Dato for udgivelse
10 jul 2007 14:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 jun 2007 15:31
SKM-nummer
SKM2007.498.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
9. afdeling, B-0279-06
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momsfritagelse og -godtgørelse + Eksport og proviantering + Indberetning, regulering og efterangivelse
Emneord
Brugtmomsordningen, eksport, EU-handel, listeangivelse, interessefællesskab, fakturakrav, regnskabskrav
Resumé

En brugtvognsforhandler havde ikke godtgjort, at betingelserne for momsfri leverancer af brugte biler til andre EU-lande og til 3-lande i momslovens § 34, stk. 1 og 5, var opfyldt. Forhandleren havde ikke indsendt listeangivelser i henhold til lovens § 54, stk. 1, vedrørende de omhandlede bilsalg.

Forhandleren opfyldte ikke de formelle krav til at anvende brugtmomsreglerne i relation til de pågældende salg, og var derfor ikke berettiget til i stedet at anvende dette regelsæt. Der skulle derfor afregnes moms af bilernes fulde salgssum. En række andre bilsalg fandtes efter en konkret bevisbedømmelse at være foretaget af forhandleren, et anpartsselskab, og ikke af to sønner af anpartsselskabets direktør, hvoraf den ene var eneanpartshaver i selskabet. Selskabet skulle derfor afregne salgsmomsen af handlerne.

Reference(r)

Momsloven § 4, stk. 1

Momsloven § 34, stk. 1, nr. 1 og 5

Momsloven § 54, stk. 1

Momsloven § 70, stk. 4

Momsloven § 71

Momsbekendtgørelsen § 81 (dagældende)

Henvisning

Momsvejledningen 2007-2 D.2

Henvisning

Momsvejledningen 2007-2 I.1.1.1

Henvisning

Momsvejledningen 2007-2 I.1.2.1

Henvisning
Momsvejledningen 2007-2 R.5
Henvisning

Momsvejledningen 2007-2 R.1

Henvisning

Momsvejledningen 2007-2 R.4.3

Henvisning

 

Redaktionelle noter

Senere instans Højesterets dom i SKM2008.717.HR

Parter

H1 Biler ApS
(advokat Kjeld Nørgaard)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat David Auken)

Afsagt af landsdommerne

Ulrik Jensen, Eva Staal og Grith Rosleff (kst.)

Den 18. november 2005 afsagde Landsskatteretten følgende kendelse

"...

Klagen skyldes, at regionen har anset selskabet for momspligtig af biler solgt til EUlande og tredjelande, samt momspligtig af salg af biler til eneanpartshaverens sønner.

Landsskatterettens afgørelse

Regionens afgørelse stadfæstes.

Møde mv.

Selskabets repræsentanter har haft møde (forhandling) med Landsskatterettens sagsbehandler.

Generelle oplysninger

Selskabet driver en forretning med køb og salg af brugte varevogne. A er direktør og eneanpartshaver i selskabet. Udover eneanpartshaveren er dennes sønner begge ansat i selskabet som mekanikere.

Salg af biler til EU-lande og tredjelande

Sagens oplysninger

Selskabet har i henhold til fremlagte fakturaer i perioden 1999-2003 solgt 50 biler til købere, der er hjemmehørende i lande uden for EU. Selskabet har i henhold til momslovens § 34, stk. 1, nr. 5, ikke beregnet moms af disse salg. Selskabet har ikke udfyldt momsangivelsens pkt. C, hvor bl.a. værdien af salg af varer og ydelser, som sælges momsfrit efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 5, skal angives.

Selskabet har endvidere i henhold til fremlagte fakturaer i perioden 1999-2003 solgt 85 biler til købere, der er hjemmehørende i andre EU-lande end Danmark. Selskabet har i henhold til momslovens § 34, stk. 1, nr. 1, ikke beregnet moms af disse salg. Selskabet har ikke listeangivet de omhandlede salg, ligesom momsangivelsens pkt. B vedrørende værdi af varesalg uden moms til andre EU-lande ikke er udfyldt.

Regionen har efter en undersøgelse af selskabets salg af de pågældende biler konstateret, at langt den overvejende del er blevet indregistreret til danske personer umiddelbart efter, at selskabet har solgt bilerne. I flere tilfælde er bilerne umiddelbart efter salg blevet afmeldt fra registrering, og endelig har det i nogen tilfælde ikke været muligt at identificere køberne.

...

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af momslovens § 34, stk. 1, fremgår følgende

"Følgende leverancer af varer og ydelser er fritaget for afgift:

1) Levering af varer, der af virksomheden eller af erhververen eller for disses regning forsendes eller transporteres til et andet EU-land, når erhververen er registreret for merværdiafgift i et andet EU-land. Fritagelsen omfatter dog ikke levering af varer, der afgiftsberigtiges efter reglerne i kapitel 17.

...

5) Levering af varer, der af virksomheden eller af en køber, som ikke er registreret her i landet, eller for disses regning udføres til steder uden for EU."

Det er ikke godtgjort, at de omhandlede biler er forsendt eller transporteret til andre EU-lande eller tredjelande. Der er herved henset til det oplyste om, at bilerne er blevet indregistreret til personer i Danmark mv. Selskabst har ikke heroverfor dokumenteret eller på anden måde tilstrækkeligt sandsynliggjort, at de pågældende biler er blevet udført af Danmark. Betingelserne efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 1 og 5, for at foretage momsfrie leverancer til andre EU-lande og tredjelande er derfor ikke opfyldt, og det er derfor med rette, at selskabet er anset for momspligtig i Danmark af de omhandlede leverancer.

I henhold til momslovens § 69 kan en virksomhed, der med henblik på videresalg indkøber brugte varer, ved videresalget afgiftsberigtige de pågældende varer efter reglerne i momslovens kapitel 17. Efter momslovens § 70, stk. 4, skal virksomheden føre et særskilt regnskab for de leverancer, der afgiftsberigtiges efter dette kapitel og skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om regnskabsføring. Brugtmomsordningen er en undtagelse fra momslovens § 27, og det påhviler derfor virksomheden at dokumentere, at betingelserne for at anvende ordningen er opfyldt.

Henset til, at selskabet ikke har udstedt afregningsbilag i henhold til den dagældende momsbekendtgørelses § 81, stk. 3, at selskabet ikke har udstedt salgsfakturaer i henhold til den dagældende momsbekendtgørelses § 81, stk. 2, samt at selskabet ikke har ført regnskab i henhold til den dagældende momsbekendtgørelses § 82, stk. 5, opfylder selskabet ikke betingelserne for at anvende brugtmomsordningen. Selskabet skal derfor afregne moms af den fulde salgssum.

Den påklagede afgørelse stadfæstes på dette punkt.

Salg af biler til eneanpartshaverens sønner

Sagens oplysninger

Selskabet har i henhold til fremlagte fakturaer i perioden 2001-2003 solgt 14 biler til eneanpartshaverens sønner. Bilerne er videresolgt til indkøbspris eller med en mindre avance umiddelbart efter, at selskabet har købt bilerne. Efterfølgende er bilerne blevet solgt til en væsentlig højere pris til tredjemand.

Af regionens sagsfremstilling fremgår følgende vedrørende de enkelte biler:

"...

Vogn nr. ...1

Vogn ...1, Toyata ... købes iflg. regnskabet den 23.01.2003 ved bilag 11048 for 42.000 kr. og sælges den 24.01.01 jf. bilag 11052, faktura 001171 for 42.500 kr. til BA, der som tidligere nævnt er ansat i selskabet og søn af selskabets direktør. Disse transaktioner er medtaget i selskabets regnskab. Der er afregnet 100 kr. i salgsmoms.

Nærmere undersøgelser viser imidlertid at bilen den 19.02.01 er indregistreret til JL.

JL har til politiet forklaret at han den 16.02.01 købte ovenstående bil af H1 Biler ApS og han handlede med A. Beløbet på de 46.150 kr. er betalt med check udstedt til H1 Biler ApS. Der er fremskaffet en slutseddel fra JL, hvoraf fremgår at han gav 61.050 kr. for omhandlede bil og gav en Toyota ... i bytte, for hvilken han fik 14.900 kr. Bytteprisen er således 46.150 kr.

Omhandlede salg er ikke medtaget i selskabets regnskab. Byttebilen der heller ikke indgår i selskabets regnskab blev senere solgt til NK jf. nedenstående.

Byttebil vogn ...1

Ved gennemgang af kassebilag ses af kassebilag 344, registreringsattest, at Toyota ... er indreg. til NK. Det viser sig, at omhandlede bil er identisk med ovenstående byttebil. Selskabet har fratrukket omkostninger til indregistrering i regnskabet. Ifølge CRM har omhandlede bil tilhørt JL.

NK har til politiet forklaret, at han købte omhandlede bil for 24.900 kr. og at han handlede med H1 Biler ApS. Hverken køb eller salg er medtaget i selskabets regnskab.

Vogn ...2

Vogn ...2, Mitsubishi ... købes iflg. regnskabet den 03.04.01 ved bilag 11099 for 26.000 kr. og sælges den 06.04.01 jf. bilag 11102, slutseddel for 26.000 kr. til CA, der som tidligere nævnt er hovedanpartshaver og arbejder i selskabet og søn af selskabets direktør. Disse transaktioner er medtaget i selskabets regnskab. Det bemærkes at slutseddelen ikke er underskrevet af CA som køber. Der er afregnet 0 kr. i salgsmoms.

Bilen er i perioden 11.04.01 - 13.07.01 indregistreret til H1 Biler ApS. Bilen er konstateret indregistreret til SD pr. 21.09.01.

SD har til politiet forklaret at hun købte ovenstående bil af H1 Biler ApS for 51.875 kr., der blev betalt i kontanter. Af slutsedlen fremskaffet af politiet fremgår det at hun har handlet med H1 Biler ApS og ikke CA.

Vogn ...3

Vogn ...3, VW ... købes iflg. regnskabet den 04.12.01 ved bilag 11303 for 63.500 kr. og sælges den 02.01.03 ved bilag 11604, slutseddel til CA for 63.500 kr., i bytte tages vogn ...4 Meredes ... for 63.500 kr. (denne vogn har tidligere figureret i regnskabet som vogn ...5, som er solgt til CA, men købes nu tilbage og får vogn nr. ...4). Der er afregnet 0 kr. i salgsmoms.

Det fremgår af kassebilag 472, registreringsattest af 25.04.02 at omhandlede bil er indregistreret til LN. Indregistreringsudgifterne er fratrukket som en omkostning i selskabets regnskab. Omhandlede VW ... har i perioden 28.12.01 - 25.04.02 været indregistreret til H1 Biler ApS. Ved stelnr. søgning i CRM ses bilen indregistreret til LN, den 25.04.02.

Der er i det beslaglagte materiale koster 02-01-21 fundet en slutseddel hvor CA underskriver på selskabets vegne ved salg til LN, slutsedlen er ikke dateret. Slutsedlen er påført "CAs bil".

LN har til politiet forklaret, at hun har købt ovenstående bil og betalt 100.000 kr med en bankcheck udstedt til H1 Biler ApS og at hun har handlet med H1 Biler ApS. Af slutseddel fremskaffet af politiet er der på slutsedlen kvittering for betalingen den 25.04.02.

Salget til LN fremgår ikke af selskabets regnskab.

Omhandlede bil er altså solgt af selskabet uden om regnskabet den 25.04.02 og sælges igen iflg. regnskabet den 02.01.03 til CA. Der sker således i regnskabet et salg af en bil, som selskabet allerede har solgt til anden side, dog uden at der er sket nogen bogføring.

På CAs konto i Arbejdernes Landsbank ses en indbetaling ved check på 100.000 kr. den 17.05.02, samme dato overføres 98.000 kr til As konto.

Vogn ...6

Vogn ...6, Chrysler ... købes iflg regnskabet den 23.10.01 ved bilag 11277 for 57.000 kr. og sælges den 01.11.01 ved bilag 11280, faktura nr. 001383 til BA for 57.000 kr. Der afregnes 0 kr. i salgsmoms.

Bilen har i perioden 30.11.01 - 21.03.03 været indregistreret til BA.

Det fremgår af kassebilag 270, registreringsattest af 21.03.03 at omhandlede bil er indregistreret til NN. Indregistreringsudgifterne er fratrukket som en omkostning i selskabets regnskab.

Ved gennemgang af koster 01-01-02 ses en salgsslutseddel af den 13.03.03, hvor det fremgår, at NN køber en Chrysler ... for 100.300 kr. og i bytte giver en Pajero ... for kr. 140.000 kr. - på slutsedlen ses, at H1 Biler ApS afregner kr. 39.700 kr. til NN. Der er påført "BA bil" på slutsedlen. Bilen ses ikke bogført ej heller ses der ind- eller udbetalinger med relation til denne bil. På A's personlige konto ses der bogført en checkudbetaling på 39.700 kr.

Ifølge forklaring til politiet er det helt klart NNs opfattelse, at hun handlede med H1 Biler ApS. Politiet har fremskaffet en kopi af NNs slutseddel. Af denne slutseddel fremgår ikke, at det er tale om BA's bil. Derimod fremgår også af denne slutseddel at det er selskabet der foretager handlen.

Vogn ...7

Vogn ...7, Ford Mondeo ... købes iflg. regnskabet den 19.03.02 ved bilag 11382 for 50.000 kr. og sælges den 24.03.02 ved bilag 11388, faktura 001535 for 50.000 kr. til DA, søn af direktøren i selskabet. Der indsættes på selskabets konto i Arbejdernes Landsbank kontant 50.000 kr. jf. kassebilag 365. Der afregnes 0 kr. i salgsmoms.

Bilen har i perioden 27.03.02 - 11.12.02 været indregistreret til DA.

Ved gennemgang af koster 02-01-36 ses dags dato af 22.03.02 vedr. omhandlede bil, hvor der betales á conto 40.000 kr. og restbeløbet udgør 15.000 kr. Salgsprisen er således 55.000 kr og ikke 50.000 kr. Af linjeret papir "Aftale "dateret 19.03.02 samme kosternr. ses at DA skylder til A 15.000 kr., hvor der fremgår, at der afdrages på beløbet og slutter med notering 27.05.03, hvor der er anført "DA skylder A rest 7.166". Bilen købes den 16.12.02 tilbage af selskabet for 66.000 kr jf. samme koster, ternet papir.

Dette tilbagekøb fremgår ikke af selskabets regnskab. Og der ses ingen pengeoverførsler fra H1 Biler ApS konto. Ved stelnr. søgning ses at ovennævnte Ford Mondeo den 11.12.02 er registreret til DP.

Vogn ...8

Vogn ...8, Ford Mondeo ... købes iflg. regnskabet den 19.03.02 ved bilag 11381 for 35.000 kr. og sælges den 21.03.01 ved bilag 11384, faktura nr. 001537 for 36.000 kr til BA. Der afregnes 117 kr. i salgsmoms.

Bilen ses ikke at have været indreg. til BA.

CRM har oplyst, at ovenstående Mondeo har været indreg. til PL.

PL har til politiet forklaret, at han købte omhandlede Ford Mondeo den 21.06.02 af H1 Biler ApS for 55.500 i kontanter. Der er til politiet udleveret kopi af slutseddel, hvoraf fremgår, at H1 Biler solgte bilen til PL. Der er ligeledes udleveret en dags dato af 22.06.02. Denne handel fremgår ikke af selskabets regnskab.

Vogn ...9

Vogn ...9, BMW ... købes iflg. regnskabet den 17.05.02 ved bilag 11419 for 98.000 kr. og sælges den 17.05.02 ved bilag 11449, faktura nr. 0 1610 for 98.000 kr. til CA. Der ses overført 98.000 kr fra CAs konto til H1 Biler ApS konto den 17.05.02. Der afregnes 0 kr. i salgsmoms.

Bilen har i perioden 17.05.02 - 03.09.02 været indregistreret til H1 Biler ApS.

Ved gennemgang af koster 02-01-21 ses en slutseddel, hvor det fremgår at CA den 24.09.02 sælger en BMW ... stel nr.... til TK, Skagen og tager i bytte en Volvo 460, årg. 1994. Sammen med slutseddelen lå en "skrivelse" underskrevet af TK, hvor det fremgår, at hun sælger Volvoen til CA.

TK har til politiet forklaret, at hun har købt en BMW ... og givet en Volvo ... i bytte, men det var hendes søn, KK, der har stået for handlen.

KK har til politiet forklaret, at han næsten var helt sikker på, at den slutseddel han fik ved købet af BMWen var med H1 Biler ApS logo, og der var skrevet salgssum, i byttesum og det beløb, der skulle betales i difference. KK underskrev slutseddelen for moderen. Han forklarede videre at han husker, at han gav 87.000 kr i bytte med en bankcheck der var udstedt til H1 Biler ApS - KK husker, at han kontaktede CA og spurgte, hvem checken skulle udstedes til - det var til H1 Biler ApS. KK kan ikke huske, hvor meget han betalte for BMWen, men mener, at han fik 40.000 kr i bytte for Volvoen. Forespurgt forklarede han, at det var CA der forestod handlen - det var ham han havde kontakt med under hele forløbet. På H1 Bilers ApS konto ses den 25.09.02 en indbetaling ved check på 87.000 kr og samme dag en overførsel til CAs konto.

Vogn ...10

Vogn ...10, Nissan ... købes iflg. regnskabet den 17.07.02 ved bilag 11464 for 65.000 kr og sælges den 24.07.02 ved bilag 11472, faktura 001594 for 66.500 kr. til BA. Der afregnes 300 kr. i salgsmoms.

Bilen ses ikke at have været indreg. til BA.

Ved gennemgang af kassebilag koster 02-01-27 ses af kassebilag 1114, registreringsattest at omhandlede Nissan ... er indregistreret til MV. Selskabet har fratrukket omkostninger til indregistrering i regnskabet.

Ved gennemgang af koster 02-01-08 blev der fundet en slutseddel på salg af omhandlede Nissan ... til MV, dateret 30.08.02 på slutseddelen ses H1 Biler ApS streget over og "BA" skrevet med håndskrift. Salgspris for bilen var 91.895 kr. Der gives en Mazda ... i bytte til 5.895 kr. Byttepris 86.000 kr.

MV har til politiet forklaret, at han den 30.08.02 købte omhandlede Nissan ..., i bytte gav han en Mazda ... - samlet betalte han 86.000 kr. på en check. Forespurgt forklarede han, at han handlede med "gamle" A - der handlede på H1 Biler ApS vegne. På slutseddelen var H1 Biler ApS logo - checken udstedte han til H1 Biler ApS. H1 Bilers logo er ikke streget ud på den slutseddel han er i besiddelse af. Salget til MV er ikke registreret i selskabets regnskab.

Arbejdernes Landsbank har v/bankrådgiver RT til politiet forklaret, at checken fra MV på 86.000 kr sammen med en anden check i alt 90.562,50 kr var indsat på As private konto den 11.09.02.

Byttebil vogn ...10

Den bil, der gives i bytte på vogn ...10 en Mazda ... en som nævnt ovenfor købt for 5.895 kr. den 30.08.02. Ved stelnr. søgning ses at omhandlede Mazda er indregistreret den 25.10.02 til LL.

Ved gennemgang af koster nr. 02-01-27, kassebilag ses af kassebilag 1231 , registreringsattest, hvor det fremgår, at nævnte Mazda er indregistreret til LL den 25.10.02. Indregistreringsudgifterne er fratrukket som en omkostning i selskabets regnskab.

LL har til politiet forklaret, at han den 25.10.02 købte ovenstående Mazda ... af H1 Biler ApS for 21.895 kr. og betalte med en check på beløbet. Checken er den 28.10.02 hævet kontant ved kassen. Af slutseddel fra LL udleveret til politiet ses at bilen er købt af H1 Biler ApS. Handlen indgår ikke i selskabets regnskab.

Vogn ...11

Vogn ...11, VW Golf ... købes iflg. regnskabet den 05.08.02 ved bilag 11488, faktura nr. 001435, hvor den tages i bytte for 36.000 kr. Bilen sælges den 01.11.02 ved bilag 11572, slutseddel for 42.000 kr. til CA, hvor bil nr. ...12 gives i bytte jf. tidligere omtalt. Der afregnes 1.200 kr. i salgsmoms.

Bilen ses indregistreret til H1 Biler ApS i perioden 03.09.02 - 16.06.03.

Ved gennemgang af koster 01-01-2 ses en slutseddel, hvor det fremgår, at omhandlede bil blev solgt til DR den 23.06.03 for 51.985 kr. H1 Bilers logo er overstreget og der er med håndskrift påført "CAs bil" Af registreringsattest, kassebilag 627 ses at omhandlede bil den 26.06.03 er indregistreret til DR. Indregistreringsudgifterne er fratrukket som en omkostning i selskabets regnskab.

DR har til politiet forklaret at han købte omhandlede VW Golf for 51.985 kr. og betalte med kontanter og det er hans klare opfattelse at han handlede med H1 Biler ApS. Af kopi af slutseddel afleveret til politiet af DR ses, at der er handlet med H1 Biler ApS og ikke med CA. Handlen indgår ikke i selskabets regnskab.

Vogn ...13

Vogn ...13, Chrysler ... købes iflg. regnskabet den 29.01.03 ved bilag 11622, slutseddel for 30.000 kr. og sælges den 18.02.03 ved bilag 11637, faktura 001712 for 45.000 kr til BA. Der afregnes 3.000 kr i salgsmoms.

Bilen ses ikke indregistreret til BA. Af registreringsattest, kassebilag 516 ses at omhandlede bil den 22.05.03 er indregistreret til SN. Indregistreringsudgifterne er fratrukket som en omkostning i selskabets regnskab.

Ved gennemgang af koster 01-01-2 ses en slutseddel, hvor det fremgår at omhandlede bil er solgt til SN for 71.080 kr.

SN har til politiet forklaret, at han købte ovennævnte bil af H1 Biler ApS den 17.05.03, Betalingen skete ved check fra Midtbank udstedt til H1 Biler ApS. Checken på 71.080 kr. ses indsat på As konto den 23.05.03. Kopi af slutseddel udleveret til poltiet viser omhandlede handel. Handlen indgår ikke i selskabets regnskab.

Vogn ...14

Vogn ...14, Mitsubishi ... købes iflg. regnskabet den 10.01.03 ved bilag 11609 for 55.000 kr og sælges den 20.01.03 ved bilag 11616, faktura 001718 for 55.000 kr. til BA for 55.000 kr. Der afregnes 0 kr. i salgsmoms.

Bilen ses ikke indregistreret til BA. Af registreringsattest, kassebilag 154 ses at omhandlede bil den 14.02.03 er indregistreret til PT. Indregistreringsudgifterne er fratrukket som en omkostning i selskabets regnskab.

Af koster nr. 02-01-14 ses en slutseddel, hvor H1 Biler ApS den 12.03.02 solgte ovenstående Mitsubishi til PT for 81.895 kr. - deraf går 15.000 kr. som bytte for en Toyota ... (vogn ...15) - i alt 66.895 kr.

PT har til politiet forklaret at han købte omhandlede bil af H1 biler ApS og i bytte gav han en Toyota ... pris 15.000 kr. På As private konto i Arbejdernes Landsbank ses der en indbetaling ved check den 17.02.03 på 66.895 kr. Den 21.02.03 ses der hævet 45.000 kr. På en af kuverterne, der lå i bankboksen, koster nr. 05-01, ses skrevet med kuglepen 45.000 kr på en kuvert fra banken. Handlen indgår ikke i selskabets regnskab.

Vogn ...15

Ovennævnte byttebil Toyota ... indgår i selskabets regnskab ved slutseddel, påført med håndskrift "Købsfaktura"af 18.02.03 , bilag 11638. Slutseddelen vedrører Toyota ... købt af PT, købsprisen er 20.000 kr. Der er underskrift på omhandlede slutseddel. Da omhandlede bil er lig med ovennævnte byttebil, må det konkluderes, at omhandlede købsbilag fremtræder som værende falsk, med falsk underskrift.

Af koster nr. 02-01-14 ses en slutseddel, hvor H1 Biler ApS den 12.03.02 solgte ovenstående Mitsubishi til PT for 81.895 kr - deraf går 15.000 kr. som bytte for en Toyota ... (vogn ...15) - i alt 66.895 kr.

Politiet har forevist PT omtalte slutseddel af 18.02.03, bilag 11638, hvor det fremgik at H1 Biler ApS, har købt en Toyota ... af PT for kontant 20.000 kr. PT forklarede, at han aldrig har boet i ...og at det ikke var hans underskrift på slutseddelen. PT bekræftede at han fik 15.000 kr i bytte for bilen og ikke 20.000 kr.

Omhandlede Toyota ... sælges den 18.06.03 ved bilag 11727, faktura 001675 for 46.895 kr. Salget indgår i selskabets regnskab. Der afregnes 5.143 kr. i salgsmoms.

Momsen af alle ovennævnte biler, som er medtaget i regnskabet er afregnet efter brugtmomsordninger, hvilket betyder, at i de tilfælde hvor købspris er lig med salgspris er der intet afregnet i moms."

...

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Efter en samlet vurdering må selskabet anses for at have solgt bilerne til tredjemand. Selskabet er derfor momspligtig af den fulde salgssum af bilerne, jf. momslovens § 4, stk. 1. Der er herved bl.a. henset til, at eneanpartshaverens sønner begge var ansatte i selskabet, at selskabet afholdt udgifterne til indregistrering af bilerne, samt at det var selskabet, der forestod det endelige salg af bilerne. Selskabet er ikke berettiget til at beregne momsen efter reglerne i momslovens §§ 69-71, idet betingelserne i den daværende momsbekendtgørelses §§ 81-82 ikke er opfyldt.

Den påklagede afgørelse stadfæstes på dette punkt.

..."

Under denne sag, der er anlagt den 6. februar 2006, har sagsøgeren, H1 Biler ApS (herefter benævnt H1 Biler), principalt påstået sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtet at anerkende, at H1 Bilers momstilsvar for perioden 1. januar 1999 til 30. juni 2003 nedsættes med 416.229 kr., subsidiært et mindre beløb.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Sagsfremstilling

ToldSkat traf den 18. maj 2004 er afgørelse, hvoraf bl.a. fremgår:

"...

Afkrævning af afgift

ToldSkat afkræver virksomheden 744.669 kr. i moms for perioden 1. januar 1999 - 30. juni 2003, jf. opkrævningslovens § 5, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003 om opkrævning af skatter og afgifter m.v.).

Ændringen vedrører nedennævnte punkter

  1. Manglende afregning af salgsmoms, 209.841 kr. vedr. biler som jf. regnskab er solgt til tredje lande, men reelt er solgt i Danmark.
  2. Manglende afregning af salgsmoms, 291.699 kr. vedr. biler som jf. regnskab er solgt til andre EU-lande, men reelt er solgt i Danmark.
  3. Manglende afregning af salgsmoms, 10.860 kr. af biler solgt i Danmark - andre bilag.
  4. Manglende afregning af salgsmoms, 178.376 kr. af biler solgt til sønner, men reelt er bilerne solgt til andre købere.
  5. Manglende afregning af salgsmoms, 53.894 kr. af biler solgt i Danmark jf. kassebilag (registreringsattester)

..."

Det er oplyst, at H1 Biler under sagens behandling i Landsskatteretten frafaldt klagen over punkt 3 og 5 i ToldSkats afgørelse.

Påstanden fra H1 Biler er udtryk for, at det anerkendes, at der skal betales brugtmoms af de biler, der er angivet solgt til udlandet, jf. punkt 1 og 2 i ToldSkats afgørelse, men er konstateret indregistreret i Danmark. Det anerkendes ikke, at der skal betales moms, herunder brugtmoms, af de biler, der er solgt til sønnerne, jf. afgørelsens punkt 4, og videresolgt af dem. Brugtmoms af disse biler udgør 59.717 kr.

H1 Biler har opgjort beløbet i påstanden på 416.229 kr. således, idet punkterne henviser ToldSkats afgørelse:

"...

Punkt 1              

Brugtmoms

129.136 kr.

 

Punkt 2

Brugtmoms

178.966 kr.

                     

Difference

                                                              

300 kr.

Brugtmoms vedr. biler der ej er registreret i Danmark

 

44.116 kr.

Punkt 3

 

10.860 kr.

 

Punkt 4

 

0 kr.

 

Punkt 5

 

53.894 kr.

 

Balance

                          

328.440 kr.

   

372.856 kr.

372.856 kr.

Beregnet afgift

328.440 kr.

 

Nedsættelse

744.669 kr. - 328.440 kr. =

416.229 kr.

 

..."

Den i opgørelsen angivne difference regulerer en regnefejl, som H1 Biler har konstateret i skattemyndighedernes opgørelse.

Det er oplyst, at de faktiske oplysninger, der fremgår af Landsskatterettens kendelse i afsnittet "Salg af biler til eneanpartshaverens sønner", kan lægges til grund, idet H1 Biler dog har anført, at vogn nr. ...1 rettelig er købt 23. januar 2001 og ikke 23. januar 2003, og at vogn ...3 ifølge regnskabet er solgt til CA den 2. januar 2002 og ikke den 2. januar 2003.

Selskabets revisor, registreret revisor RR, har udarbejdet en beskrivelse af H1 Bilers bogføringssystem. Af beskrivelsen, der senest er redigeret den 20. november 2002, fremgår det bl.a., at A er direktør i selskabet, at selskabet tegnes af en direktør alene, og at CA er anpartshaver. Det fremgår endvidere, at H1 Biler beskæftiger 3 medarbejdere, og at virksomhedens salg primært sker til hjemmemarkedet, om end der forekommer eksportsalg i mindre omfang. Vedrørende selskabets bogføringsmæssige forhold fremgår bl.a. følgende:

"...

Daglig bogføring

Virksomheden anvender ikke kasserapport. Udover kontante udlæg af selskabets direktør til dækning af mindre udgifter (primært køb af benzin og betaling af fragt og porto m.m.), der bogføres over direktørens mellemregning med selskabet, er der kun i mindre omfang kontante ud- eller indbetalinger. Selskabets indestående eller gæld på bank- eller girokonto afstemmes i forbindelse med en kvartalsvis ajourføring af bogholderiet.

Bogholderiet

Edb-bogføringen udføres på servicebasis af selskabets revisor. Bogføringen foregår uden for virksomheden.

...

Køb og salg af biler

Alle biler indkøbt til videresalg forsynes med et internt vognnummer, og A anfører det interne vognnummer på købs- og salgsbilag.

Der føres et internt lagerregnskab i form af en kolonnebog, hvori der for de enkelte biler registreres købsdato, hvor bilen er købt, købspris, salgsdato, til hvem bilen er solgt og salgsdato.

Alle købs- og salgsbilag for biler arkiveres særskilt i mappe mærket "Slutsedler". I forbindelse med bogføringen forsynes købs- og salgsbilag med internt, fortløbende femcifret bilagsnummer, idet det er valgt at starte nummereringen af købs- og salgsbilag vedrørende biler fra nummer 10001.

Ved edb-bogføringen anvendes i posteringsteksten for såvel køb som salg af biler internt vognnummer samt bilens årgang, mærke og typebetegnelse.

Alle køb af biler til videresalg debiteres på konto 32110 (Beholdning biler). Hvis der er købt en bil, hvor der kan trækkes moms ved købet, styres dette for den enkelte postering på konto 32110. På kontoudskriften vil der i disse tilfælde være anført "Købsmoms" i kolonnen momskode.

Ved bogføring af salg af biler med forskelsmoms posteres salgsprisen på konto 11110 (Salgspris, biler m/forskelsmoms), og købsprisen omposteres fra konto 32110 (Beholdning af biler) til konto 11115 (Kostpris, biler m/forskelsmoms).

Kontoplanen er indrettet således, at der beregnes salgsmoms på både konto 11110 og konto 11115, og edb-programmet foretager automatisk registrering af moms af posteringerne på konto 43110 (Udgående afgift). Forskelsmomsen fremkommer på konto 43110 som to posteringer med samme bilagsnummer. De to posteringer repræsenterer henholdsvis beregnet moms af salgsprisen og beregnet moms af købsprisen for biler med forskelsmoms. Forskelsmomsen for de enkelte salg er således nettobeløbet af de to posteringer på konto for udgående afgift.

I tilfælde, hvor avancen er 0, eller der lides tab ved salg af biler med forskelsmoms, undertrykkes momskoden ved postering på konto 11110 og 11115, således der ikke sker momsberegning.

..."

Af revisionsprotokollatet til årsregnskabet 1999 fremgår bl.a. følgende:

"...

Anvendelse af fakturaer

Ved salg af biler og ved køb fra private er anvendt slutsedler, der efter vores opfattelse ikke opfylder de i momsloven indeholdte specifikationskrav m.m. Det er aftalt med ledelsen, at dette forhold ændres, således at der anvendes fakturaer med påtrykt fortløbende nummerering.

Salg af biler til eksport

Det er med ledelsen drøftet, at der kan stilles spørgsmål omkring dokumentationen for salg af biler til eksport, hvilket kan give anledning til problemstillinger i relation til at holde eksportsalget uden for selskabets momspligtige omsætning.

Ledelsen har oplyst, at man er opmærksom på forholdet, og at det bl.a. har været drøftet med ToldSkat. ToldSkat har ikke kunnet give nogen anvisning, udover at man påfører salgsbilagene oplysninger omkring den udenlandske kunder, eksempelvis dennes virksomhedsnummer eller lignende.

..."

Af protokollatet til årsrapporten for 2000 fremgår bl.a. følgende:

"...

Salg af biler til eksport

Som tidligere er det med ledelsen drøftet, at der kan stilles spørgsmål omkring dokumentationen for salg af biler til eksport, hvilket kan give anledning til problemstillinger i relation til at holde eksportsalget uden for selskabets momspligtige omsætning.

Ledelsen har oplyst, at man er opmærksom på forholdet, og at det bl.a. har været drøftet med ToldSkat. ToldSkat har ikke kunnet give nogen anvisning, udover at man påfører salgsbilagene oplysninger omkring de udenlandske kunder, eksempelvis disses virksomhedsnummer eller lignende.

..."

Protokollatet for 2001 indeholder en tilsvarende formulering.

Det fremgår dog tillige at:

"...

For salg til forhandlere i EU-lande er det vores opfattelse, at der bør ske særskilt indberetning af salget i overensstemmelse med gældende regler.

..."

Der er ikke i revisionspåtegningerne til årsregnskaberne for 1999, 2000 og 2001 taget forbehold.

Af protokollatet til årsrapporten for 2002 fremgår bl.a. følgende:

"...

I revisionsprotokollatet til årsregnskab for 2001 anførte vi, at der kan stilles spørgsmål omkring dokumentationen for salg af biler til eksport. Told- og Skatteregion Horsens har foretaget kontrol af virksomhedens bogføring for perioden 1. januar 1998 til 30. juni 2002. I forbindelse med kontrollen er det oplyst, at der ikke vil blive foretaget korrektioner af moms vedrørende eksportsalg for den kontrollerede periode. Selskabets direktion har anmodet ToldSkat om i forbindelse med afgivelse af rapport om den foretagne kontrol at redegøre for dokumentationskravene vedrørende virksomhedens eksportsalg."

Af revisionspåtegningen til årsrapporten for 2003 fremgår bl.a. følgende.

"...

Forbehold

Som anført i ledelsesberetningen "Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning" har ToldSkat i forbindelse med et kontroleftersyn meddelt, at man agter at afkræve selskabet yderligere 745 t.kr. i moms for tiden 1. januar 1999 - 30. juni 2003. Selskabet har ikke accepteret det fremsatte forslag og beløbsstørrelsen. De regnskabsmæssige konsekvenser af kravet for ToldSkat er derfor ikke indregnet i årsrapporten for 2003. Vi tager forbehold for den manglende indregning."

Det fremgår af ToldSkats sagsfremstilling til brug for afgørelsen af 18. maj 2004, at selskabets direktør, A, under afhøringer skal have forklaret følgende:

"...

Selskabets direktør har ved afhøring i forbindelse med ransagningen den 4. november 2003 erkendt de faktiske forhold uden dog at have taget stilling til momsbeløbets størrelse. Han har endvidere forklaret, at det beløb som står på fakturaen til den udenlandske køber, er den pris incl. moms som den herboende har betalt for bilen. Han forklarede yderligere angående slutsedler til de herboende købere, at han ikke har nogen slutsedler - de blev destrueret umiddelbart efter at bilerne var solgt bilerne blev solgt uden garanti, så det har ikke givet problemer. Han har ikke ført noget dobbelt bogholderi - pengene - der står på fakturaerne til de udenlandske købere, svarer til beløbet fra de herboende køberes slutsedler uden moms. Pengene blev sat ind i banken - beløbet svarer til slutsedlerne.

Han kan dog ikke godkende at han ikke kan gøre brug af brugtmomsordningen vedr. salget af de omhandlede biler.

Selskabets direktør A har forklaret følgende ved afhøringen hos politiet den 14. marts 2004, hvor han blev sigtet for dokumentfalsk efter straffelovens § 171, ved i 74 tilfælde overfor ToldSkat, at have gjort brug af slutsedler/fakturaer uden reelt indhold på salg af biler til 3. lande og EU-lande, som han alle havde underskrevet med falsk underskrift på køberne:

 -

at han nægtede sigtelsen

 -

at han ikke ville afvise, at der er sket fejlfaktureringer, hvilket kan forholde sig således, at han har skrevet købernes underskrifter på fakturaerne på de fiktive salg af biler til 3. lande og EU-lande.

 -

at han ikke ville tage stilling til de faktiske forhold på nuværende tidspunkt.

..."

Det fremgår endvidere af sagsfremstillingen, at selskabets revisor, RR, ved en afhøring den 26. april 2004 bl.a. skal have forklaret følgende til politiet:

"...

 -

at han flere gange har påtalt over for direktøren, at dokumentationen for eksport ikke var i orden. Det er således anbefalet, at den udenlandske køber underskriver salgsfakturaen, ligesom det er oplyst, at fakturaen skal påføres den udenlandske købers SE-nr., hvis der er tale om erhvervsmæssig eksport.

 -

at direktøren har forklaret til revisor, at han ikke kunne være sikker på, at det nummer han fik af kunden var det rigtige

 -

derfor har A ikke villet påføre den udenlandske købers SE-nr.

 -

at han flere gange har drøftet problemet med direktøren og forklaret ham, at han kunne få problemer med ToldSkat, da firmaet ikke opfylder betingelserne for momsfritagelse af eksportomsætningen.

 -

at direktøren løbende har fået materiale vedr. brugtmomsordningen, så efter revisors opfattelse burde direktøren ikke være i tvivl om, hvad der kræves af ToldSkat for at opfylde betingelserne.

 -

at han flere gange har påtalt overfor direktøren, at sønnerne ikke bare kunne sælge biler - de må højst sælge 1-2 biler hver om året - dette for at undgå beskatning. Det er hans opfattelse at det har A taget til efterretning.

 -

at han flere gange har kontaktet direktøren og forespurgt om, hvorfor der er gået penge på H1 Bilers ApS konto, for derefter et tilsvarende beløb bliver overført til sønnernes konti. A har til dette forklaret, at det var salg af sønnernes biler, og at pengene var blevet indsat på forkert konto.

..."

Forklaringer

Direktør A har forklaret, at han har handlet med brugte biler i omkring 50 år, og at han er direktør i H1 Biler. Den ene af hans tre sønner, CA, ejer anparterne i H1 Biler. To af sønnerne, CA og BA, arbejder som mekanikere for H1 Biler. BA hjælper desuden lidt i salgsafdelingen. Hans tredje søn, DA, er også mekaniker, men arbejder ikke for H1 Biler.

H1 Biler har en bankkonto i Arbejdernes Landsbank, men ikke en kassebeholdning. Hvis der er behov for kontanter, lægger han ud for selskabet og foretager efterfølgende afregning over en mellemregningskonto. H1 Biler anvender ikke kassekladde. Han registrerer alle indkøb og salg af biler i en kolonnebog. Hver bil får et nummer, så man kan følge bilerne, fra de kommer ind i selskabet, til de er solgt. Af kolonnebogen fremgår købsdato, købspris, sælger, salgsdato og køber. Den egentlige bogføring foretages af H1 Bilers revisor, der også beregner momsen og herunder anvender brugtmomsreglerne.

RR har været revisor for H1 Biler fra slutningen af halvfemserne. Hvert kvartal får revisor mapper med fakturaer og slutsedler til brug for den kvartalsvise edb-bogføring. RR udarbejder på grundlag deraf momsregnskabet og beregner det kvartalsvise momstilsvar. Når regnskabet er færdigt, ringer revisoren til ham og oplyser de tal, der skal stå på momsangivelserne. Han udfylder og underskriver personligt angivelserne. Han har aldrig selv kunnet finde ud af brugtmomsreglerne. Han har ikke modtaget skriftligt materiale fra revisoren om reglerne. Han har ikke tidligere haft problemer med ToldSkat i relation til brugtmomsreglerne. Det er hans indtryk, at andre brugsvognsforhandlere har samme papirgang som H1 Biler.

Om dagen har han travlt med sit arbejde, så papirarbejdet er udført om aftenen eller om søndagen. Det er en fejl fra hans side, at der på nogle fakturaer står, at bilerne er solgt til eksport, selv om de er solgt til danske købere. Han kan ikke give nogen forklaring på disse fejl. Vedrørende bil ...16 er der sket en forveksling af køberen eller af bilen. Det er hans håndskrift, der er på de forskellige fakturaer.

Han kender ikke reglerne om listeindberetning med hensyn til salg af biler til kunder i andre EU-lande. Skattemyndighederne har aldrig stillet krav om listeindberetning, og H1 Biler har derfor papirmæssigt behandlet biler, der blev solgt til udlandet, på samme måde som biler, der er solgt til kunder i Danmark.

Når han solgte biler til kunder i tredjelande, kendte han ikke altid kundernes adresser, og han skrev derfor ikke adresserne på fakturaerne. Han har muligvis haft telefonnummeret på de udenlandske kunder. Han så ikke legitimation. Han identificerede dem som udlændinge på deres sprog. Det interesserede ham ikke så meget, hvem han handlede med, idet bilerne blev betalt kontant ved afhentning. Han har aldrig bedt om at se udførselsdokumenter på de biler, der blev solgt til udlandet. Han er af revisoren blevet vejledt om, at der ved salg af biler til momsregistrerede virksomheder i EU-lande skulle stå et momsnummer på fakturaen. Når salget skete til en privat kunde, skulle der ikke stå et momsnummer. Han har sagt til revisoren, at han ikke ville påføre momsnummeret, fordi han ikke kunne vide, om nummeret var rigtigt.

Vedrørende de 14 biler, H1 Biler har videresolgt til hans sønner, har han forklaret, at det er kutyme, at mekanikerne køber en bil, kører i den, sætter den i stand og sælger den med fortjeneste. Sønnerne har købt biler af selskabet på samme måde som alle andre kunder. Når H1 Biler ikke har haft den store fortjeneste ved salgene, skyldes det, at de biler, som sønnerne købte, ikke var sat i stand. Efter købet har sønnerne selv sat bilerne i stand uden for arbejdstiden. Sønnerne og ikke H1 Biler har indkøbt og betalt reservedelene m.v. De biler, der blev solgt til CA, blev ikke omregistreret fra H1 Biler til CA, fordi forsikringspræmien - på grund af CAs alder - ville have været meget høj, hvis bilerne skulle have været indregistreret i CAs navn.

Det er rigtigt, at flere af de personer, der har købt sønnernes biler, har handlet med ham. Han solgte bilerne som far og ikke som direktør for H1 Biler. Det er ikke selskabet, men sønnerne, der har solgt bilerne. Det er korrekt, at H1 Bilers logo er på slutsedlerne. Det er sket, fordi bilerne er solgt på lige fod med selskabets biler. Det var imidlertid sønnerne, der hæftede for garantien. Køberne af sønnernes biler har dog ikke fået at vide, at det ikke var H1 Biler, men en af sønnerne, der var sælger. Køberne har derfor heller ikke fået at vide, at det var sønnerne, der hæftede for eventuelle mangler. Køberne har flere gange udstedt en check til H1 Biler, men købesummerne er holdt uden for selskabet og er udbetalt til sønnerne. H1 Biler har betalt for omregistrering ved salg af sønnernes biler. Sønnerne har refunderet udgiften ved at betale til ham, og så har han afregnet via mellemregningskontoen.

Skattemyndighederne har afkrævet CA et større beløb og foretaget udlæg i hans hus. Sønnerne har solgt de 14 biler over godt 4 ½ år, og han mener derfor ikke, at sønnerne var bilforhandlere og skulle momsregistreres. Han har aldrig talt med revisoren om sønnernes bilsalg, og revisor har derfor ikke sagt til ham, at de skulle passe på skatten.

Vogn ...3 er solgt den 2. januar 2002 og ikke 2003. Vogn ...7 er købt for 40.000 kr., og det er det beløb, der er betalt. Det beløb på 15.000 kr., som DA skyldte ham, har ikke noget med bilen at gøre, men beløbet var et internt mellemværende mellem vidnet og DA. Det var BA og ikke PT, der solgte vogn ...15 til selskabet. Det er vidnet, der har skrevet forkert på papirerne. BA fik den pågældende bil i bytte ved handel med vogn ...14.

Registreret revisor RR har forklaret, at han startede som revisor for H1 Biler i 1997. Han er fortsat selskabets revisor. Han har udført de opgaver for H1 Biler, som er nævnt i de forskellige årsregnskabers protokollater og i beskrivelsen af bogføringssystemet. Bogføringen er sket på grundlag af de bilag, som han modtog fra H1 Biler. Han lavede momsregnskabet og beregnede, hvad der skulle betales i moms. På et tidspunkt begyndte han at modtage bilagene så sent, at han måtte meddele de tal, der skulle stå i de kvartalsvise momsafregninger, telefonisk eller pr. telefax. A indsendte selv momsangivelserne og afregnede momsen.

Han har løbende sendt materiale om brugtmomsordningen til selskabet. Det var hans indtryk, at A havde et grundlæggende kendskab til momsreglerne. Hvis der har været tvivl om, hvorvidt momsen af en udgift var fradragsberettiget, har de drøftet spørgsmålet i forbindelse med bogføringen. Han har indskærpet, at der skulle være fortløbende numre på fakturaerne. A registrerede alle køb og salg af biler i en kolonnebog. Han har foretaget momsafstemning og momsrevision. Resultatet fremgår af årsregnskaberne, hvor der er givet anmærkning om, at der kan stilles spørgsmål omkring dokumentation for salg af biler til eksport. Han skulle måske - set i bakspejlet - havde gjort mere for at indskærpe reglerne om momsfrit eksportsag, herunder reglerne om listeindberetning, over for A.

I 1999 foretog ToldSkat momskontrol, men der blev ikke i den forbindelse påtalt problemer med brugtmomsen. For at anvende brugtmomsreglerne skal der anvendes en speciel blanket som købsbilag. Dansk Automobilhandlerforening havde dengang ikke en sådan blanket som standard. I stedet var det i branchen almindeligt at anvende slutsedler. Disse opfylder generelt ikke momslovgivningens krav om specifikation. Først i 2002 eller 2003 udarbejdede brancheorganisationen et brugbart standarddokument. Det er hans opfattelse, at H1 Biler generelt har anvendt brugtmomsreglerne rigtigt, og han formodede på baggrund af momskontrollen, at det også var ToldSkats opfattelse.

Han har talt med A om dokumentation for salg af biler til eksport. Det er korrekt, at han under en politiafhøring har forklaret, at A havde sagt, at han ikke påførte den udenlandske kundes SE-nummer, fordi han ikke kunne være sikker på, at nummeret var rigtigt. At sønnerne skulle kunne sælge 1-2 biler skattefrit om året, var politibetjentens vurdering af, hvad der var acceptabelt. Han har ikke i detaljer drøftet sønnernes salg af biler med A. Han kendte ikke noget til familiemedlemmernes privatøkonomi. Han blev under en afhøring spurgt, om han havde konstateret penge, der vedrørte sønnerne, på selskabets konto. Han svarede, at det havde han konstateret et par gange, og at det var der ikke noget usædvanligt i.

Procedure

H1 Biler har til støtte for sin principale påstand gjort gældende, at H1 Biler ved salg af biler til udlandet i et vist omfang har foretaget forkert rubricering. Bortset fra de 28 biler, der ikke er konstateret indregistreret i Danmark, er de biler, der er angivet solgt til eksport, forblevet i Danmark. Under hensyn til de indgående undersøgelser, der er foretaget af skattemyndighederne og politiet, er det imidlertid ubetænkeligt at lægge til grund, at de biler, der ikke har kunnet genfindes i Danmark, er blevet eksporterede. Den omstændighed, at der vedrørende andre biler er sket fejl ved rubriceringen, kan ikke medføre, at de 28 biler ikke er solgt momsfrit.

For så vidt angår de biler, der er angivet eksporteret, men ses at være indregistreret i Danmark, kan den fejlagtige angivelse ikke medføre bortfald af retten til at anvende reglerne om brugtmoms. Hvis brugtmomsreglerne ikke kan anvendes, vil H1 Biler skulle betale dobbelt moms, hvilket ikke er rimeligt og vil indebære en berigelse for staten. Formålet med brugtmomsreglerne er, at der alene skal betales moms af fortjenesten, da der allerede er betalt moms af varen, da den blev solgt som ny. Skattemyndighederne har accepteret H1 Bilers anvendelse af brugtmomsordningen vedrørende de biler, der er solgt til danske købere. Brugtmomsordningen kan derfor også anvendes på de biler, der fejlagtigt er angivet solgt til udlandet. Da bilerne med rette blev anset for solgt momsfrit, var der ikke anledning til at følge reglerne for brugtmoms.

Det er sønnerne og ikke H1 Biler, der har solgt de 14 biler. Sønnerne har købt bilerne af H1 Biler og betalt for dem, og de har selv stået for istandsættelsen, herunder køb af reservedele. Af praktiske grunde blev der ved sønnernes videresalg anvendt slutsedler med H1 Bilers logo, men H1 Biler er ikke herved blevet part i handlen. Selv om nogle af kunderne har haft den opfattelse, at de har handlet med A og dermed med H1 Biler, har de i realiteten handlet med sønnerne. A har blot som far hjulpet sine sønner med salget. Også pengestrømmene viser, at der reelt er handlet med sønnerne, idet pengene er endt hos dem. Det er uden betydning, at nogle af bilerne ikke er blevet omregistrerede af forsikringsmæssige årsager. Det er også uden betydning, at H1 Biler har udlagt udgifter i forbindelse med disse salg, for sønnerne har godtgjort selskabets udgifter. Endelig er det uden betydning for den momsmæssige bedømmelse, om salget har været skattefrit for sønnerne eller ej.

Hvis de 14 biler betragtes som solgt af H1 Biler og ikke af sønnerne, skal momsen af de ovenfor anførte grunde beregnes efter brugtmomsordningen.

Skatteministeriet har til støtte for sin påstand gjort gældende, at de omhandlede transaktioner som udgangspunkt er momspligtige efter momslovens § 4. For at en handel er afgiftsfritaget efter lovens § 34, stk. 1, nr. 1 og 5, skal visse betingelser være opfyldt. Ved salg til tredjelande uden for EU skal det bl.a. godtgøres, at udførsel er sket, f.eks. ved tolddokumenter. H1 Biler har ikke fremlagt sådanne dokumenter, og der skal derfor afregnes moms af de 5 biler, der skal være solgt til tredjelande uden for EU, og som ikke ses at være indregistreret i Danmark.

Ved salg til EU-lande skal det bl.a. godtgøres, at varen er afsendt, og at køberen er registreret for merværdiafgift, idet køberen skal afregne momsen. Af kontrolhensyn er det nødvendigt at have informationer om køberen. Det sikres ved listeindberetningerne efter momslovens § 54 og momsbekendtgørelsen. Af indberetningerne skal bl.a. fremgå køberens registreringsnummer og varernes samlede værdi. H1 Biler har ikke foretaget listeindberetninger. Desuden skal det bl.a. fremgå af fakturaen, at salget er momsfritaget. H1 Biler har ikke godtgjort, at betingelserne for at anse salgene for momsfri er opfyldt.

Vedrørende de handler, som sønnerne har været involveret i, er H1 Biler den reelle leverandør, og er derfor betalingspligtig efter momslovens § 46. Ved bedømmelsen må der lægges vægt på, at slutsedlerne er skrevet på papir med selskabets logo og på, at køberne ikke blev oplyst om, at de handlede med sønnerne og ikke med H1 Biler. Det er ikke godtgjort, at køberne var afskåret fra at gøre mangelsansvar gældende over for H1 Biler. Købesummerne blev i flere tilfælde indbetalt til selskabet, og det er forekommet, at købssummen er blevet indsat på direktørens private konto og ikke sønnernes. Desuden er der tale om interesseforbundne parter, hvilket skærper formodningen for, at salgene ikke har været reelle, men alene har haft karakter af regnskabsmæssige posteringer. Sælgere [Salgene.red.SKAT????] er derfor momspligtige for H1 Biler.

H1 Biler har tilsidesat regnskabsreglerne og kan ikke falde tilbage på brugtmomsreglerne. H1 Biler er ikke berettiget til at anvende brugtmomsreglerne i momslovens §§ 69-71, idet H1 Biler ikke har opfyldt fakturerings- og regnskabskravene i den dagældende momsbekendtgørelse. H1 Biler har ikke ført et særskilt regnskab for de biler, der er leveret efter brugtmomsreglerne. De udstedte fakturaer er ikke udformet i overensstemmelse med momslovens [Bekendtgørelsen.red.SKAT] § 92, idet der bl.a. mangler oplysning om, at varen sælges efter brugtmoms-ordningen. H1 Biler har heller ikke udstedt afregningsbilag med henblik på at få fastslået, om bilerne var købt fra privatpersoner eller fra en momsregistreret, der selv anvendte brugtmomsordningen. Selv om brugtmomsordningen er indført for at undgå dobbeltmoms, er ordningen frivillig. En virksomhed vælger selv, om den ønsker at anvende de almindelige momsregler eller brugtmomsreglerne. Valget tilkendegives ved fakturaens udformning og ved momsangivelsen for perioden og kan ikke omgøres. H1 Biler kan ikke anvende brugtmomsordningen, da selskabet ikke har valgt ordningen for de i denne sag omhandlede salg og i øvrigt ikke opfylder momslovens betingelser.

Landsrettens begrundelse og resultat

H1 Biler har ikke godtgjort, at de biler, der er angivet solgt til tredjelande, og som ikke er konstateret indregistreret i Danmark, er udført til tredjelandet, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 5. Disse leverancer er derfor ikke momsfrie.

For så vidt angår de biler, der er angivet solgt til andre EU-lande, og som ikke er konstateret indregistreret i Danmark, er der hverken fremlagt dokumentation for, at bilerne er forsendt eller transporteret til EU-landet eller for, at erhververen er registreret for merværdiafgift, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 1. Det er desuden ubestridt, at der ikke er foretaget listeindberetninger efter momslovens § 54, stk. 1. H1 Biler har på dette grundlag ikke løftet bevisbyrden for, at disse leverancer er momsfrie.

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at der ved salg af de 14 biler, der angives at være solgt af sønnerne BA, CA og DA, er anvendt slutsedler påført H1 Bilers logo, og at A i de fleste tilfælde har formidlet salget uden at det blev gjort klart for køberen, at aftalen ikke blev indgået med H1 Biler. Desuden har H1 Biler betalt indregistreringsudgifterne, ligesom de 5 bilerne, der angives at være solgt af BA, ikke har været omregistreret til ham. Derfor, og som følge af parternes interessefællesskab, anses bilerne som solgt af H1 Biler.

Det må lægges til grund, at H1 Biler ikke har ført et særskilt regnskab vedrørende de biler, der er solgt efter brugtmomsordningen, jf. momslovens § 70, stk. 4, og at de fornødne oplysninger om momsforholdene ikke fremgik af afregningsbilagene ved køb og salg, jf. den dagældende momsbekendtgørelses § 81. De formelle betingelser for anvendelse af brugtmomsordningen er derfor ikke opfyldt. Desuden har H1 Biler ikke ved momsangivelsen oplyst, at bilerne var solgt efter brugtmomsreglerne. H1 biler skal herefter afregne moms af den fulde salgssum for alle de i sagen omhandlede biler.

Skatteministeriet frifindes derfor.

H1 Biler ApS skal betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med i alt 45.000 kr. Beløbet dækker udgifter til materialesamling samt advokatbistand.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet frifindes.

H1 Biler ApS skal betale sagens omkostninger til Skatteministeriet med 45.000 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.