Dato for udgivelse
16 May 2007 16:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Apr 2007 15:18
SKM-nummer
SKM2007.331.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-078402
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Afståelse af ejendom, ejendomsavance, genanbringelse
Resumé

Skatterådet bekræfter, at fortjeneste ved afståelse af landbrugsejendom kan genanbringes efter bestemmelserne i ejendomsavancebeskatningslovens §§ 6 A og 6 C, således at omkostninger til ombygning af erhvervsdelen af en ejendom anskaffet i 1985 nedbringes med fortjenesten.

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 C
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-1 E.J.2.6
Spørgsmål
  1. Kan en skattepligtig fortjeneste ved salg af landbrugsejendom genanbringes i form af nedbringelse af anskaffelsesværdien for ombygning af erhvervsdelen af en ejendom, selvom denne er anskaffet i 1985?
  2. Hvis spørgsmål 1 besvares bekræftende, kan den af genanbringelsesreglerne omfattet ombygning af erhvervsdelen af en ejendom så påbegyndes i indkomståret før salget og fortsætte i salgsåret og indkomståret efter salget, således at den strækker sig over 3 år?

Svar

  1. Ja.
  2. Se SKATs indstilling og begrundelse.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger bor på en landbrugsejendom, der blev erhvervet i 1987. Endvidere ejer spørger en erhvervsejendom med beboelse, der blev erhvervet i 1985. Der drives personlig virksomhed på erhvervsejendommen.

Spørger påtænker at sælge landbrugsejendommen og anvende en eventuel fortjeneste på ombygning af erhvervsdelen af erhvervsejendommen.  

SKATs indstilling og begrundelse

Det følger af EBL § 6 C, at såfremt en skattepligtige foretager ombygning, tilbygning eller nybygning på ejendomme omfattet af EBL § 6 A, kan den skattepligtige vælge at nedsætte anskaffelsessummen til ombygningen, tilbygningen eller nybygningen med fortjenesten ved afståelse af fast ejendom i stedet for at medregne fortjenesten til den skattepligtige indkomst. Ejendomme omfattet af EBL § 6 A, er fast ejendom, der anvendes i ejerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, med undtagelse af næringsejendomme og ejendomme omfattet af parcelhusreglen.

Reglen i § 6 C medfører, at der sker udsættelse af de skattemæssige konsekvenser ved afståelse, men at fortjenesten kommer til beskatning ved senere afståelse af den ejendom, hvori fortjenesten er genanbragt.

Bestemmelsen i § 6 C skal ses i sammenhæng med § 6 A. Det er i EBL § 6 C præciseret, at henvisningen til reglerne i EBL § 6 A går på hele § 6 A og dermed på såvel de materielle som de formelle fristregler.

Der gælder herefter, at følgende betingelser skal opfyldes for at den skattepligtige kan genanbringe en fortjeneste ved afståelse af ejendom efter EBL §§ 6 A og 6 C:

  • at ombygning, tilbygning eller nybygning finder sted i indkomståret forud for afståelse af fast ejendom, i afståelsesåret eller indkomståret efter afståelse af fast ejendom, og 
  • at den skattepligtige senest for det indkomstår, hvori ombygning, tilbygning eller nybygning finder sted, skal begære reglerne om genanbringelse anvendt ved indgivelse af rettidig selvangivelse

Begreberne ombygning, tilbygning og nybygning ses ikke at give anledning til tvivl. Det skal dog bemærkes, at der kan ske genanbringelse i forbedringsudgifter, men ikke i vedligeholdelsesudgifter. Ombygning i EBL § 6 C må forstås i overensstemmelse med SL § 6, stk. 1, litra e, om fradragsberettigede vedligeholdelsesudgifter, således at ombygning defineres som de udgifter, der efter SL § 6, stk. 1, litra e, anses for ikke fradragsberettigede forbedringsudgifter. Dette fremgår af SKM2001.308.LSR.

Det følger af EBL §§ 6 A og 6 C, at ombygning, tilbygning og nybygning skal ske inden for de tidsmæssige frister. Det følger dog ikke heraf, hvorvidt ombygningen, tilbygningen eller nybygningen skal være påbegyndt eller færdiggjort.

Dette fremgår imidlertid af et svar på et spørgsmål fra Skatteudvalget til Skatteministeren, jf. L 103 - forslag til ændring af forskellige skattelove, 1997-1998, 2. samling (bilag 21). Det fremgår af svaret, at det er tilstrækkeligt, at ombygningen, nybygningen eller tilbygningen er påbegyndt, men at det ikke er noget krav, at den er afsluttet.

Denne opfattelse har Skatterådet bekræftet i SKM2006.690.SR, hvor en ejendomsavance kunne genanbringes i omkostninger til ombygning, tilbygning eller nybygning af ejendom, hvor ombygning, nybygning eller tilbygning var påbegyndt, men ikke afsluttet inden for de tidsmæssige frister, der følger af loven.

Efter SKATs opfattelse må dette dog skulle forstås således, at der skal være indgået endelig aftale om ombygning, tilbygning eller nybygning af ejendommen inden for de anførte frister.

Genanbringelse efter EBL § 6 A skal ske med hele den del af fortjenesten opgjort uden fradrag efter EBL § 6, stk. 2, og 3, der vedrører den erhvervsmæssigt anvendte del af den afståede ejendom. Dette dog højst med et beløb svarende til den del af den kontante anskaffelsessum for den erhvervede ejendom, der vedrører den del, der skal anvendes erhvervsmæssigt. Overstiger den opgjorte fortjeneste den kontante anskaffelsessum, beskattes den overskydende fortjeneste efter lovens almindelige regler.

Den del af den afståede ejendom henholdsvis den erhvervede ejendom, som udgør boligdelen kan ikke anses for at være anvendt erhvervsmæssigt. Den del af fortjenesten, der vedrører boligdelen, kan således ikke genanbringes, og der kan heller ikke ske nedsættelse af den del af anskaffelsessummen, der vedrører boligdelen. Tilsvarende kan der heller ikke ske genanbringelse i anskaffelsessummer for ejendomme, der er omfattet af parcelhusreglen.

I den konkrete sag ønsker spørger at genanbringe fortjeneste ved afståelse af landbrugsejendom i en erhvervsejendom, hvorfra der drives personlig virksomhed. Ejendommen har været ejet siden 1985.

Under forudsætning af at betingelserne i EBL § 6 A er opfyldt, er det SKATs opfattelse, at spørger kan anvende genanbringelsesreglerne i EBL §§ 6 A og 6 C og genanbringe fortjeneste ved afståelse af landbrugsejendommen i omkostninger til ombygning, tilbygning eller nybygning på eksisterende erhvervsejendom. Genanbringelse gælder dog udelukkende den del, der er anvendt erhvervsmæssigt ligesom fortjeneste udelukkende kan genanbringes i omkostninger til nybygning, ombygning eller tilbygning i den del, der anvendes erhvervsmæssigt.

SKAT indstiller herefter, at spørgsmål 1 om spørger kan genanbringe fortjeneste ved salg af landbrugsejendom i nedbringelse af anskaffelsesværdien for ombygning af erhvervsdelen af anden ejendom, selvom denne er anskaffet i 1985, besvares med et ja.

Det fremgår af EBL § 6 C, at om ombygning, tilbygning og nybygning skal ske inden for de tidsmæssige frister, der følger af loven, men det fremgår ikke, at ombygning, tilbygning eller nybygning skal være færdiggjort inden for tidsfristerne.

Som nævnt ovenfor fremgår det af et svar på et spørgsmål fra Skatteudvalget til Skatteministeren, at det er tilstrækkeligt, at ombygningen, nybygningen eller tilbygningen er påbegyndt, men at det ikke er noget krav, at den er afsluttet. Dette er bekræftet i SKM2006.690.SR.

Det er dog SKATs opfattelse, at det er en forudsætning, at der inden for de i EBL § 6 A angivne tidsfrister er indgået endelig aftale om ombygning, tilbygning eller nybygning af ejendommen.

Om betingelserne for at anvende EBL § 6 C er opfyldt, tager SKAT ikke stilling til på nuværende tidspunkt. Først på det tidspunkt, hvor den skattemæssige disposition skal selvangives, har SKAT mulighed for at tage stilling til om de pågældende betingelser er opfyldt. Alternativt kan der anmodes om et nyt bindende svar, allerede på det tidspunkt, hvor de pågældende betingelser anses for opfyldt.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år fra afgørelsens dato.