Dato for udgivelse
16 May 2007 12:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Apr 2007 14:32
SKM-nummer
SKM2007.325.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-078392
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Salg + Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Afståelse, ekspropriationssituation, 3. mand
Resumé

Skatterådet bekræfter, at betingelserne for skattefritagelse efter § 11, 2. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven ikke var opfyldt ved frivillig aftale om overdragelse af en landbrugslod til 3. mand.

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 11
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2 E.J.2.8
Spørgsmål

Kan spørger sælge ca. 16.000 m2 jord til erhvervsvirksomhed A uden at avancen bliver skattepligtig?

Svar

Nej, se SKATs indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger og ægtefælle ejer en landbrugsejendom samt tre ubebyggede landbrugslodder. Den ene landbrugslod består af flere matrikelnumre.

Byrådet har i juni 2003 vedtaget lokalplan nr. L, der er offentliggjort i oktober 2003. Formålet med lokalplanen er at sikre den planmæssige forudsætning for en udvidelse af en eksisterende erhvervsvirksomhed.

Området i lokalplanen er beliggende i landzone og forbliver i landzone med lokalplanens vedtagelse.

Byrådet har på møde i februar 2006 drøftet erhvervelse af areal til udvidelse af erhvervsvirksomhed A fra matr.nr. M tilhørende spørger og ægtefælle. Det besluttes, at borgmester samt konstitueret kommunaldirektør bemyndiges til at afslutte sagen, eventuelt ved ekspropriation.

I april 2006 sender kommunaldirektøren brev med varsel om ekspropriation af matr.nr. M til erhvervsvirksomhed A's advokat. Det fremgår af brevet, at kan der ikke indgås en frivillig aftale mellem erhvervsvirksomheden og spørger, skal kommunaldirektøren kontaktes.

Spørgers repræsentant har oplyst, at spørger udelukkende ønsker at indgå en frivillig aftale med erhvervsvirksomheden, hvis skattemyndighederne godkender, at aftalen er omfattet af EBL § 11, 2. pkt.

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring ved handel med fast ejendom, medregnes som udgangspunkt ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Dette gælder dog ikke for fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation af fast ejendom. En sådan fortjeneste er skattefri efter § 11, 1. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven (EBL). Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2. pkt., også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.

Det er ved højesteretsdom fastslået, at det efter sammenhængen med EBL § 11, 1. pkt., må være en betingelse for anvendelse af EBL § 11, 2. pkt., at det på aftaletidspunktet må påregnes, at dispositionen vil blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke bliver indgået, jf. Ligningsvejledningen 2007-1, afsnit E.J.2.8 og SKM2006.438.SKAT.

Følgende betingelser skal være opfyldt på aftaletidspunktet, for at overdragelsen af en fast ejendom kan anses for sket i en ekspropriationssituation:

a. Der skal på aftaletidspunktet være ekspropriationshjemmel i lovgivningen til det pågældende formål.

b. På aftaletidspunktet må det kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale, dvs. at den eksproprierende myndighed skal udvise vilje til at ekspropriere. Der skal foreligge ekspropriationsrealitet.

Der er ekspropriationshjemmel til erhvervelsen af del af matr.nr. M i lokalplan nr. L. Lokalplanen er udarbejdet udelukkende med det formål, at erhvervsvirksomhed A kan udvide den eksisterende virksomhed.

Da der er tale om afståelse af landbrugslod til 3. mand, skal det være sandsynliggjort, at Byrådet - hvis der ikke indgås en frivillig aftale mellem spørger og 3. mand - har til hensigt at ekspropriere det pågældende landbrugslod til fordel for den navngivne 3. mand.

Når der er tale om ekspropriation til fordel for en bestemt 3. mand stilles der særlige krav til dokumentationen af, om der foreligger ekspropriationsrealitet. En ekspropriation skal være så lidet byrdefuld som mulig. Lodsejeren bliver unødigt ringe stillet ved at skulle afstå til en bestemt 3. mand, frem for at kunne udbyde landbrugslodden til flere, der alle gerne vil opfylde formålet.

Det fremgår af beslutningsreferat fra Byrådsmøde i februar 2006, at der på mødet var drøftelse vedrørende erhvervelse af areal til udvidelse af erhvervsvirksomhed A fra matr.nr. M (spørgers matrikel). Der er dog ingen indstilling til Byrådet om at foretage ekspropriation af det pågældende landbrugslod til fordel for erhvervsvirksomhed A, i tilfælde af at erhvervsvirksomheden ikke opnår en frivillig aftale med spørger.

Det fremgår, at der i Økonomiudvalget er truffet beslutning om, at borgmester og konstitueret kommunaldirektør bemyndiges til at afslutte sagen, eventuelt ved ekspropriation. Men det er udelukkende Byrådet, der har bemyndigelsen til at træffe beslutning om ekspropriation, og det fremgår ikke af beslutningsreferatet, at Byrådet har truffet en sådan beslutning.

Det findes derfor ikke sandsynliggjort, at Byrådet har viljen til at ekspropriere den pågældende landbrugslod til fordel for navngiven 3. mand, hvis der ikke indgås en frivillig aftale. SKAT finder således, at der ikke er ekspropriationsrealitet. 

Da begge betingelser, for at en overdragelse af fast ejendom kan anses for sket i en ekspropriationssituation, ikke er opfyldt, indstiller SKAT, at spørgsmålet om spørger kan sælge landbrugslod til erhvervsvirksomhed A uden avancen bliver skattepligtig, besvares med et nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år fra afgørelsens dato.