Dato for udgivelse
22 jun 2007 12:55
SKM-nummer
SKM2007.432.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-027085
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Momsfritagelse, velgørende arrangementer, musikfestivaler, koncerter,
Resumé
SKAT præciserer reglerne for momsfritagelse for velgørende arrangementer i forbindelse med afholdelse af koncerter, herunder musikfestivaler.
Reference(r)
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 18
Henvisning
Momsvejledningen D.11.18

På given foranledning skal SKAT præcisere reglerne for momsfritagelse for velgørende arrangementer i forbindelse med afholdelse af koncerter, herunder musikfestivaler. Reglerne, som de er gengivet i MV2007-2, afsnit D.11.18, er fortsat gældende.

Indtægter i forbindelse med afholdelse af en musikfestival eller koncert, fx. entré og salg af mad- og drikkevarer, er momspligtige.

Arrangøren kan imidlertid undlade at afregne moms af indtægterne, hvis overskuddet fra arrangementet skal anvendes til egne velgørende eller på anden måde almennyttige formål, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, eller, hvis overskuddet fuldt ud udloddes til velgørende mv. formål, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 18.

Velgørende foreninger

Hvis arrangøren er en velgørende forening, typisk en idrætsforening, kan foreningen vælge ikke at afregne moms af indtægterne, idet overskuddet fra arrangementet anvendes til foreningens egne velgørende mv. formål, fx udøvelse af amatøridræt.

Foreninger, som vælger ikke at gøre brug af denne mulighed, og som derfor er momsregistreret for salg af varer og ydelser i forbindelse med foreningens aktiviteter, skal ansøge om momsfritagelse i hvert enkelt tilfælde af arrangementer m.v., hvor overskuddet påtænkes anvendt til foreningens eget formål eller eventuelt til udlodning.

Andre arrangører

Hvis arrangøren ikke er en velgørende mv. forening, fordi den ikke selv har velgørende mv. aktiviteter, er det en betingelse for at få momsfritagelse, at hele overskuddet fra arrangementet udloddes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. I den forbindelse henledes opmærksomheden særligt på, at det at afholde koncerter, herunder musikfestivaler, ikke i sig selv er velgørende mv. i momslovens forstand.

For koncert- og festivalarrangører gælder det derfor, at det er en betingelse for at opnå momsfritagelse for arrangementet, at overskuddet udloddes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Overskuddet kan med andre ord ikke anvendes til arrangørens egne formål eller til afholdelse af en ny koncert eller festival.

Disse bestemmelser gælder for støtteforeninger og for alle andre, der ønsker at samle penge ind til "en god sag".

Ansøgning til SKAT

Arrangøren skal forud for afholdelse af arrangementet søge om momsfritagelse hos SKAT. Det skal oplyses i ansøgningen hvilke indtægter, arrangøren søger om momsfritagelse for. Det skal endvidere fremgå hvilke konkrete formål, arrangøren ønsker at støtte.

Udlodning af overskud

Det er en betingelse for momsfritagelse, at overskuddet udloddes fuldt ud til det angivne formål umiddelbart efter arrangementets afholdelse.

Det bemærkes, at med hensyn til opfyldelse af betingelsens tidsmæssige aspekt vil det bero på det konkrete arrangements karakter og omfang. For større arrangementer accepterer SKAT derfor, at der kan gå længere tid fra arrangementets afholdelse, inden det endelige regnskab for arrangementet foreligger, og inden udlodningen er foretaget.

Overskuddet eller dele heraf må ikke henlægges til senere udlodning, medmindre det klausuleres til brug for et bestemt velgørende mv. formål og indsættes på en spærret eller båndlagt konto efter gældende retningslinier. Overskuddet kan ikke anvendes til løbende udbetalinger.

Det kan endvidere ud fra en konkret vurdering i hvert tilfælde tillades, at arrangøren i en periode kan hensætte en mindre del af overskuddet (0,5 % af arrangementets omsætning) til afholdelse af efterfølgende udgifter, der ikke er kendte eller på anden måde er uafklarede på det tidspunkt, hvor regnskabet for arrangementet afsluttes. Det er en betingelse, at beløbet står på en særskilt konto, og at (rest)beløbet inklusive eventuelle renter udloddes til velgørende mv. formål.

Opgørelse af overskuddet

Arrangøren af en koncert eller festival har typisk udgifter til køb og/eller leje af forskelligt materiel, fx leje af scene og køb af varer til videresalg, samt udgifter til køb af diverse ydelser fra fx rådgivere, håndværkere og kunstnere.

Momsloven eller praksis fastsætter ikke, hvilke principper arrangøren skal anvende ved opgørelsen af overskuddet.

Det er imidlertid SKATs opfattelse, at henset til ordlyden af og formålet med momslovens fritagelsesbestemmelse vedrørende velgørende arrangementer, er det en betingelse for at opnå momsfritagelse, at arrangøren anvender de almindeligt og sædvanligt gældende principper ved opgørelse af overskuddet.

Det indebærer bl.a., at udgifter, der fratrækkes i indtægterne, skal have en naturlig og direkte tilknytning til planlægningen og afholdelsen af det konkrete arrangement.

Udgifter, som vedrører andre aktiviteter, herunder arrangørens eventuelle andre momsfritagne arrangementer, kan ikke fratrækkes. Det samme gælder udgifter til køb af fast ejendom og udstyr mv., som skal anvendes ved kommende arrangementer.

Konkurrencefordrejning

Ved SKATs behandling af en ansøgning om momsfritagelse foretages en konkret vurdering af, om arrangementet har et almennyttigt formål, eller om arrangementet nærmere har karakter af et kommercielt arrangement.

Det skal vurderes, om arrangementet indebærer mulig konkurrenceforvridning, herunder:

  • om der budgetmæssigt er et rimeligt forhold mellem på den ene side arrangementets indtægter og udgifter og på den anden side den påtænkte udlodning,
  • om momsfordelen anvendes til konkurrenceforvridning ved at overbyde andre mulige arrangører.

Ved vurderingen af ovennævnte vil SKAT lægge vægt på honoreringen af kunstneren. Momsbesparelsen må således ikke føre til, at foreningen "overbyder" de kommercielle arrangører ved at forhøje honorartilbuddet med den moms, som de kommercielle arrangører skal betale, og derved få en konkurrencefordel som følge af momsfritagelsen.

Øvrigt gældende regler

Momslovens øvrige regler gælder sideløbende med reglerne om momsfritagelse.

Fradragsret for købsmoms

Arrangøren har således ikke fradragsret for sine momsudgifter, hvis der er opnået momsfritagelse for indtægterne. Tilsvarende vil arrangøren kunne opnå fradragsret for sine momsudgifter efter lovens almindelige regler, hvis arrangøren afregner moms af arrangementet.

Betalingspligt ved køb af ydelser i udlandet

Kunstneres honorar for at optræde er momsfrit, medens de fleste øvrige udgifter i forbindelse med afholdelse af koncerter mv. er momspligtige

For momspligtige aktiviteter inden for bla. kultur og underholdning gælder, at sælgeren skal registreres her i Danmark, når ydelserne faktisk præsteres her. Det gælder fx for underleverandører, der leverer lys, lyd mv. i forbindelse med arrangementet. Det er således den udenlandske sælger af disse ydelser, der skal opkræve dansk moms.

For andre momspligtige aktiviteter, fx udlejning af materiel, skal køberen af ydelserne (dvs. koncertarrangøren) selv afregne moms af ydelserne til SKAT.

Der er ingen regler, der kan give momsfritagelse for sådanne momsudgifter. Således gælder denne regel, uanset at arrangøren har opnået momsfritagelse for sine indtægter.