Dato for udgivelse
21 aug 2007 13:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 jul 2007 12:49
SKM-nummer
SKM2007.549.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 99-258/2007
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Om kommunikation og information samt kampagner + Ejendomsvurdering
Emneord
Syn og skøn, udlevering, bilag
Resumé

I spørgsmålet om, hvilke af sagens akter, der skulle udleveres til syns- og skønsmanden for vurderingen af en ejendoms værdi i 2001, afgjorde byretten, at syns- og skønsmanden ikke skulle se de ejendomsmæglervurderinger, som sagsøgeren selv indhentede i forbindelse med salget af ejendommen i 2001. Retten fandt endvidere, at skattemyndighedernes afgørelser samt diverse breve fra sagsøgeren ikke skulle udleveres til syns- og skønsmanden, da de dels gengav de ensidigt indhentede erklæringer, og da de indeholdt bemærkninger af procederende karakter. Endelig bestemte retten, at flere af de øvrige bilag måtte anses som irrelevante for vurderingen af ejendommens værdi, hvorfor disse heller ikke skulle udleveres.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 47
Retsplejeloven § 343

Henvisning
Processuelle regler 2007-3 H.3.4.1

Parter

A

mod

Skatteministeriet

Retten bemærkede, at parterne i forbindelse med sagen har ønsket rettens afgørelse af, hvilke dokumenter der skal forelægges syns- og skønsmanden i forbindelse med gennemførelsen af syn og skøn.

Retten afsagde følgende kendelse

Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande i prioriteret rækkefølge:

 1. Til skønsmanden udleveres samtlige bilag fremlagt under sagens forberedelse 
 2. til skønsmanden udleveres samtlige bilag fremlagt under sagens forberedelse, undtaget bilag 1 og 2 
 3. Til skønsmanden udleveres bilag 9, 14, 18, 19, 20 og B 
 4. til skønsmanden udleveres bilag 14, 18, 19, 20 og B

Sagsøgte har nedlagt påstand om, at sagsøgerens begæring om udlevering til skønsmanden af de i påstand 1, 2 og 3 nævnte bilag ikke tages til følge. Sagsøgte har tilsluttet sig sagsøgerens påstand 4.

Parterne er enige om, at skønsmanden skal foretage en besigtigelse af ejendommen beliggende ..., og besvare følgende spørgsmål:

"...

  1. Syns- og skønsmanden bedes indledningsvis beskrive ejendommen ....
  2. Syns- og skønsmanden bedes vurdere ejendommens kontante handelsværdi den 1. november 2001.
  3. Syns- og skønsmanden bedes vurdere ejendommens kontante handelsværdi den 1. juni 2003.
  4. Syns- og skønsmanden bedes oplyse, hvilke oplysninger, der er tillagt betydning ved værdiansættelsen af henholdsvis spørgsmål 2 og 3.
  5. Syns- og skønsmanden bedes oplyse, hvordan prisudviklingen har været i perioden november 2001 til juni 2003 for ejendomme, der er sammenlignelige med ejendommen.

   ..."

Procedure

Sagsøgeren har til støtte for sin principale påstand gjort gældende, at det er fast praksis, at en indenretligt udmeldt skønsmand skal have samtlige sagens bilag til gennemsyn, og at dette er en nødvendig forudsætning for, at skønsmanden kan orientere sig om sagens indhold og formålet med skønserklæringen.

Til støtte for påstand 2 har sagsøgeren gjort gældende, at man ved at undtage bilag 1 og 2, som er ejendomsmæglervurderinger lavet i 2002, vil undgå "uheldig påvirkning" af skønsmanden.

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand 3 anført, at de i påstanden nævnte bilag er nødvendige for, at skønsmanden kan udføre sin opgave på betryggende vis.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand gjort gældende, at der ikke gælder nogen almindelig regel om, at skønsmanden skal have udleveret samtlige sagens bilag. Skønsmanden bør have de bilag, som kan have betydning for hans besvarelse af skønstemaet. Skønsmanden bør ikke have udleveret dokumenter uden relevans for besvarelsen, ligesom han ikke bør have udleveret materiale af procederende karakter. Ensidigt indhentede erklæringer og lignende vil medføre risiko for, at skønsmanden udsættes for påvirkning af utilbørlig karakter.

Om de enkelte bilag har sagsøgte gjort gældende, at sagens bilag 4, 9 og D er irrelevante for skønsmandens besvarelse af spørgetemaet, og at de i øvrigt gengiver de ejendomsmæglervurderinger (bilag 1 og 2), som heller ikke bør medsendes. Bilag 1 og 2 er erklæringer om ejendommens værdi, indhentet ensidigt af sagsøgeren. Erklæringerne besvarer præcis de samme spørgsmål, som er hovedspørgsmål i skønstemaet. De øvrige omtvistede bilag består hovedsageligt af sagsøgerens procederende indlæg for skattemyndighederne, bilag vedrørende sagsøgerens virksomhed og andet uden relevans for skønsmandens opgave.

Rettens afgørelse og begrundelse

Der ses hverken i lovgivningen eller praksis fastlagt nogen regel om, at samtlige sagens bilag skal udleveres til en syns- og skønsmand, med mindre de har relevans for det spørgetema, som skønsmanden har til opgave at besvare.

Allerede fordi flere af sagens bilag, som også anført af sagsøgte, og som nærmere gennemgået nedenfor, er uden relevans for skønsmandens besvarelse af spørgetemaet, tages sagsøgerens påstand 1 ikke til følge.

Sagens bilag 1 og 2 er vurderinger af den omhandlede ejendom indhentet af sagsøgeren. Da der er tale om ensidigt indhentede erklæringer om det samme spørgetema, som skønsmanden skal forholde sig til, tillades disse bilag ikke medsendt til skønsmanden.

Sagens bilag 3, som er et informerende brev fra sagsøgeren til skattemyndighederne, er irrelevant for besvarelsen af spørgsmålene i skønstemaet, og tillades derfor ikke medsendt.

Sagens bilag 4, som er skatteforvaltningens sagsfremstilling til brug for den af forvaltningen trufne afgørelse. Bilaget indeholder en gengivelse af bilag 1 og 2 samt bemærkninger af procederende karakter, samt i øvrigt oplysninger uden relevans for skønsmanden. Dette bilag tillades derfor ikke medsendt til skønsmanden.

Sagens bilag 5 og 6 vedrører oplysning om salg af en naboejendom til den omhandlede. Bilagene skønnes ikke relevante for skønsmanden, som selv formodes at orientere sig om prisniveauet i området. Disse bilag tillades derfor ikke medsendt til skønsmanden.

Bilag 7 er en klage til Landsskatteretten over skatteforvaltningens afgørelse. En stor del af oplysningerne i bilaget er uden relevans for skønsmanden. Den del af klagen, som vedrører værdiansættelsen af den omhandlede, faste ejendom, indeholder bemærkninger af procederende karakter og oplysninger om tidligere foretagne vurderinger af ejendommen, indhentet af sagsøgeren. Bilaget tillades derfor ikke medsendt til skønsmanden.

Sagens bilag 8 skønnes uden relevans for skønsmandens besvarelse og tillades derfor ikke medsendt.

Sagens bilag 9, Landsskatterettens kendelse, indeholder oplysninger om de ensidigt indhentede vurderinger. Indholdet er herudover uden relevans for skønsmandens besvarelse. Bilaget tillades derfor ikke medsendt.

Sagens bilag 10, 11 og 12 skønnes uden relevans for skønsmandens besvarelse af de stillede spørgsmål og tillades derfor ikke medsendt.

Sagens bilag 13, Købsaftalen, skønnes ikke af relevans for skønsmanden, idet der mellem parterne er enighed om, at sagens bilag 14, det endelige skøde, medsendes til skønsmanden. Bilag 13 tillades derfor ikke medsendt, hvorimod bilag 14 medsendes.

Sagens bilag 15,16 og 17 skønnes ikke af relevans for skønsmandens besvarelse og tillades derfor ikke medsendt til skønsmanden.

Der er enighed mellem parterne om, at bilagene 18, 19 og 20 skal medsendes til skønsmanden, og bilagene tillades følgelig medsendt.

Sagens bilag A og C skønnes uden relevans for skønsmandens besvarelse og tillades derfor ikke medsendt.

Der er enighed om, at sagens bilag B medsendes til parterne.

Sagens bilag D, Skatteankenævnets afgørelse, indeholder oplysninger om de ensidigt indhentede vurderinger. Indholdet er herudover uden relevans for skønsmandens besvarelse, og bilaget tillades derfor ikke medsendt.

Som følge af det ovenfor anførte tages sagsøgerens påstande 1, 2 og 3 ikke til følge.

Sagsøgerens påstand 4, som sagsøgte har tilsluttet sig, tages til følge.

Thi bestemmes

I forbindelse med sagens fremsendelse til skønsmanden tillades alene bilagene 14, 18, 19, 20 og B medsendt.