Dato for udgivelse
15 Aug 2007 15:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 Jun 2007 13:43
SKM-nummer
SKM2007.539.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
14. afdeling, B-405-06
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Arv og gaver + Personlig indkomst
Emneord
Gave, maskeret, udbytte, udlodning, hovedaktionær, interesser, forening, godkendt, fradrag, selskab, formål
Resumé

Spørgsmålet i sagen var, om en eneanpartshaver skulle beskattes af maskeret udbytte svarende til en gave på 100.000 kr., som hans selskab havde ydet til foreningen G1 Mission. Der var dog enighed om, at selskabet havde fradrag for 5.000 kr. af gavebeløbet, da foreningen var godkendt efter ligningslovens § 8 A som almennyttig, og at dette beløb tilsvarende ikke ville være at anse for maskeret udbytte. Selskabet, der var meget formuende, havde bl.a. til formål "... at fremme en ny global bevidsthed, der ser hele planeten som en levende organisme med menneskeheden som en integreret del af sammenhængen...".

Østre Landsret udtalte imidlertid, at selskabets adgang til at yde gaver i henhold til selskabslovgivningen ikke er afgørende for, om gaven i skatteretlig henseende kan anses for maskeret udlodning. Da landsretten lagde til grund, at udbetalingen til foreningen i det væsentlige var ydet for at tilgodese eneanpartshaverens personlige interesser, fandt landsretten herefter, at gavebeløbet (bortset fra det fradragsberettigede beløb) måtte anses for udbytte omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 1.

Reference(r)

Ligningsloven § 8 A, stk. 1 (dagældende)
Ligningsloven § 8 A, stk. 2 (dagældende)
Ligningsloven § 16 A, stk. 1
Aktieselskabsskatteloven § 114
TS-cirkulære 2000-22 af 7. august 2000 (dagældende)

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3  A.F.5.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3  S.F.2.1.11

Parter

A
(advokat Lars Melchior Kjeldsen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Bodil Marie Søes Petersen)

Afsagt af landsdommerne

B. O. Jespersen, Rosenløv og Bo Linderoth Rasmussen (kst.)

Sagen drejer sig om, hvorvidt en gave fra selskabet H1 ApS, ydet til foreningen G1 Mission, må anses for maskeret udbytte til A, der ejer alle anparter i H1 ApS.

Under sagen, der er anlagt den 6. februar 2006, har sagsøgeren, A, nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at As aktieindkomst i indkomståret 2000 skal nedsættes med 94.500 kr.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Sagens omstændigheder

I indkomståret 2000 uddelte H1 ApS en gave på 100.000 kr. til G1 Mission. Af resultatopgørelsen for H1 ApS for det pågældende indkomstår fremgår, at årets resultat efter skat udgjorde 921.200 kr. Af selskabets balance pr. 30. juni 2000 fremgår, at selskabets samlede aktiver udgjorde 33.100.450 kr., og at selskabets egenkapital var 31.865.330 kr.

Landsskatteretten afsagde den 20. september 2005 kendelse i anledning af en klage fra H1 ApS vedrørende skatteansættelsen for selskabet for indkomståret 2000.

Af kendelsen fremgår blandt andet:

"...

Klagen skyldes, at af H1 ApS' uddeling til G1 Mission af 100.000 kr., er en del, 94.500 kr., anset som maskeret udbytte til hovedanpartshaveren

...

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Aktieselskaber og anpartsselskaber er også i skattemæssig henseende selvstændige juridiske enheder, hvorfor gaver, der ydes af sådanne selskaber, som udgangspunkt anses at være gaver ydet af selskabet og ikke af aktionærerne, bortset fra de tilfælde, hvor gavedispositionen må anses at tilgodese private interesser hos aktionæren, således at aktionæren må anses for den reelle gavegiver. Gaven er i disse situationer at anse for maskeret udbytte.

Efter bestemmelsen i ligningslovens § 8 A, stk. 1, tilkommer der selskaber fradragsret for gaver i henhold til en forpligtelse, som er påtaget over for foreninger, stiftelser, institutioner, religiøse samfund m.v., der er godkendt efter ligningslovens § 8 A, stk. 2. Fradrag for gaver i henhold til ligningslovens § 8 A, stk. 1, kan alene gives for beløb, hvormed gaven overstiger 500 kr., og fradraget kan højst udgøre 5.000 kr.

Det bemærkes, at G1 er godkendt efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, jf. TSS-cirkulære nr. 2000-22.

Retten kan herefter tiltræde, at selskabet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2000 i henhold til ligningsloven kan fratrække 5.000 kr. vedrørende den omhandlede betaling til G1. Idet den omhandlede betaling til G1 ikke kan anses for en driftsudgift omfattet af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan der ikke godkendes yderligere fradrag for den omhandlede betaling til G1 ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2000. Der er herved henset til, at gaven er uden relation til selskabets faktiske virksomhed.

Den omhandlede betaling må således anses for motiveret i hovedanpartshaverens personlige ideelle interesse, og beløb ydet ud over beløbsgrænsen i ligningslovens § 8 A må anses for maskeret udbytte til hovedanpartshaveren, jf. TfS 1995.455.

Den påklagede ansættelse stadfæstes derfor.

..."

Af landsskatterettens kendelse af 11. november 2005, der vedrører skatteansættelsen for indkomståret 2000 for A fremgår følgende bl.a.:

"...

Klagen vedrører spørgsmålet om 94.500 kr. af en gave på i alt 100.000 kr. fra H1 ApS, som klageren ejer hele anpartskapitalen i, til G1 Mission, skal anses for maskeret udbytte.

...

Sagens oplysninger

Klageren ejer hele anpartskapitalen i selskabet H1 ApS. Klageren er direktør for H1 ApS og medlem af selskabets bestyrelse.

Klageren er endvidere bl.a. forfatter til bogen "...", og han har forestået arbejdet med en film om økolog MSs liv og levned.

Aktiviteten i H1 ApS består i finansieringsvirksomhed, porteføljepleje og besiddelse af kapitalandele i datterselskaber.

H1 ApS' formål er ifølge vedtægternes § 2 følgende:

"Selskabets formål er at drive handel, industri, forlags-, medie- og investeringsvirksomhed.

Selskabets formål er herudover at fremme en ny global bevidsthed, der ser hele planeten som en levende organisme med menneskeheden som en integreret del af sammenhængen.

Det er således en del af selskabets formål gennem sit virke at understrege vigtigheden af opretholdelsen af et mangeartet og levende lokalt miljø med høj grad af selvstyre, selvforsyning, økologisk balance og bevarelsen af kulturelle traditioner og sætte disse værdier i globalt perspektiv.

..."

H1 ApS har i indkomståret 2000 afholdt udgifter til uddelinger med 100.000 kr., idet dette beløb ifølge meddelelse fra Den Danske Bank af 3. april 2000 er overført til G1 Missionen (herefter benævnt G1). Denne overførsel er bogført samme dato på selskabets konto 1802, uddelinger, øvrige, ved bilag 136. På bilag 136 er med håndskrift anført "uddeling".

I forbindelse med selskabets selvangivelse er uddelingen til G1 tilbageført ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2000.

H1 ApS har ikke indgået en aftale med G1 om at udrede en løbende ydelse til organisationen, ligesom selskabet ikke i de forudgående indkomstår har foretaget betalinger til G1.

G1 er den internationale organisatoriske ramme om G2, som organisationen arbejder med at udbrede. G1 virker i ca. 70 lande og driver i Danmark centret G3.

G1 er for 2000 godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A, stk. 2, som berettiget til at modtage gaver mv. med fradragsret for giveren, jf. TSS-cirkulære nr. 2000-22 af 7. august 2000, men G1 er ikke godkendt til at modtage gaver, som ydes som løbende ydelse, med fradragsret for giveren efter ligningslovens § 13, stk. 3.

Ved kendelse af 20. september 2005 har Landsskatteretten truffet afgørelse for skatteansættelsen af H1 ApS for indkomståret 2000 vedrørende den af selskabet ydede gave til G1. Ved kendelsen blev 5.000 kr. af gaven godkendt fradraget ved selskabets opgørelse af den skattepligtige indkomst i henhold til ligningslovens § 8 A, og det resterende beløb, 94.500 kr., blev anset for ikke-fradragsberettiget maskeret udbytte.

Skatteankenævnets afgørelse

Skatteankenævnet har stadfæstet forhøjelsen af klagerens aktieindkomst med 94.500 kr.

I henhold til praksis driver selskaber alene erhvervsmæssig virksomhed. Gaver til forskellige foreninger ligger derfor uden for selskabets normale interessesfære.

I henhold til ligningslovens § 8 A, stk. 1 og 2, kan selskaber dog fratrække gaver til foreninger mv., når selskabet har ydet en gave på mindst 500 kr. Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst kan et selskab således fratrække det samlede gavebeløb, som overstiger 500 kr. Der kan højst fradrages 5.000 kr. om året. Det maksimale fradrag opnås således først, når de gaver, som tages i betragtning, udgør 5.500 kr. tilsammen.

For H1 ApS' vedkommende kan der således fratrækkes 5.000 kr., hvorefter de overskydende 94.500 kr. ikke kan fratrækkes.

Gaven til G1 anses for alene at tilgodese klagerens interesser, hvorfor det overskydende beløb på 94.500 kr. anses som maskeret udlodning til klageren, jf. ligningslovens § 16 A, og skal medregnes som aktieindkomst, jf. personskattelovens § 4 A.

Klagerens påstand og argumenter

Repræsentanten har nedlagt påstand om nedsættelse af aktieindkomsten med 94.500 kr.

Klageren har hverken direkte eller indirekte nydt godt af, at selskabet har ydet G1 et tilskud.

G1 er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A, stk. 1, som almenvelgørende og almennyttig, og det er i den forbindelse paradoksalt, at ToldSkat på den ene side anerkender, at selskabet har fradrag for beløbet på 5.000 kr., som derfor ikke kan antages at være ydet i klagerens interesse, medens den del, som selskabet ikke kan få fradrag for efter ligningslovens § 8 A, antages at være en gave, der er ydet i hovedaktionærens interesse med den konsekvens, at dette beløb skal betragtes som en maskeret udlodning. Henset til Højesterets præmisser i afgørelsen offentliggjort som TfS 1995.454 forekommer denne sondring ikke at være i overensstemmelse med gældende ret.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Ved Landsskatterettens kendelse af 20. september 2005 vedrørende skatteansættelsen for H1 ApS for indkomståret 2000 er 94.500 kr. af de af selskabet til G1 Missionen betalte 100.000 kr. anset for ikkefradragsberettiget maskeret udlodning til hovedanpartshaveren.

Da der ikke er fremlagt ny[e] oplysninger, som kan begrunde en ændret bedømmelse af den af H1 ApS ydede gave til G1 Missionen, stadfæstes den påklagede ansættelse."

Af den ovenfor omtalte bog fremgår bl.a.:

[Udeladt af redaktionen.SKAT]

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at han i 1974 flyttede fra Canada til Danmark. Efter en periode som konsulent hos G4 stiftede han sin egen konsulentvirksomhed vedrørende IT og software-udvikling. Han har sideløbende interesseret sig for økologi og bæredygtighed samt andre globale problemstillinger. Han har skrevet 4 bøger og en række artikler om disse emner. Han var blandt initiativtagerne til stiftelsen af "G5", der støtter bæredygtighed og en spirituel verden. "G5" har uddelt 140 mio. kr. til flere hundrede projekter i hele verden. H1 ApS er et investeringsselskab. Selskabet er stiftet i 1994 og fungerer blandt andet som holdingselskab for andre selskaber. H1 ApS har tidligere uddelt en gave, men der foreligger ingen dokumentation herfor. Han har ingen særlige forbindelser til foreningen G1 Mission. Han er ikke medlem af foreningen. Hans hustru er medlem, og derved har han et vist kendskab til foreningens aktiviteter. Han har skrevet en bog, ..., og i den forbindelse besøgte han G1 Mission og andre bevægelser. Det er hans opfattelse, at foreningen udfører et godt arbejde. Hans hustru er et ud af ca. 500 andre medlemmer i Danmark. På verdensplan er der mange tusinde medlemmer. Hans hustru er "...". I Danmark er ca. 30 medlemmer udnævnt til "...". En "..." kan kanalisere lederens energi til øvrige medlemmer. G1 Mission har både en dansk og en international bestyrelse. Hverken han eller hans hustru har sæde i foreningens nationale eller internationale ledelsesorganer. H1 ApS gav 100.000 kr. til foreningen, fordi han syntes, det var et godt formål, og fordi det lå inden for selskabets formålsbestemmelse. En del af hensigten med at stifte H1 ApS var at kunne uddele sådanne gaver. Gaven blev givet anonymt. Alene kassereren i foreningen er vist bekendt med giverens identitet. Hverken han eller hans hustru har opnået fordele som følge af gaven. Indkomståret 2000 var det første år, selskabet udloddede udbytte. Gården i ... anvendes nu af foreningens tilhængere til privat beboelse i et spirituelt fællesskab.

Procedure

A har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med det fremlagte påstandsdokument, hvoraf fremgår følgende bl.a.:

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at den af selskabet H1 ApS foretagne udbetaling på 100.000 kr. til G1 Missionen ikke kan kvalificeres som en udlodning eller et udbytte fra H1 ApS til sagsøgeren. Modtageren af gaven er af skattemyndighederne selv karakteriseret som almennyttig i henhold til Ligningslovens § 8 A efter de kriterier, som skattemyndighederne selv har opstillet for afgørelsen af dette spørgsmål.

Gaven er ydet direkte fra H1 ApS til gavemodtager uden at have passeret sagsøgerens økonomi. Gaven ligger i forhold til H1 ApS' økonomiske stilling inden for de rammer, som et selskab kan yde til alment velgørende formål jf. princippet i Aktieselskabslovens § 114. Det bemærkes i den forbindelse, at der var fast praksis for, at selskabers ydelser inden for rammerne af aktieselskabslovens § 114 ikke konstituerede et maskeret udbytte for en eventuel hovedaktionær.

Sagsøgeren har ikke gennem gavens ydelse opnået eller haft udsigt til nogen fordel.

Det er skattemyndighederne, der bærer bevisbyrden for, at sagsøgeren har modtaget udlodning fra selskabet, der kan medføre beskatning i henhold til Ligningslovens § 16 A. H1 ApS har ikke i forbindelse med gavens ydelse selvangivet noget fradrag i henhold til Ligningslovens § 8 A.

Skatteministeriet har ligeledes i det væsentlige procederet i overensstemmelse med det fremlagte påstandsdokument, hvoraf fremgår følgende bl.a.:

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det overordnet gældende, at gaven på kr. 100.000,ydet i indkomståret 2000 fra selskabet H1 ApS til G1 Mission er maskeret udlodning til sagsøgeren i det omfang beløbet overstiger beløbsgrænsen i ligningslovens § 8 A, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1.

Gavebeløb over kr. 500,- (pr. gavemodtager) og på i alt maks. kr. 5.500,- til organisationer omfattet af ligningslovens § 8 A er med hjemmel i denne bestemmelse fradragsberettiget, og beskattes derfor ikke som maskeret udlodning til hovedanpartshaveren. Derimod kan de første kr. 500,- samt beløb, der overstiger kr. 5.500,-, beskattes som maskeret udlodning hos hovedanpartshaveren, når gaveydelsen må anses at tilgodese hovedanpartshaverens personlige interesser, jf. TfS 1996, 4, og Ligningsvejledningen 2005, pkt. S.F.2.1.11.

Som nævnt af sagsøgeren er G1 Mission godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A, hvorfor kun gavebeløb ydet ud over beløbsgrænsen i ligningslovens § 8 A kan anses for at være maskeret udlodning.

Gaven er utvivlsomt ikke givet som et led i H1 ApS' erhvervsmæssige virksomhed, og uanset om støtte til ideelle formål som følge af selskabets vedtægter selskabsretligt kan ske, er det afgørende i skatteretlig henseende, om beløbet er ydet for at tilgodese sagsøgerens personlige interesser. Det må i den forbindelse lægges til grund, at H1 ApS ikke i øvrigt - til opfyldelse af selskabets vedtægtsmæssige formål - har ydet gaver til andre organisationer eller personer.

Det fremgår af sagsøgerens konklusion om G2 og G1 Mission i de fremlagte uddrag af bogen "...", at sagsøgeren personligt er stærkt interesseret i meditation, og at sagsøgeren på et tidspunkt aktivt har haft en ikke ubetydelig tilknytning til netop organisationen G1 Mission. At sagsøgeren i 2004 ikke fandt dette meditationssystem ideelt, ændrer ikke herpå.

Det må på baggrund heraf lægges til grund, at sagsøgeren i 2000 havde en personlig interesse i at støtte G1 Mission.

Da gaven således er givet i sagsøgerens personlige interesse, skal gavebeløbet anses for at have passeret sagsøgerens privatøkonomi, hvorfor han skal beskattes af maskeret udlodning, jf. ligningslovens § 16 A. Det forhold, at gaven ikke direkte er ydet til sagsøgeren fra selskabet, er efter fast retspraksis ikke til hinder for, at der statueres maskeret udlodning. Det samme gør sig gældende for så vidt angår det forhold, at sagsøgeren ikke personligt har haft gavn eller udbytte af gaven. Det er således sagsøgerens personlige ideelle interesse i organisationen, der har betinget gaven.

Det bestrides, at gaven ligger inden for rammerne af princippet i aktieselskabslovens § 114 (princippet heri). Det bestrides, at det i modsat fald indebærer, at gaven ikke kan anses for maskeret udbytte for hovedanpartshaveren. Det bestrides, at der på det for sagen relevante tidspunkt eksisterede en administrativ praksis om, at gaver ydet inden for rammerne af aktieselskabslovens § 114 ikke kunne anses for maskeret udbytte til hovedaktionær/anpartshaver.

Landsrettens begrundelse og resultat

H1 ApS, hvori A er eneanpartshaver, har ifølge vedtægterne blandt andet til formål at drive handel, industri, forlags-, medie og investeringsvirksomhed. Derudover er det selskabets formål, " ... at fremme en ny global bevidsthed, der ser hele planeten som en levende organisme med menneskeheden som en integreret del af sammenhængen ..."

I indkomståret 2000 uddelte selskabet en gave på 100.000 kr. til foreningen G1 Mission, der efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, ubestridt er godkendt til at modtage fradragsberettigede gaver. Gaven, der blev givet anonymt, udgjorde godt 10 % af selskabets overskud, som for det pågældende indkomstår androg 921.200 kr. Det er ikke for landsretten godtgjort, at selskabet har ydet andre gaver end den i sagen omhandlede.

Efter As forklaring og efter indholdet af de fremlagte uddrag af sagsøgerens bog - "..." - lægges det til grund, at A personligt har haft interesse for og deltaget aktivt i G1 Missions aktiviteter. G1 Mission har efter det oplyste ca. 500 medlemmer i Danmark, hvoraf 30, heriblandt As hustru, er udnævnt til ...er, der har til opgave at kanalisere foreningens leders energi til de andre medlemmer.

På denne baggrund lægger landsretten til grund, at udbetalingen til foreningen G1 Mission i det væsentlige er ydet for at tilgodese As personlige interesser.

Af gaven på 100.000 kr., ydet til G1 Mission, tilkommer der H1 ApS fradrag for et beløb på 5.500 kr. i medfør af ligningslovens § 8 A, stk. 1. Det resterende gavebeløb på 94.500 kr. må efter det anførte anses for udbytte omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 1, og som følge heraf medregnes ved opgørelsen af As skattepligtige indkomst.

Herefter, og da selskabets adgang til at yde gaver i henhold til selskabslovgivningen ikke er afgørende for, om gaven i skatteretlig henseende kan anses for maskeret udlodning, tager landsretten Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.

Med sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt, hvorved bemærkes, at beløbet er til erstatning for advokatudgifter.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t

Skatteministeriet frifindes.

I sagsomkostninger skal A betale 20.000 kr. til Skatteministeriet.

Det idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.