Dato for udgivelse
04 Jun 2003 08:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
8. april 2003
SKM-nummer
SKM2003.245.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
B-2216-02
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning
Emneord
Syn og skøn, skønstema
Resumé

Landsretten tog stilling til, om sagsøgeren kunne afskære Skatteministeriet fra at stille et spørgsmål om den generelle prisudvikling for ejendomme, som de i sagen omhandlede i området. Landsretten fandt, at da det ikke på forhånd kunne udelukkes, at besvarelsen af det ønskede stillede spørgsmål kunne have betydning, skulle det tillades stillet til syns- og skønsmændene.

Reference(r)

Skattestyrelsesloven § 30
Processuelle regler 2002 H.7.4.1

Parter

A
advokat Kåre Pihlmann

mod

Skatteministeriet
Kammeradvokaten ved advokat Martin Henrichsen

Afsagt af landsdommer

Deleuran

Sagen drøftedes, herunder navnlig vedrørende syn og skøn. Der opnåedes enighed om formuleringen af sagsfremstillingen i syns- og skønstemaet og af spørgsmål 6 samt om, at sagsøgeren som skønsrekvirent hæfter også for omkostningerne ved besvarelse af spørgsmål 6.

Det af sagsøgte ønskede spørgsmål 7 blev drøftet, herunder en eventuel præcisering af spørgsmålet, således at syns- og skønsmændene bedes oplyse, om priserne på markedet for ejendomme, som de af sagen omhandlede i området i 1995, var stigende eller faldende.

Sagsøgeren fastholdt sin protest mod spørgsmålet, også i den præciserede form, og anførte til støtte herfor bl.a., at spørgsmålet er for generelt formuleret, og at det må være op til syns- og skønsmændene at afgøre, hvilke oplysninger der er relevante ved vurderingen af ejendommene. Sagsøgeren henviste til Vestre Landsrets kendelse trykt i TfS 2000.937.

Sagsøgte anmodede om, at spørgsmålet tillades stillet, alternativt i den drøftede præciserede form. Sagsøgte anførte til støtte herfor, at en besvarelse af spørgsmålet er af betydning for sagen.

Landsretten bemærkede, at der vil blive afsagt kendelse herom senere på dagen.

Der var enighed om, at sagen ikke kan forventes færdigforberedt til den berammede domsforhandling den 17. september 2003. Sagen omberammedes derfor til den 4. marts 2004 kl. 9.00. Parterne bemærkede, at der under domsforhandlingen ikke vil være forklaringer ud over afhjemling af syns- og skønsmændene.

Efter at advokaterne havde forladt retten, afsagdes der følgende

Kendelse

Da det ikke på forhånd kan udelukkes, at en besvarelse af spørgsmål 7 med de ovenfor anførte præciseringer kan have betydning for sagen,

bestemmes

Sagsøgtes anmodning om, at spørgsmål 7 tillades stillet med de ovenfor anførte præciseringer, tages til følge.

Sagsøgeren skal inden en uge til landsretten og modparten sende et korrigeret udkast til syns- og skønstema i overensstemmelse med det aftalte og landsrettens kendelse. Sagsøgeren skal ligeledes inden en uge sende udkast til henvendelse til henholdsvis Foreningen af Registrerede Revisorer og Dansk Ejendomsmæglerforening til modparten til godkendelse.

Sagen udsat til den 20. maj 2003 på modtagelse af foreningernes forslag til syns- og skønsmænd.

Retten hævet.