åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Reglerne om overgangssaldo findes i aktieavancebeskatningslovens § 45 A, der er indsat ved lov nr. 540 af 6. juni 2007.

Ved denne lov er selskabsskatteprocenten, jf. SEL § 17 stk. 1, nedsat fra 28 pct. til 25 pct. Nedsættelsen har virkning for indkomståret 2007 og senere indkomstår. Samtidigt er skatten af aktieindkomst forhøjet fra 43 pct. til 45 pct. for så vidt angår den del af aktieindkomsten, der overstiger 100.000 kr. (i 2007-niveau), jf. PSL § 8 a stk. 2-6. Uudnyttet beløbsgrænse kan overføres til ægtefællen. Beløbsgrænsen reguleres efter PSL § 20. Forhøjelsen af skatten af aktieindkomst over den nævnte beløbsgrænse har virkning for 2008 og ►2009◄ . For indkomstårene 2008 og 2009 udgør beløbsgrænsen henholdsvis 102.600 kr. og 106.100 kr.

For som udgangspunkt at undgå, at aktionærer skal betale skat af aktieindkomst med 45 pct. af en aktieavance eller et aktieudbytte, der hidrører fra et overskud i selskabet, der i selskabet er beskattet med 28 pct. (eller højere), er det i PSL § 8 a stk. 2 fastsat, at beskatningsprocenten på 45 pct. ikke finder anvendelse i det omfang, aktieindkomsten kan rummes i en positiv overgangssaldo, opgjort i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 45 A.

Reglerne om overgangssaldo er ophævet ved § 2 i lov nr. 459 af 12. juni 2009. Ophævelsen har virkning fra og med indkomståret 2010. Ved samme lov er skatteprocenterne for aktieindkomst på 43 og 45 pct. nedsat til 42 pct. - ligeledes med virkning fra og med indkomståret 2010.

Overgangssaldoen har således kun betydning for skatteberegningen for indkomstårene 2008 og 2009.

Overgangssaldoen skal først opgøres, når/hvis skatteyderens samlede aktieindkomst i et indkomstår overstiger ovennævnte beløbsgrænse på 102.600 kr. (for 2008) eller 106.100 (for 2009) - for ægtefæller 205.200 kr. (for 2008) eller 212.200 kr. (for 2009), jf. ABL § 45 A stk. 1. Overgangssaldoen kan dog selvangives fra og med indkomståret 2008. Ægtefællerne opgør hver sin overgangssaldo.

Overgangssaldoen gælder kun for skatteydere, der den 1. januar 2007 var fuldt skattepligtige til Danmark efter kildeskattelovens § 1, og som ejede aktier pr. 1. januar 2007. 

For børsnoterede aktier opgøres overgangssaldoen pr. 1. januar 2007 som differencen mellem aktiernes kursværdi pr. 1. januar 2007 og aktiernes anskaffelsessum, jf. ABL § 45 A stk. 3. Ved aktiernes kursværdi pr. 1. januar 2007 menes den sidst noterede kurs inden 1.1.2007, typisk børskursen den 30.12.2006, jf. skatteministerens svar på spørgsmål 26 til forbindelse med Folketingets behandling af lovforslaget om overgangssaldoen (L 213, fremsat den 18.4.2007).

For unoterede aktier opgøres overgangssaldoen pr. 1. januar 2007 som differencen mellem den skattepligtiges andel af selskabets regnskabsmæssige egenkapital ved udløbet af regnskabsåret 2006  og aktiernes anskaffelsessum, jf. ABL § 45 A stk. 4. Ved regnskabsåret 2006 forstås det regnskabsår, der udgør indkomståret 2006, jf. skatteministerens svar på spørgsmål 34 i forbindelse med Folketingets behandling af lovforslaget om overgangssaldoen (L 213, fremsat den 18.4.2007). Ved opgørelsen af selskabets regnskabsmæssige egenkapital tages der ikke hensyn til værdier, der ikke indgår i selskabets regnskabsmæssige egenkapital, f.eks. oparbejdet goodwill. Hvis selskabet ved aflæggelsen af årsregnskabet for regnskabsåret 2007 ved en ændring af regnskabspraksis efter bestemmelserne i årsregnskabsloven opskriver aktiver, der indgik i selskabets balance for regnskabsåret 2006, forhøjes det opgjorte beløb med den del af de foretagne opskrivninger fratrukket udskudt skat forbundet hermed, der svarer til den skattepligtiges andel af selskabets regnskabsmæssige egenkapital ved udløbet af regnskabsåret 2006.

Skatteministeriet har den 12. marts 2008 som kommentar til en henvendelse fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer tilkendegivet, at adgangen til at forhøje overgangssaldoen ikke er afhængig af, om årsregnskabet for regnskabsåret 2006 er aflagt før eller efter datoen for fremsættelsen af lovforslaget (SKM2008.240.DEP). Skatteministeriet har samtidigt tilkendegivet, at det beløb, som overgangssaldoen nærmere kan opskrives med, er aktionærens forholdsmæssige andel af opskrivningsbeløbet primo indkomståret 2007 fratrukket udskudt skat forbundet hermed (SKM2008.240.DEP). 

For såvel børsnoterede som unoterede aktier medregnes kun aktier, for hvilke opgørelsen giver et positivt beløb, dvs. aktier, hvor den opgjorte værdi pr. 1. januar 2007 er større end anskaffelsessummen, jf. ABL § 45 A stk. 3 og 4. Hvis den skattepligtige kan vælge en anden anskaffelsessum end den faktiske anskaffelsessum, lægges den højst mulige anskaffelsessum til grund ved opgørelsen, jf. ABL § 45 A stk. 3 og 4.

Overstiger overgangssaldoen pr. 1. januar 2007 ikke 100.000 kr., sættes den til 0 kr., jf. ABL § 45 A stk. 2. For ægtefæller sættes overgangssaldoen til 0 kr., hvis summen af ægtefællernes overgangssaldi pr. 1. januar 2007 ikke overstiger 200.000 kr.

Overgangssaldoen påvirkes ikke af, at den skattepligtige efterfølgende ombytter aktier, der er medregnet ved opgørelsen af saldoen, med aktier i et andet selskab, eller af, at det selskab, hvis aktier er medregnet ved opgørelsen af saldoen, efterfølgende bliver ophørsspaltet efter fusionsskattelovens bestemmelser om skattefri spaltning, jf. skatteministerens svar på spørgsmål 47 og 48 i forbindelse med Folketingets behandling af lovforslaget om overgangssaldoen. Det skal i den forbindelse bemærkes, at overgangssaldoen ikke er knyttet til bestemte aktier og derfor ikke påvirkes af, at der efterfølgende foretages en omstrukturering i selskabet. Skatterådet har i bindende svar af 18.12.2007 (SKM2007.919.SR) bekræftet, at overgangssaldoen overføres efter en skattefri omstrukturering.   

Overgangssaldoen pr. 1. januar 2007 nedskrives med den skattepligtiges positive nettoaktieindkomst efter personskattelovens § 4 a, der erhverves i indkomståret 2007 og efterfølgende indkomstår, jf. ABL § 45 A stk. 2. Nedskrivningen foretages, uanset hvorfra aktieindkomsten hidrører. For gifte skatteydere nedskrives overgangssaldoen endvidere med den anden ægtefælles aktieindkomst i det omfang, der ved beskatningen af den anden ægtefælle er sket overførsel efter PSL § 8 a stk. 2, 4. pkt. Nedskrivning af overgangssaldoen foretages ved udløbet af det enkelte indkomstår. 

Nedskrivningen foretages, indtil saldoen er nedbragt til 0 kr.

Skatteministeriet har tilkendegivet, at overgangssaldoen også skal nedskrives med aktieindkomst, der i henhold til overgangsreglen i ABL § 45 overføres til kapitalindkomst. Det skyldes, at der reelt er tale om aktieindkomst, jf. skatteministerens svar på spørgsmål 9 til lovforslaget om overgangssaldoen (L 213, fremsat den 18.4.2007). 

Skatteministeriet har endvidere tilkendegivet, at overgangssaldoen skal nedskrives med den skattepligtiges positive nettoaktieindkomst efter nedsættelse med fremførte tab fra tidligere år.

Ovennævnte bestemmelser finder ikke anvendelse på aktier mv., der den 1. januar 2007 var omfattet af de særlige regler i ABL § 17, § 18, § 19, § 21 stk. 1, § 22 eller § 44, eller på andele i foreninger, der er skattepligtige efter SEL § 1 stk. 1 nr. 6, jf. ABL § 45 A stk. 5. ABL § 45 A anvendes derimod på investeringsforeningsbeviser i udloddende, aktiebaserede investeringsforeninger, hvis investeringsforeningen den 1. januar 2007 har valgt, at gevinst og tab ved afståelse af omsættelige beviser for indskud i foreningen skal opgøres efter de for aktier gældende regler i ABL, jf. ABL § 21 stk. 2. ABL § 45 A anvendes ligeledes på investeringsforeningsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger, der ikke er investeringsselskaber, dvs. investeringsforeningsbeviser, omfattet af ABL § 20.

Skatteministeriet har tilkendegivet, at overgangssaldoen skal nedskrives med al aktieindkomst - altså også aktieindkomst, der hidrører fra aktier og investeringsforeningsbeviser, der ikke er medregnet ved opgørelsen af saldoen. Der henvises til skatteministerens besvarelse af spørgsmål 9, 56 og 97 til lovforslaget om overgangssaldoen (L 213, fremsat den 18.4.2007) samt alm. del spørgsmål 265. Der henvises endvidere til ABL § 45 A stk. 5, 3. pkt., som er indsat ved § 2 nr. 10 i lov nr. 98 af 10. februar 2009.