Dato for udgivelse
10 Apr 2003 09:33
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13. marts 2003
SKM-nummer
SKM2003.160.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, B-2756-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Elafgift, CO2-afgift, godtgørelse, bilag, bureau, landboforening
Resumé

Landboforenings aktiviteter i form af udarbejdelse af regnskaber anset for omfattet af bilaget til elektricitetsafgiftsloven, idet aktiviteten måtte anses for en typisk revisorydelse.

Ydelser leveret af landboforeningens regnskabskontor måtte anses for udøvet som led i eller i nær tilknytning til den advokatvirksomhed, som en advokat i henhold til aftale med foreningen udførte for dens medlemmer. Aktiviteten fandtes herefter ligeledes omfattet af bilaget til elektricitetsafgiftsloven, idet der var tale om aktiviteter udøvet af "advokater".

Vedrørende en række øvrige aktiviteter, der bestod i faglig rådgivning og hertil relaterede aktiviteter, fandt landsrettens flertal, at der var tale om aktiviteter, der måtte anses for at bestå i afsætning af service og tjenesteydelser. Efter forarbejderne til elafgiftslovens § 11 sammenholdt med forarbejderne til vandafgiftslovens § 9 lagde landsrettens flertal til grund, at hovedformålet bag bestemmelsen i § 11, stk. 1, jf. stk. 2, og bilaget til stk. 2, måtte anses for at være at friholde de vareproducerende virksomheder for afgift, men i almindelighed ikke de virksomheder, der afsætter service og tjenesteydelser, hovedsageligt de såkaldte liberale erhverv.

Efter karakteren af ydelserne fandt landsrettens flertal, at landboforeningens virksomhed med rådgivningsydelser måtte anses for bureauvirksomhed, hvis afsætning af ydelser ikke giver adgang til tilbagebetaling af afgift.

Reference(r)

Elafgiftsloven § 11, stk 2
CO2-afgiftsloven § 9, stk 4

Henvisning
Punktafgiftsvejledningen 2002, F.6.6 og F.6.6.2

Parter

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Kim Lundgaard Hansen)

mod

Aalborg Amts Landboforening
(advokat Jesper Hjetting).

Afsagt af landsdommerne

Bjarne Bjørnskov Jensen, Annette Dellgren og Rasmus Damm (kst.)

Denne sag angår spørgsmålet, om sagsøgte, Aalborg Amts Landboforening, er berettiget til tilbagebetaling af elafgift i medfør af § 11, stk. 1, i lov om afgift af elektricitet og CO2-afgift i medfør af § 9, stk. 4, jf. stk. 1, i lov om kuldioxidafgift. Sagen angår herunder navnlig spørgsmålet, om sagsøgtes virksomhed kan anses som et bureau, jf. den i bilaget til elafgiftsloven anførte liste over virksomheder, hvis afsætning af ydelser ikke giver adgang til tilbagebetaling af afgift.

Det fremgår af sagen, at sagsøgte for perioden fra 1. januar 1995 til 31. juli 1999 i forbindelse med foreningens momsangivelser fratrak el- og CO2-afgifter med i alt 387.402 kr. Ved Told- og Skatteregion Aalborgs afgørelse af 13. april 2000 blev sagsøgte nægtet fradrag for afgifterne, da foreningens aktiviteter efter Told- og Skatteregionens opfattelse var omfattet af bilaget til elafgiftsloven.

Ved kendelse af 5. september 2001 ændrede Landsskatteretten Told- og Skatteregionens afgørelse, således at sagsøgte blev anset for berettiget til tilbagebetaling af afgifter for så vidt angår foreningens aktiviteter under "IT-afdeling", "Planteavl", "Kvægavl", "Kvægproduktion", "Svineproduktion", "Forsikring" og "Sekretariat", mens Told- og Skatteregionens afgørelse blev stadfæstet for så vidt angår aktiviteterne "Regnskab", "Husholdning", "Landboungdom", "4H", "Ejendomskontoret" og "Ejendomsformidling".

Under sagen, der er anlagt den 30. november 2001, har sagsøgeren, Skatteministeriet, påstået sagsøgte tilpligtet at anerkende, at sagsøgte ikke er berettiget til godtgørelse for el- og CO2-afgift i henhold til elektricitetsafgiftslovens § 11 og CO2-afgiftslovens § 9 i relation til sagsøgtes aktiviteter vedrørende "Planteavl", "Kvægavl", "Kvægproduktion", "Svineproduktion" og "Forsikring".

Sagsøgte har påstået frifindelse og har nedlagt selvstændig påstand om, at sagsøgeren tilpligtes at anerkende, at sagsøgte er berettiget til tilbagebetaling af el- og CO2-afgift også for så vidt angår de aktiviteter, der vedrører "Regnskab", "Husholdning", "Landboungdom", "4H" og "Ejendomskontoret". Subsidiært har sagsøgte påstået frifindelse og anerkendelse som anført for så vidt angår perioden fra 1. januar 1995 til 31. juli 1999.

Sagsøgeren har påstået frifindelse over for sagsøgtes selvstændige påstand.

Sagen vedrører herefter for landsretten ikke sagsøgtes aktiviteter under "IT-afdeling", "Sekretariat" og "Ejendomsformidling".

I Landsskatterettens kendelse af 5. september 2001 er vedrørende sagens faktiske omstændigheder anført følgende:

"Klagen skyldes, at landboforeningen ved afgørelse fra Told- og Skatteregion Aalborg af 13. april 2000 ikke er anset for berettiget til godtgørelse for el- og CO2-afgift, idet virksomheden er anset for omfattet af bilaget til elafgiftsloven, jf. elafgiftslovens § 11, stk. 2 og CO2-afgiftslovens § 9, stk. 4.

Sagen har været forhandlet med klagerens repræsentant.

Det er oplyst, at landboforeningen leverer ydelser til landmænd i form af revision og regnskabsmæssig assistance, faglig konsulentrådgivning, ejendomsformidling samt udlejning af Skalborggård Hallen. Foreningen varetager et bredt spekter af opgaver med tilknytning til landsbrugsdrift, herunder regnskabsføring incl. IT-support, faglig rådgivning omkring plante-, kvæg- og svineavl, bistand i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, rådgivning om forsikringsforhold samt anden landbrugsrelateret virksomhed. Hvor landboforeningernes aktiviteter tidligere var koncentreret om regnskabsføring og faglig rådgivning, dækkes der i dag et bredt spekter af forretningsområder med tilknytning til landbrugsdrift.

Det er videre oplyst, at den klagende landboforening har valgt at samle forskellige aktiviteter i samme regi, mens regnskabsføring og faglig rådgivning omkring plante-, kvæg- og svineavl i andre dele af landet udøves i forskelligt regi.

Landboforeningen havde i 1998 en momspligtig omsætning på ca. 42 mio. kr. og 95 ansatte. Foreningen drives fra lokaler beliggende henholdsvis Hobrovej 437, Aalborg, og Ringvejen 10, Hadsund.

Foreningen har i perioden 1. januar 1995 til 31. juli 1999 angivet godtgørelsen for el- og CO2-afgift med i alt 387.402 kr.

De fratrukne afgifter vedrører elforbrug til lys og drift af lokaler og kontormaskiner mv. i afdelingerne beliggende i Aalborg og Hadsund samt elforbrug i forbindelse med de årlige dyrskuer i Aalborg og Hadsund, som landboforeningen er arrangør af. Virksomheden har fjernvarme, hvorfor der ikke forbruges el til varme og varmt vand.

Ifølge told- og skatteregionens sagsfremstilling har landboforeningen fordelt omsætningen på følgende aktiviteter (tal fra 1998):

Regnskab

20.133.408 kr.

 

IT-afdeling

1.079.202 kr.

Servicering af 300 til 350 pc'er/software hos landmænd samt salg af samlede pc pakker. Aktiviteten var tidligere en del af regnskabsafdelingen, men på grund af væksten på området, blev det i 1998 udskilt til en særskilt aktivitet.

 
 

Planteavl

4.072.670 kr.

Markplanlægning, gødningsplaner, jordprøver m.v.

 
 

Kvægavl

2.951.228 kr.

Samme type rådgivning som under planteavl.

I 1997-1999 ligger omsætningen vedrørende endagsdyrskuet under denne post. Omsætning fra dyrskuet er pladsudleje og entreindtægter.

 
 

Kvægproduktion

2.237.115 kr.

Samme type rådgivning som under planteavl.

 
 

Svineproduktion

1.672.438 kr.

Samme type rådgivning som under planteavl.

 
 

Husholdning

103.841 kr.

Forbrugerkonsulenter.

                        
 

Landboungdom

742.193 kr.

Vurdering af arbejdspladser, godkendelse af praktikpladser mv. Omsætningen er den del der vedrører Aalborg-delen, da det er regionsudvalget som står for det. Omsætningen består hovedsageligt af kontingenter.

 
 

4H

266.421 kr.

Aktiviteter for børn.

 
 

Ejendomskontoret

1.495.428 kr.*

Skrivning af skøder mv.

 
 

Ejendomsformidling

824.186 kr.

Mæglervirksomhed for landbrug.

 
 

Forsikring

532.516 kr.

Rådgivning omkring forsikring.

 
 

Sekretariat

164.690 kr.

Annoncesalg

 
 

Fællesindtægter

 

Medlemskontingent

2.358.329 kr.

Årligt kontingent. Det fundament der gør, at der f.eks. kan ydes gratis telefonrådgivning mv., i stedet for at hele rådgivningen var honorarbetalt.

 
 

Statstilskud

2.518.046 kr.

Statstilskud tildelt ud fra antal indberettede timer brugt på "statstilskudsberettiget rådgivning", dvs. rådgivning vedrørende planteavl, svin og kvæg.

 
 

Lejeindtægter

1.089.938 kr.

Udlejning af Skalborggård Hallen til Aalborg Kommune: Lejer afholder alle udgifter.

 
 

Andre indtægter

134.725 kr.

*(Beløbet er i Landsskatterettens kendelse fejlagtigt angivet som 14.951.428 kr.)

Landboforeningens har følgende personalesammensætning (tal for 2001)

Cand.agro.

19

Cand.psyk.

1

Landbrugsteknikere

20

Journalister

1

Assistenter

50

Civiløkonomer

1

Elever

3

Skatterevisorer

1

Cand.merc.

1

Ernæringsøkonomer

2

Statsautoriserede ejendomsmæglere

1

Assurandører

1

I alt

101

Told- og Skatteregion Aalborg har ved den påklagede afgørelse ikke anset landboforeningen for berettiget til godtgørelse for de angivne el- og CO2-afgifter i perioden 1. januar 1995 - 31. juli 1999 på 387.402 kr., idet virksomheden er anset for omfattet af bilaget til elafgiftsloven, jf. elafgiftslovens § 11, stk. 2, og CO2-afgiftslovens § 9, stk. 4. Det er herved anført, at foreningens regnskabs- og rådgivningsydelser kan sidestilles med de ydelser, som revisorer og rådgivende ingeniører yder. Aktiviteterne vedrørende ejendomskontor og ejendomsformidling er ligeledes vurderet omfattet af bilagslisten under punktet mæglere. Da disse fire typer aktiviteter er omfattet af bilaget, er det regionens opfattelse, at der i dette tilfælde skal ske en begrænsning af fradragsretten. Regionen har henvist til TfS 1999.904 samt den heri refererede ministerbesvarelse, hvoraf fremgår, at det beror på en vurdering af den konkrete aktivitet i virksomheden, om denne er omfattet af bilaget. Videre er henvist til Momsnævnets afgørelse af 14. januar 1981, j.nr. 125/1980, hvorved landboforeningers konsulentcentres afsætning af ydelser i form af regnskabsservice og rådgivning over for landmænd blev anset for omfattet af bilaget. Denne afgørelse blev truffet på foranledning af De Samvirkende Danske Landboforeninger (i dag De Danske Landboforeninger), som den klagende landboforening er en del af.

Regionen har dog anset landboforeningen for berettiget til godtgørelse vedrørende dyrskueaktiviteten på nær den del, der vedrører forlystelser. Regionen har derfor fundet, at der kan godkendes godtgørelse for afgifter i forbindelse hermed, samt at den godtgørelsesberettigede andel kan beregnes ud fra en omsætningsfordeling. Da indtægter fra dyrskuet indgår som en del af kvægavlsaktiviteten i omsætningsfordelingen, og da landboforeningen trods anmodning herom ikke har foretaget en udskillelse af disse indtægter, har det ikke været muligt for regionen at opgøre den godtgørelsesberettigede andel af energiafgifterne.

..."

Af sagsøgtes hjemmeside fremgår vedrørende sagsøgtes aktiviteter bl.a.:

"Ejendomskontoret v/advokat Ole Nielsen og afdelingsleder Hanne Buus Møller

Med mangeårig erfaring kan vi bl.a. tilbyde:

 • Gennemførelse af generationsskifte i landbruget.
 • Ekspedition af alle former for "frie" handler i landbruget, på baggrund af slutseddel eller såfremt eksempelvis to naboer er blevet enige om at handle.
 • Oprettelse af testamenter, ægtepagt samt ekspedition af gavesager.
 • Dødsbobehandling i privatstiftede boet.
 • Finansieringsrådgivning, herunder bl.a. ansøgning om yngre jordbrugslån.
 • Oprettelse af interessentskaber, forpagtningskontrakter m.v.

Ud over "normal" advokatbistand i ovennævnte sager ydes en specialviden indenfor landbrug, eksv. orientering om diverse støtteordninger, mælkekvoter, øvrige EU-regler m.v.

..."

"Økonomiafdelingerne

Vi holder styr på mange nordjyske erhvervsvirksomheders regnskaber. Flere og flere kommer til.

Ønsker du at få mere information om vore regnskabsafdelinger, er du velkommen til at "slå på tråden" - eller endnu bedre: Kig ind til os i Aalborg eller Hadsund og se vore afdelinger. Helt uforbindende for dig naturligvis.

Her lidt om, hvad vi kan gøre for dig:

Regnskab

- Momsopgørelser
- Produktionsregnskaber
- Skatte/årsregnskab
- Drifts/internt regnskab

Farmsekretær

Medarbejderne fra regnskabsafdeling udfører bogføring i kassebog eller på PC'er - samt øvrigt papirarbejde ude i din virksomhed.

Budgettering

- Likviditesbudgetter
- Resultatbudgetter
- Budgetkontrol (månedligt/kvartårlig)
- Flerårlige budgetter

Konsekvens beregning

- Køb og salg af ejendom eller virksomhed
- Omdannelse fra personeje til ApS eller A/S
- Investering i produktionsanlæg/værdipapirer
- Produktionsomlægning
- Generationsskifte
- Erhversophør
- Gældspleje

EDB

- Hjælp til opstart af eget PC-økonomistyringsprogram
- Rådgivning omkring køb af EDB-udstyr og programmer
- Kurser omkring brugen af egen PC'er

Ansøgning

- Assistance ved henvendelse til det offentlige - herunder:

- Lovgivning (miljø o.lign)
- EU-direktoratet (produktionsforhold)
- Sociale forhold (pension, sygdom m.v.)

..."

"Forsikring

...

 • Forsikringsanalyser af forsikringsbehov og sammenligning med eksisterende dækninger.
 • Forelægning af nødvendige ændringer - således dækninger og vilkår er i overensstemmelse med behov.
 • Indhentning af forsikringstilbud, samt i forbindelse med nye 5-årige forsikrinsperioder og sammenligning af disse.
 • Assistance ved forsikringskader og udfyldelse af diverse forsikringspapirer og skadesanmeldelser.
 • Rådgivningen dækker hele spektret af forsikringer, herunder også personforsikringer.
 • Helt uvildig og proffesionel rådgivning."

..."

"Kvægproduktion

Produktionstilrettelæggelse/kontrol

 • Kvægproduktionskontrol tilbyder teknisk/økonomisk planlægning og kontrol af alle produktionsformer indenfor kvægbruget.
 • Sammensætning af foderrationer såvel ernæringsmæssigt som økonomisk optimalt udføres, herunder diskuteres græsmarksstyring, markplan og indretning af bygninger - for at vælge netop den løsning, der er relevant for den pågældende bedrift og kvægbruger.
 • Rådgivningspakker tilbydes.

..."

"Planteavl

Planteavlskontorerne i Aalborg & Hadsund tilbyder følgende ydelser:

 • Sædskifte, gødningsplan, Ha-støtte
 • Sprøjteplan
 • Miljøberegning
 • Produktionsplan (budget)
 • Produktionskontrol (budgetkontrol)
 • Gødningsregnskab (nøgletalsskema)
 • Telefon-Konsultation
 • Markbesøg
 • Afgrødenyt (planteinform)
 • Udvidet planteavlsrådgivning
 • (planlægning, markbesøg, afgrødenyt)
 • Grupperådgivning (planteværnsgrupper/græsmarksgrupper) - (økologigrupper)
 • Jordprøver

..."

Sagsøgte og advokaterne Børge Nielsen (kaldet BN) og Ole Nielsen (kaldet ON) har den 17. december 1991 indgået en aftale benævnt "ansættelsesaftale", hvoraf bl.a. fremgår følgende:

 

"§ 1.

 
 

1.1.

Med virkning fra den 1. januar 1991 ansættes BN og ON som juridiske konsulenter i Foreningens Ejendomskontor, hvis væsentligste virksomhed består i ekspedition af ejendomshandler for Foreningens medlemmer.

 

...

 

§ 3.

 

3.1.

BN's og ON's konsulentvirksomhed i ejendomskontoret består i det væsentlige i følgende funktioner:

 

Vedr. ejendomshandler:

 

a).

Gennemgang af slutseddel eller tilsvarende aftale mellem parterne og rådgivning i forbindelse hermed.

 

b).

Instruktion til kontorpersonalet om den juridiske formulering af skøde, pantebreve og andre dokumenter, der knytter sig til en ejendomshandel.

 

c).

Deltage i skødeskrivningsmøde og rådgivning i forbindelse hermed.

 

d).

Juridisk arbejde i forbindelse med handlens færdigekspedition.

 

Vedr. testamenter:

 

a).

Møde med klienten, der ønsker oprettet testamente.

 

b).

Koncipering af testamentet.

 

c).

Møde hos notarius Publicus for underskrift af testamentet.

 

Vedr. dødsboer:

 

a).

Møde med arvingerne.

 

b).

Udfyldelse af nødvendige formularer til Skifteretten.

 

3.2.

BN og OM tilrettelægger selv deres arbejde, og fordeler dette indbyrdes. Alle møder med Foreningens medlemmer afholdes enten på Foreningens kontor i Skalborg, eller hos det pågældende medlem.

 

3.3.

Der fastsættes ved nærmere aftale ugentlige kontortider, hvor BN eller ON er tilstede på ejendomskontoret.

 
        

Den samlede arbejdstid for BN og ON tilsammen forventes at blive 2 dage ugentligt.

 

§ 4.

 

4.1.

Det juridiske arbejde udføres i Foreningens navn, og Foreningen er ansvarlig overfor klienterne (medlemmerne).

 

4.2.

BN og ON er overfor Foreningen ansvarlig for det af dem udførte arbejde.

 

§ 5.

 

5.1.

Foreningens honorar for ejendomskontorets ekspedition af ejendomshandler, testamenter og dødsboer, fastsættes efter samme regler, som gælder for selvstændige advokater (Advokatrådets takster).

 

5.2.

BN's og ON's arbejdsvederlag udgør 30% af af det honorar som fastsættes i h.t. til § 5.1.

 

..."

Forklaringer

Sagsøgtes direktør, Niels Mikkelsen, har forklaret, at sagsøgte som en af i alt 50 landboforeninger i Danmark har til formål at varetage de enkelte landmænds interesser. Over 90% af danske landmænd er medlemmer af en landboforening. Sagsøgtes aktiviteter vedrørende "Planteavl", "Kvægavl°, "Kvægproduktion" og "Svineproduktion" består i rådgivning af landmændene om bl.a. produktionsplanlægning, foderplanlægning, budgetlægning, indkøb, tilskudsordninger, kvoter og kvalitetskontrol. En stor del af rådgivningen foregår ved, at sagsøgtes konsulenter kører ud og rådgiver på stedet. På kvægområdet findes der abonnementsordninger, men ellers betales der som udgangspunkt for al sagsøgtes rådgivning efter medgået tid. Dog er telefonisk rådgivning for medlemmer gratis. Forsikringskontoret foretager ikke salg af forsikringer, men rådgiver om forsikringstekniske spørgsmål såsom tegning, dækningsomfang og skadesanmeldelse. Regnskabskontoret udfærdiger bl.a. regnskaber for landmændene. Kontoret har ikke adgang til at foretage revision. Ca. 1.200 medlemmer - svarende til ca. 80 % af de aktive medlemmer - får lavet deres regnskab hos sagsøgte. Heraf får ca. halvdelen også udført bogføringen hos sagsøgte. Foreningen er også forpligtet til at udføre regnskabsmæssig bistand til landmænd, der ikke er medlemmer af sagsøgte. Det er en af betingelserne for, at sagsøgte kan modtage statstilskud. Ca. 3-4 % af sagsøgtes regnskabskunder er ikke fra landbruget. Sagsøgte gør ikke noget særligt for at udvide sine aktiviteter ud over medlemskredsen. Regnskabskontoret bistår også med pensionsrådgivning m.v. Ejendomskontoret beskæftiger sig primært med ejendomsoverdragelse, herunder navnlig i forbindelse med generationsskifte. Kontoret foretager i den forbindelse en intensiv rådgivning om skatte- og finansieringsforhold, mælkekvoter og hektarstøtte, og kontoret samarbejder med Jordbrugskommissionen og de amtslige myndigheder. Det er normalt afdelingsleder Hanne Buus, som er uddannet merkonom og ejendomsmægler, der rådgiver om landbrugsfaglige og økonomiske forhold, mens advokat Ole Nielsen rådgiver om juridiske forhold. De øvrige medarbejdere på ejendomskontoret er kontoruddannede. Advokat Børge Nielsen er gået på pension, og arbejder derfor ikke længere for foreningen. Advokat Ole Nielsen er normalt på kontoret 3-4 dage om ugen, hvor han primært ekspederer ejendomshandler. Aftalen med advokat Ole Nielsen er en konsulentaftale. Aftalen er efter krav fra Advokatrådet benævnt som en "ansættelsesaftale". Advokat Ole Nielsen udfører også anden juridisk rådgivning for foreningens medlemmer. Ved mere omfattende sager overgår de normalt til behandling på advokat Ole Nielsens kontor. I så fald afregnes sagerne direkte mellem advokatkontoret og klienten, således at honoraret ikke registreres som indtægt hos foreningen. Bestemmelsen i aftalens § 5.2. om fordeling af honoraret med 30 % til Ole Nielsen og 70 % til sagsøgte følges fortsat, men gælder nu kun advokat Ole Nielsens rådgivning i forbindelse med ejendomshandler. Han får således hele honoraret ved udarbejdelse af testamenter og lignende. Sagsøgtes aktivitet vedrørende "Landboungdom" består bl.a. i formidling og godkendelse af praktikpladser, varetagelse af kontakten mellem pladserne og de unge, afholdelse af arrangementer og vejledning om ansættelseskontrakter. Husholdningskontoret rådgiver om bl.a. husholdningsøkonomi, ernæringsrigtig mad og tekniske hjælpemidler. "4H" forestår landborelaterede aktiviteter for børn.

Procedure

Sagsøgeren har til støtte for sine påstande i første række gjort gældende, at alle aktiviteter omfattet af sagen må anses for bureauvirksomhed. Virksomheden er derfor omfattet af bilaget til elafgiftsloven, og sagsøgte er som følge heraf ikke berettiget til tilbagebetaling af elafgift og CO2-afgift. Dette følger af en naturlig sproglig forståelse af begrebet "bureau". Det fremgår endvidere af elafgiftslovens forarbejder og formål samt af praksis, at enhver virksomhed, hvis ydelser består i at yde rådgivning til kunderne, skal anses som et bureau, således som dette begrebet skal forstås i bilaget til elafgiftsloven. Sagsøgeren har i anden række gjort gældende, at ydelserne leveret under "Regnskab" og "Ejendomskontoret" efter deres karakter må anses for omfattet af bilagets angivelse af ydelser leveret af henholdsvis "Revisorer" og "Advokater". Disse ydelser kan derfor allerede af den grund ikke berettige til afgiftsgodtgørelse.

Sagsøgeren har til støtte for sin frifindelsespåstand over for sagsøgtes subsidiære påstand gjort gældende, at sagsøgeren ikke er afskåret fra at nægte sagsøgte godtgørelse for de nævnte afgifter for perioden 1. januar 1995 til 31. juli 1999, idet dette ville kræve, at der af en central skattemyndighed var truffet afgørelse om at godkende sagsøgtes fradrag for de nævnte afgifter i den pågældende periode, hvilket ikke er sket. Der er således ikke tale om, at sagsøgeren har ændret praksis overfor sagsøgte.

Sagsøgte har til støtte for sine principale påstande gjort gældende, at hverken foreningen som sådan eller foreningens aktiviteter kan anses for omfattet af bilaget til elafgiftsloven. Det er der ikke belæg for, uanset om der anlægges en ordlyds- eller en formålsfortolkning af bilaget til elafgiftsloven. Sagsøgte er således ikke en virksomhed, der udøver liberalt erhverv, men en forening, hvis aktiviteter består i rådgivning af navnlig landbrugsfaglig og økonomisk karakter af foreningens medlemmer og andre landmænd, hvad foreningen som følge af offentlig støtte er forpligtet til. Bilaget til elafgiftsloven må endvidere anses som en for borgeren bebyrdende undtagelse fra en hovedregel om afgiftsgodtgørelse. Der må derfor kræves klar hjemmel for at nægte sagsøgte godtgørelse. Hertil kommer, at sagsøgte i perioden fra 1. juni 1995 til 31. juli 1999 via sine momsangivelser har fået afgiftsgodtgørelse, hvilket sagsøgte har indrettet sig på. Sagsøgte har dermed erhvervet en berettiget forventning om også fremover at være berettiget til godtgørelse. Sagsøgeren kan som følge heraf ikke ændre den hidtil fulgte administrative praksis. Til støtte for sin subsidiære påstand har sagsøgte gjort gældende, at sagsøgeren på baggrund af den fulgte praksis i hvert fald er afskåret fra at ændre praksis for afsluttede skatteår, og at praksis således alene kan ændres med virkning for fremtiden og med et passende varsel.

Landsrettens begrundelse og resultat

Ved afgørelsen af, om en virksomhed er omfattet af bilaget til lov om afgift af elektricitet, og om den dermed er afskåret fra tilbagebetaling af afgift, må der lægges vægt på karakteren af de aktiviteter, der udføres i virksomheden, og ikke på virksomhedens betegnelse.

Efter det oplyste om de ydelser, sagsøgte leverer under "Regnskab" og "Ejendomskontoret" må disse aktiviteter sidestilles med aktiviteter, der udøves af henholdsvis revisorer og advokater. Landsretten har herved for så vidt angår "Regnskab" lagt vægt på, at udarbejdelse af regnskaber må anses for en typisk revisorydelse. Det kan derfor ikke tillægges afgørende betydning, at kontoret ikke udfører revision. For så vidt angår "Ejendomskontoret" er der lagt vægt på, at aktiviteterne udøves enten som led i - eller i nær tilknytning til - den advokatvirksomhed, advokat Ole Nielsen i henhold til aftale med foreningen udfører for dens medlemmer. Aktiviteterne under disse kontorer er allerede som følge heraf omfattet af bilaget til elafgiftsloven og giver dermed ikke grundlag for godtgørelse af afgift.

Dommerne Annette Dellgren og Rasmus Damm udtaler herefter:

"Bureauer" som anført i bilaget til elafgiftslovens § 11, stk. 2, kan efter en naturlig, sproglig forståelse ikke anses for klart defineret. Der er ikke i forarbejderne til bilaget eller efter omstændighederne ved dettes tilblivelse grundlag for at antage, at begrebet, som det er anført i bilaget, skal fortolkes snævert, således at det kun er virksomheder, der udtrykkelig betegner sig som bureauer, der er afskåret fra tilbagebetaling af afgift. Efter forarbejderne til elafgiftslovens § 11 sammenholdt med forarbejderne til vandafgiftslovens § 9 må hovedformålet med bestemmelsen i elafgiftslovens § 11, stk. 1, jf. stk. 2, og bilaget til stk. 2, anses for at være at friholde de vareproducerende virksomheder for afgift, men i almindelighed ikke de virksomheder, der afsætter service- og tjenesteydelser, hovedsagelig de såkaldte liberale erhverv.

Sagsøgtes øvrige af sagen omhandlede aktiviteter består efter det oplyste i alt væsentligt i faglig rådgivning og hertil relaterede aktiviteter hovedsagelig rettet mod personer og virksomheder inden for landbruget, og sagsøgtes virksomhed for så vidt angår disse aktiviteter må herefter anses for at bestå i afsætning af service- og tjenesteydelser.

Efter karakteren af ydelserne finder vi, at sagsøgtes virksomhed hermed må anses for bureauvirksomhed, hvis afsætning af ydelser ikke giver adgang til tilbagebetaling af afgift.

Sagsøgte har herefter ikke krav på tilbagebetaling af elafgift og CO2-afgift vedrørende de af sagen omhandlede aktiviteter, jf. elafgiftslovens § 11, stk. 2, jf. stk. 1, og CO2-afgiftslovens § 9, stk. 4, jf. stk. 1.

Da skattemyndighederne ikke har truffet afgørelse om at godkende sagsøgtes fradrag for de nævnte afgifter, er sagsøgeren ikke afskåret fra at nægte sagsøgte godtgørelse for disse i perioden fra 1. januar 1995 til 31. juli 1999, som påstået af sagsøgte i den subsidiære påstand.

Vi stemmer derfor for i det hele at tage sagsøgerens påstande til følge.

Dommer Bjarne Bjørnskov Jensen udtaler:

Sagsøgtes aktiviteter under "Planteavl", "Kvægavl", "Kvægproduktion" og "Svineproduktion" omfatter rådgivningsopgaver inden for landbrugserhvervet af en karakter, som lokale landboforeninger traditionelt udfører for deres medlemmer. Efter min opfattelse kan disse aktiviteter ikke naturligt betegnes som bureauvirksomhed. Jeg finder i den forbindelse, at den i bilaget til elafgiftsloven foretagne eksemplifikation,(vagtbureauer og ægteskabsbureauer) ikke giver grundlag for en udvidende fortolkning af begrebet. Det mener jeg heller ikke, at forarbejderne til loven eller lovens formål giver tilstrækkelige holdepunkter for. Jeg mener derfor, at de nævnte aktiviteter ikke er omfattet af bilaget til elafgiftsloven, og at sagsøgte derfor kan kræve afgiften i forbindelse hermed tilbagebetalt.

Jeg finder endvidere, at de øvrige af sagen omfattede aktiviteter - "Forsikring", "Husholdning", "Landboungdom" og "4H" som efter det oplyste om deres beskaffenhed har en naturlig forbindelse med de oven for nævnte rådgivningsopgaver og i øvrigt er af ret begrænset omfang, heller ikke kan anses for bureauvirksomhed. Også afgiften vedrørende disse aktiviteter kan derfor efter min opfattelse kræves tilbagebetalt.

Jeg stemmer herefter for at tage sagsøgtes påstande til følge, bortset fra afgiften vedrørende "Regnskab" og "Ejendomskontoret". Jeg kan for så vidt angår disse aktiviteter med den af flertallet anførte begrundelse tiltræde, at der ikke kan gives sagsøgte medhold i den subsidiære påstand.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t

Sagsøgte, Aalborg Amts Landboforening, skal anerkende, at sagsøgte ikke er berettiget til godtgørelse for elafgift og CO2-afgift for så vidt angår sagsøgtes aktiviteter under "Planteavl", "Kvægavl", "Kvægproduktion", "Svineproduktion" og "Forsikring".

Sagsøgeren, Skatteministeriet, frifindes for sagsøgtes selvstændige påstand.

Sagsøgte skal inden 14 dage i sagsomkostninger til sagsøgeren betale 35.000 kr.