Dato for udgivelse
27 maj 2003 08:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14. september 1999
SKM-nummer
SKM2003.216.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
B-1746-99
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Syn, skøn
Resumé

Landsretten tog stilling til, om rekvirenten kunne afskære Told- og Skattestyrelsen fra at stille et spørgsmål om nogle fordringers værdi for en konkret kreditor. Landsretten fandt, at da det ikke på forhånd kunne udelukkes, at besvarelsen af spørgsmålet kunne have betydning for sagen, blev spørgsmålet tilladt stillet til syns- og skønsmanden.

Redaktionelle noter
Kendelsen er ikke offentliggjort i 1999, hvor den er afsagt. Da kendelsen imidlertid er af væsentlig betydning, offentgøres den på nuværende tidspunkt

Vestre Landsrets kendelse af 14. september 1999, B-1746-99

Parter

H1 ApS

mod

Skatteministeriet.

Som dommere fungerede 

landsdommerne Bjerg Hansen, Vogter og Gerd Sinding (kst.) med sidstnævnte som retssekretær.

----------

Aalborg Byrets kendelse af 29. juni 1999 9. afdeling, BS 9803662-9

 

Der fremlagdes skrivelse af 28. juni 1999 fra skønsindstævnte, hvoraf fremgår, at skønsindstævnte tiltræder det forslag til syns- og skønstema, der blev formuleret i retsmødet den 21. juni 1999.

Der fremlagdes endvidere telefaxskrivelse af 28. juni 1999 fra advokat Poul Bostrup, Birkerød, hvoraf fremgår, at syns- og skønsrekvirenten protesterer mod, at det i retsmødet den 21. juni 1999 formulerede spørgsmål 3 forelægges den, der udmeldes som syns- og skønsmand, til besvarelse.

Dommeren afsagde følgende

Indledningsvis bemærkes, at det begærede syn og skøn skal foretages til brug under en sag, der ikke behandles her ved retten, men ved landsskatteretten. Det er derfor landsskatteretten, der må tage stilling til, om eller i hvilket omfang der kan lægges vægt på resultatet af det syn og skøn, der skal foretages. Retten vil derfor som udgangspunkt ikke kunne afskære et spørgsmål, som den ene part ønsker stillet, selv om modparten protesterer mod spørgsmålet og eventuelt måtte kunne påvise et tilsyneladende holdbart grundlag for at fastslå, at svaret vil være eller bør være uden betydning for landsskatterettens afgørelse.

Det omtvistede spørgsmål 3 indebærer ikke nogen stillingtagen til, om rekvirenten har afgørende indflydelse på beslutningen om, hvorvidt kommanditselskaberne sælger juletræerne til rekvirenten, jfr. ordene "hvis det vurderingen lægges til grund....."

Retten finder ikke at have et sikkert grundlag for at udelukke, at rekvirenten - eventuelt uden at have formel medbestemmelseskompetence - har en reel mulighed for på afgørende måde at påvirke kommanditselskabernes beslutning om, hvem juletræerne sælges til.

Retten finder heller ikke at have et sikkert grundlag for at fastslå, at den, der udmeldes som syns- og skønsmand, ikke vil have tilstrækkelig fagkundskab til at besvare spørgsmål 3, og at landsskatteretten, hvis syns- og skønsmanden besvarer spørgsmålet, ved sin afgørelse i sagen ikke vil tillægge svaret nogen betydning.

Som følge af det anførte

Bestemmes

Det tillades, at spørgsmål 3, således som spørgsmålet blev formuleret i retsmødet den 21. juni 1999, stilles til den, der udmeldes som syns- og skønsmand.

Parterne underrettes om kendelsen ved, at der i dag sendes den retsbogsudskrift.

Sagen udsat, for at parterne kan fremkomme med forslag til syns- og skønsmand, eventuelt i overensstemmelse med et indhentet forslag fra Finansrådet.

Retten hævet.

----------

Vestre Landsrets kendelse af 14. september 1999, B-1746-99

Der afsagdes følgende kendelse

Idet det ikke på forhånd kan udelukkes, at besvarelsen af spørgsmål 3 som formuleret i retsbogen for Retten i Aalborg, 9. afdeling, den 21. juni 1999 kan have betydning for sagen

bestemmes

Den påkærede kendelse stadfæstes.

Sagen sluttet.