Dato for udgivelse
07 aug 2007 11:46
SKM-nummer
SKM2007.529.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-120505
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Aktieombytning, succession, fusion
Resumé

Aktionærerne i Guidant Corporation havde modtaget overtagelsestilbud fra Boston Scientific Corporation. Overtagelsen skulle ske i flere etaper i henhold til amerikanske regler.

I første etape skulle fusioneres med et af Boston Scientific Corporation helejet datterselskab med Guidant Corporation som modtagende selskab.

I anden etape ombyttes aktierne i Guidant Corporation med aktier i Boston Scientific Corporation. Der var ansøgt om succession på aktionærsiden jf. fusionsskattelovens § 15, stk. 6.

SKAT fandt, at omstruktureringen måtte anses som en skattefri aktieombytning efter aktieavancebeskatningslovens § 36. Tilladelse til aktieombytning blev givet.
Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 36
Fusionsskatteloven § 1, stk. 3
Fusionsskatteloven § 2
Fusionsskatteloven § 15, stk. 6

Henvisning
Ligningsvejledingen 2007-3 S.D.1.3
Henvisning
Ligningsvejledingen 2007-4 S.G.18.3

Guidant Corporation er et multinationalt selskab, der designer, udvikler, producerer og markedsfører innovativt, terapeutisk, medicinsk udstyr til brug ved behandling af hjerte/karsygdomme. Selskabets ordinære aktier er i dag noteret på New York Stock Exchange. Selskabet har hovedsæde i Indianapolis, Indiana, USA.

Boston Scientific Corporation er et verdensomspændende selskab, der udvikler, producerer og markedsfører medicinsk udstyr. Boston Scientific Corporation er noteret på New York Stock Exchange.

Omstruktureringen gennemføres som følger:

Overtagelsen af Guidant Corporation af Boston Scientific Corporation gennemføres  som en såkaldt "forward triangular merger" efter amerikanske regler, idet Guidant Corporation fusionerer med Boston Scientific Corporation's til formålet oprettede helejede datterselskab, Galaxy Merger Sub, Inc., med Guidant Corporation som det modtagende selskab. Boston Scientific har forud for omstruktureringen etableret Galaxy som et 100 % ejet datterselskab registreret i Indiana, USA.

Transaktionen indebærer, at Galaxy fra og med skæringstidspunktet ophører som selvstændig juridisk person, idet Guidant samtidig overtager og succederer i samtlige Galaxy's rettigheder og forpligtelser.

Bestyrelsen for Galaxy fortsætter som bestyrelse for Guidant, mens Guidant's øverste daglige ledelse ("officers") i øvrigt fortsætter uændret.

Boston Scientific vederlægges i forbindelse med transaktionen mellem Galaxy og Guidant med aktier i Guidant, idet hver aktie i Galaxy konverteres til en aktie i Guidant, mens Guidant's evt. egne aktier, herunder aktier ejet af Boston Scientific eller Galaxy annulleres

I forbindelse med transaktionen bliver Guidant et helejet datterselskab af Boston Scientific. Aktierne i Guidant konverteres således samtidig - som en integreret del af fusionen mellem Guidant og Galaxy - til en ret for aktionærerne til at modtage henholdsvis nyudstedte aktier i Boston Scientific og/eller et kontant vederlag, idet ombytningsforholdet baseres på den gennemsnitlige markedsværdi af aktierne i Boston Scientific i en forudgående periode på 20 handelsdage. Vederlaget udbetales via en bank eller et forvaltningsselskab.

Transaktionen og ombytningen af aktier mv. gennemføres samtidigt som én samlet transaktion.

Omstruktureringen gennemføres i overensstemmelse med den selskabsretlige lovgivning (sect. 23-1-40 i Business Corporation Law) i Indiana.

Omstruktureringen er reguleret i en fusionsplan/-aftale, "Agreement and Plan on Merger", som er vedtaget af bestyrelserne i de tre selskaber og indgået af selskaberne den 25. januar 2006.

Omstruktureringen er gennemført den 21. april 2006.

Det forventes at aktionærerne i Guidant efter omstruktureringen sammenlagt vil komme til at eje ca. 38% af aktierne i Boston Scientific Corporation.

Sammenlægningen af Guidant Corporation og Boston Scientific Corporation ønskes gennemført for gennem en forening af de to selskabers forretningsområder, herunder særligt indenfor hjerte/kar-sygdomme, at give selskabet en førende position, der vil indebære strategiske fordele og styrke selskabernes samlede konkurrencemæssige position samt give mulighed for større vækst og indtjening.

Formålet med omstruktureringen er således rent kommerciel, og vil ikke blive gennemført med baggrund i et ønske om skatteundgåelse eller -unddragelse for ansøgerne. Det er oplyst, at de danske aktionærer har ikke haft og vil ikke have nogen reel indflydelse på overtagelsen.

Det bemærkes, at både Guidant Corporation og Boston Scientific Corporation efter det oplyste er selskaber, der svarer til danske aktieselskaber.

Der er oprindelig indsendt ansøgning om skattefri succession på aktionærsiden, jfr. fusionsskattelovens § 15, stk. 6. I ansøgning er anført, at i det omfang ansøgning om succession på aktionærsiden i forbindelse med en fusion ikke kan imødekommes, ansøges der alternativt om tilladelse til skattefri aktieombytning, jfr. aktieavancebeskatningslovens § 36.

De danske aktionærer er bl.a. ansatte i Guidant Corporations danske datterselskab, Guidant Denmark A/S.

SKAT vurderede, at den beskrevne "forward triangular merger" ikke kunne kvalificeres som en fusion efter fusionsskattelovens § 1, stk. 3 samt § 2, men, når henses til de foreliggende oplysninger, må anses, som en aktieombytning efter aktieavancebeskatningslovens § 36. Der er herved særligt henset til, at transaktionen indebærer flere selvstændige og fra hinanden adskilte transaktioner samt at den endelige selskabsstruktur, der i sluttransaktionen fremkommer ved en ombytning af aktierne i det erhvervede selskab, indebærer, at der etableres en koncernstruktur med et moderselskab (det erhvervende selskab) og et datterselskab (det erhvervede selskab).

SKAT kan ud fra en samlet konkret vurdering tillade en skattefri aktieombytning. Tilladelsen gives som en generel tilladelse til de danske aktionærer i Guidant Corporation.