentlige vurdering. Boet indgav den 1. oktober 2001 boopgørelse med skæringsdag 1. juli 2001. Af boopgørelsen fremgik en værdiregulering med - 205.000,- kr, samt at boet havde udtaget udtaget stævning stor 200.000,- kr. Boopgørelsen var imidlertid i øvrigt så mangelfuld, at den ikke kunne danne grundlag for boafgiftsberegning. Trods flere rykkere undlod boet at indlevere korrekt boopgørelse. Efter flere forgæves rykkere lod skifteretten den 4. februar 2002 den afgiftspligtige bobeholdning ansætte skønsmæssigt pr. 1. juli 2001 til 1.280.323,- kr., jfr. boafgiftsbekendtgørelsens § 11, jfr. boafgiftslovens § 17, stk. 3. Ved den skønsmæssige opgørelse af bobeholdningen så skifteretten bort fra den pågældende værdiregulering og den udtagne stævning og lod den faste ejendom indgå i skønnet med 850.000,- kr. som i åbningsstatus anført og anførte herom til …. Kommune og boet:

"...Skifteretten finder ej heller, at der bør medtages fradrag stort 205.000,- kr., der angiveligt vedrører prisafslag på boets faste ejendom. Fradraget må anses for kompenseret ved et tilsvarende krav, som efter det oplyste forfølges af boet ved en endnu ikke afsluttet retssag ..."

….. Kommune godkendte værdiansættelsen den 14. februar 2002, hvorpå skifteretten den 18. februar 2002 udsendte boafgiftsberegning, hvori boafgiften beregnedes til 130.023,45 kr. Boafgiften inklusiv morarenter er blevet indbetalt henholdsvis den 19. og 23. april 2002.

Skifteretten afsagde sålydende

Kendelse

Da boet ikke har indgivet korrekt boopgørelse, har skifteretten skønnet den afgiftspligtige bobeholdning pr. 1. juli 2001, hvilken skæringsdag boet har tilsigtet i boets mangelfulde boopgørelse. I skønnet indgår den faste ejendom med det af arvingerne i den tidligere indgivne åbningsstatus anførte beløb, idet den i boperioden konstaterede værdinedgang i det væsentlige kompenseres af den i boperioden rejste erstatningspåstand. Herefter og da afdødes hjemkommune har godkendt værdiansættelserne af de skønnede aktiver, samt da boet ikke har påklaget det foretagne skøn eller i øvrigt anmodet skifteretten om, at forholdet omkring ejendommen blev henskudt til tiden efter boets slutning, jfr. dødsboskiftelovens § 31, stk. 2, finder skifteretten ikke grundlag for en genoptagelse af boet, idet afgiftsberegningen skal foretages på grundlag af værdierne pr. skæringsdagen. Det forhold at boopgørelsens værdier ikke er opgjort af boet, men skønnet af skifteretten, findes ikke at burde gøre nogen forskel heri, hvorved bemærkes, at skifterettens skøn udelukkende er nødvendiggjort af boets manglende iagttagelse af fristen for rettidig indgivelse af korrekt boopgørelse og skifterettens rykkere herfor.

Som følge af det anførte og da skifteretten ikke finder, at der på andet grundlag er hjemmel til at omberegne boafgiften, tages begæringen herom ikke til følge.

T h i   b e s t e m m e s

Begæringen om genoptagelse af boet med henblik på at omberegne boafgiften tages ikke til følge.

Skifteretten hævet.