Dato for udgivelse
28 May 2003 12:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
4. april 2003
SKM-nummer
SKM2003.222.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-7-1807-0037
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Fradrag, nedrivning, ejer, tidspunkt
Resumé
Et selskab overdrog ved skøde af 25/5 1998 en ejendom til et ejendomsselskab. Overtagelsen var ifølge skødet den 7/5 1998. Det fremgik af skødet, at ejendommen var overdraget som et ubebygget areal og at selskabet var forpligtet til at ryddeliggøre og fjerne samtlige bygninger mv. Selskabet fandtes berettiget til som ejer af bygningerne at foretage nedrivningsfradrag.
Reference(r)
Afskrivningsloven § 27, stk. 1 (dagældende)
Henvisning
Ligningsvejledningen 2003-1 E.C.4.5

A ApS klager for indkomståret 1998 over, at selskabsbeskatningen ikke har godkendt nedrivningsfradrag, 390.153 kr.

Det fremgår af sagen, at selskabet ved betinget skøde af 25. maj 1998 har overdraget ejendommen X til Ejendomsselskabet B A/S.

Af skødet fremgår bl.a. følgende:

”Ejendommen sælges som ubebygget areal, idet sælger for egen regning er forpligtet til at ryddeliggøre og fjerne samtlige nuværende bygninger og bygningsdele på ejendommen til og med underkant af fundamenter. Ryddeliggørelsen skal være afsluttet hurtigst muligt af hensyn til oprensning, jfr. nedenfor.

Sælger oplyser, at der er konstateret olie- og benzinforurening i 3 områder på ejendommen. Områderne A, B og C er angivet på skitse …  For så vidt angår forureningsområde A og B er sælger forpligtet til for egen regning, efter at bygningerne er fjernet, at sørge for oprensning af forurening og opnå myndighedsgodkendelse af oprensningen senest den 11. juni 1998.

Overtagelsesdagen er fastsat til den 7. maj 1998, og ejendommen henligger fra denne dato for købers regning og risiko.

Nærværende skøde er betinget af, at sælger rydder ejendommen for bebyggelse og opnår godkendelse af forureningsoprensning i områderne A og B senest den 11. juni 1998. Såfremt ovennævnte betingelser ikke opfyldes, er sælger indforstået med, at handlen ikke gennemføres uanset bygningsnedrivning og afholdte udgifter til oprensning m.v. …

Sælger engagerer Ejendomsselskabet B A/S til at lede og føre tilsyn med nedrivningsarbejdet. Ejendomsselskabet B A/S garanterer sælger, at udgifter til nedrivningsarbejdet ikke vil overstige kr. 100.000,00 excl. moms.

Da sælger ikke må påbegynde nedrivningsarbejdet, før Ejendomsselskabet B A/S giver tilladelse hertil, accepterer Ejendomsselskabet B A/S at godtgøre sælger nedrivningsudgifterne, hvis denne handel af en eller anden grund ikke gennemføres, medmindre handlen ikke gennemføres på grund af noget forhold, som sælger har påtaget sig at udføre.”

Det er til sagen oplyst, at nedrivningen er foretaget før og mellem aftalens indgåelse den 25. maj 1998 og aftalens effektuering den 11. juni 1998.

Selskabet har i indkomsten for indkomståret 1998 fratrukket et nedrivningsfradrag på 390.153 kr.

Selskabsbeskatningen har ikke godkendt det selvangivne nedrivningsfradrag. På grundlag af oplysningerne om at nedrivningen af bygningerne ikke er tilendebragt før den 11. juni 1998, har selskabet ikke dokumenteret, at nedrivningen har fundet sted før købers overtagelse af ejendommen. På denne baggrund er det selskabsbeskatningens opfattelse, at selskabet ikke opfylder betingelserne, for at kunne foretage nedrivningsfradrag.

Selskabsbeskatningen har endvidere anført, at der i regnskabet er sket en fejl, hvorfor nedrivningsfradraget, hvis betingelserne havde været opfyldt, rettelig burde være 273.153 kr. i stedet for 390.153 kr.

Klagerens repræsentant har over for Landsskatteretten påstået, at selskabet kan foretage nedrivningsfradrag på 273.153 kr.

Til støtte for påstanden har repræsentanten anført, at det er de faktiske ejerforhold til bygningerne på tidspunktet for nedrivningen der er afgørende. Repræsentanten har i den forbindelse henvist til Vestre Landsrets tilkendegivelse af 21. december 2001 i V.L. B-2028-00, senere dom af 8. maj 2002. Forholdene i den af Landsretten behandlede sag er efter repræsentantens opfattelse de samme som i den nu påklagede sag, hvorfor nedrivningsfradraget bør anerkendes.

Klagerens repræsentant har over for selskabsbeskatningen oplyst, at nedrivningen er påbegyndt i marts/april, samt at nedrivningen er tilendebragt den 11. juni 1998.

Landsskatteretten skal udtale:

Efter den dagældende afskrivningslovs § 27, stk. 1, 1. pkt., kan der foretages fradrag, når en afskrivningsberettiget bygning nedrives. Fradraget foretages i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori nedrivningen er sket.

Vestre Landsret har den 8. maj 2002 afsagt dom vedrørende nedrivningsfradrag i en sammenlignelig sag. I den pågældende sag var en ejendom solgt ved skøde af 6. juni 1996 til en virksomhed, der ville opføre et nyt kontorhus på ejendommen. Overtagelsesdagen var aftalt til den 1. marts 1996. Sælger var ifølge skødet forpligtet til inden den 31. december 1996 at nedrive samtlige bygninger på grunden med undtagelse af det nuværende og det tidligere stuehus. På grundlag af skødets bestemmelser samt bevisførelsen lagde Vestre Landsret til grund, at de nedrevne bygninger ikke var omfattet af ejendomsoverdragelsen. Da sælgeren således var ejer af bygningerne på nedrivningstidspunktet, var denne berettiget til at foretage nedrivningsfradrag.

Af skødet mellem A ApS og Ejendomsselskabet B A/S fremgår det, at den pågældende ejendom er overdraget som et ubebygget areal. A ApS har ifølge skødet forpligtet sig til at ryddeliggøre og fjerne samtlige bygninger og bygningsdele på ejendommen til og med underkanten af fundamenterne.

Efter det oplyste lægges det til grund ved afgørelsen, at A ApS har nedrevet bygningerne inden den herom angivne frist i skødet.

På baggrund af Vestre Landsrets dom af 8. maj 2002 er det herefter rettens opfattelse, at de nedrevne bygninger ikke var omfattet af ejendomsoverdragelsen.

Da A ApS således var ejer af bygningerne på nedrivningstidspunktet i 1998, er selskabet i indkomståret 1998 berettiget til at foretage nedrivningsfradrag på 273.153 kr. som påstået.