Dato for udgivelse
03 Sep 2007 09:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 Feb 2007 11:42
SKM-nummer
SKM2007.587.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-5-1879-0627
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Fradrag, management fee, ekstern porteføljeforvalter
Resumé

Et ejendomsselskab fik godkendt fradrag for "management fee" til ekstern porteføljeforvalter efter indhentelse af syns- og skønserklæring.

Reference(r)
Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 E.A.2.1.3

Klagen skyldes, at der ikke er godkendt fradrag for management fee til ekstern porteføljeforvalter.

Skattepligtig indkomst

SKAT Store selskaber - kontrol har ikke godkendt fradrag for management fee med i alt 735.472 kr.

Landsskatteretten godkender fradrag med 735.472 kr.

Sagens oplysninger

Ejendomsaktieselskabet A (herefter benævnt Ejendomsaktieselskabet) er ejet af B A/S. Selskaberne er sambeskattede.

Ejendomsaktieselskabet har som sit vedtægtsmæssige formål at drive handels- og investeringsvirksomhed.

Ejendomsselskabet har i indkomståret 2002 investeret i C. Ejendomsaktieselskabet har tegnet 7,5 % af kommanditistanparterne i C svarende til en tegnet kapital på 10.000.000 USD og en investeret kapital på 2.548.695 USD.

C er en amerikansk venturefond, der har rettet sine investeringer mod medicinalindustrien.

C svarer til et dansk kommanditselskab som foretager investeringer på vegne af kommanditisterne, heriblandt Ejendomsaktieselskabet.

Det er komplementaren, D, der som administrationsselskab foretager investeringer for C. Komplementaren træffer alle beslutninger vedrørende investeringer og foretager alle undersøgelser, udvælgelser og forhandlinger i forbindelse med investeringerne. Endvidere er komplementaren bemyndiget til at diktere strategier og planer for C's investeringer. 

Komplementaren har udgifter til administration, herunder til advokater, revisorer og rejser i forbindelse med anskaffelse af kapital til C, ligesom komplementaren skal afholde udgifter til løn og goder til medarbejdere, lejeudgifter mm.

For udførelse af komplementarens opgaver og for dækning af komplementarens udgifter betaler C (og dermed Ejendomsaktieselskabet) komplementaren et årligt management fee. Management fee udgør 2 % af den af kommanditisterne tegnede kapital. Efter en "stepdown date" som er fastsat mellem kommanditisterne og komplementaren, udgør management fee 1,5 % af den investerede kapital.

C havde underskud i 2002. Ejendomsselskabets andel heraf udgør 107.611 USD, svarende til 708.758 kr., jf. følgende:

Management Fee

111.667

 USD

Professional Fee

3.529

 USD

Miscellanous expenses

74

 USD

State taxes

388

 USD

Mortisation of organisational costs

       654

 USD

Udgifter i alt

116.312

 USD

Renteindtægter

   -8.701

 USD

Netto andel

107.611

 USD

Med brev af 8. juni 2004 har B A/S på vegne af Ejendomsselskabet anmodet ToldSkat Selskabsrevisionen om korrektion af selvangivelsen for 2002 for ikke fratrukket underskud.

ToldSkat Selskabsrevisionens afgørelse

ToldSkat Selskabsvisionen (nu SKAT Store selskaber, kontrol) har nægtet fradrag for udgiften til management fee, 111.667 USD, svarende til 735.472 kr. Selskabets indkomst blev herefter forhøjet med 111.667 USD - 107.611 USD, eller med 4.056 USD, omregnet til 28.747kr.

C's indtægter består af renter af bankindestående og de hertil knyttede udgifter til bank mv.

Ingen del af management fee'et kan ikke med rette allokeres til nogen del af årets indkomst, idet honoraret alene begrunder sig i en procentdel af den indbetalte lånekapital og ikke relaterer sig til den minimale renteindtægt.

Management fee'et har således intet har med årets indkomst at gøre, men er en funktion af den tilsagte kapital.

Der kan derfor ikke gives fradrag herfor under henvisning til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Selskabsrevisionen finder heller ikke, at fee'et kan fradrages med hjemmel i ligningslovens § 8 J, da der ikke er tale om advokat- og/eller revisorudgifter.

Selskabsrevisionen finder endelig ikke, at ligningslovens § 17 C indebærer hjemmel til fradrag. Bestemmelsen er en begrænsning af en fradragsret, som forudsættes at have hjemmel et andet sted i skattelovgivningen. Denne hjemmel, findes, jf. det anførte, hverken i statsskatteloven eller ligningsloven.

Efter revisionens opfattelse kan udgiften indgå som et tillæg til værdien af aktiver, som er eller vil blive erhvervet for den tilsagte kapital.

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har fremsat påstand om, at fradrag for udgiften til management fee med 735.472 kr., anerkendes.

Repræsentanten har henvist til, at management fee'et er en sædvanlig driftsomkostning, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten i henhold til statsskattelovens § 6 stk. litra a, hvorfor fee'et kan fradrages i Ejendomsaktieselskabets skattepligtige indkomst.

Såfremt Ejendomsaktieselskabet foretog investeringerne i eget regi, ville Ejendomsaktieselskabet almindeligvis kunne fradrage udgifter til aflønning af en medarbejder med samme opgaver som komplementaren.

C har ikke medarbejdere til at varetage deres ventureaktiviteter. I stedet har C - i overensstemmelse med sædvanlig praksis for ventureselskaber - udliciteret administrationen.

Den omstændighed, at Ejendomsselskabet er skattepligtigt i Danmark af C's renteindtægter, understreger, at udgiften til management fee er anvendt til at erhverve indkomst.

Repræsentanten har endvidere henvist til, at ligningslovens § 17 C sammenholdt med cirkulære nr. 72 af 17. april 1996 om ligningsloven tilsiger, at management fee er en fradragsberettiget udgift.

Under sagens behandling i Landsskatteretten har syn og skøn været udmeldt ved byretten. I skønserklæringen, udarbejdet af statsautoriseret revisor E og F er anført: 

1. Er det inden for venturebrancben i Danmark og/eller udlandet sædvanligt, at venturefonde outsourcer deres investeringsaktiviteter til et administrationsselskab (managementselskab), som besidder kompetencer inden for det valgte fokusområde for investeringerne?

I både Danmark og udlandet er det sædvanligt, at venture fonde outsourcer deres investeringsaktiviteter til et administrationsselskab, der har en særlig forretningsmæssig ekspertise inden for venturefondens fokusområde for investeringer.

2. Hvilke opgaver varetager administrationsselskaber sædvanligvis for venturefonde i forbindelse med investeringsaktiviteterne?

I de tilfælde, hvor administrationsselskabet tillige er komplementar for kommanditselskabet, som det er tilfældet i den foreliggende sag, vil administrationsselskabet typisk varetage hele driften af fonden. Dette indebærer foruden almindelig drift og administration af venturefonden, identifikation og evaluering af investeringsmuligheder, indgåelse af investeringsaftaler, monitorering af og arbejde med porteføljeselskaber samt afhændelse af disse.

---

3. Hvilke former for udgifter for administrationsselskaber er typisk forbundet med administrationsselskabers varetagelse af investeringsaktiviteterne?

Administrationsselskaber afholder typisk udgifter til løn, husleje, rejseudgifter, repræsentation, IT, møbler, kontorartikler og andet kontorhold. Desuden afholdes udgifter til administrationsselskabets (og i visse tilfælde tillige venturefondens) bogføring, rapportering, mv.

Hertil kommer i visse tilfælde udgifter til rådgivere pådraget som led i investeringsaktiviteten. Sidstnævnte vil dog efter skønsmændenes erfaring i mange tilfælde blive afholdt af investorerne i tillæg til betaling af management fee.

Management fee

4. Er det inden for venturebranchen sædvanligt, at venturefonde betaler et "management fee" til administrationsselskabet, som varetager venturefondens investeringsaktiviteter?

Ja, betaling af management fee er sædvanligt og må betragtes som markedskonformt.

5. Hvis spørgsmål 4 besvares bekræftende, er det sædvanligt, at management fee udgør betaling for administrationsselskabets ydelser og administrationsomkostninger, herunder (i) løbende udgifter til advokater og revisorer (ii) løn og goder til administrationsselskabets medarbejdere (iii) udgifter til leje af lokaler og/eller (iv) rejser i forbindelse med anskaffelse af kapital?

Ja, det er sædvanligt, at management fee udgør betaling for administrationsselskabets ydelser, og administrationsselskabet skal af dette fee dække egne omkostninger uanset omkostningernes konkrete størrelse og art. Vedrørende karakteren af administrationsselskabets typiske omkostninger henvises navnlig til besvarelsen af spørgsmål 3, som tillige dækker de i spørgsmål 5 nævnte udgifter. Aftalegrundlaget for den enkelte venturefond kan dog variere, og visse af de i spørgsmål 5 nævnte udgifter vil i nogle tilfælde påhvile fonden (og dermed investorerne, som afholder fondens udgifter). Det vil for eksempel ikke være unormalt, at de i spørgsmål 5(i) nævnte udgifter påhviler investorerne i det omfang, udgifterne vedrører investeringsaktiviteten (modsat administrationsselskabets egen aktivitet).

Det bemærkes endvidere, at det ikke er usædvanligt, at administrationsselskabets drift giver et positivt resultat i den forstand, at management fee overstiger selskabets faktiske udgifter. Vilkårene afhænger af de konkrete forhandlinger, jf. præamblen.

---

7. Er det usædvanligt, at management fee beregnes på grundlag af en fast procentdel af den tegnede kapital i venturefonden og i bekræftende fald, hvad vil procentdelen af den tegnede kapital ved fastsættelse af management fee til administrationsselskabet normalt udgøre?

Det er sædvanligt og må anses for markedskonformt, at management fee beregnes på grundlag af en fast procentdel af den tegnede kapital. Bemærk, at management fee i den konkrete sag udgør 2 % af den tegnede kapital indtil en "Stepdown Date". Efter denne Stepdown Date, som med enkelte modifikationer svarer til venturefondens investeringsperiode (som nærmere defineret i kommanditselskabsaftalen (limited partnership agreement)), beregnes management fee som 1,5 % af den investerede kapital med fradrag af investeret kapital vedrørende realiserede investeringer (jf. herved "Adjusted Net Invested Capital" definitionen i kommanditselskabskontrakten). Denne opdeling med forskelligt management fee (opgjort som forskellig procentdel og/eller forskelligt beregningsgrundlag), henholdsvis under og efter investeringsperioden, er sædvanlig.

---

Det er skønsmændenes erfaring, at management fee i en amerikansk venturefond ofte vil udgøre i intervallet 2,0-2,5 % af den tegnede kapital i investeringsperioden. Det beskrevne interval vedrører ikke specifikt venturefonde etableret på samme tidspunkt som C, men vurderes at være inden for normalområdet såvel i dag som på etableringstidspunktet.

---

13. Skønsmanden bedes vurdere, om et management fee, som udgør 1,5 % til 2 % af den tegnede kapital i venturefonden, vil være rimelig betaling for administrationsselskabets ydelser og udgifter i forbindelse med varetagelse af investeringsaktiviteter.

Bemærk: Spørgsmålet er efter aftale mellem parterne ændret, således at ordet "rimelig" erstattes med ordet "sædvanlig", og det er aftalt, at det også vurderes, om beregningsmetoden er sædvanlig i forhold til andre sammenlignelige brancher.

---

Det bemærkes, at management fee for C i investeringsperioden er 2 %, hvilket vurderes at være sædvanligt. Herefter ydes management fee på 1,5 % af investeret kapital, hvilket tillige vurderes at være sædvanligt.

---

18. Syns- og skønsmændene bedes oplyse, om et management fee i en virksomhed som C kan fordeles mellem på den ene side fee til dækning af ydelser vedrørende indgåelse af investeringsaftaler, afhændelse af porteføljeselskaber m.m., og på den anden side fee til dækning af almindelige, administrative ydelser, herunder bogføring og rapportering m.m.

Som nærmere specificeret i besvarelsen af spørgsmål 8 vil management fee typisk være fastsat som en procentdel af den tegnede kapital i venturefondens investeringsperiode og herefter som en procentdel af den faktisk investerede kapital med fradrag af investeret kapital vedrørende realiserede investeringer. Dette er tillige tilfældet i C.

Allerede dette forhold indebærer efter syns- og skønsmændenes vurdering, at det set fra en investorsynsvinkel ikke er muligt at allokere det betalte management fee mellem de forskellige ydelser, som administrationsselskabet leverer. Management fee beregnes ikke på grundlag af de konkrete ydelser og ophæves heller ikke med specificering af de underliggende ydelser.

Ud fra en gennemgang af det i sagen fremsendte bilagsmateriale har det heller ikke været muligt at foretage en allokering af management fee i forhold til de forskellige ydelser leveret af administrationsselskabet.

Spørgsmålet må derfor besvares benægtende, dog med den bemærkning, at de administrative ydelser såsom bogføring og rapportering mv. normalt ikke udgør den væsentligste del af administrationsselskabets opgaver.

En eventuel opdeling vil kræve detaljeret indsigt i administrationsselskabets interne økonomiske forhold og eventuelle tidsregistreringssystemer.

Repræsentanten har til syns- og skønserklæringen anført, at denne støtter synspunktet om, at anvendelsen af et managementselskab til administration af en aktieportefølje er sædvanligt forekommende i ventureselskaber, og at fastsættelsen af vederlaget herfor i nærværende sag er sket på sædvanlig vis.

Han har afslutningsvis henvist til Landsskatterettens kendelse af 24. marts 2006 (SKM2006.409.LSR), hvor et selskab fik godkendt fradrag for udgifter til honorarer til eksterne porteføljeforvaltere/managementselskaber. Landsskatterettens kendelse må forstås således, at der ikke er adgang til at nægte et selskab fradrag for udgifter til formueadministration, hvorefter fradrag godkendes for disse udgifter, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Ifølge statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a kan udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger, fradrages. Der skal foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Udgifter der vedrører formuesfæren/indkomstgrundlaget kan ikke fradrages efter bestemmelsen.

Selskabet har i indkomståret via sin deltagelse i ventureselskabet C afholdt udgifter til administrationsselskabet D med 735.472 kr., benævnt management fee, til dækning af omkostninger til formueadministration af ventureselskabets investeringsportefølje.

I afgørelse af 24. marts 2006, offentliggjort i SKM2006.409.LSR, fandt Landsskatteretten, at omkostninger til formueadministration af en aktieportefølje var fradragsberettigede, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Selskabets udgifter til management fee, 735.472 kr., anses herefter og under hensyn til den afgivne syns- og skønserklæring for fradragsberettigede, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.