Dato for udgivelse
06 jul 2007 13:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 maj 2007 12:57
SKM-nummer
SKM2007.484.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-085048
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Salg + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ejendom
Resumé
Skatterådet fandt, at en lejlighed, der blev erhvervet som sommerbolig og siden hen anvendt som sådan, kunne sælges skattefrit.
Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 2

Henvisning
Ligningsvejledning 2007-2 E.J.1.1
Spørgsmål

Kan det bekræftes, at en eventuel avance opnået ved salg af ejendommen A, vil være omfattet af sommerhusreglen i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2 og dermed være skattefri?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgeren er boende B. Fra ejendommen, beliggende C, driver spørger sammen med sin ægtefælle en større hvidevarer, samt radio/TV forretning.

Spørgeren har i 1995 erhvervet en ejendom A, til en pris på 590.402 kr. Ejendommen er i henhold til vurderingsmeddelelse fra 2005 kategoriseret som ejerlejlighed til beboelse i rækkehusbebyggelse. Den samlede ejendoms grundværdi udgør 1.770 m2 og er fordelt på 9 ejerlejligheder.

I forbindelse med købet af den nævnte ejendom, har spørgeren afhændet sommerhus, beliggende D.

Ved brev af 20. august 2001 fra E's Teknik- og Miljøudvalg har spørgeren fået dispensation til at anvende ejendommen som fritidsbolig indtil ejerskifte.

Repræsentanten har oplyst, at spørgeren siden købet har anvendt ejendommen som fritidsbolig.

Forespørgeren har dernæst fremlagt dokumentation vedrørende udgifter til el og vand.

Det fremgår af opgørelse fra F, at forespørgerens udgifter til el i perioden fra den 1. marts 2002 til 28. februar 2003 udgjorde ca. 5.000 kr. (forbrug på 2982 kWh). For perioden fra den 1. marts 2003 til den 29. februar 2004 udgjorde udgifter til el 3.909 kr. (forbrug på 2209 kWh), for perioden fra den 1. marts 2004 til den 28. februar 2005 udgjorde udgifter til el 2.441 kr. (forbrug på 1726 kWh) og for perioden fra den 1. marts 2005 til den 28. februar 2006 udgjorde udgifter til el 1.995 kr. (forbrug på 1995 kWh).

Det fremgår endvidere af de fremlagde slutopgørelser vedr. vandforbrug, at forespørgerens udgifter til vand for perioden fra 1. januar 2001 til 31. december 2001 udgjorde 1.112 kr., for perioden fra den 1. januar 2003 til den 31. december 2003 udgjorde 1.225 kr., for perioden fra den 1. januar 2004 til den 31. december 2004 udgjorde 1.234 kr., for perioden fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2005 udgjorde 1.124 kr. og for perioden fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2006 udgjorde 1.102 kr.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Repræsentanten er af den opfattelse, at salget vil være omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, hvilket indebærer, at en eventuel avance, opnået ved salget, vil være skattefri.

Repræsentanten har anført, at spørgeren har fået tilladelse til at benytte ejendommen som fritidsbolig af kommunen, at spørgeren rent faktisk har benyttet ejendommen som fritidsbolig i ejerperioden, og at spørgeren på erhvervelsestidspunktet ikke havde nogle intentioner om at benytte lejligheden til andet end fritidshus.

Repræsentanten har dernæst fremhævet, at kommunen selv har konstateret, at spørgeren ikke brugt ejendommen til helårsbeboelse, men anerkendt, at lejligheden blev brugt som fritidsbolig, hvilket førte til, at spørgeren har fået den ovennævnte dispensation til at benytte bolig som fritidsbolig.

Repræsentanten har afslutningsvis henvist til TfS 1998.118 LR samt SKM2006.415.LSR.

SKATs indstilling og begrundelse

I henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 1, stk. 1, skal fortjeneste ved afståelse af fast ejendom medregnes til den skattepligtige indkomst.

Loven indeholder en undtagelse til denne regel, idet ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, bestemmer, at fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder ikke skal medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit efter nærværende stykke.

Det fremgår endvidere af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, at reglerne i § 8, stk. 1, gælder også for sommerhusejendomme og lignende, som ejeren eller dennes husstand har benyttet til privat formål i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit efter nærværende stykke.

SKAT bemærker, at ejendommen på erhvervelsestidspunktet var kvalificeret som helårsbolig. SKAT skal dog samtidig fremhæve, at den daværende F Kommune den 21. august 2001har dispenseret fra kravet om helårsanvendelse, idet det blev konstateret, at ejendommen ikke blev anvendt som sådan. I konsekvens heraf blev boligens status ændret til fritidsbolig.

Dernæst er SKAT af den opfattelse, at boligen blev anvendt i overensstemmelse med sin nye status, dvs. som sommerbolig, hvilket må anses for bekræftet af størrelsen af de afholdte udgifter til el og vand i henholdt til de fremlagde opgørelser fra forsyningsselskaberne.

SKAT indstiller derfor, at der svares, at der ikke skal betales skat af eventuel avance ved salg af ejerlejlighed beliggende A, idet ejendommen fra august 2001 er registreret som sommerbolig og idet spørgeren i hele sin ejerperioden har anvendt ejendommen som fritidsbolig.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.