Dato for udgivelse
02 Jul 2007 11:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16. maj 2007
SKM-nummer
SKM2007.458.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-5-1801-0381
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivninger
Emneord
Fradrag, udgifter til advokat, udgifter til revisor, ikke godkendt
Resumé
Udgift til revisor og advokat afholdt i forbindelse med ændringer i ejerforholdene til aktier i et selskab ("elevatormodellen") blev ikke tilladt fratrukket, idet de ikke vedrørte en udvidelse af selskabets virksomhed. Udgifterne kunne heller ikke fratrækkes som driftsudgifter.
Reference(r)

Ligningsloven § 8 J, stk. 1
Statsskatteloven § 6 a

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 E.A.2.1.4.2

Der klages over, at der ikke er godkendt fradrag for udgifter til advokat og revisor.

Indkomståret 2001

Skattepligtig indkomst

Skatteforvaltningen har ikke godkendt fradrag for revisor- og advokatudgifter på i alt 618.535 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Indkomståret 2002

Skattepligtig indkomst

Skatteforvaltningen har som konsekvens af ændringen for 2001 korrigeret fremførselsberettiget underskud.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Sagens oplysninger

A A/S er en systemudviklingsvirksomhed specialiseret i udvikling af multi-kanal on-linesystemer baseret på Java teknologi. Selskabet har strategisk fokus på finanssektoren.

Selskabets aktiekapital udgjorde pr. 30. juni 2000 nom. 515.000 kr. Kapitalen var ejet af B Holding A/S med 64,43 % af aktiekapitalen, to andre selskaber med henholdsvis 21,11 % og 7,04 % af aktiekapitalen, og endelig 18 medarbejdere med tilsammen 7,42 %. Alle aktionærerne havde ejet aktierne i under 3 år.

På ekstraordinær generalforsamling den 18. juni 2001 blev det besluttet at forhøje selskabets kapital med 25.000 kr. Forhøjelsen skete ved, at medarbejderne i virksomheden udnyttede deres tegningsrettigheder tildelt i 2000 med ret til en samlet forhøjelse på nom. 25.000 kr. ved indbetaling af 56.750 kr. og på de i vedtægterne anførte vilkår.

På samme generalforsamling blev det endvidere besluttet at nedsætte aktiekapitalen med nom. 405.037,50 kr. efterfulgt af en samtidig kapitalforhøjelse på nom. 405.037,50 kr. Kapitalnedsættelsen skulle benyttes til udbetaling til de hidtidige aktionærer, mens kapitalforhøjelsen skete ved indskud fra en ny aktionær, C A/S.

De hidtidige aktionærer solgte samme dag 75 % af deres aktier tilbage til A A/S for i alt 14.250.000 kr., mens C A/S tegnede nye aktier svarende til 75 % af selskabets aktier for i alt 15.000.000 kr.

De hidtidige aktionærer og C A/S indgik samtidig aftale om de hidtidige aktionærers salg af de resterende 25 % af aktier og C A/S' køb af disse i selskabet.

Skatteforvaltningen fandt ikke, at de hidtidige aktionærers salg af aktier til A A/S kunne anses som skattefrit udbytte, men måtte anses som overdragelser til den ny aktionær, C A/S, og opgjorde derefter skattepligtige aktieavancer. Afgørelsen for så vidt angår aktionæren, B Holding A/S, blev indbragt for Landsskatteretten, der den 6. marts 2006 stadfæstede forvaltningens afgørelse. I afgørelsen bemærkes bl.a.:

"...det må lægges til grund, at tegningsbeløbet fra den indtrædende aktionær var forudbestemt at skulle anvendes til udbetalingen til de oprindelige aktionærer, hvorfor dispositionen må anses uden risiko for disse, og at der i øvrigt ikke er grundlag for at antage, at dispositionen var begrundet i forretningsmæssige hensyn, men alene havde til formål at undgå den almindeligt gældende aktieavancebeskatning ved et selskabs aktieafståelse inden for 3 års ejertid..."

Landsskatterettens afgørelse er indbragt for landsretten.

A A/S har i forbindelse med ændring af kapitalforholdene, som følge af C A/S' tegning af ny kapital, afholdt udgifter til revisor og advokat med i alt 618.535 kr. Udgifterne fordeler sig således:

Faktura af 10. april 2001 fra advokatfirma

11.500 kr.

Faktura af 7. maj 2001 fra samme

32.620 kr.

Faktura af 29. juni 2001 fra samme, 357.415 kr.

- heraf godkendt fradragsberettiget, 20.000 kr.

337.415 kr.

Faktura af 17. januar 2001 fra revisionsfirma

48.500 kr.

Faktura af 17. januar 2001 fra samme

16.000 kr.

Faktura af 20. juli 2001 fra samme

172.500 kr.

Forhøjelse i alt

618.535 kr.

De to førstnævnte fakturaer vedrører overvejelser om muligt salg af virksomheden, mens de fire sidste fakturaer vedrører omkostninger i tilknytning til kapitalændringerne.

Skatteforvaltningens afgørelse

Skatteforvaltningen har nægtet fradrag for udgifter til advokat og revisor med i alt 618.535 kr.

Skatteforvaltningen har henvist til, at der ikke er tale om udgifter anvendt til at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten, men derimod udgifter vedrørende selskabets kapitalgrundlag/muligt salg af virksomhed.

Skatteforvaltningen har endvidere henvist til, at selskabskapitalen er forhøjet og nedsat med samme beløb, hvorfor der ikke er sket en udvidelse af erhvervsvirksomheden, men blot en udskiftning af aktionærkredsen.

Forvaltningen har til repræsentantens henvisning til at den ny aktionær er betydelig mere kapitalstærk end de hidtidige aktionærer og derfor kan stille bedre sikkerhed, ligesom selskabets markedsposition efter aktionærskiftet er bedret, henvist til Landsskatterettens afgørelse offentliggjort i TfS 2000.188 om advokatomkostninger afholdt i forbindelse med overdragelse af en interessentskabsandel, hvori det forhold, at virksomhedens indtjeningsgrundlag blev forbedret ved en ny interessents indtræden, ikke blev tillagt vægt ved afgørelsen.

Forvaltningen er herefter af den opfattelse, at hverken statsskattelovens § 6 a eller ligningslovens § 8 J hjemler fradrag for udgifterne.

Selskabets påstand og argumenter

Repræsentanten har fremsat principal påstand om fradrag for de fulde  udgifter, subsidiært påstand om fradrag for 75 % af udgifterne, og mere subsidiært påstand om fradrag for en efter kapitalnedsættelsesbeløbet og kapitalforhøjelsesbeløbet  forholdsmæssig andel af udgifterne.

Repræsentanten har anført, at C A/S' indtræden i selskabet var forretningsmæssigt begrundet. Selskabets indtræden i selskabet medførte en udvidelse af selskabets forretningsmæssige grundlag og dermed de forretningsmæssige muligheder.

C A/S' største kunde inden for Bank & Finans var (og er) D. C A/S inddrog A A/S i større projekter med D umiddelbart efter købet. Selskabet blev bl.a. involveret i udvikling af D's nordiske bankportal, hvilket det fortsat er involveret i.

Efter C A/S' køb af 75 % af A A/S aktier, købte A A/S en afdeling af C A/S for bogført værdi og fusionerede den 1. januar 2003 med denne.  Denne afdeling var tidligere en konkurrent til A A/S, og fusionen med denne gav selskabet væsentlige synergier og forøgede selskabets aktivitet og omsætning.

C A/S' indtræden i ejerkredsen har endvidere bidraget væsentligt til forbedring af selskabets interne processer både mht. ledelse, økonomi, HR, kvalitet, etc.

Den af C A/S foretagne kapitaludvidelse i selskabet må anses for sket som led i en udvidelse af selskabets forrentningsmæssige grundlag, hvorfor der er fradrag for de afholdte udgifter til revisor og advokat efter ligningslovens § 8 J, stk. 1.

I cirkulære nr. 72 af 17. april 1996 til ligningslovens § 8 J, punkt 14.10, anføres, at begreberne etablering og udvidelse skal fortolkes bredt. § 8 J giver således mulighed for fradrag for advokat- og revisoromkostninger, der er afholdt i forbindelse med en udvidelse af selskabskapitalen. I cirkulæret stilles ingen yderligere betingelser, ej heller for hvad provenuet fra en sådan udvidelse skal benyttes til. I strid med cirkulæret opstiller Told- og Skattestyrelsen derfor et særligt krav til, hvad provenuet kan benyttes til, såfremt der skal opnås fradrag efter ligningslovens § 8 J.

Repræsentanten har henvist til Højesterets dom offentliggjort i SKM2004.297.HR, samt Landsskatterettens kendelse offentliggjort i SKM2004.387.LSR.

Repræsentanten har i et supplerende indlæg desuden henvist til Højesterets dom af 7. december 2006 gengivet i SKM2006.749.HR.

For så vidt angår ændringen for indkomståret 2002 er der tale om en konsekvens af ændringen for indkomståret 2001. Således er det underskud, der fremføres for 2001 blot reguleret som følge af ændringen for 2001.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Udgifter til advokat og revisor kan fradrages, hvis udgifterne er afholdt i forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed. Det fremgår af ligningslovens § 8 J, stk. 1.

De hidtidige aktionærer har tilbagesolgt deres aktier til selskabet efterfulgt af en kapitalnedsættelse på nom. 405.037,50 kr. og en samtidig kapitalforhøjelse på nom. samme beløb. Kapitalnedsættelsen er benyttet til udbetaling til de hidtidige aktionærer, 14.250.000 kr., mens kapitalforhøjelsen er sket ved indskud fra en ny aktionær, C A/S, 15000.000. Herved har de hidtidige aktionærer reelt afstået deres aktier til C A/S.

Idet advokat- og revisorudgifterne er afholdt i tilknytning til disse af hinanden afhængige dispositioner, kan udgifterne ikke anses for afholdt i forbindelse med en udvidelse af selskabets virksomhed, hvorfor de ikke er fradragsberettigede efter ligningslovens § 8 J, stk. 1. Hverken det forhold, at selskabet i forbindelse med kapitalændringen tilføres en mindre nettokapitalforhøjelse på 750.000 kr., eller det forhold, at selskabets markedsposition efterfølgende forbedres, ændrer herved.

Det bemærkes, at Højesteret i dom af 7. december 2006 (SKM2006.749.HR), som vedrører ændring i ejerforholdene i et selskab ved de hidtidige aktionærers tilbagesalg af deres aktier til selskabet efterfulgt af en kapitalnedsættelse og en kapitalforhøjelse, tager stilling til de skatteretlige konsekvenser af de civilretlige dispositioner. Dommen omhandler således en ændring af ejerforholdene ikke en udvidelse af virksomheden. Dommen kan derfor ikke begrunde et andet resultat.

Idet udgifterne herefter anses for at vedrøre selskabets indkomstgrundlag, er de heller ikke fradragsberettigede som driftsudgifter efter statsskattelovens § 6 a.

Landsskatteretten stadfæster således skatteforvaltningens afgørelse for så vidt angår indkomståret 2001 og dermed også, da der er tale om en konsekvensændring heraf, vedrørende indkomståret 2002.