Dokumentets dato
19 maj 2003
Dato for offentliggørelse
19 maj 2003 10:48
Cirkulærets nummer
2003-12
Ansvarlig fagkontor
Ret; Erhvervsbeskatning
Sagsnummer
99/02-482-00456
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20030003709-regl

1. Det følger af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, at "fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder skal ikke medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit efter nærværende stykke..." Af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 3, følger endvidere, at "reglerne i stk. 1 gælder også ved afståelse af en anpart af en fast ejendom med mere end 2 beboelseslejligheder, såfremt anparten er forbundet med brugsret til en beboelseslejlighed i ejendommen." Jf. lovbekendtgørelse nr. 693 af 20. august 2002.

2. Efter hidtidig praksis omfatter § 8, stk. 3, i ejendomsavancebeskatningsloven kun tilfælde, hvor brugsretten til en lejlighed i en ejendom med 2 eller flere beboelseslejligheder ikke er knyttet til en andel eller lignende i et boliginteressentskab m.v., men til en anpart i selve ejendommen.

Praksis fremgår af Ligningsvejledningen, afsnit E.J.1.3.

Denne praksis er nu ændret ved afgørelsen af en konkret sag, der er afsluttet ved forlig ved Vestre Landsret.

3. Landsskatteretten har den 3. juni 2002 afsagt kendelse, hvorefter avance ved afståelse af ejerandel af et boliginteressentskab ikke anses for omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, jf. stk. 3. Der var tale om en person, der ifølge interessentskabsbevis havde indbetalt et grundindskud på 38.000 kr. til interessentskabet i forbindelse med stiftelsen, og der var dertil knyttet en brugsret til en lejlighed beliggende på 2. sal i ejendommen. Skatteankenævnet havde anset klageren for skattepligtig af en avance ved salget af sin andel på 186.306 kr., jf. SKM 2002.419.LSR.

4. Sagen blev af klager indbragt for Vestre Landsret med påstand om, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at lejligheden er omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 3. Skatteministeriet har indgået forlig i sagen, således at Skatteministeriet anerkender, at sagsøgers avance ved salget af sin andel af boliginteressentskabet er skattefri i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 3 (SKM2003.212.VLR).

5. Den ændrede praksis betyder, at avance ved salg af en andel i boliginteressentskaber er skattefri i medfør af ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 3, såfremt de øvrige betingelser i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, er opfyldt. Boligen skal have tjent til bolig for ejeren af anparten eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet anparten, og hvor betingelserne for at kunne afstå anparten skattefrit har været opfyldt. Endvidere skal den del af ejendommens grundareal, der hører til den pågældende lejlighed, være mindre end 1.400 m², eller der skal ikke kunne ske udstykning derfra.

6. I henhold til skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, kan der ske genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes inden 3 år fra udløbet af det pågældende indkomstår.

Er den skattepligtiges indkomstår ikke sammenfaldende med kalenderåret, regnes fristen fra udløbet af det år, som indkomståret træder i stedet for, jf. skattestyrelseslovens § 34, stk. 5.

7. Hvis fristen i skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 7, endvidere efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse fra og med det indkomstår, der har været til prøvelse, eller fra og med det indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet 5 år forud for underkendelse af praksis, som er den 25. november 2002.

Ekstraordinær genoptagelse kan dog kun ske, hvis den indebærer en indkomstændring på mindst 5.000 kr. for det enkelte indkomstår, jf. skattestyrelseslovens § 35, stk. 2.

8. Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes under iagttagelse af fristbestemmelsen i skattestyrelseslovens § 35, stk. 3, d.v.s. inden rimelig tid efter det tidspunkt, hvor den skattepligtige har erhvervet kendskab til de omstændigheder, der begrunder genoptagelsen. Hvad der forstås ved rimelig tid beror på en konkret vurdering, men det vil normalt være 6 måneder, jf. "Processuelle regler på ToldSkats område 2002", afsnit G.3.2.1 om reaktionsfrist, jf. SSL § 35, stk. 3.

Anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne efter punkt 6 - 7 skal indgives til den skatteansættende myndighed, jf. skattestyrelseslovens § 35, stk. 4.

9. Ligningsmyndighederne bedes genoptage ansættelserne for de pågældende år, hvis de bliver bekendt med, at der er personer, der er lignet forkert, eller hvis de bliver anmodet herom.

10. Cirkulæret bortfalder den 1. april 2004.

Ole Kjær

/Kim Lohse

 

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 3
Henvisning
Ligningsvejledningen 2002 E.J.1.3