Dato for udgivelse
25 Jun 2003 16:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
4. juni 2003
SKM-nummer
SKM2003.286.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-3-1926-1223
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Fødselsdag, reception, løn, reklame, repræsentation
Resumé

Et bryghus afholdt reception i anledning af bestyrelsens formands 70 års fødselsdag og vicedirektørens 60 års fødselsdag. Udgifterne blev godkendt som repræsentationsudgifter for selskabet.

Reference(r)
Ligningsloven § 8, stk. 4
Henvisning
Ligningsvejledningen 2003-2 E.B.3.7.2.

A/S klager for indkomståret 2000 over, at udgifter til bespisning ved to receptioner er anset for fradragsberettigede som yderligere lønudgifter til en bestyrelsesformand samt en vicedirektør.

Landsskatterettens afgørelse

Told- og skatteregionen har godkendt fradrag for udgifter til 2 receptioner som lønudgifter med samlet 53.550 kr.

Landsskatteretten godkender fradrag for udgifterne som repræsentationsudgifter i henhold til ligningslovens § 8, stk. 4 med 13.388 kr.

Sagens oplysninger

Det er oplyst, at selskabet i det påklagede indkomstår har afholdt udgifter i forbindelse med tidligere bestyrelsesformand B’s 70 års fødselsdag og vicedirektør C’s 60 års fødselsdag. Udgifterne er fratrukket af selskabet som driftsudgifter i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Det er vedrørende selskabet oplyst, at der er tale om et lokalt baseret bryggeri med et bredt sortiment, hvor der brygges kvalitetsøl og produceres kvalitetsmineralvand. Den år­lige omsætning udgør ca. 28.310 t.kr., og der afsættes ca. 9.000.000 flasker øl og vand. Der er ansat 26 medarbejdere i virksomheden. Selskabets ejerforhold er således, at aktiekapitalen er fordelt som folkeaktier på ca. 1.900 aktionærer, hvoraf 1.100 deltager ved den årlige generalforsamling. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, hvor 2 medlemmer er på valg hvert år. Vedtægterne indeholder en stemmebegrænsning, således at ingen aktionær kan stemme for mere end 2 % af aktiekapitalen.

Vedrørende bestyrelsesformanden er det oplyst, at han på daværende tidspunkt havde været medlem af selskabets bestyrelse siden 29. januar 1966 – heraf formand i omkring 20 år. Han var som aktiv købmand meget aktiv inden for det organisatoriske i købmandsstanden. Han var gennem en årrække formand for flere af disse forskellige orga­nisationer.

B har derfor haft stor indflydelse blandt købmænd, hvilket havde stor betydning for afsætning af selskabets produkter gennem de lokale købmænd. Selskabet var derfor heller ikke i tvivl om, at det, at markere B’s 70 års fødselsdag, ville være en kærkommen lejlighed til at pleje en af de vigtigste afsætningskanaler – nemlig de lokale købmænd.

Der blev annonceret i hele den lokale dagspresse samt en større avis, således at receptionen var åben, og alle, der havde lyst til at hilse på selskabets bestyrelsesformand, var velkommen. Afholdelse af receptionen havde intet præg af privat sammenkomst.

Vedrørende vicedirektøren er oplyst, at han har været ansat ved bryghuset  si­den 15. juli 1963 og har i hele ansættelsesperioden beskæftiget sig med markedsføring og har gennem mange år haft det overordnede ansvar for denne afdeling.

Der har altid været stor kontakt mellem C og selskabets kunder og de lokale foreninger med videre, som selskabet er sponsor for, som en del af markedsføringen. C har derfor en meget stor kontaktflade med forretningsforbindelser, kunder og sponsorstøttede foreninger som følge af sit mangeårige virke som leder af markedsføringen af selskabet.

Det har derfor været naturligt for selskabets bestyrelse, at C’s 60 års fødselsdag skulle markeres med en reception, således at alle, som han har kontakt med, kunne aflægge et besøg hos bryghuset. Receptionen havde intet præg af privat sammenkomst.

Told- og skatteregionens afgørelse

Told- og skatteregionen har ikke anset de afholdte udgifter for fradragsberettigede driftsomkostninger i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a eller fradragsberettigede re­præsentationsudgifter i henhold til ligningslovens § 8, stk. 4. Regionen har derimod anset udgifterne for at være yderligere lønudgifter til bestyrelsesformanden samt vicedirektøren og dermed fradragsberettiget for selskabet.

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets revisor har fremsat påstand om godkendelse af fradrag for udgifterne som enten reklameudgifter eller repræsentationsudgifter. Det er anført, at selskabets formål med at markere de to runde fødselsdage havde været at markedsføre virksomheden. Receptionerne har derfor kun været afholdt for at sikre og vedligeholde indkomsten for selskabet. Det er fremhævet, at ingen af receptionerne havde nogen form for privat karakter. De deltagende var således kunder, leverandører, foreninger med videre.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af ligningslovens § 16 fremgår, at vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdi af helt eller delvis benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens § 4- 6, skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. Af § 16, stk. 3 fremgår, at den skattepligtige værdi af de i stk. 1 nævnte goder, skal ved skatteansættelsen med mindre andet følger af stk. 4-6, fastsættes til den værdi, som det må antages at koste den skattepligtige at erhverve godet i al­mindelig fri handel. Bestemmelsen gælder tilsvarende personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive or­ganer.

C og D har været henholdsvis ansat og bestyrelsesformand i selskabet.

C og D kan ikke i forbindelse med de afholdte receptioner anses for at have modtaget et vederlag omfattet af statsskattelovens § 4 eller af ligningslovens § 16. Der er lagt vægt på, at de pågældende ikke har haft indflydelse på beslutningen om re­ceptionernes afholdelse, idet det er selskabet, der har opfordret hertil. Endvidere er der lagt vægt på, at der i receptionerne stort set kun har deltaget kunder, leverandører med vi­dere. Der er herefter ikke tale om yderligere lønudgifter for selskabet.

Fradrag for reklame- og repræsentationsudgifter efter ligningslovens § 8, stk. 1 og stk. 4, forudsætter, at udgifterne er afholdt for at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Fradrag for udgifter til reklame kan herefter foretages efter ligningslovens § 8, stk. 1. Ifølge bestemmelsens forarbejder forudsætter fradrag, at udgifterne er afholdt over for en ube­stemt kreds af kunder eller potentielle kunder. Reklameudgifter tager således sigte på at opretholde en virksomheds almindelige omdømme eller fremme dens interesser ved at gø­re den kendt og fordelagtigt bemærket, jf. tillige pkt. 14.2 i cirkulære til ligningsloven, nr. 72 af 17. april 1996.

Udgifter til repræsentation kan fradrages efter ligningslovens § 8, stk. 4. Efter bestemmelsens forarbejder, jf. tillige pkt. 14.3.1. i ovennævnte cirkulære, er fradrag betinget af, at udgifterne er afholdt over for andre end virksomhedens medarbejdere for at afslutte forret­ninger eller for at knytte eller bevare forretningsforbindelser. Repræsentation har således karakter af opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser.

Højesteret har ved dom af 21. oktober 2002, Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2002.969, statueret, at den omstændighed, at der er åben adgang for offentligheden eller for en større ubestemt kreds af personer, ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at udgifter til reception anses for reklameudgifter. Der er kun tale om en nødvendig betingelse, hvis opfyldelse i sig selv ikke er tilstrækkelig til at anerkende fradrag.

De omhandlede receptioner, som er afholdt i anledning af henholdsvis B’s 70 års fødselsdag og C’s 60 års fødselsdag, har efter det oplyste været afholdt for at markere de to begivenheder på vegne af A/S A og dermed gøre virksomheden fordelagtigt bemærket. Udgifterne har dermed den fornødne tilknytning til indkomsterhvervelsen. Udgifterne ses at have karakter af kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelse og er dermed repræsentationsudgifter, jf. ligningslovens § 8, stk. 4. Fradrag herfor godkendes med 13.388 kr.