Dato for udgivelse
21 jun 2007 10:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19. juni 2007
SKM-nummer
SKM2007.416.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-099854
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
Emneord
Moms, delvis fradragsret, investeringsgoder, salg, leasingaktiver, biler
Resumé
Skatterådet fandt, at et biludlejningsselskab ved opgørelse af den delvise momsfradragsprocent skal se bort fra salg af udlejningsbiler.
Reference(r)

Momsloven § 38, stk. 1

Henvisning
Momsvejledning 2007-2 J.2.1.1
Spørgsmål

Er Skatterådet enig i, at vi ved opgørelse af den delvise fradragsprocent for moms på indkøb til blandet anvendelse kan medregne salg af udlejningskøretøjer (salgspris over 75.000 kr. ekskl. moms) i såvel den momspligtige (tæller) som den samlede omsætning (nævner).

Svar

Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Vi er en af landets største biludlejningsforretninger. Vi er landsdækkende inden for kort- og langtidsudlejning af person-, vare- og lastbiler, busser trailere og scootere og med egne afdelinger i alle dansker lufthavne og større byer.

Vores udlejningskøretøjer indkøbes nye og anvendes hovedsagelig til korttidsudlejning og i mindre omfang til langtidsudlejning (typisk 24 mdr.). Udlejningskøretøjerne sælges efter 6-48 måneder. Vi sælger ca. 2.000 køretøjer pr. år og har ca. 4.500 køretøjer i porteføjle.

Vi har delvis fradragsret for fællesomkostninger, jf. momslovens § 38, stk. 1, idet vi har salg af såvel momspligtige varer/ydelser som momsfrie forsikringsydelser.

Ved opgørelse af den delvise fradragsprocent for indkøb til blandet anvendelse har vi ved opgørelse af omsætningsstørrelserne i såvel tæller som nævner hidtil medregnet alle solgte udlejningskøretøjer, idet vi ikke har anset køretøjerne som investeringsgoder omfattet af momslovens § 38, stk. 1.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er vores opfattelse, at spørgsmålet kan besvares med ja.

Efter momslovens § 38, stk. 1, skal vores delvise fradragsret for moms af fællesomkostninger opgøres forholdsmæssigt efter omsætningsfordelingen. Ved opgørelse af omsætningen ses bort fra omsætningsbeløb, der vedrører levering af investeringsgoder, som har været benyttet i virksomheden. Som investeringsgoder anses maskiner inventar og andre driftsmidler, hvis salgspris ekskl. moms overstiger 75.000 kr.

Vores udlejningskøretøjer er indkøbt med henblik på såvel udlejning som efterfølgende salg til 3. mand. Salg af udlejningskøretøjerne anses som en naturlig og kontinuerlig del af selskabets virksomhed.

Momslovens § 38, stk. 1, udspringer af bl.a. 6. momsdirektivs artikel 17, stk. 5 og artikel 19, stk. 2, og den danske momslov skal fortolkes i overensstemmelse med reglerne i 6. momsdirektiv og herunder også forarbejderne til direktivet.

Det fremgår af forarbejderne til artikel 19, stk. 2, i 6. momsdirektiv, at omsætning vedrørende salg af investeringsgoder, fast ejendom og kapitalanbringelser kun skal holdes ude af omsætningen ved beregningen af den delvise fradragsprocent, hvis de ikke er en del af den afgiftspligtige persons normale virksomhed.

Intentionerne med bestemmelsen er, at enkeltstående salg af et anvendt driftsmiddel ikke skal påvirke fradragsprocenten for fællesomkostninger i en grad, som ikke svarer til den faktiske anvendelse af fællesindkøbene.

Vores salg af udlejningskøretøjer hænger direkte og uløseligt sammen med omfanget af udlejningsaktiviteten og vil løbende ændre sig i takt hermed. (Udlejningen vil altid udløse et efterfølgende salg). Ved ikke at medregne salget af udlejningskøretøjerne i omsætningsstørrelserne vil dette resultere i, at selskabet ikke får en fradragsret for moms af fællesomkostninger, som svarer til den faktiske anvendelse af købet, hvilket er i direkte modstrid med intentionen med bestemmelsen.

Vi er bekendt med, at der i øjeblikket verserer en sag ved Højesteret om samme problemstilling. Denne sag er dog ikke direkte sammenlignelig med nærværende sag, idet den vedrører langtidsleasede køretøjer.

SKATs indstilling og begrundelse

I SKM2004.1.ØLR har Østre Landsret kendt for ret, at et selskab skal anerkende, at det ved opgørelsen af omsætningen i henhold til momslovens § 38, stk. 1, skal se bort fra omsætningsbeløb, der vedrører levering af tidligere udleasede aktiver, som har været benyttet i selskabets virksomhed.

Af Landsrettens bemærkninger fremgår bl.a.:

"Momslovens § 38 er en del af tilpasningen af den danske momslovgivning, som er affødt af det 6. EU-momsdirektiv. Af artikel 20, stk. 3, i direktivet følger blandt andet, at medlemsstaterne selv kan definere begrebet investeringsgoder.

Efter momslovens § 38, stk. 1, 2. pkt., skal der i overensstemmelse med momsdirektivets art. 19, stk. 2, ved opgørelsen af en virksomheds omsætning ses bort fra omsætningsbeløb, der vedrører investeringsgoder, som har været benyttet i virksomheden. Efter 3. pkt. anses investeringsgoder som "maskiner, inventar og andre driftsmidler, hvis salgspris ekskl. afgiften efter denne lov overstiger 75.000 kr."

De omhandlede leasingaktiver, der har været benyttet i leasingselskabets virksomhed, er omfattet af definitionen i momslovens § 38, stk. 1, 3. pkt.

Det er ikke gjort gældende, at momslovens § 38, stk. 1, 3. pkt. er i strid med det 6. momsdirektiv eller forarbejderne hertil. Landsretten finder ikke, at den meget klare bestemmelse i § 38, stk. 1, 3. pkt. eller momslovgivningen i øvrigt åbner mulighed for en fortolkning, således at de omhandlede leasingaktiver ikke skal opfattes som investeringsgoder."

Sagen er indbragt for Højesteret og Højesteret har den 21. februar 2007 indgivet anmodning til EF-domstolen (sag C-98/07) om præjudiciel afgørelse af følgende spørgsmål:

"Skal udtrykket "investeringsgoder benyttet af den afgiftspligtige person i hans virksomhed" i artikel 19, stk. 2, i Rådets sjette direktiv af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (77/388/EØF) fortolkes således, at det omfatter goder, som en leasingvirksomhed indkøber med henblik på dels udlejning og dels videresalg ved leasingkontrakternes ophør?"

Det er SKATs opfattelse at spørger er omfattet af retstilstanden i SKM2004.1.ØLR og til sin tid vil være omfattet af EF-domstolens dom i sag C-98/07. Det er uden betydning, at en del af spørgers leasingaktiver anvendes til korttidsudlejning.

Det indstilles derfor, at spørgsmålet besvares med nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet har tiltrådt indstillingen.