Dato for udgivelse
21 Aug 2007 13:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 Jul 2007 12:18
SKM-nummer
SKM2007.550.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
B-2052-06
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Om kommunikation og information samt kampagner
Emneord
Skønstema, skøn, syn, retlig, motor, erhvervsmæssig
Resumé

I spørgsmålet om udmeldelse af syn og skøn besluttede Vestre landsret, at de af sagsøgerens spørgsmål i spørgetemaet, der vedrørte en mere generel vurdering af motorsportsbranchen i Danmark, skulle stilles til en relevant brancheorganisation og ikke til en konkret udmeldt skønsmand. Den resterende del af sagsøgerens spørgetema blev ikke tilladt, idet besvarelsen heraf ville indebære en retlig vurdering af kriterier, som parterne ikke var enige om, samt en bevismæssig bedømmelse, som skulle foretages af landsretten på baggrund af de oplysninger, der tilvejebringes gennem forklaringer og fremlagte dokumenter.

Reference(r)

Retsplejeloven § 343
Skatteforvaltningsloven § 47

Henvisning

Processuelle regler 2007-3 C.1.2.6.3

Henvisning
Processuelle regler 2007-3 H.3.4.1

Parter

A
(advokat Lars Lauge Nielsen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

Sagsøgeren ved advokat Lars Lauge Nielsen har anmodet om syn og skøn i sagen og har udarbejdet et udkast til skønstema af 8. januar 2007.

Advokat Lars Lauge Nielsen har subsidiært anmodet om tilladelse til at forelægge spørgsmålene for en brancheorganisation for motorsporten i Danmark.

Sagsøgte ved Kammeradvokaten har protesteret mod, at anmodningen om syn og skøn tages til følge.

Kammeradvokaten har udarbejdet et forslag til spørgsmål til Dansk Automobil Sports Union (bilag H).

Advokat Lars Lauge Nielsen har anført, at det er af afgørende betydning for sagens oplysning, at der for landsretten tilvejebringes de nødvendige faktuelle oplysninger om motorsportsbranchen i Danmark og om sagsøgerens virksomhed, således at denne virksomhed og dens faglige forudsætninger kan sammenlignes med erhvervsvirksomheder inden for branchen. Disse oplysninger vil mest hensigtsmæssigt kunne tilvejebringes gennem syn og skøn. Syn og skøn i "hobbysager" som den foreliggende er helt almindeligt og accepteret af Landsskatteretten og domstolene. Dette gælder også for "hobbysager" uden for området landbrug/stutteri. Ingen af de afgørelser fra retspraksis, som er anført i sagsøgtes duplik, vedrører spørgsmålet om syn og skøn i "hobbysager". Sagsøgeren er indstillet på at enkelte af spørgsmålene i udkastet kan omformuleres efter sagsøgtes ønsker.

Kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli har anført, at spørgsmålene i det foreliggende udkast til skønstema afspejler sagsøgerens opfattelse af de retlige betingelser for erhvervsmæssig virksomhed i skatteretlig forstand. Parterne er ikke enige om disse betingelser. Parternes uenighed om de skatteretlige kriterier for at anse en virksomhed som sagsøgerens for "erhvervsmæssig" skal afgøres af landsretten på grundlag af sædvanlig procedure med gennemgang af retskilder m.v. Det er ikke et spørgsmål, der kan henskydes til en skønsmands vurdering. Det er flere gange fastslået i retspraksis, at syn og skøn ikke kan anvendes til afklaring af parters juridiske uoverensstemmelser.

Spørgsmålet, om driftsformen i sagsøgerens virksomhed ændrede karakter i 2004, er et bevistema, som landsretten må tage stilling til på grundlag af sædvanlig bevisførelse og procedure. Afgørelsen af dette omtvistede bevistema kan ikke henskydes til en skønsmand. Spørgsmålet vedrører endvidere sammenligning af forholdene i virksomheden i dag henholdsvis for 4-6 år siden. En besigtigelse (et "syn") af virksomheden i dag kan naturligvis ikke afgøre, hvordan forholdene nøjagtig var for 4-6 år siden. Denne vurdering beror på sagens dokumenter og afgivne forklaringer.

En generel beskrivelse af motorsportsbranchen bør ikke tilvejebringes gennem syn og skøn. I givet fald kan dette spørgsmål besvares ved en erklæring fra brancheorganisationen. Sagsøgte bestrider ikke, at sagsøgerens virksomhed i dag er tilrettelagt på en sådan måde, at den giver mulighed for gode sportslige resultater, og der er derfor ikke anledning til at stille spørgsmål herom.

Landsretten afsagde følgende kendelse

Anvendelsen af udtrykket "den erhvervsmæssige standard" i spørgsmål 4 i sagsøgerens udkast til skønstema synes at medføre, at der skal foretages en sammenligning mellem virksomheder, der drives erhvervsmæssigt eller som hobby. En besvarelse af spørgsmålet kan derfor nødvendiggøre en retlig vurdering af kriterier, hvorom parterne er uenige. En sådan vurdering kan en skønsmand ikke foretage.

Derimod forudsætter anvendelsen af udtrykket "erhvervsmæssig virksomhed" i de generelt formulerede spørgsmål 1 c og 2 c ikke, at der skal foretages en retlig vurdering, idet erhvervsmæssig her må anses for synonym med kommerciel.

Spørgsmål 5 er på det foreliggende grundlag ikke relevant i forhold til de anbringender, der hidtil er fremsat i sagen.

Spørgsmål 6 vedrører forhold, der knytter sig til en bevismæssig bedømmelse. En sådan bedømmelse skal foretages af landsretten på grundlag af de oplysninger, der tilvejebringes gennem forklaringer og fremlagte dokumenter.

På den anførte baggrund kan spørgsmål 4, 5 og 6 i udkastet ikke tillades stillet.

Landsretten finder derimod ikke på forhånd at kunne udelukke, at sagsøgeren kan have interesse i, at der - som beskrevet i udkastets spørgsmål 1, 2 og 3 - tilvejebringes generelle oplysninger om motorsportsbranchen i Danmark og om de faglige forudsætninger for at drive motorsportsvirksomhed.

Spørgsmålene 1-3 er i deres indhold og formulering helt generelle. De bør derfor stilles til en relevant brancheorganisation i stedet for en konkret udmeldt skønsmand.

Landsretten tager herefter sagsøgerens subsidiære anmodning til følge, idet det bemærkes, at sagsøgeren har oplyst at være indstillet på at omformulere enkelte af spørgsmålene efter sagsøgtes ønske, jf. herved sagsøgtes udkast i bilag H.

T h i   b e s t e m m e s

Det tillades sagsøgeren, A, i et spørgetema at anmode en brancheorganisation om at besvare generelle spørgsmål som beskrevet i spørgsmål 1-3 i hans udkast til skønstema.

De fastsættes frist for parterne til den 17. august 2007 til at opnå enighed om den endelige formulering af spørgetemaet og fremsende dette til landsretten samt til at oplyse, om der er enighed om, at spørgetemaet skal forelægges Dansk Automobil Sports Union.