Dato for udgivelse
12 jun 2007 12:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24. april 2007
SKM-nummer
SKM2007.373.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-090816
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Sundhedsforsikring, bopæl
Resumé

Skatterådet bekræfter, at en sundhedsforsikringsordning tilbudt af arbejdsgiveren til alle medarbejderne vil være skattefri efter ligningsloven § 30, når forsikringen i sin natur kun kan tilbydes medarbejdere med bopæl i Danmark. Skatterådet har lagt vægt på, at frasorteringen sker på et konkret grundlag, idet forsikringsselskabet ikke har tilladelse til at tegne forsikringer på personer bosat uden for Danmark

Reference(r)

Ligningsloven § 30

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2  A.B.1.9.24
Spørgsmål

Vil en sundhedsforsikringsordning tilbudt af arbejdsgiveren til alle medarbejderne være skattefri efter ligningsloven § 30, når forsikringen kun kan tilbydes medarbejdere med bopæl i Danmark.

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

X udlejer medarbejdere til Y.

Den pågældende sygeforsikringsordning tilbydes ansatte i X, som er bosat i Danmark.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Formålet med den påtænkte disposition er at tilbyde alle medarbejdere i X en frivillig sundhedssikringsordning. Ordningen ønskes etableret som et forsikringsprodukt gennem et forsikringsselskab og vil blive finansieret af X

Ordningen vil indeholde følgende dækning:

  • Ophold på hospital samt behandling, genoptræning og transport m.v. i forbindelse med sygdom og ulykkestilfælde
  • Lægeordineret psykologhjælp
  • Behandling af afhængighed af medicin, alkohol og andre rusmidler.

Sundhedssikringsordningen tilbydes kun medarbejdere, som har bopæl i Danmark, idet danske forsikringsselskaber ikke har koncession til at tegne forsikring for personer med bopæl uden for Danmark.

Der ønskes i denne sammenhæng bindende svar, idet der består tvivl om, hvorvidt denne ordning vil være skattefri i henhold til ligningslovens § 30, idet tilbuddet indeholder en begrænsning af tilbuddet til medarbejdere, der har bopæl i Danmark på grund forsikringsselskabernes begrænsede koncession.

SKATs indstilling og begrundelse

Ligningsloven § 30, stk. 1, omfatter de tilfælde, hvor arbejdsgiveren skattefrit kan finansiere eller medfinansiere udgifter til sundhedsbehandlinger for den ansatte, hvad enten dette sker ved, at arbejdsgiveren direkte betaler for behandlingen, betaler gennem tegning af en forsikring eller yder et rentefrit lån.

Betaler arbejdsgiveren mere indirekte for sundhedsbehandlinger gennem tegning af en forsikring, der omfatter medarbejderne, er der skattefrihed for arbejdsgiverens præmiebetaling til en sådan forsikring. Uanset om arbejdsgiveren betaler forsikringspræmien direkte, eller om arbejdsgiveren i stedet refunderer et af den ansatte betalt præmiebeløb, er præmien skattefri i henhold til bestemmelsen, såfremt betingelserne for skattefrihed i øvrigt er opfyldt. Det skal af forsikringsbetingelserne fremgå, at forsikringen kun dækker behandlinger, der sker efter lægehenvisning eller er lægeligt godkendt. For så vidt angår kiropraktorbehandling, skal det af forsikringsbetingelserne fremgå, at der skal foreligge en erklæring fra en autoriseret kiropraktor om behov for behandling eller fra en kiropraktor i udlandet med tilsvarende kvalifikationer. Det skal endvidere fremgå af betingelserne, at behandling af psykiske lidelser hos en psykolog forudsætter, at den pågældende har autorisation efter dansk ret eller tilsvarende for en udenlandsk psykolog. Forsikringen kan tillige omfatte alkoholafvænning og/eller kiropraktorbehandling. Der skal i så fald foreligge en skriftlig erklæring fra henholdsvis en læge eller en kiropraktor om, at medarbejderen har behov for behandlingen.

Det følger af, ligningsloven § 30, stk. 3, at det er en betingelse for skattefriheden efter stk. 1, at udgiften afholdes som led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik for alle virksomhedens medarbejdere, herunder at en forsikring tegnet af arbejdsgiveren tilbydes samtlige af virksomhedens medarbejdere. Tilbuddet kan dog begrænses efter generelle kriterier om anciennitet og antal arbejdstimer.

For så vidt angår en af arbejdsgiveren betalt forsikringsordning, er præmien altså kun skattefri, såfremt alle ansatte er omfattet af ordningen. Det er derimod ikke er krav, at alle ansatte tager imod et tilbud om behandling jf. bl.a. SKM2006.741SR. Det vil heller ikke være i strid med bestemmelsen, hvis arbejdsgiveren begrænser tilbuddet til fx én betalt behandling pr. medarbejder jf. Ligningsvejledningen, 2007-1, Alm. Del, afsnit A.B.1.9.24.

Spørger har oplyst, at sundhedsforskningen tilbydes alle ansatte i X, som har bopæl i Danmark.

Ved Lov nr. 1061 af 17/12 2002 erstattede man det tidligere "omfatter" i ligningsloven § 30, stk. 3 med "tilbydes" for at sikre, at skattefrihed i forbindelse med forsikringsdækning ikke afskæres, fordi en eller flere medarbejdere af konkrete årsager ikke kan optages i en sundhedsforsikring. Det SKATs opfattelse, at sundhedsforsikringen vil være omfattet af ligningsloven § 30, selvom forsikringen alene tilbydes ansatte, der har bopæl i Danmark. SKAT har lagt vægt på, at frasorteringen sker efter generelle og nødvendige kriterier, idet forsikringsselskabet ikke har tilladelse til at tegne forsikringer på personer bosat uden for Danmark. Det forudsættes imidlertid, at alle der arbejder for X og er bosat i Danmark, uanset længden af opholdet, tilbydes sundhedsforsikringen.

SKAT henviser i øvrigt til skatteforvaltningsloven § 25, stk. 2., hvoraf det fremgår, at et svar ikke er bindende, i det omfang der er sket ændringer i forudsætninger, som har været afgørende for indholdet i svaret, herunder ændringer i love eller bekendtgørelser, der har ligger til grund for svaret. Det samme gælder i det omfang svaret viser sig at være i strid med EU-retten. Under henvisning hertil indstiller SKAT, at Skatterådet svarer ja til spørgsmål 1.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år fra afgørelsens dato.