Dato for udgivelse
26 Jun 2003 20:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
6. november 2002
SKM-nummer
SKM2003.298.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
19. afdeling, B-3109-02
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Boafgift, afgiftsgrundlag, erstatningskrav, genoptagelse
Resumé

I skifterettens skønsmæssige opgørelse af den arvebeholdning, der dannede grundlag for den opkrævede arveafgift, indgik et erstatningskrav, hvis eksistens ikke endeligt var fastslået pga. en verserende retssag. Arvingerne havde efterfølgende måtte opgive at forfølge kravet. Landsretten fandt, at der ifølge dødsboskifteloven § 103, stk., nr. 4, kan ske genoptagelse, hvis boafgiften er beregnet forkert og en arving anmoder om genoptagelse. Dermed kunne genoptagelse af bobehandlingen genoptages, med henblik på tilbagebetaling af for meget erlagt boafgift.

Reference(r)
Dødsboskifteloven § 103, stk. 1

Parter

A1

mod

Boet efter B

Afsagt af landsdommerne

Taber Rasmussen, Inge Neegaard Jessen og Hanne Kjærulff (kst.)

Ingen var tilsagt eller mødt. 

Der fremlagdes kæreskrift af 21. oktober 2002 fra A1, der påkærer Rønne Skifterets kendelse af 10. oktober 2002 (SKS A 364/00), hvorved hendes begæring om genoptagelse af boet efter B med henblik på nedsættelse af boafgiften ikke er taget til følge.

Endvidere fremlagdes skifterettens fremsendelsesskrivelse af 24. oktober 2002 og udskrift af skiftebogen indeholdende den påkærede afgørelse.

Skifteretten har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse.

Sagens akter var til stede.

Efter votering afsagdes sålydende

Kendelse

Ved skifterettens skønsmæssige opgørelse af den arvebeholdning, der dannede grundlag for den opkrævede og betalte boafgift, indgik et erstatningskrav, hvis eksistens ikke var endeligt fastslået, men var genstand for en verserende retssag. Efter det oplyste har arvingerne siden måttet opgive at forfølge dette krav.

Ifølge § 103, stk. 1, nr. 4, i loven om skifte af dødsboer kan skifteretten genoptage et bo blandt andet, når boafgiften er beregnet forkert, og en arving anmoder om genoptagelse. Efter forarbejderne til bestemmelsen blev der indført adgang til genoptagelse i denne situation, fordi lovgiver fandt, at arvinger, som kunne dokumentere, at de havde betalt for meget i boafgifter, burde have mulighed for tilbagebetaling, selv om afgiftsberegningen i øvrigt var blevet endelig (jf. Betænkning nr. 1270/1994 om skifte af Dødsboer s. 313 og Folketingstidende 1995/96, tillæg A, sp. 2904). Herefter finder landsretten, at A1s begæring om genoptagelse bør imødekommes.

T h i   b e s t e m m e s

Den påkærede kendelse ændres således, at dødsboet efter B genoptages.

Kæreafgiften tilbagebetales kærende.

Retten hævet.