Dato for udgivelse
09 Aug 2007 13:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Jun 2007 10:50
SKM-nummer
SKM2007.533.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
22. afdeling, B-3404-05 og B-3405-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Subjektiv, skattepligt, bopæl, sommerhus, helårsbeboelse, forskudsansættelse
Resumé

Sagsøgerne var pr. 1. maj 2003 flyttet til Schweiz, og sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt skattemyndighederne ved forskudsansættelsen for indkomståret 2005 var berettiget til at lægge til grund, at de fortsat var fuldt skattepligtige til Danmark.

Sagsøgerne var begge pensionister, og manden ejede to danske selskaber, der drev en mindre spansk virksomhed, der var under afhændelse.

De havde ingen familiemæssig tilknytning til Danmark. De ejede et større sommerhus i Danmark, som i perioden efter fraflytningen havde været benyttet til lovligt ophold, hovedsagelig i sommerhalvåret, i ca. 1/4 af tiden, men som i øvrigt ikke lovligt kunne anvendes til helårsbeboelse.

Landsretten fandt, at en helhedsbedømmelse af disse forhold måtte føre til, at sagsøgerne ved indgangen til indkomståret 2005 ikke kunne anses for at have bevaret en sådan tilknytning til Danmark, at de havde opretholdt bopæl her.

Der var derfor ikke hjemmel til at anse dem for skattepligtige her til landet for det pågældende indkomstår. Skatteministeriet blev derfor tilpligtet at ændre sagsøgernes forskudsansættelser.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1
Kildeskatteloven § 53, stk. 2

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3 D.A.1.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3 D.A.1.1.2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3 D.A.1.1.2.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3 D.A.1.1.2.2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3 D.A.1.1.2.3

Parter

A og B
(advokat Claes Hahn Balle - prøve)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Christian Andersen)

Afsagt af landsdommerne

Black, Taber Rasmussen og Christina Toftegaard Nielsen (kst.)

Den 1. maj 2003 flyttede sagsøgerne, ægtefællerne A og B, til Schweiz. Denne sag, der er anlagt den 3. november 2005, drejer sig om, hvorvidt deres fulde skattepligt til Danmark dermed ophørte, således at deres forskudsansættelser for indkomståret 2005 skal bortfalde og nedsættes til 0 kr.

Ved sagsanlægget er kendelser af 28. september 2005 fra Skatteankenævnet indbragt til prøvelse i medfør af § 31 og § 33 i skattestyrelsesloven.

A og B har nedlagt påstande om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at deres forskudsansættelser for indkomståret 2005 nedsættes således:

As forskudsansættelse

 

Pensioner, dagpenge m.v.                         

fra 43.000 kr.

til 0 kr.

 

 

 

Bs forskudsansættelse

   
   

 

Pensioner, dagpenge mv.

fra 550.000 kr.

til 0 kr.

Renteindtægter

fra 180.000 kr.

til 0 kr.

Overskud af virksomhed

fra 156.000 kr.

til 0 kr.

Renteudgifter, virksomhed

fra -89.000 kr.

til 0 kr.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Sagens omstændigheder

Efter at A og B meldte flytning til Schweiz pr. 1. maj 2003, har skattemyndighederne fortsat anset ægteparret for fuldt skattepligtige til Danmark for indkomstårene 2003, 2004 og 2005.

A og B indbragte Skatteankenævnets kendelser om deres skatteansættelser for indkomståret 2003 for Landsskatteretten, som ved kendelser af 25. april 2007 stadfæstede de påklagede skatteansættelser. På tidspunktet for hovedforhandlingen i nærværende sag vedrørende indkomståret 2005 var fristen for indbringelse af Landsskatterettens afgørelse for domstolene endnu ikke udløbet. Parterne er imidlertid enige om, at den faktuelle beskrivelse af sagen, som er indeholdt i Landsskatterettens afgørelse, også kan lægges til grund i nærværende sag. Af Landsskatterettens kendelser vedrørende indkomståret 2003 fremgik følgende:

"...

Sagens oplysninger

Personlige forhold

Klageren og hans ægtefælle har på forskellige adresser haft folkeregisteradresse i Danmark siden den 1. oktober 1973, men meddelte folkeregisteret den 28. april 2003, at de pr. 1. maj 2003 emigrerede til Schweiz. Ved denne meddelelse blev der samtidig oplyst ny adresse i Schweiz samt kontaktadresse i Danmark. Kontaktadressen i Danmark er en postboks. En kontaktadresse er en anden adresse end den adresse, der er flyttet fra. Postboksen/kontaktadressen er også de danske selskabers hidtidige postadresse. Er der oprettet en kontaktadresse vil offentlige myndigheder benytte denne. Postboksen er opsagt af klagerens ægtefælle pr. 1. oktober 2004.

Ægtefællerne har fået en 5-årig opholdstilladelse i Schweiz fra den 1. maj 2003. Tilladelsen er gældende for ophold som pensionister - dvs. ingen arbejdstilladelse. Klageren var [på] udrejsetidspunktet 66 år og hans ægtefælle var 65 år. De schweiziske myndigheder har attesteret, at ægtefællerne er fuldt skattepligtige til Schweiz og har haft bopæl/været hjemmehørende i Schweiz siden den 1. maj 2003. Ægtefællerne har til de schweiziske skattemyndigheder betalt CHF 42.499 i skat (ca. 210.000 kr.) for perioden 1. maj 2003 - 31. december 2003 (omregnet til helårsskattebetaling ca. 315.000 kr.).

Ægtefællerne har tegnet sygeforsikringer i Schweiz og er ikke omfattet af dansk social sikring.

Klagerens ægtefælle har været alvorligt syg og har været indlagt på et hospital i Schweiz i perioderne fra henholdsvis den 13. marts 2004 til den 14. marts 2004, fra den 5. april 2004 til den 6. april 2004, fra den 5. maj 2004 til den 6. maj 2004 og den 17. juli 2004 med dagligt møde til efterbehandling frem til den 6. august 2004.

Til PostDanmark er der meldt midlertidige flytninger - dvs. meddelelser om at posten midlertidigt skal omadresseres (fra adresse/postboks i Danmark). Følgende omadresseringer er foretaget i perioden:

10. oktober 2002 - 10. december 2002

Spanien

11. januar 2003 - 5. april 2003

Spanien

1. maj 2003 - 28. juli 2003

Schweiz (ca. 3 mdr.)

Ingen midlertidig flytning

DK (ca. 2½ mdr.)

18. oktober 2003 - 23. marts 2004

Schweiz (ca. 5 mdr.)

Ingen midlertidig flytning

DK (ca. 3½ mdr.)

8. juli 2004 - 26. august 2004

Schweiz (ca. 2 mdr.)

Offentlige myndigheder i Danmark, et forsikringsselskab, to teleselskaber og en avis benyttede den danske postboksadresse.

Klageren har oplyst, at alle andre breve samt øvrig post, herunder breve fra offentlige myndigheder i Danmark, danske og udenlandske banker, advokatfirmaer, revisorer, forsikringsselskaber, læger, de schweiziske myndigheder, den schweiziske sygeforsikring, forbrugsafgifter etc., er blevet fremsendt til ægtefællernes adresse i Schweiz.

Erhvervsmæssige forhold

Klageren har stiftet og oparbejdet produktionen af joller. Klageren har selv deltaget ved ... samt ved en række danske mesterskaber i ...jolle sejlads.

Klageren ejer 2 danske aktieselskaber. Selskaberne ejer et selskab i Spanien, som producerer sejljoller. De danske selskaber har ingen produktion og ejer kun værdipapirer. Produktionen i et dansk anpartsselskab, som er ejet af aktieselskaberne, er overdraget til klagerens selskab i Spanien i 1997.

Det spanske selskab er drevet fra en fabrik beliggende ca. 100 km. fra .... Virksomheden har 6 ansatte. Klageren er bestyrelsesformand og deltager i driften i kriseperioder. Klageren kan køre til fabrikken i Spanien på ca. 7 timer fra Schweiz. Aktierne i det spanske selskab er bogført til anskaffelsessummen på 25.100 kr. De to danske selskabers egenkapital udgjorde den 30. april 2003 ca. 13.000.000 kr.

Den 29. april 2003 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i de danske selskaber, hvor aktiekapitalen blev udvidet, således at selskaberne kunne omdannes fra anpartsselskaber til aktieselskaber. Samtidig blev regnskabsåret ændret fra tidligere 1.10 - 30.9 til 1.5 - 30.4. Selskaberne blev omdannet til aktieselskaber fra den 1. maj 2003. Den 15. maj 2003 blev der aflagt regnskaber for perioden fra 1. oktober 2002 til den 30. april 2003 (et kortere omlægningsår). I regnskaberne blev i alt afsat 11.960.000 kr. i udbytte. Udbyttebetalingen blev vedtaget på generalforsamlingerne. Den 8. september 2003 har klagerens ægtefælle underskrevet sig som dirigent ved generalforsamlingen på de to danske aktieselskabers regnskab. Selskabernes revisionsfirma har oplyst, at generalforsamlingerne i selskaberne blev afholdt den 30. september 2003, hvilket tillige fremgår af generalforsamlingsreferater. Klagerens ægtefælle er bestyrelsesformand i selskaberne, medens klageren er direktør.

Boligforhold

Klageren solgte helårsboligen ...1, Danmark, ultimo indkomståret 2000. Ægtefællerne var tilmeldt folkeregisteret på denne adresse til den 1. november 2000, hvor de skiftede folkeregisteradresse til ...2, Danmark. På denne adresse var de tilmeldt til den 2. april 2001. Derefter var de i perioden fra den 2. april 2001 til den 1. oktober 2001 ved folkeregistret tilmeldt adressen ...3, Danmark (sommerhus). Den 1. oktober 2001 blev ægtefællerne tilmeldt C/O-adresse på ...4, Danmark, på hvilken adresse de var registreret frem til flytningen til Schweiz den 1. maj 2003.

Køb af sommerhus i indkomstårene 2000/2003

Klageren købte ved betinget skøde af 8. november 2000 sommerhuset ...5, Danmark, med overtagelsesdato den 1. oktober 2003. Ejendommen er vurderet som et sommerhus. Den tidligere ejer havde efter planlovens § 41 ret til som pensionist at anvende sommerhuset til helårsbeboelse. Sommerhuset har et beboelsesareal på 112 m2 og en garage på 66 m2 Sommerhuset er opført i træ. Det er elopvarmet og er beliggende i et sommerhusområde. I henhold til skødets § 1 har sommerhuset solvarmeanlæg og brændeovn. I henhold til skødets § 2 skulle sommerhuset overtages den 1. oktober 2003. Såfremt ejendommens bygninger er fuld- og nyværdiforsikret mod brandskade, skulle risikoen herfor dog allerede overgå til køber ved købsaftalens underskrift. Med overtagelsesdagen som skæringsdag blev sædvanligvis refusionsopgørelse udfærdiget. Købesummen blev aftalt til 2.500.000 kr. der skulle betales kontant senest på overtagelsesdagen.

Der foreligger kopi af skrivelse fra en advokat af 11. juni 2003, hvori det er meddelt sælger, at overtagelsesdagen skulle fastsættes nærmere for at få skødet ejendomsværdipåtegnet og lyst. Klageren foreslog, at det i skødet blev aftalt, at overtagelsen skulle ske senest den 1. september 2003. Sælgerens advokat meddelte, at overtagelsesdagen kunne blive den 1. oktober 2003. Der er udstedt endeligt skøde med den 1. oktober 2003 som overtagelsesdato. Et revisionsselskab har oplyst, at betinget skøde blev indsendt til tinglysning efter købet af ejendommen med henblik på at sikre sig imod godtroende aftaleerhververe og sælgers mulige kreditorer. Da der ikke var blevet aftalt overtagelsesdato, kunne skødet ikke blive tinglyst uden anmærkninger.

Af notat fra ToldSkat af 16. september 2004 fremgår, at købesum for sommerhuset er deponeret i efteråret 2000. Ifølge oplysning fra et revisionsfirma er 2.500.000 kr. den 20. november 2000 overført til en aftalekonto i en bank.

Sommerhuset blev fra efteråret/vinteren 2003 ombygget for ca. 300.000 kr. Udgifterne medgik bl.a. til et nyt køkken.

Køb af sommerhus i indkomståret 2001

Klagerens ægtefælle købte sommerhuset ...3, Danmark ved skøde af 16. februar 2001 med overtagelsesdato den 1. marts 2001. Sommerhuset er opført i 1981 i træ, og det er ombygget i 1995. Det er opvarmet med el. Ejendommen består ud over grund af et hus på 64 m2, som indeholder entre, spisekøkken, opholdsstue med brændeovn, badeværelse med bruseniche samt soveværelse. Derudover er et fritliggende gæstehus på 37 m2 i træ indeholdende 2 værelser, badeværelse og overdækket terrasse. Der er desuden carport på 32 m2 opført i 1997/98. Sommerhuset er i 2003 vurderet til 940.000 kr., heraf grundværdi 156.200 kr. Klageren[s ægtefælle] solgte sommerhuset ved endelig, bindende købsaftale af 1. juli 2004 med overtagelsesdato den 15. juli 2004 for en kontant salgssum på 1.150.000 kr.

Lejlighed i Spanien

Klageren har i hele den omhandlede periode også ejet en lejlighed i Spanien. Det er oplyst, at ægtefællerne i flere år har opholdt sig i Spanien det meste af vinterhalvåret, og at klageren på selskabets fabrik i Spanien har bistået med udviklingen af nye produkter og produktionsmetoder samt andet teknisk arbejde.

Lejlighed i Schweiz

Ægtefællerne har lejet en lejlighed i Schweiz. Lejemålet var uopsigeligt fra den 1. maj 2003 til den 30. april 2004, hvorefter lejemålet blev fortsat, medmindre det blev opsagt af lejer eller udlejer med 3 måneders varsel. Ægtefællerne bor fortsat i lejligheden. Lejligheden er fuldt møbleret og har telefon. Telefonnummeret står i ejerens navn, men klagerens ægtefælle betaler telefonabonnementet. Klageren har fremsendt dokumentation for at regningerne er betalt for maj, juni, juli, august, september, oktober og november 2003. Lejligheden er på 130 m2 og kan lovligt anvendes til helårsbeboelse. Lejligheden er beliggende tæt på et natur/skisportsområde.

Opmagasinering/forsikring af indbo

Ægtefællerne har siden indkomståret 2000 opmagasineret indbo. Der bliver også betalt for opmagasinering vedrørende de danske selskaber. Med virkning fra den 24. april 2003 tegnedes familiebasisforsikring hos Codan, herunder indboforsikring for ...3, Danmark (150.000 kr.), ...5, Danmark (75.000 kr.), ...6 (tidligere nabo) (75.000 kr.) samt G1 Magasin (2.296.000 kr.). Policerne var stadig gældende ved Codans m fremsendelse af oplysningerne til skatteadministrationen den 3. september 2004.

Familiemæssig tilknytning til Danmark

Ægtefællerne har ikke børn eller børnebørn. Der er en nevø i Danmark. Primo januar 2004 er overført 2.000 kr. til nevøens datter, som blev 9 år primo januar 2004. Ægtefællerne har oplyst, at de den 21. juli 2003 havde besøg af nevøens familie.

Biler

To biler er indregistreret i Danmark. En Ford Scorpio personbil fra 1990 og en Ford Aerostar fra 1995. Med virkning fra 1. maj 2003 er der tegnet forsikring i Codan på Ford Aerostar. Forsikringens præmie er beregnet efter kørsel i udlandet og udgør 20.132 kr.

Der er udstedt ny police i september 2003 med virkning fra 5. september. Forsikringssummen udgør nu 4.027 kr. og det er tilføjet, at skader opstået under kørsel med køretøjet ikke er dækket (passiv dækning). Policen er igen ændret med ikrafttræden fra den 16. december 2003 til aktiv dækning. Pr. 1. maj 2003 er police vedr. Ford Scorpio ændret til passiv dækning (dvs. ingen dækning ved skader opstået under kørsel). Policen er løbende ændret. Under passiv forsikringsdækning har bilerne været opmagasineret på adressen ...7. Alle policer er sendt til postboks ... i Danmark. Under forsikringstagerens navn og adresse er klagerens adresse anført som adressen i Schweiz, bortset fra police af 3. juli 2004, hvor adressen er ...5, Danmark. Ægtefællerne har anskaffet en personbil i Schweiz (Mercedes E 280 stationcar, årgang 1999).

Både/sejlklubber

Klageren har fra den 1. april 2003 haft forsikringsdækning i Codan på en jolle, en ...jolle og en ... Glasfiberjolle samt en Brenderup bådtrailer. Ægtefællerne er medlem af Sejlklubben. Klageren har oplyst, at han tillige er medlem af en sejlklub i Schweiz.

Aviser

En lokalavis er opsagt før afrejse til Schweiz. En landsdækkende avis er opsagt pr. 15. oktober 2003. Indtil da blev den leveret på følgende adresser:

01.05.2003 - 31.07.2003

Schweiz

01.08.2003 - 31.08.2003

...3, DK

01.09.2003 - 25.09.2003

Schweiz

25.09.2003 - 15.10.2003

...3, DK

Telefoner

Ægtefællerne har haft fastnettelefon på adressen ...3, Danmark indtil den 30. maj 2004. Desuden har de betalt for et hvilende abonnement for et fastnettelefonnummer på ...1, Danmark, hvorefter det samme nummer blev flyttet til ...5, Danmark. Der er ikke ført samtaler via TDC i følgende perioder:

Fra

Til

28.01.2003

27.03.2003

28.04.2003

30.07.2003

01.11.2003

31.03.2004

Mobilsamtaler via TDC er specificeret således:

I perioden 07.04.2003 - 10.04.2003 er der foretaget/modtaget 7 opkald i Schweiz.
I perioden 01.05.2003 - 30.07.2003 er der foretaget/modtaget 32 opkald i Schweiz.
I perioden 01.09.2003 - 22.09.2003 er der foretaget/modtaget 14 opkald i Schweiz.
I perioden 01.09.2003 - 23.10.2003 er der foretaget/modtaget 3 opkald i Schweiz.
I perioden 26.11.2003 - 18.12.2003 er der foretaget/modtaget 6 opkald i Schweiz.

Forbrugsafgifter

Det årlige gennemsnitlige elforbrug i et enfamilieshus udgør 4.000 - 4.500 kwh (uden elvarme). Fra overtagelsen af ...5, Danmark i oktober 2003 til 31. december 2003 har været et forbrug på 4.351 kWh og 3 m3 vand. Alle elapparater står tændt til frostfri temperatur. Klageren har oplyst, at der har været håndværkere, som har forbrugt strøm i ejendommen umiddelbart efter overtagelsen og ca. 2 måneder frem.

På ...3, Danmark er brugt 3.713 kWh i indkomståret 2003. Der er i perioden fra den 1. oktober 2002 til den 30. september 2003 forbrugt 16 m3 vand.

Bindende ligningssvar

I brev af 10. maj 2004 til Skatteadministrationen har ægtefællerne sendt anmodning om bindende ligningssvar på en række spørgsmål om skattepligt/genindtræden af skattepligt, såfremt de igen flyttede til Danmark. Som baggrund for anmodningen har ægtefællerne anført, at

"Hovedformålet med vores forespørgsel er, at vi ønsker, at få afklaret de skattemæssige konsekvenser af helårsbolig i Danmark, idet vi ikke ønsker, at blive dobbeltbeskattet, dvs. at vi i en periode både beskattes i Schweiz og Danmark af samme indkomster".

Som oplysninger, der kan lægges til grund for det bindende ligningssvar, har ægtefællerne bl.a. anført, at de overvejer at ansøge om mulighed for at bebo sommerhuset ...5, Danmark hele året (pensionistreglen). I fald det bevilges, forventer de at opholde sig her i mindst 8 måneder om året, ligesom de formentlig vil opgive boligen i Schweiz.

Bankforbindelser

Ægtefællerne har beholdt deres danske bankforbindelser med VISADankort. De har ikke under ToldSkat's behandling af sagen afgivet oplysninger om udenlandske bankforbindelser.

Det er oplyst ved e-mail af 26. april 2005, at ægtefællerne har en schweizisk bankkonto.

Skatteankenævnets afgørelse

Klageren er efter en samlet vurdering anset for fuld skattepligtig til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. [Han] har bevaret bopæl her i landet og har i øvrigt den stærkeste tilknytning til Danmark i indkomståret 2003. Klagerens argumenter kan ikke danne grundlag for en anden vurdering.

Følgende er vurderet vedrørende den fulde skattepligt

  1. Har klageren bevaret bopæl i Danmark.
  2. Såfremt klageren har bopæl i begge lande - hvilket land der er centrum for livsinteresser.

Ifølge retspraksis på området er det ikke afgørende for vurderingen af boligmulighed, om den/de til rådighed værende ejendomme har status af sommerhuse, såfremt de faktisk benyttes som helårsbeboelse eller kan ændre status til helårsbeboelse.

Følgende er taget i betragtning vedrørende klagerens fulde skattepligt til Danmark:

...5, Danmark blev købt inden fraflytning til Schweiz. I perioden indtil ejendommen kunne overtages, købte klageren et andet sommerhus i .... Der har således i hele perioden været en ejet ejendom til rådighed. ...5, Danmark er erhvervet for 2.500.000 kr. og er ifølge klageren istandsat fra overtagelsestidspunktet den 1. oktober 2003 og frem til maj 2004, hvor det ifølge ægtefællernes anmodning om bindende ligningssvar blev forventet indflytningsklart. Huset må i henhold til pris/standard kunne anvendes til helårsbolig.

Ægtefællernes telefonnummer til den tidligere bolig på ...1 er gennem et hvilende abonnement bevaret, indtil det blev flyttet til ...5, Danmark.

Siden fraflytningen af ...1 i slutningen af indkomståret 2000 har ægtefællerne haft opmagasineret indbo i Danmark. Fra den 24. april 2003 er der tegnet indboforsikring (familieforsikring). Indboforsikringen dækker det opmagasinerede indbo for 2.296.000 kr. Derudover er indboet i ...5, Danmark (fra før 24. april 2003 - dvs. før overtagelsen af ejendommen og før overtagelsesdatoen er fastsat ifølge det foreliggende) med 75.000 kr., ...3, Danmark med 150.000 kr. samt ved tidligere nabo med 75.000 kr.

Ægtefællerne har bevaret deres danske bankforbindelse med VISA/Dankort og har fortsat medlemskab til Sejlklubben. Ægtefællerne har i hele perioden haft to danske biler indregistreret og forsikret. Forsikringen har været ændret løbende mellem passiv (dækker ikke under kørsel) og aktiv dækning. Ifølge klageren har bilerne ved passiv dækning været opmagasineret på ...7, Danmark.

De to danske selskaber med en formue på ca. 13.000.000 kr. blev inden afrejsen til Schweiz omdannet til aktieselskaber, hvorfor disse via Værdipapircentralen kan udbetale udbytte til personer registreret i udlandet uden at betale udbytteskat. Samme år (2003) blev det vedtaget på selskabets generalforsamling at udbetale udbytte med i alt 11.690.000 kr. Såfremt ægtefællerne anses for at have opgivet deres bopæl i Danmark (tilknytning) og dermed ikke anses for fuldt skattepligtige, sker der ingen beskatning af udbyttet i Danmark. I Schweiz udgør den samlede skattebetaling for 2003 i alt 315.000 kr. Det er således af stor skattemæssige betydning for ægtefællerne ikke at blive betragtet som fuldt skattepligtige til Danmark i indkomståret 2003.

Ægtefællerne har anmodet ToldSkat om et bindende ligningssvar med hensyn til skattepligt/genindtræden af skattepligt, såfremt de ansøger om og får tilladelse til at bebo ...5, Danmark hele året efter pensionistreglen. Det er anført i anmodningen, at det er hensigten at bo i Danmark 8 måneder om året, såfremt der bliver givet tilladelse til at ...5, Danmark kan bebos hele året.

...

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Pligt til at svare indkomstskat til den danske stat i overensstemmelse med reglerne i kildeskatteloven påhviler personer, der har bopæl heri landet, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1

Ved afgørelsen af, om en person har bopæl i Danmark i relation til den fornævnte bestemmelse, henses der bl.a. til, om den pågældende person faktisk har bevaret en bopælsmulighed i Danmark. Efter praksis vil fortsat dispositionsret over den indtil fraflytningen benyttede bolig eller eventuelt en anden bolig som udgangspunkt medføre, at bopælen anses for opretholdt, medmindre boligen udlejes uopsigeligt i mindst 3 år, eller at det godtgøres, at personen har haft til hensigt at bosætte sig varigt i udlandet.

Klageren må anses for at have bevaret væsentlige erhvervsinteresser i Danmark, idet klageren ejer to danske selskaber med en betydelig egenkapital pr. 1. maj 2003, som ejer majoriteten af en produktionsvirksomhed i Spanien, i hvilken forbindelse klageren efter folkeregisterflytningen til Schweiz uanset sin pensioniststatus er direktør i de danske selskaber, ligesom klageren efter det oplyste undertiden deltager i ledelsen af det spanske selskab.

Sommerhuset ...3, Danmark anses for egnet til helårsbeboelse, og sommerhuset ...5, Danmark anses ligeledes for egnet til helårsbeboelse, i hvilken forbindelse det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at ...3, Danmark allerede har været anvendt til helårsbeboelse efter overtagelsesdatoen den 1. marts 2001, og de sandsynliggjorte ophold i Danmark, som klageren og hans ægtefælle har haft efter den 1. maj 2003, må anses for ikke-ubetydelige. Lejligheden i Schweiz var tillige lejet tidsbegrænset og møbleret, ligesom klageren har haft to biler indregistreret i Danmark, og klageren og hans ægtefælle har bevaret medlemskab i en lokal sejlklub i Danmark.

Bl.a. derfor har klageren ikke haft til hensigt varigt at fraflytte Danmark den 1. maj 2003, hvorfor hans fulde skattepligt her til landet er bevaret.

De schweiziske skattemyndigheder anser klageren for fuldt skattepligtig til Schweiz, hvorfor der forligger en dobbeltbeskatningssituation, og beskatningsretten skal herefter fordeles efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Schweiz af 23. november 1973, som senest ændret ved lov nr. 441 af 10. juni 1997.

Klageren anses for at have rådighed over fast bolig i både Danmark og Schweiz, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomstens art. 4, stk. 2, litra a, men idet klageren sammen med sin ægtefælle bl.a. har bevaret økonomisk tilknytning til to danske selskaber og har bevaret fast bolig i det område, hvori de sammen har haft folkeregisteradresse frem til den 1. maj 2003 og efter det oplyste har boet fast i perioden fra 1973 - 1998, må klageren ud fra en samlet bedømmelse anses for at have midtpunktet for sine livsinteresser i Danmark i det omhandlede indkomstår, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomstens art. 4, stk. 2, litra b.

Klageren er derfor hjemmehørende i Danmark i indkomståret 2003, og idet skatteankenævnets beløbsmæssige opgørelse i øvrigt ikke anses for bestridt, stadfæstes afgørelsen.

..."

Der er ikke fremlagt oplysninger for landsretten om skatteansættelserne for indkomståret 2004.

For indkomståret 2005, som nærværende sag angår, afsagde Skatteankenævnet den 28. september 2005 følgende kendelse (den indbragte afgørelse) vedrørende Bs forskudsansættelse:

"...

Din klage har været behandlet i Skatteankenævnet, der har truffet følgende afgørelse:

Talmæssig opgørelse

Selvangivet

 Påklaget  ansættelse

Nævnets afgørelse

Pensioner, dagpenge mv.

0

550.000

550.000

Renteindtægter

0

180.000

180.000

Overskud af virksomhed

0

156.000

156.000

Renteudgifter, virksomhed

0

- 89.000

- 89.000

Begrundelse

Vedrørende spørgsmålet om skattepligt, finder nævnet ikke, at der med nærværende klage over forskudsansættelsen er fremkommet oplysninger, som godtgør at forholdene har ændret sig siden den vurdering nævnet har foretaget vedrørende indkomståret 2003 - hvor også forhold i 2004 indgik i vurderingen af, hvorvidt bopæl i Danmark er bevaret.

For så vidt angår den forskudsansatte renteindtægt, bemærker nævnet, at der ultimo 2003 er udbetalt udbytte med 11.690.000 kr. til dig. Selv om du har betalt restskatter med ca. 5.000.000 kr., finder nævnet ikke skatteadministrationens skøn over en forrentning på 3 % af 6.000.000 kr., idet der ikke er indgivet nærmere oplysninger om formueforholdene og forrentningen heraf i udlandet.

Forskudsansættelsen stadfæstes

..."

Skatteankenævnet afsagde samtidig følgende kendelse (den indbragte kendelse) vedrørende As forskudsansættelse for indkomståret 2005:

"...

Din klage har været behandlet af Skatteankenævnet, der har truffet følgende afgørelse:

Talmæssig opgørelse

Selvangivet

Påklaget ansættelse

Nævnets afgørelse

Pensioner, dagpenge mv.

0

43.000

43.000

Begrundelse

Vedrørende spørgsmålet om skattepligt, finder nævnet ikke, at der med nærværende klage over forskudsansættelsen er fremkommet oplysninger, som godtgør at forholdene har ændret sig siden den vurdering nævnet har foretaget vedrørende indkomståret 2003 - hvor også forhold i 2004 indgik i vurderingen af, hvorvidt bopæl i Danmark er bevaret.

..."

I begrundelsen i begge kendelser henviste Skatteankenævnet til nævnets vurdering vedrørende indkomståret 2003, som gengivet ovenfor i Landsskatterettens kendelse af 25. april 2007.

For landsretten er det endvidere oplyst, at A og Bs sommerhus, ...5, Danmark, er vurderet til 3.500.000 kr. ved ejendomsvurderingen for 2005. Sommerhusets ydervægge er isoleret med 100 mm mineraluld.

Revisionsaktieselskabet R1 har udarbejdet en revisionsrapport af 18. december 2006 over A og Bs opholdsdage i henholdsvis Dammark, Schweiz og Spanien i perioden fra 1. maj 2003 til 31. december 2005. Rapporten er udarbejdet på grundlag af bilag fra løbende dagligdagsomkostninger afholdt i Schweiz, hospitalsindlæggelser, kontoudskrifter, flybillet mv. De foreliggende bilag dokumenterer, verificerer eller sandsynliggør ifølge opgørelsen, at A eller B har opholdt sig i de anførte lande i følgende antal dage i løbet af den angivne periode:

Periode

Schweiz

Danmark

Andre lande

1/5 2003 - 31/12 2003

191 dage

49 dage

5 dage

1/1 2004 - 31/12 2004

256 dage

98 dage

12 dage

1/1 2005 - 31/12 2005

252 dage

94 dage

19 dage

Dette opholdsmønster er ikke bestridt af Skatteministeriet.

Forklaringer

Der er afgivet forklaringer af B, NN, JJ, MM og TP.

B forklarede bl.a., at han begyndte produktion af glasfiberjoller i 1972. 1 1997 flyttede han produktionen fra Danmark til Spanien, hvor der i en periode, hvor det gik godt, var seks ansatte i virksomheden. Afsætningen er faldet betydeligt, siden den jolle, som virksomheden har specialiseret sig i, er udgået af internationale konkurrencer. I dag fungerer han kun som rådgiver for virksomheden.

De havde haft et ønske om at købe sommerhuset ...5, Danmark i flere år, hvor han havde opsøgt ejeren for at købe det. Pludselig blev det til salg, fordi ejeren var ved at bygge sig et nyt hus. Han aftalte derfor med ejeren, at A og han skulle overtage sommerhuset nogle måneder senere, men ejeren løb fra den mundtlige aftale, da ejerens byggeri trak ud. A og han havde i mellemtiden solgt deres hus pr. 1. november 2000, og de måtte derfor opmagasinere deres bohave. Tanken var oprindeligt at tilbringe vinteren i Spanien og sommeren i sommerhuset i Danmark, men det viste sig senere problematisk, fordi de ikke kunne have folkeregisteradresse i et sommerhus hele året. I november 2000 tog de til Spanien, men lejede et sommerhus på ...2, Danmark for at få en folkeregisteradresse. I foråret 2001 vendte de hjem og købte sommerhuset ...3, Danmark, som de anvendte under ferieophold i Danmark, da det fortsat trak ud med at overtage sommerhuset ...5, Danmark. De blev aldrig enige med sælgeren om en overtagelsesdag, men på et tidspunkt meddelte sælgeren, at han nu flyttede fra sommerhuset.

Om baggrunden for at flytte til Schweiz forklarede B bl.a., at forholdet til deres vennekreds - der talte meget om børnebørn - var blevet et andet, efter de havde mistet deres datter flere år tidligere. De ønskede derfor en form for ny start. Da de havde venner i Schweiz, som de havde kendt siden hans sejlertid, besluttede de i foråret 2003 at flytte til Schweiz. De lejede den lejlighed, som de fortsat bor i, men ønskede at købe en bolig i Schweiz. Da de blev dobbeltbeskattet, smuldrede midlerne til at købe fast ejendom for.

I maj 2004 udtog de en del af deres opmagasinerede bohave til sommerhuset ...5, Danmark og kørte resten til Schweiz med anhænger. Sommerhuset er ikke helårsisoleret, og de har kun anvendt det i ferieøjemed i 3 måneder om året.

Inden de flyttede til Schweiz, fik de rådgivning om, at de skatteteknisk ville få mest ud af deres penge ved at flytte til Schweiz, og flytningen var skattemæssigt "timet" af deres rådgivere. Baggrunden for deres forespørgsel i maj 2004 til de danske skattemyndigheder om de skattemæssige konsekvenser af en eventuel flytning tilbage til Danmark var de økonomiske konsekvenser af at blive dobbeltbeskattet, som de ikke kan leve med i længden. De har endnu ikke afsluttet deres overvejelser om at flytte tilbage til Danmark.

El-installatør NN forklarede blandt andet, at han lavede elektrikerarbejde for A og B i sommerhuset ...5, Danmark over en periode fra januar til maj 2004 i forbindelse med installation af et nyt køkken. Han og de øvrige håndværkere brugte alle strøm, og huset var opvarmet. Han så ikke A og B i perioden, men havde fået en nøgle til huset, og når han skulle i kontakt med dem, ringede eller e-mailede han til Schweiz.

JJ forklarede blandt andet, at han har kendt A og B i 26 år, da de tidligere har været naboer. Han bor 4-5 kilometer fra A og Bs sommerhus og tømmer blandt andet deres postkasse og slår græsset. De bor i Schweiz og opholder sig kun i sommerhuset i sommerhalvåret. Han har besøgt dem i Spanien i efterårsferien i 2006.

Tømrermester MM forklarede bl.a., at han i 2004 har udført arbejde i A og Bs sommerhus med henblik på installation af nyt køkken, flytning af skillevægge og udskiftning af et vindue. Mureren lagde nyt køkkengulv. Huset er et ganske almindeligt, pænt sommerhus. Ejerne var der ikke. De boede i Schweiz. Han fik derfor en nøgle til huset.

TP forklarede bl.a., at han bor i nr. 2 på vejen ...5, Danmark. Han kan derfor ikke undgå at følge med i, hvem der benytter vejen. Han er næstformand i grundejerforeningen, som har 54 medlemmer, hvoraf de 4 bor der hele året. A og B bor ikke i deres sommerhus hele året. Han har kendt B, siden de sejlede sammen i Sejlklubben for 20-30 år siden. Han har ikke set B i sejlklubben de sidste 20 år.

Procedure

A og B har i hovedtræk procederet i overensstemmelse med et påstandsdokument af 2. maj 2007, hvor det er gjort gældende:

At

A og Bs fulde skattepligt til Danmark ophørte ved fraflytningen den 1. maj 2003,

 

at

de ikke har eller har haft bopæl i Danmark i indkomstårene 2003, 2004 og 2005,

 

at

de ikke har eller har haft bopæl bolig til rådighed i Danmark i indkomstårene 2003, 2004 og 2005,

 

at

deres ophold i Danmark har karakter af ferie eller lignende,

 

at

deres ophold i Danmark ikke har tilstrækkelig varighed til, at der indtræder fuld skattepligt til Danmark,

 

at

sommerhuset ...3, Danmark ikke var helårsanvendeligt, og at de ikke har anvendt sommerhuset som helårsbeboelse, hverken lovligt eller ulovligt,

 

at

de ikke har anvendt sommerhuset ...5, Danmark som helårsbeboelse, men alene i ferieøjemed,

 

at

de har ført tilstrækkeligt bevis for opholdsdage i Danmark og Schweiz, og at bevisbyrden for, at deres oplysninger ikke er korrekte under disse omstændigheder påhviler Skatteministeriet,

 

at

der ikke er hjemmel til den af skattemyndighederne foretagne forskudsansættelse for indkomståret 2005, da A og Bs fulde skattepligt til Danmark er ophørt i indkomståret 2005,

 

at

det af de stedlige skattemyndigheder foretagne skøn over renteindtægter ikke er tilstrækkeligt begrundet, og

 

at

den af de stedlige skattemyndigheder foretagne forskudsansættelse for indkomståret 2005 ikke er tilstrækkeligt begrundet.

Såfremt landsretten måtte nå til det resultat, at A og B er fuldt skattepligtige til Danmark, og der derfor indtræder fuld skattepligt til to lande, har A og B gjort gældende:

At

de i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Schweiz, artikel 4, stk. 2, litra a, er skattemæssigt hjemmehørende i Schweiz, hvor de har opholdt sig længst og hyppigst, og hvor de har truffet de mest omfattende foranstaltninger til deres underhold,

 

at

de har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (centrum for livsinteresser) til Schweiz, hvor de også i den omhandlede periode sædvanligvis har opholdt og opholder sig samt har helårsbolig til rådighed,

 

at

de ikke har nogen erhvervsmæssig tilknytning til Danmark,

 

at

de ikke har nogen nær familiemæssig tilknytning til Danmark, samt

 

at

de har foretaget de mest omfattende foranstaltninger til underhold i Schweiz, blandt andet i form af bolig.

Skatteministeriet, der har procederet i overensstemmelse med et påstandsdokument af 1. maj 2007, har bl.a. gjort gældende, at A og B har bevisbyrden for, at deres fulde skattepligt til Danmark er ophørt, og har til støtte herfor henvist til SKM2001.388.HR og SKM2004.257.HR. A og B har ikke løftet denne bevisbyrde. De har tværtimod bevaret rådighed over bolig og har dermed ikke opgivet deres bopæl i Danmark. Deres fulde skattepligt er derfor ikke ophørt efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. Deres opholdsmønster og andre tilknytningsmomenter, såsom erhvervsinteresser, indbo og løsøre understøtter, at bopæl er bevaret. Den lokale skattemyndighed har derfor været berettiget til at ændre forskudsansættelserne for indkomståret 2005, jf. kildeskattelovens § 53, stk. 2.

På fraflytningstidspunktet den 1. maj 2003 rådede A og B således over sommerhuset ...3, Danmark, som er opført i 1981 og ombygget i 1995. Ejendommen består ud over en grund af et hus på 68 m2 og et fritliggende gæstehus på 37 m2. I 2003 var sommerhuset vurderet til 940.000 kr., hvoraf grundværdien udgjorde 156.200 kr.

Allerede den 8. november 2000 havde B indgået en aftale om køb af sommerhuset ...5, Danmark. Handlen var alene betinget af fastsættelse af overtagelsesdagen, som senest i juli 2002 blev aftalt til den 1. oktober 2003. Ifølge BBR har sommerhuset et areal på 112 m2. Sommerhuset blev efter A og Bs overtagelse istandsat for et samlet beløb på 369.216 kr. og var i 2005 vurderet til 3.500.000 kr., hvoraf grundværdien udgjorde 979.300 kr. Sælgeren benyttede sommerhuset som sin helårsbolig ifølge skødets forside, og det må lægges til grund, at sommerhuset allerede inden A og Bs ombygninger af sommerhuset var egnet til helårsbeboelse.

Skatteministeriet har på den baggrund gjort gældende, at A og B havde rådighed over en bolig i Danmark, og at det er uden betydning, om de efter planloven kunne benytte sommerhusene som helårsboliger. Til støtte herfor har Skatteministeriet henvist til SKM2001.388.HR.

A og B lejede pr. 1. maj 2003 en fuldt møbleret lejlighed i Schweiz og lod deres indbo i Danmark opmagasinere med en forsikringssum på 2.296.000 kr., ligesom de bevarede to biler i Danmark, som delvis har været aktivt forsikrede, og tre joller med en bådtrailer. De er stadig aktive medlemmer af Sejlklubben. Ifølge A og Bs egne oplysninger har de endvidere opholdt sig i Danmark i betydeligt omfang siden 1. maj 2003, hvortil kommer, at B er ejer af selskaberne H1 A/S og H2 A/S, der begge har hjemsted i Danmark, og som ejer 51 procent af det spanske selskab H3 S.L., der producerer sejljoller. A og Bs væsentligste aktiver har således befundet sig i Danmark, ligesom A og B har haft erhvervsmæssig tilknytning til Danmark. De kan derimod ikke antages at have haft nogen nærmere tilknytning til Schweiz.

Skatteministeriet har endvidere anført, at valget af Schweiz som tilflytningsland formentlig skyldes, at Schweiz i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Danmark har eksklusiv beskatningsret til de udbytter på i alt 11.690.000 kr., som i september 2003 blev vedtaget i Bs to danske selskaber, og at udbytter beskattes særdeles lempeligt i Schweiz. Det sædvanlige er imidlertid, at Danmark bevarer retten til at beskatte bruttoudbytter med op til 15 %. Dette gælder også i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Spanien, hvor A og B gennem mange år har haft en lejlighed. Skatteministeriet har på denne baggrund gjort gældende, at A og B ikke har haft til hensigt at tage varigt ophold i Schweiz, hvilket bl.a. understøttes af, at de i maj 2004 bad den lokale skattemyndighed om et bindende ligningssvar om skattepligt til Danmark, hvis de benyttede sommerhuset ...5, Danmark som helårsbolig. Skatteministeriet har i den forbindelse henvist til UfR 1987.616 H.

Skatteministeriet har endvidere gjort gældende, at A og B har den stærkeste tilknytning til Danmark, hvorfor parret efter artikel 4, stk. 2, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Schweiz er hjemmehørende i Danmark og ikke i Schweiz.

Skatteministeriet har endelig gjort gældende, at B ikke kan gøre gældende, at skattemyndighedernes skønsmæssige forskudsansættelse af hans renteindtægt i 2005 ikke er korrekt, da B ikke har nedlagt en subsidiær påstand om hjemvisning af sagen til fornyet forskudsansættelse.

Landsrettens begrundelse og resultat

Sagen angår indkomståret 2005. Pligt til at svare indkomstskat forudsætter efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, bopæl her i landet. Spørgsmålet er dermed, om ægteparret A og B uanset fraflytningen til Schweiz den 1. maj 2003 havde opretholdt en sådan tilknytning til Danmark, at de ved begyndelsen af indkomståret 2005 måtte anses for at have bevaret bopæl her.

A og B var på dette tidspunkt begge pensionister. De havde tidligere gennem deres to danske selskaber ejet og drevet en mindre, spansk virksomhed, men virksomheden var afhændet, og som et led heri var en væsentlig del af det spanske selskab solgt fra. I den forbindelse var de danske selskaber blevet omdannet til aktieselskaber med formueforvaltning som formål, og størsteparten af egenkapitalen var udloddet i henhold til generalforsamlingsbeslutning i efteråret 2003. B var fortsat formand for bestyrelsen i det spanske selskab, men hans tilstedeværelse i Spanien, hvor ægteparret ejede en lejlighed, var kun påkrævet sporadisk.

Under disse omstændigheder havde ægteparret ved indgangen til indkomståret 2005 ingen væsentlige erhvervsinteresser, der havde forbindelse til Danmark eller forudsatte deres tilstedeværelse her i landet i nævneværdigt omfang.

Efter det oplyste havde de på dette tidspunkt ej heller børn eller børnebørn, der personligt knyttede dem til Danmark.

De havde ved indgangen til indkomståret 2005 beboet den lejlighed i Schweiz, som de i dag fortsat bebor, siden maj 2003, hvor de lejede den møbleret, og det er ubestridt, at de derefter har opholdt sig i Schweiz, hvortil de er fuldt skattepligtige, samt i udlandet i øvrigt i ca. tre fjerdedele af tiden.

Deres personlige forhold peger således ikke i retning af, at de har bevaret tættere forbindelse til Danmark.

Ved begyndelsen af indkomståret 2005 ejede de et sommerhus her, som de fortsat ejer. De har også i øvrigt i hele perioden siden fraflytningen ejet et sommerhus her, som de dog ikke lovligt har kunnet anvende til helårsbeboelse, og som ikke har været udlejet, men som til stadighed har været benyttet af dem til lovligt ophold, hovedsagelig i sommerhalvåret, i cirka en fjerdedel af tiden.

En helhedsbedømmelse af disse forhold må herefter føre til, at A og B ved indgangen til indkomståret 2005 ikke kan anses for at have bevaret en sådan tilknytning til Danmark, at de har opretholdt bopæl her. Der har derfor ikke været hjemmel til at anse dem for pligtige her til landet for det pågældende indkomstår. Som følge heraf tages deres påstande over for Skatteministeriet til følge.

Skatteministeriet skal betale 70.000 kr. i alt i sagsomkostninger til A og B, hvoraf 8.945 kr. udgør dækning af udgifter til materialesamling og 4.500 kr. udgør retsafgifter, mens restbeløbet medgår til dækning af advokatomkostninger. Ved fastsættelsen af sagsomkostninger har landsretten ud over sagens karakter, omfang og resultat, lagt vægt på, at sagerne er behandlet samlet, har omhandlet identiske problemstillinger og er ført af samme advokat på vegne af A og B.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at As forskudsansættelse for indkomståret 2005 nedsættes således:

Pensioner, dagpenge m.v.

fra 43.000 kr. til 0 kr.

Skatteministeriet tilpligtes endvidere at anerkende, at Bs forskudsansættelse for indkomståret 2005 nedsættes således:

Pensioner, dagpenge mv.

fra 550.000 kr. til 0 kr.

Renteindtægter

fra 180.000 kr. til 0 kr.

Overskud af virksomhed

fra 156.000 kr. til 0 kr.

Renteudgifter, virksomhed

fra - 89.000 kr. til 0 kr.

Inden 14 dage skal Skatteministeriet betale 70.000 kr. i sagsomkostninger til A og B under et.